නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejl= .ek ys;k tl jirlska mud lrkak



i;aj j¾.hl w;HjYHu iy jeo.;au i;a;ajhd fjkafk .eyekq i;ajhd' fudlo wehg muKhs orejka ord.kak" ìyslrkak mq¿jkalu ;sfhkafk' fï yeu wïful=f.u l=fia bkafk ñksia j¾.hdf. wkd.;h' tal wm úiska wu;l fkdl< hq;= ldrKdjla' b;ska rfÜ jix.; ;;a;ajhla me;sr hk fï fj,dfj .¾NŒ uõjreka iy orejka /l .ekSu w;HdjYHhs'


fï ojiaj, fldúâ jix.; ;;a;ajhg jvd .eg¿jla njg m;afj,d ;sfhkafk wïu,d idhkhg tkak olajk ìh' biair MOH uy;a;=re i;sfha ojia yhlau wïu,d fjkqfjka idhk meje;a jqj;a wo ta wh jeäfhka fhoú,d ;sfhkafk tkak;alrKhg' mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßkshka l,ska f.hska f.g .syska yeu ujlau ,shdmÈxÑ l<d' ldâm;la ,nd ÿkakd' wo ta foaj,a flfrkafk b;du;a wmyiq;d ueo' uõjre mÈxÑ fj,d bkafk;a tl tl ;ek' ta ú;rla fkfjhs fldfrdkaghska ;sfhkjd" f,dla vjqka fjkjd' b;ska fukak fï ;;a;ajhka Wv uõjreka fndfyduhla idhkhg tkfldg m%udo jeähs' tfyu jqKdu fõ,dikska y÷kd.; hq;= .¾NŒ uõjreka f.a wjodkï ;;a;aj wmg uÕyefrkjd' orejdf.a j¾Okh ms<sn|j ;;a;ajhka wmg uÕyefrkjd'


WHO fmkajd §ug wkqj''''

f,dal fi!LH ixúOdkh 2020 fkdjeïn¾ udifha § fmkajd ÿkakq ldrKdjla ;sfhkjd' ta idudkH o;a;hkag wkqj jirlg l=i ;=< jefvk orejka ñ,shk folla urKhg m;ajk j.' fï fldúâ ;;a;ajh;a tlal ;j;a ,laI folla tf,i urKhg m;aùfï wjodku we;súh yels nj f,dal fi!LH ixúOdkh Wml,amkh lrkq ,enqjd' ta wh fmkajd ÿkafk fï wjodku we;s fjkafk fldúâ yskaou fkfjhs lsh,d' tfy;a .¾NŒ iufha§ we;sjk wê reêr mSvkh" Èhjeähdj" j¾Okh nd, ùu ^orejdf.a& jeks ;;a;ajhka ksid tfia úh yels njg wmg wk;=re wÕjkakg f,dal fi!LH ixúOdkh lghq;= l<d'

fï ;;a;aj ish,a,u ie,ls,a,g .ksñka wms mshjfrka mshjr .¾NŒ uõjreka tkak;alrKhg wjYH mshjr ,nd .;a;d' uq,skau jhi wjqreÿ 35 g jeä wê reêr mSvkh iys; whg m%uqL;dj ,nd ÿkakd' bka miafi ore .eng i;s 12 g jeä whg ,nd §u wdrïN l<d' oka wms lshkafk .¾Nhg udi .dk fldf;la jqK;a yeu .eìks ujlgu tkak; ,nd.kak lsh,d'

wo jk úg frday,a idhkj,g iyNd.s jk uõjreka tkak tkaku wvq fj,d' fldfydu;a wfma frday,g tk uõjreka fjkqfjka i;shlg ojia ;=kla tkak;a ,nd §fï idhk meje;a fjkjd'


fv,agd m%fNaofhka wïug m%Yakhla ''''

fldfydu;a fldúâ lshkafk wmg w¨;a frda.hla' ta .ek wms we;a;gu okafk keye' ojiska oji w¨;a m%fNao yefokjd' tal ffjrij, ,laIKhla' fï ;;a;ajh ;=< wm fldúâ frda.h .ek okak m%udKh wvqhs' fldfydu;a fï frda.h .ek uq,skau lSj l;dj ;uhs fldúâ frda.fhka wïug m%Yakhl=;a kE' wïuf.ka fldúâj,g m%Yakhl=;a keye lsh,d'

kuq;a wo fjkfldg fv,agd m%fNaoh ksid wïug m%Yakhla tkjd' ta ksid oeka wms i,lkafk .¾NŒ iufha fldúâ wdidokh jqfKd;a th wjodkï ;;a;ajhla úÈhg' tuÕska orejghs wïughs fokakgu ydks fjkak mq¿jka' fldúâ frda.S ;;a;ajh W;aikak fjkak mq¿jka' fï fjoaÈ wmg ta iïnkaOfhka ;sfhk oekqu iSud iys;hs' idudkHfhka ta oekqu jeä fjkafk ojiska oji ;uhs'


fyd|u ;SrKh '''''

ta ksid fï fj,dfj ux b,a,Sula lrkak leue;shs" .¾NŒ nj wfmalaIdfjka miqfjk uõmshka f.ka' ta orejl= n,dfmdfrd;a;= fjkj kï ta n,dfmdfrd;a;=j jirlgj;a l,a oukak lsh,d' fï fjk fldg uj .¾NŒ kï lrkak fohla keye' ta whj mq¿jka Wmßufhka /l n,d .ekSu ;uhs lrkak ´fk' tfyu fkdjk orejka n,dfmdfrd;a;= jk wh fï fj,dfj .kak fyd|u ;SrKh fjkafk orejl= n,dfmdfrd;a;= ùu jirlska j;a mud lrk tl'

