නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; iudc m%uqL;dj u; ,nd fokafka wehs''''fudloao fï úldf¾''

weiag%dfiksld" ihsfkd*dï" *hsi¾" fudaavkd fldal jqK;a fyd|hs


´kEu ffjrihla ld,h;a iu. fjkia uqqyKqjrla .ekSu idudkH isÿùula' fï ixisoaêh id¾ia 2 ffjrihg jf.au fldúâ iïnkaOfhkao idOdrKhs' ta wkqj 2021 fjk úg isákafka 2020 isá fldúâ 19 fkdjk nj ir,u lreKhs' ffjrih flá ld,Skj md,kh l<;a wkd.;fha fï frda. ;;ajh Flu jeks jHdêcklhla iq,n f,iska jHdma; ùug bv ;sfnkjd'


wo fndfyda fofkla tkak;a ms<sn|j jrKhl isákjd' *hsi¾" fudv¾kd jeks tkak;a fidhñka fjfyfikjd' fï ksidu Tjqkag;a fkd±kSu ffjrihg ksrdjrKh ùug by< wjia:djla ,efnkjd' úfoaY.; ùu fjkqfjka *hsi¾" fudv¾kd tkak;a wjYH njg wkqudk l<;a fï iEu tkak;lau f,dal fi!LH ixúOdkh ks¾foaYs;hs

l=vd orejka iudchg ksrdjrkh ùu fndfydu iSñ;hs' Wmf;a isg udi yh y;la fjk f;la Tjqka ksjfika msgg hkafka fnfy;la .ekSu fyda mjq,a fi!LH idhkhg hd hq;= wjia:dj,È muKhs' ±kg y÷kdf.k we;s wkaoug fldúâ 19 ffjri ;;ajh me;sfrk wjia:d folla ;sfnkjd' fï ;;ajh orejkag;a fmdÿhs'

tkak;la ,nd §ug fmrd;=j tu tkak; Ndú; lrk ms<sfj, ms<sn|j cd;sl Ndú; lsÍfï l%fudamdhka ie,iqï lrkjd' ta wkqj ck.ykh wkqj rgg ,efnk tkak;a m%%;sY;hg iu.dój tkak;alrKfha m%uqL;djh wÈhr lSmhla hgf;a ,nd §ug ie,iqï ilia l<d' jix.; ;;a;ajhl§ rgl bÈß fm< isák fi!LH wxYfha ksr; jD;a;slhka we;=¿ ish¨ fiajd ld¾h uKav, $wdrlaIl wxY úÿ,sh" c," ikSmdrlaIl fiajdjkays ksr; msßi"jhi wjqreÿ 60 g jeä úúO ixl+,;djhka we;s mqoa.,hka tkak;alrKhg m%uqL;djh ,nd ÿkakd'

fï fjk úg niakdysr m<df;a jhi wjqreÿ 60 blaujQ mqoa.,hka f.ka 95] la ;rï m%;sY;hla fjkqfjka tkak;a ud;%d folu ,nd § ;sfnkjd'

jhi wjqreÿ 30 - 60 w;r lKavdhu;a iudcfha ls%hdldÍ msßila f,iska ie,flk ksid fuu lKavdhu fjkqfjkq;a tkak;a ud;%d ,nd §u fï fjk úg fndfyda ÿrg wjidk ù ;sfnkjd'

kuq;a jix.;fha me;sÍfï fõ.h iy m%dfoaYSh jHdma;sfha iS>%;djh wkqj tkak;alrkfha m%uqL;djfha fjkialï isÿ ù ;sfnkjd'ta ksid niakdysr m<d;g m%uqL;djh ,nd §ug fya;= lSmhla ;sfnkjd'

fï m<df;a ck.K;ajh b;du by<hs' ta jf.au fldúâ wdidÈ;hkaf.jHdma;sh jf.au by< urK m%;sY;hla ksrka;rj jd¾;d jqKd' kd.ßl m%foaYhkays ck;djf.a mÈxÑ mßirh wkqj;a ksjdi b;du iómj msysàu ksid jix.;hla md,kh lr .ekSu wmyiqhs' fu;ek§ ;sfnk id¾:l úl,amhla úÈyg fldúâ m%;sYla;s tkak; ,nd §ug lghq;= lsÍu isÿ jqKd'


fnda fkdjk frda. ixl+,;djhka co - morbidity orejka w;r keye''

