නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ frda.Shl=f.a reêr.; Tlaiscka wvqùu ±k.ksuqfldúâ wdidokh W.% ùu ksid we;s fjk reêrfha Tlaiscka Odß;djfha wvq ùu ksid úúO ixl=,;djhka we;s fjkjd' fldúâ frda. ;;a;ajh ksid fmky¨ wdidokh ùfuka frda.shdg yqiau .ekSfï ±ä wmyiq;djhla we;s fjkjd'


ksjfia m%;sldr ,nk fldúâ wdidÈ; frda.sfhla kï meh y;rlg jrla Pulse oximeter u.ska reêrfha Tlaiscka idkaøKh .ek ±k .ekSu b;du jeo.;a'Tlaiscka idkaøkfha w.h 92 g jvd wvq kï yels blaukska frday,a.; ùu wjYH fjkjd'


wmg yqiau fok Tlaiscka fkdue;s jqfKd;a wfma Ôú;fha wdhq ld,hg jf.au hï hï bkaøshhka wl¾uKH ùug jf.au iïmQ¾Kfhkau wls%h ùug n,mdkjd'Ôúkf.a meje;aug Tlaiscka yer fjk;a úl,amhla keye' mglj, Tlaiscka wvq ùu zzHypcxiazz hkqfjka ye¢kafjk w;r reêrfha Tlaiscka uÜgfï wvq ùu Hypcxemia" hkqfjka ye\skafjkjd' Yajik ud¾.fhka iajNdúl Tlaiscka ,nd .ekSfï wmyiq;djhka we;s frda. ;;a;ajhkays§ ndysr f,iska fyda Tlaiscka ,nd § frda.Skaf.a Ôú; fírd .ekSu isÿ fjkjd'


fldúâ frda.Ska iy Tlaiscka''''

fldúâ wdidokfha W.% ùu ksid we;s fjk reêrfha Tlaiscka Odß;djfha wvq ùu ksid úúO ixl=,;djhka we;s fjkjd' fldúâ frda. ;;a;ajh ksid  fmky¿ wdidokh ùfuka frda.Sshdg yqiau .ekSfï ±ä wmyiq;djhla we;s fjkjd' fmky¨ wdidÈ; ùu ksid Tlaiscka iemhqu hym;a mßÈ isÿ fkdùu ksid frda.shdg frday,a.;j Tlaiscka m%;sldr ,nd .ekSug isÿ fjkjd'

fldúâ wdidÈ;hkaf.a jeä ùu ksid wo ksfjia.;j m%;sldr ,nk msßila isákjd' ta jf.au frda. ,laIK fkdfmkajk frda.Skao ta w;r isákjd' fujeks wdidÈ;hkag ksfjia;=<§u m%;sldr ,nd fokjd' Tjqkaf.a Tlaiscka uÜgu my< hEula isÿ jqfKd;a frday,a.;j m%;sldr ,nd .ekSug isÿ fjkjd' ta ksid ksfjia.; frda.Ska ;ukaf. isref¾ Tlaiscka uÜgu .ek jeä ie,ls,a,la ±laùu b;d jeo.;a'


fmky¨ wdidÈ; ùu frda.shdg ±fkkafka fldfyduo'''@

fmky¿ wdidÈ;j Tlaiscka iemhqu ksid mßÈ isÿ fkdùu frda.shdg ±fkk úúO ksñ;s ;sfnkjd'

  • yqiau .ekSfï wmyiq;djh
  • kdä jeäfhka jeàu'
  • mmqj ysrfjk .;shla ±kSu'
  • yqiau .ekSfï wmyiq;djh fyda y;sh


Tlaiscka wvq fjk nj ±k .kafka fldfyduo@

frda.sfhl=f.a reêrfha Tlaiscka idkaøkh wvq fjk nj l,a ;nd ±k .ekSfuka frda.shdf.a Ôú;h wdrlaId lr .ekSfï yelshdj ,efnkjd' ta ksid Tfí ksjfia Pulse oximeter tlal ;sfnkjd kï Tngu uek .ekSug yelshdj ;sfnkjd' fuu WmlrKfhka reêrfha Tlaiscka w.h b;du myiqfjka ±k .ekSug yelsh' Tfí weÕs,a, fï Wmdx.fha r|jd .;a úg fmkajk w.h 95 g jeä kï Tfí reêrfha Tlaiscka uÜgu fyd| w.hl ;sfnkjd' 94 g jvd wvq w.hla kï ;j ÿrg;a fuu uÜgu my< neiSug hïlsis wjodkula we;s ksid wjodkfhka isàu b;du jeo.;a' ta ksid ksjfia m%;sldr ,nk fldúâ wdidÈ; frda.sfhla kï meh y;rlg jrla fyda Pulse oximeter u.ska reêrfha Tlaiscka idkaøKh .ek ±k .ekSu b;du jeo.;a'Tlaiscka idkaøKfha w.h 92 g jvd wvq kï yels blaukska frday,a.; ùu wjYH fjkjd'


Pulse oximeter ke;akï

Pulse oximeter ke;akï reêrfha Tlaiscka w.h ys;lr ;;a;ajhl mj;skjd±hs ±k .ekSug ir, l%uhla ;sfnkjd'

mshjr y;<syla ;rï flá ÿrla weúÈkak' fufia weúÈk úg hï wdldrhl fjfyila ±fkkak mq¨jka' ±ka jdäfjkak' úfõlj isák úg;a fjfyila ±fkkjd kï reêrfha Tlaiscka idkaøKfha wvq ùSfï ;;ajhla úh yelshs'


weú§ug wmyiq ;;a;ajfha fyda jfhdajDoaO mqoa.,fhl= kï'''

fldúâ wdidÈ; frda.shd jfhdajDoaO ÿ¾j, wfhl= fyda weú§ug wmyiq ;;ajfha miqjkafkla kï ta wh fjkqfjka ir, l%uhla ndú;d lrkak mq¨jka'

mqgqjl jdä fjkak'''±ka ke.sákak''kej;;a jdäfjkak ke.sákak''fï ls%hdoduh 6 isg 7 la w;rjdrfha isÿ lrk úg fjfyilr ;;ajhla ±fkkjd kith reêrfha Tlaiscka idkaøKfha my< neiSfï fmrksñ;a;la úh yelshs'


Tlaiscka wvq njla ±fkkjd kï'''

by; wkaofï hï hï ir, ls%hdldrlïj,§ fjfyila ±fkkjd kï ;j ÿrg;a l,a hjkak tmd' jydu frday,a.;j Tlaiscka m%;sldr ,nd .ekSu wjYH fjkjd'ta ksid fldúâ wdidÈ;j frda. ,laIK fmkajñka $ frda. ,laIK fkdfmkajk kuq;a wdidÈ; fyda fldúâ wdY%ss;hka ksid ksjfia ksfrdaOdhkh ,nk frda.Ska úiska reêr.; Tlaiscka wvq ùu ksid we;s fjk wmyiq;djhka .ek ie,ls,su;a ùu b;du jeo.;a'fï .ek Tn úiska ,nk ±Kqj;anj ksid wjYH m%;sldr yels blaukska ,nd .ekSug wjYH mshjr .ekSfï wjia:dj Tng ,efnkq we;'ldhsl frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH u,aldka;s .,afyak
fudrgqj osid frday,


mqkHd pdkaokS o is,ajd