jirla lshkafk ffjoH úoHdjg wkqj f,dl= ld, mrdihla' ta jir we;=<; wms ;j ÿrg;a fldúâ frda.h .ek oek .kakjd' w;=re wdndO .ek oek .kakjd' fldfydu;a oekg mj;sk tkak;aj,g jvd id¾:l tkak;la ta jir we;=<; fidhd .kak;a bv ;sfhkjd'tksihs ux lSfj yelshdjla ;sfhkj kï jirlg fyda Tfí ore wfmalaIdj mud lrkak lsh,d'

fldfydu;a wms yefudau n,dfmdfrd;a;= fjkafk wog jvd fyd| fygla .ek' fï fj,dfj Tfí l=i ;=< isák orejka iy uõjreka ;uhs ñksia j¾.hdf. wkd.;h fjkafk'

fï jkúg rg ;=< fldúâ jix.; ;;a;ajhla mej;=Kd lsh,d orejkaf. ìysùfu wvqjla fmakak keye' ta iïnkaOfhka ixLHd f,aLk kï ;ju weú;a keye' b;ska fï fj,dfj fok tlu Wmfoi fjkafk .¾NŒ ujla jk Tn .kakd m<uq jelaiSka tl fudllao fojeks tl;a ta j¾.fhkau ,nd.kak lshk ldrKdj'


fldúâ iy ud;D urK ''''

fï fjoaÈ wmg jd¾;d jqKq fldúâ ksid urKhg m;ajqKq uõjreka ish¨u fokd tkak;a ,nd fkd.;a wh' ta;a oeka wms olskjd" tkak;a .;a;= whf.;a orejka l=i ;=< ñh hdu iy ta orejkaf. j¾Okh wvq lu' fldfydu;a fldúâ jix.; ;;a;ajh;a tlal .¾NŒ jqKq uõjreka fndfyduhlf. orejka ;ju;a bkafk l=i ;=<' ffjoHjrfhla úÈhg fldúâ yeÿKq uõjreka 100 lg jeä msßila uf.ka m%;sldr wrf.k ;sfhkjd' ta whf.ka ljqre;au ;ju urKhg m;aj keye' wo fjoaÈ fldúâ iEÿKq uõjreka iq¿ ixLHdjla urKhg m;aj ;sfnk w;r ta yefudau urKhg m;ajqfKa fldúâ ksidu fkfjhs' ta wh jix.; ;;a;ajhg we;s ìh ksid idhkj,g tkafk ke;=j fm%I¾ jeäfj,d yDohdndO we;sjqKq'


úlD;s;d iys; orejka '''

idudkHfhka f.dvla wh wyk m%Yakhla ;uhs fldúâ iE§u ksid úlD;s;d iys; orejka ìysfjkak mq¿jka o lshk ldrKdj' ta úlD;s orejka .ek ;ju lshkak wudrehs' oekg wm i;=j mj;sk oekqfï yeáhg wêl WK ;;a;ajh mjd úlD;s;d yokak fya;=jla fjkak mq¿jka' wfkla ldrKdj iSks' iSks lshkafk úi' ta wkqj Èhjeähdj iys; wïu,g úlD;s;d tkak bv ;sfhkjd' fldfydu;a fiïm%;sYHdj jeks ;;a;ajhl§ mjd úlD;s;d tkak mq¿jka' ta;a fldúâ lshkafk w¨;a ;;a;ajhla' ta wkqj fldúâ ksidu úlD;s;d tlal yuqjqKq orejka .ek lshkak ;rï oekqula ;ju;a wmg keye' oekqula ;snqK;a tal jqfKa fldúâ ksidu o lshkak kï hïlsis ixLHdjla jd¾;d fjkak ´fk' tllska follska lrkak mq¿jka fjkafk wkqudk lsÍula ú;rhs'

wfkla ldrKdj fjkafk orejl=g hï úlD;s;djla we;s fjkafk m<uq i;s 12 we;=<;' fudlo i;s 12 ka miafi nnd yeÈ,d bjrhs' bka miafi tkafk nndf.a jeãfï ÿ¾j,;d ú;rhs' ta;a ta ÿ¾j,;djka fldúâ ksid we;sjqKq njg Tmamq lrkak mq¿jka fjkak ´fk' fï jk úg ta iïnkaOfhka f,dalfhau ;sfnk nj o;a;hka iSud iys;hs'


úYajdiodhl mjq,a ie,iqï l%uhla

fï fj,dfj Tng mq¿jka úYajdiodhl mjq,a ie,iqï l%uhla Ndú;hg .kak' ta i|yd kslafIamk" ;ekam;=" fm;s" wka;¾ .¾NdIs; WmlrK ^Æma& wd§ úYajdiodhl mjq,a ie,iqï l%uhla Tng ´fku rcfha frday,lska ,nd .ekSfï myiqlï ;sfhkjd' fï fudfyd; ;SrKd;aulhs' wmg muKla fkdj uq¿ f,dalhdu fï oreKq jix.; ;;a;ajfhka mSvd ú¢kakg isÿj we;s fujka fudfyd;l wfma wkd.; mrmqr ksÿla ksfrda.Sj ìys lsÍfï j.lSu wmg lrkaku fjkjd' ta fjkqfjka orefjla fjkqfjka isf;a ;sfnk isyskh jirlska mud lrkakg wmg fkdyelshdjla keye'


fv,agd m%fNaoh ksid wïug m%Yakhla tkjd' ta ksid oeka wms i,lkafk .¾NŒ iufha fldúâ wdidokh jqfKd;a th wjodkï ;;a;ajhla úÈhg' tuÕska orejghs wïughs fokakgu ydks fjkak mq¿jka'


m%ij yd kdßfõoh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
y¾I w;m;a;=
o fidhsid ud;D frday," fld<U


;udrd m;srK