නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

okak m<shg fndkak tmd merisgfuda,atfyu jqfKd;a f,v fjkjd


j¾;udkfha f,dj mqrd mj;sk fldfrdakd frda.S ;;a;ajh ksid Ndú;hg meñK we;s úúO T!IO j¾. w;r m%uqL;u T!IOh jkafka merisgfuda,a (PCM) keue;s T!IOhhs' ´kEu mqoa.,hl=g lsisÿ ffjµ ks¾foaYhlska f;drj ´kEu T!IO y<lska fuu T!IOh b;d myiqfjka ñ,§ .; yels w;r iudcfha fndfyda fokdg Ndú;h ms<sn|j hï ;rul wjfndaOhla o fj;s'

PCM T!IO m%Odk jYfhka ldrKd folla Wfoid foaYfha l%shd lrhs' bka m<uq ldKav Tn b;du fyd¢ka o;a; WK wvqlsÍug fyj;a Antipyretic T!IOhla jYfhks' fuhg wu;rj Analgesic fyj;a l=vd yd uOHu mßudKfha fõokd wvqlrk fõokd kdYlhla f,io úfYaIfhka o;a lelal=u" T¨fõ lelal=u" fldkafoa wudre we`.m; fõokdj yd udisl Tima pl%fha§ we;sjk fõokdj wdÈhg Ndú;d lsÍu iq<Nj ±lsh yel'

T!IO Tng b;du myiqfjka ffjµ ks¾foaYhlska f;drj mjd Y%S ,xldj ;=< ñ,§ .ekSug yelshdj mj;sk ksid fuh b;du iq<Nj Ndú;d jk T!IOhla njg m;aj we;s w;r thg wurj fï ksid we;sjk w;=re wdndO ixLHdjo by< ;nd .ekSu;a thg wu;r we;eï fokd ishÈú kid .ekSug mjd fuu T!IOh fhdod .ekSu;a fï jk úg iudch ;=< iq<Nj ±lsh yels ;;a;ajhla ù we;'

fï ksidu PCM T!IOh Ndú; l< hq;= wdldrh m%udKh yd fõ,dj iy Ndú;d fkdl< hq;= wjia:d wdÈh ms<sn| ukd ±kqula Tng mejÍu w;HdjYH lreKla jkq we;'

merisgfuda,a kue;s T!IOh YÍrfha jevlrk wdldrh ffjµ úµd;aulj fuf;la iïmQ¾Kfhkau ;yjqre lrk ,o fCIa;% ms<sn|j;a fkdue;s w;r th wdldr follg jevlrk njg úYajdi lrhs' tkï Cyclooxygenase Pathway fyj;a Prostaglandin keue;s fõokdjg fya;=jk ridhksl øjH i|yd l%shdj,sh wvmK lsÍug hï wdldrhl odhl;ajhla olajk njg úYajdi lrhs' fuhg wu;rj fud<fha WIaKj md,l uOHia:dkfha fuu T!IOh l%shdlr tu.ska we;slrk wfkl=;a l%shdj,s ud,djla Tiafia foaYfha WIaK;ajh wvq lsÍug l%shd lrk nj úYajdi lrhs'

PCM kue;s T!IOh Paracetamol fohdldrj fjf<| fmdf,a ñ,g .;yels w;ru we;eï úg Codeine jeks ;rula ;o fõokd kdYl iu. ñY%lr idok ,o T!IO f,i;a we;eï Cough Syrup ;=<;a ±lsh yel' tfukau PCM úúO wdldrfhkao fjf<| fmdf,a mj;s' fm;s (Tablets), Èhr (Syrup), .=o ud¾.h ;=<ska we;=,alrk (Suppositories) wdldrhg m%Odk jYfhka ±lsh yels idudkHfhka fm;s 500mg / Tab iy Syrup for Children (24mg / ml) jYfhka fjf<| fmdf<a mj;S'

merisgfuda,a idudkHfhka lEug fmr fyda miq hk ´kEu wdldrhl Ndú;d l< yel' th wjfmdaIKhg wdydr ud¾.fha wfkla wdydr øjHh ;sîu n, fkdmdhs' thg wu;rj .¾Nks ld,fh;a lsß fok uõjrekag;a jhi udi 02 g jvd jeä orejkag wdrCIs;j Ndú;d l< yels T!IOhls' wm wjjdo lrkafka muKg wjYH wju ud;%dj wju ld,hla muKla Ndú;dlrk f,ihs'

Tng wlaudj wdY%s; fyda jl=.vq wdY%s; §¾>ld,Sk frda. ;sfí kï" wêl f,i Alcohol Ndú;h ksid we;sjQ frda. ;sfíkï Tn b;du wvq nr iys; mqoa.,l= kï fyda fï jkúg CIh frda.h iy ,dÿre jeks frda.j,g m%;sldr ,nd .kakd wjia:djl isákjd kï Tn ffjµ Wmfoia u; PCM Ndú;h jvd fhda.Hh jkq we;'

iudcfhka jeäysá mqoa.,fhl= PCM 15mg/kg/dose hk ud;%dfjka jrlg 19 iy m%udKfha ^fm;s 02 la& fkdhslaujk fia T!IOh meh ^6-8& lg jrla muKla Ndú;d l< hq;= w;r orejl=g kï ^10-15& mg/kg/dose m%udKfhka by; mßosu Ndú;d l< yel'

meh 24 la ;=< PCM T!IOh Ndú;d l< yelafla Wmßu 04 j;djla muKs' kuq;a Tng tla wjia:djl fnfy;a fõ,la u. yereK úgl tu u. yeÍ .sh fnfy;a m%udKh B<`. ud;%dfõ§ .kakd wdldrfha T!IO j¾. ;snqK;a PCM tfia u. yereKq T!IO m%udKh B<`. ud;%fõ§ fkd.; h;= j¾.fha T!IOhls idudkHfhka jhi 16 blau jq úg fm;s 02 ne.ska meh 6 8 lg jrla Ndú;h yd jhi ^12-15& w;r kï fm;s 01 la meh 6 8 lg jrla Ndú;h l< yel' l=vd orejl=g kï lr wkqj ud;%dj ilid .; hq;=h'

PCM j, w;=re wdndO f,i jukh" nv fõokdj" wdid;añl yd f,i lik bÈfuk iajNdhla we;s ùu we;eï úg Agranulocytosis, Neutropenia iy Thrombocytopenia jeks ixlS¾K ixl+,;d ;;a;aj we;sùU jqjo isÿúh yels kuq;a tajd b;d l,d;=rlska we;sjk ;;a;ajhla'

PCM WK iE§u je<elaùug WK iEfokak m<uqj Ndú;d l< yels T!IOhla fkdfõ' th WK iEÿkq miqj muKla Ndú;d l< hq;=hs' 150mg/kg m%udKhla tljr .ekSu wlaudjg b;d ydkslr w;r 200mg/kg m%udKhla tljr .ekSu urKhg fya;=úh yel'

ishÈú kid .ekSug wêl m%udKhla PCM T!IO tljr mdkh lsÍug;a jvd Tn ld,hla ;siafia jerÈ ud;%djla PCM mdkh lsÍu wlaudjg ydksodhl jk w;r Liver Failure ;;;ajhlg m;aù wlaud noaOhlg hEug isÿúh yels w;r fndfyda úg urKh <`.d fõ'

´kEu m%udKhlska myiqfjka ,nd.; yels jqj;a muK yd ld,h ±k Ndú;h u.ska wdrCIdjla tfia fkd±k Ndú;h u.ska urKhla iy folu Tng <`.d lr.; yels nj isys ;nd .; hq;=h'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,