නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fn,a, fl,ska ;shd.kak fõokdj we;s fkdfõ'''fn,af,a fõokdjla wmyiq;djla we;sjQ úg fndfyda fokd ksy~ju f.dia ksod .ekSug Ndú; l< fldÜg fuÜg we| we;sß,s wõfõ ouk flï l%uhla Tn fndfyda úg wid we;' tA ksÈ W¿lal=jla fn,a,g meñksh fyd;a th iqj ùug tu flï l%uh wdOdr fõ hehs hk úYajdih u;hs'

fn,a, hkq yssi ord .ekSug;a ysfihs p,k mj;ajd.ekSug;a uQ,sl jYfka wdOdrjk b;d ixlS¾K jHqyhla jkqfha fud<h u.ska imhk ish¨u frda.úO /.;a iakdhq yd fud<hg wjYH  mKsúv fud<h foig /f.k hk iakdhq wd§ fndfyda foa fn,a, yryd .uka lrk neúks' fn,af,a fõokdjka fï ksid b;d ir,jQ ksÈ W¿lal=jl isg b;d ixlS¾K frda.S ;;a;ajhla olajd jQ úYd, mrdihl me;sßh yel' tfia fn,af,a fõokdj we;sjk m%Odk fõokd j,g fya;= f,i udxY fmaYSj, fõokdj we;sjk w;r thg fya;= f,i fndfyda úg ksjerÈ bßhõ Ndú;d fkdlsÍu ie<lsh yel' mß.Kl Ndú;h" cx.u ÿrl:k Ndú;h yd we|la u; je;sÍ fmd;a m;a lshùu wdÈh jerÈ bßhõj,ska isÿlsÍu fya;= úh yel' tfukau mqgqjl mjd b;d jeä fõ,djla b|f.k fn,a, kudf.k mdvï lsÍu" jerÈ bßhõj,ska isÿlrk jHdhdu fyda tjeks jHdhdu j,§ fn,a, .eiaiSu wdosh fya;= úh yel'

fuhg wu;rjj Tn yÈis wk;=rej,g Ndckh ùu iy tu.ska Tnf.a fn,af,a p,khka idudkHfhka mj;ajk m%udKhg jvd jeämqr we§hdu u.ska fn,af,a wiaÓj,g fukau iakdhqj,g ydks meñKSu ksid wêl fõokd ;;a;aj fukau we;eï úg fn,a,g my,ska YÍrfha ish¨u fldgia wvmK ùu mjd isÿúh yel'

;j;a úgl fn,af,a ldáf,ac j, we;sjk jerÈ p,khka ksid iakdhq moaO;sh §¾> ld,Skj f;rmSug ,laùu u.ska w;a foflys fyda tla w;l we`.s,s j,ska ishqï jev isÿlsÍug wmyiq ùu fyda ysß jeàu isÿúh yel' fuhg wu;rj Rheumatoid Arthritis, Osteoporosis jeks frda. ;;a;aj;a t;rï iq,n fkdjqj;a we;eï ms<sld j¾.j, me;sÍu ksid iy Wm;skau fn,af,a we;sjk widudkH wiaÓ yd wiaÓj, msysàï ksid;a fõokdj we;súh yelsh'

Tnf.a fn,af,a fõokdj tlajru we;sjQ ;;a;ajhla kï iy thg fya;=j Tng wjfndaO lr.; yels uÜgul mj;S kï hï fõokd kdYl øjHhla Ndú;d lsÍu" whsia ;nd m%Odk ;;aa;ajh wvqlr .ekSu ksjfia§u isÿl< yels w;r l%ufhka fõokd ;;a;ajh myj hkq we;' kuq;a fõokdj i;shlg jvd jeämqr mj;sk úgl" fõokdj Tng we;sjqfha yÈis wk;=rlg miqj jeks ;;a;ajhl§ kï Tnf.a fn,af,ka my, fldgiaj, mk ke;s lula hï wl%sh ùula we;akï" w;aj, ysßjeàula mj;Skï" wdydr .s,Sfï wmyiq;djh iu. nvje,aj, p,khkaf.a fjkila we;sù ;sfíkï Tn jydu Tnf. ffjµjrhdf.a Wmfoia me;sh hq;=hs'