wo ojfia jeäysáhka w;r fndfyda fofkla fnda fkdjk frda. ;;a;ajhkaf.ka mSvd ú¢kjd' fldúâ 19 ;;a;ajhg m;a frda.ska w;r fndfyda fofklau fï fnda fkdjk frda. ;;a;ajfha w;=re ixl=,;djhka ksid fldúâ frda. ;;ajh oreKq w;g yeÍu ksid urKhg m;a j ;sfnkjd'

orejka w;r fnda fkdjk frda. ;;a;ajhka iy w;=re ixl+,;djhka jeäysáhkag idfmalaIj n,k úg wvq uÜgul mej;Su ksid;a orejka fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh bÈßfha hï wdldrhl iqrlaIs; ;;;aajhl isákjd lshkak mq¨jks'


l=vd orejka iudchg ksrdjrKh ùu wvqhs'''

l=vd orejka iudchg ksrdjrKh ùu fndfydu iSñ;hs' Wmf;a isg udi yh y;la fjk f;la Tjqka ksjfika msgg hkafka fnfy;la .ekSu fyda mjq,a fi!LH idhkhg hd hq;= wjia:dj,È muKhs' ±kg y÷kdf.k we;s wkaoug fldúâ 19 ffjri ;;;aajh me;sfrk wjia:d folla ;sfnkjd'fï ;;a;ajh orejkag;a fmdÿhs'

  • wdidÈ;fhl=f.a ì¢;s u.ska
  • wdidÈ;fhl=f.a ì¢;s jd;fha ;sî Yajik ud¾.fhka we;=¿ ùu


ì<s÷ orejka fï wjia:d folgu ksrdjrKh ùu b;du iSñ;hs' ta ksidu;a Tjqkag hï wdldrhl iqrlaIs;;djhla fï ffjrih bÈßfha§ ,eî ;sfnkjd' ta ksidu jeäysáhka fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u ksid Tjqka wdidÈ; ùu j,lajd .;fyd;a orejka bfígu iqrlaIs;hs' fï ksid orejkag jvd jeäysáhka b,lal lr f.k fldúâ m%;sYla;sh tkak; ,nd §u isÿ jqKd'

tkak;a mÍlaIK fjkqfjka jQ idhksl wOHkhka i|yd jQ kshe¢hg jhi wjqreÿ 20 g wvq msßi we;=,;a jqfKa keye' tfy;a fï fjk úg lekvdj iy isx.mamqrej úiska jhi wjqreÿ 12 isg 15 w;r orejka fjkqfjka zzmhsi¾ ZZ tkak; ,nd §ug lghq;= lr ;sfnkjd'

Y%S ,xldj ;=<;a jhi wjqreÿ 20 isg 29 w;r msßi fjkqfjka m%;sYla;s tkak; ,nd §u ±ka Èjhsk mqrd isÿ fjkjd' wfma rfÜ úYaj úoHd, jf.au fjk;a Wiia wOHdmk wdh;khkays wOHdmkh ,nk YsIH m%cdj we;=<;a fjkafka jhi wjqreÿ 30 g wvq lKaavdgughs' Tjqka fldúâ 19 jix.;h yuqfõ wjodkï lKavdhula f,i i,lkafka keye'

ta jqK;a fkajdisld.dr iy mx;s ldur yeisÍu iu`. iudcfha .ejiSu jeä ksid Tjqkag;a iuQqy m%;sYla;slrKh wjYHhs' ±kg tkak;a ms<sn|j we;s ys.;djh ksid Tjqka b,lal.; fkdjqK;a wkd.;fha§ jhi wjqreÿ 30 g wvq lKaavdhu;a tkak;alrKhg we;=<;a úh yelshs'


tkak;aj,g Tfrd;a;= fkdfok ;;a;ajhla we;s fjkafka wehs'''@

ffjrihla hkqfjka ye|skafjkafka mshús weig fkdfmfkk nelaàßhdj,g jvd b;d l=vd frda.ldrl laIqø Ôj úfYaIhls' ffjri kHIaáfha wï, ixhq;sh ã'tka'ta iy wd¾' tka'ta hkqfjka m%Odk fldgia folls' ta w;r irïm" mefmd, ã'tka'ta ldKavhg;a" fvx.= bka*q¨jkaid wd¾' tka'ta ldKavhg;a .efka'

´kEu ffjrihla ld,h;a iu. fjkia uqqyqKqjrla .ekSu idudkH isÿùula' fï ixisoaêh id¾ia 2 ffjrihg jf.au fldúâ iïnkaOfhkao idOdrKhs' ta wkqj 2021 fjk úg isákafka 2020 isá fldúâ 19 fkdjk nj ir,u lreKhs' ffjrih flá ld,Skj md,kh l<;a wkd.;fha fï frda. ;;a;ajh Flu jeks jHdêcklhla iq,n f,iska jHdma; ùug bv ;sfnkjd' fï tkak;a u.ska frda.h hï;dla md,kh lsÍug yels jqK;a tkak;aj, Yla;sh fkd;ld ffjrih ls%hd;aul ùug mgka .;af;d;a tkak;aj, M,odhs;djh;a wvq fjkjd'


