නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fmky¨ Odß;djh n,kak ne¨ka msïnùu wjodkï'''jeäysáhka f,iska Tng;a fï w;a±lSu we;s' ne¨ka fnda, fol ;=kla mqïnd wjidkfhaoS Tfí W.=rg wm%ikak rihla ±fkaú' ieneúkau thska fmkS hkafka ne¨kaj, wvx.= hï úI wxY= ridhkhka Tfí W.=r fj; iómj we;s njhs' ta ksid l=vd orejka ne¨ka msïnùfï wjia:djkag jeäfhka ksrdjrKh lrkak tmd'

mQ¾j <ud úh ixj¾Ok wjia:dfõ mgka l=vd orejka ne¨ka msïîug olajkafka leue;a;la' isÕs;s wjqreÿ W;aijh" l%Svd W;aijh iy l=vd orejka uq,a lr f.k mj;ajk fjk;a úsjO ;r. biõ fjkqfjka ne¨ka msïîu fhdod .kakjd'orejkaf.a wdl¾IKh iy ixúOdhlhkaf.a myiqj fjkqfjka fujeks biõ fhdod .;a;;a fï ksid orejkag isÿ jk wys;lr ;;a;ajhka .ek Tn ;ju;a fkdokakjd we;s'

jeäysáhka f,iska Tng;a fï w;a±lSu we;s' ne¨ka fnda, fol ;=kla mqïnd wjidkfhaoS Tfí W.=rg wm%ikak rihla ±fkaú' ieneúkau thska fmkS hkafka ne¨kaj, wvx.= hï úI wxY= ridhkhka Tfí W.=r fj; iómj we;s njhs'ta ksid l=vd orejka ne¨ka msïnùfï wjia:djkag jeäfhka ksrdjrKh lrkak tmd'


fmky¨ Odß;djh ne,Sug;a'''

fï Èkj, mj;sk fldúâ jix.;fha§ fmky¿ wdidokh ùu Ôú;hg mjd wjodkï ;;a;ajhla we;s lrkjd' ta ksid Tn ks;ru fmky¨j, Tlaiscka Odß;djh .ek jeä wjOdkhla olajkjd' Tlaiscka Odß;djh wvqùu ksid wfma Ôú;fha fndfyda bkaøshkag Tlaiscka iemhqu wjysr fjkjd'

Tlaiscka wvq ùfï§ úfgl frda.shd frda. ,laIK fmkakqï l<;a iuyr úg frda. ,laIK fkdfmkajdu zz Happy hypcxia zz;;;aajhg m;a fjkak mq¨jks' miq.sh Èkhl fodf<dia yeúÈß ÈhKshla fi,a,ï lrñka isáh§u urKhg m;a jqk ÿlauqiq mqj; Tng;a wdrxÑ we;s' tjeks ;;ajhlg m;a fjkafka frda.shdg wmyiq;djhla fkdolajdu Tlaiscka Odß;djh wvq ùu ksihs'

ta jf.au Tlaiscka wvq ùu ksid frday,a.;j m%;sldr ,eîu wjYH fjkjd' Tlaiscka iemhqu ksjfia§ ,nd .ekSug neye' ta fjkqfjka ffjoH ks¾foaY wjYHhs' frda.shdf.a ;;;aajh" ,nd Èh hq;= Odß;djh" ,nd fok l%ufõoh jeks úúO l%ufõohka .ek ;SrKh .ekSu ffjoH Wmfoia wkqj isÿ úh hq;=hs' ta ksidu l,a;nd frday,a.; ùfuka Tlaiscka wvq uÜgugl mj;sk frda.shdg m%;sldr ,nd .ekSfï§ Ôú; wjodkfuka ñfokak yelshdj ;sfnkjd'


iajhx ;lafiarejla lr .ekSu

ta ksidu Tn iajhx ;lafiarejla úÈyg hï hï lghq;= lrk nj we;a;' fujeks wjia:djl§ fmky¨j, Odß;djh ne,Su i|yd Tn ne¨ka mqïnkjd kï ta .ek jeäfhka m%fõiï fjkak' ta wehs lsõfjd;a fï fjkqfjka Tn Ndú;d lrkafka fj<|fmd< wf,úhg ;sfnk idudkH ne¨khla úh yelshs' uq,ska lS mßÈu fïjdfha úI wxY= W.=r Tiafia Tfí fmky¨ lrd b;du myiqfjka .uka lrkjd'


wdidÈ; fmky¨j,g úfõlh wjYH fjkjd'''

Tn ksfrda.Sj isák úg fmky¨ Odß;djh .ek iajhx we.hSula lsÍu fjkqfjka jHdhdu ;sfnkjd' ±kgu;a Tn fujeks jHdhdu .ek ±kqj;a we;s' fmky¨ msfrk fia È.= yqiaula /f.k th ;;amr lSmhla r|jd f.k fiñka m%Yajdi lrkak'

kuq;a Tn ±kg fldúâ wdidÈ;j Yajik wmyiq;djhlska isák frda.sfhl= kï fujeks jHdhduj, mjd ksr; fkdjkjd kï fyd|hs' Tn fldúâ wdidÈ; jqfKd;a tjeks wjia:djl§ fmky¨j,g jeä fjfyila fokak tmd'


ta ksid Tng l< yels jHdhdu lSmhla ;sfnkjd'

fujeks wjia:djl§ fmky¨j,g fjfyila fkdjk mßÈ fyñka fyd| yqiaula .kak' th kdifhka f.k kdifhkau msg lrkak'ta jf.au Tng fjk;a wh iu. iïnkaO;djhla fkdue;s mßirhl mshjr lSmhla weúÈkak' tjeks yqfol,d mßirhla fkdue;s kï Tn isák ldurfha jqK;a mshjr lSmhla weúÈkak'fufia mshjr lSmhla weúÈk úg;a Tng hï fjfyila ±fkkak mq¿jka' túg Tn weú§u kj;ajd úfõl .kak' ta úfõl .kakd úg;a ;j ÿrg;a Tng fjfyila ±fkkjd kï thska fmkS hkafka Tfí fmky¨j, Tlaiscka Odß;djfha  hï wvq ùula ;sfnk njhs'

Tfí ksjfia Tlaisógrhla ;sfnkjd kï reêrfha Tlaiscka idkaøKfha w.h Tngu .Kkh lsÍug yelshdj ;sfnkjd' fu;ek§ ks;ru Tlaisógrh mdúÉÑ lsÍfï§ yqre wf;a ueo weÕs,a, fhdod .kak' fuys w.h 95 g wvq uÜgul mj;skjd kï jeäÿr m%;sldr fjkqfjka ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a'


wlaIs úplaIKfõ§
;ß÷ m%kdkaÿ

mqkHd pdkaokS