tjeks wjia:djl ffjµjrhdg Tnj mßCIdlr n,d fndfyda úg isÿù we;s ydksh ms<sn|j hï woyila ,nd.; yels w;r thg wu;rj X-Ray mÍCIK" CT Scan mÍCIK fyda MRI mÍlaIKhla isÿlr fn,af,a wiaÓ yd iakdhqj,g ydks isÿù we;s njg ;yjqre lr .ekSug isÿúh yelsh' Electromyography (EMG) jeks mÍCIK u.ska iakdhq moaO;shg wod, .eg¿ ;sfío hkak ir,j mßCIdlr .; yels w;r fõokdj fn,a,g fyda we;eï úg YÍr wNHka;r m%foaYhg fyda wh;ao hkak mßCId lsÍug FBC, CRP jeks reêr mßCIK yd we;eï úg Lumbar Puncture jeks iqIqïkd ;r,h f.k isÿlrk mÍCIK mjd isÿl, yelsh'

m%;sldr f,i fndfyda úg fõokd kdYl T!IO fhdod.kakd w;r thg wu;rj Physiotherapy fhdod .; yel' tkï jHdhdu y÷kajd § fn,af,a hï .eg¿ wef;d;a ksjerÈ lsÍuhs'

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) m%;sldrh u.ska l=vd úµq;a Odrdjla Wmfhda.S lrf.k fõokdj wvq lsÍfï m%;sldr l%uhlao mj;S' thg wu;rj Steroid Injections Ndú;h yd tjeks lsisjlg m%;spdr fkdolajk úg Y,Hl¾u lrd fhduq ùug isÿúh yelsh'

fõokdj wvqùug b;d jeo.;a idOlhla jkqfha ksjerÈ bßhõj mj;ajd .ekSuhs' ksjerÈj fõokd kdYl Ndú;h yd ICE f;rms u.ska fukau b;d fiñka f., m%foaYh iïNdykh lsÍu u.ska fõokd fndfydauhla wvqfõ' f.,jgd m<¢k Collar Tn ±l we;s w;r lsisu fya;=jla ksid ffjµ Wmfoia j,ska f;drj Collar tlla me<£u lsisúgl;a fkdl< hq;=hs'

Y,Hl¾uhla isÿl<d kï m%udKj;a ld,hl úfõlh wjYH jk w; §¾>ld,Sk ixl+,;d wju lsÍug kï ffjµ Wmfoia b;du ksjerÈj wkq.ukh lsÍu w;HjYHu lreKls' ks;r ks;r tjeks fõokd ;;a;aj we;sùu fyda Tn tA ms<sn| fkdi,ld yer lghq;= lsÍu u.ska lsisod iqj fkdjk fõokdjla iys; mqoa.,hl= f,i Ôú;h .; lsÍug o Tng isÿùug bv we;'


fn,af,a fõokdjka fï ksid b;d ir,jQ ksÈ W¿lal=jl isg b;d ixlS¾K frda.S ;;a;ajhla olajd jQ úYd, mrdihl me;sßh yel' tfia fn,af,a fõokdj we;sjk m%Odk fõokd j,g fya;= f,i udxY fmaYSj, fõokdj we;sjk w;r thg fya;= f,i fndfyda úg ksjerÈ bßhõ Ndú;d fkdlsÍu ie<lsh yel' mß.Kl Ndú;h" cx.u ÿrl:k Ndú;h yd we|la u; je;sÍ fmd;a m;a lshùu wdÈh jerÈ bßhõj,g isÿlsÍu fya;= úh yel'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,