´kEu jix.;hl me;sÍu wÈhr y;rla úÈyg fmkajkak mq¿jks'

  • Lag phase jix.;h fyñka j¾Okh jk wÈhr
  • Exponential phase - jix.;h tlajr ±ä f,iska me;sÍu fyj;a j¾OkSh wjia:dj
  • Stationary phase - ld,h iu. jix.;h fjkila fkdù ksh;j ;sîu
  • Decline phase jix.; wjia:dfõ my< neiSu


ta ksid fldúâ jix.; ;;a;ajh;a wkd.;fha§ my< nisk ;;a;ajhla we;s fjkjd' kuq;a wms ffjrih .=Kkh ùu jf.au me;sÍu wksjd¾fhkau md,kh lr .; hq;=hs' ta fjkqfjka ,efnk tkak;a ud;%dj ,nd .kak'


fldúâ tkak;a ls%hdldß;ajh

AstraZeneca / Covishield fuu tkak;a u.ska fm%daákh ksmoùug wod, DNA cdk fldgi ñksia isrerg ydks fkdjk fjk;a DNA ffjrihla we;=,; nyd ñksia isrerg we;=¿ lrkjd' ffi,h ;=< DNA fldgi ksoyia ù tu fm%daàkh u.ska we;s lrk Spike protein u.ska m%;sYla;slrKhg wjYH m%;sfoay f.dv k.kjd' fuu tkak; u.ska ,nd fok iM,;djh fyj;a mqoa.,hdg fldúâ wdidÈ; ùfuka miqj frda. ;;a;ajh nrm;< fkdùug iy urKfhka wdrlaId ùu fjkqfjka we;s wjia:dj 82] lska wvqhs' ^thska woyia fjkafka frda.fhka wdidÈ; fkdùfï iïNdjH;djh 82] lska wvq njla fkdfõ &


*hsi¾ iy fudv¾kd

*hsi¾ iy fudv¾kd hk tkak;a folu ye|skafjkafka mRNA (Messenger RNA) tkak;a f,ihs' Bg fya;=j fuu tkak;a ksmoùu isÿ lr we;af;a cdk fla; (genetic code) fldgia kefkda wxY=jl ojgd isrerg we;=¿ lrkjd' fuu tkak;a u.ska 90] l iM,;djhla ,efnkjd'


Sinopharm tkak;

Ökfha ksIamdÈ; fuu tkakf;a§ fldúâ ffjrih isrerg we;¿ lrkjd' fm%daák fldgi ksoyia ùu ksid m%;sYla;slrKh f.dv kef.kjd'

wo fndfyda fofkla tkak;a ms<sn|j jdrKhl isákjd' *hsi¾" fudv¾kd jeks tkak;a fidhñka fjfyfikjd' fï ksidu Tjqkag;a fkd±kSu ffjrihg ksrdjrKh ùug by< wjia:djla ,efnkjd' úfoaY.; ùu fjkqfjka *hsi¾" fudv¾kd tkak;a wjYH njg wkqudk l<;a fï iEu tkak;lau f,dal fi!LH ixúOdkh uÕskaaa ks¾foaYs;hs' wms jeä fofkla m%;sYkla;slrK tkak; ,nd.ekSu ksid ffjrifha me;sÍu je<flk w;r ta ksidu wdidÈ;hkaf.a iy urK ixLHdfõ my< neiSu ksid fuu f.da,Sh jix.;fhka ksoyia fjk ojila Wod fõú' ta ksid Tfnka lrk wdorKSh b,a,Sula ;sfnkjd''' uq,skau Tng ,efnk tkak; ,nd .kak' tu wjia:dj u. yeÍfuka Tn fyg ojfia wdidÈ;fhla njg m;a úh yelshs' ta ksid wo ,efnk tkak; ,nd f.k fldúâ jix.;hg tfrysj Tfí m%;sYla;sh f.dv k.d .kak' th rggu wdYs¾jdohla'fjoH Ñka;d chïm;s
ksfhdacH m%Odk ffjoH ks,Odß - ud;D yd <ud fi!LH
uyck fi!LH fomd¾;fïka;=j
fld<U uy k.r iNdj


mqkHd pdkaoks o is,ajd