නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldfrdakd iqjjQ muKska yeufohlau yßhkafka keye''
fldúâ lshkafk ffjria wdidokhla' lsishï wfhla fldúâ wdidokh ù iqjm;aj f.or wdjg miafi;a we;eï whg hï hï wmyiq;djka u;=fjkjd' ta mYapd;a fldúâ ;;a;ajhla'


fldúâ lshkafk wmg wd.ka;=l frda.hla' bka isÿúh yels miqld,Sk n,mEï ms<sn|j §¾> b;sydihla wm i;=j keye' tuÕska isÿúh yels ydkslr ;;a;ajhka fudkjo@ fldf;la l,la bka mSvd ú£ug wmg isÿfjhso@ lshk m%Yakj,g wm i;=j ms<s;=rla keye' È.=ld,Skj isÿúh yels ydkslr ;;a;ajhka ms<sn|j wmg oekqula ke;;a flá ld,Skj isÿúh yels n,mEï fudkjdo hkak fï jk úg y÷kd.ekSfï yelshdj ,eî ;sfhkjd' ta ms<sn|j l;d lrkak ;uhs fï iQodku'

fldúâ lshkafk ffjria wdidokhla' lsishï wfhla fldúâ wdidokh ù iqjm;aj f.or wdjg miafi;a we;eï whg hï hï wmyiq;djka u;=fjkjd' ta mYapd;a fldúâ ;;a;ajhla' ta wkqj lsishï jQ mqoa.,fhl=g fldúâ frda. ;;a;ajh iqjm;a fj,d i;s 4 lg miafi;a leiai" weÕm; wudrej" kskao fkdhEu" fldKafv hEu" uki tald.%;djl ;nd .; fkdyels kï" p¾hd;aul jYfhka hï hï fjkialï we;s fõ kï" .| iqj| fkdfkdoekSu ;j;a ÿrg;a mj;S kï ta ffjoH úoHdjg wkqj y÷kajkafka mYapd;a fldúâ ;;a;ajhla yeáhg'


ìh lrkjd fkfjhs ''''

fï oekqj;a lsÍfuka wfmalaId lrkafk w¨f;ka frda.hla ks¾udKh lsÍula fyda Tnj ìhm;a lsÍug W;aidy lsÍula fkfjhs' yenehs Tn fï ;;a;ajh ms<sn|j wjÈfhka isáh hq;=hs' hï wfhla fud<h fjfyi,d jev lrkj kï h;d ;;a;ajfhka ;ukaf. /lshdj lrf.k hdu wudre fjkak mq¿jka' yenehs ta yeu fldúâ wdidÈ;fhl= ;=<u tjka ,laIK olskakg ,efnkafk keye'

b;ska fï ;;a;ajfhka f.dv tkak kï" ta ms<sn|j wjfndaOh jeo.;a' idudkHfhka fldúâ iqjm;a ù i;s 4 lg miafi we;súh yels fï ;;a;ajhka udi .Kkdjlg miafi;a oel.kak mq¿jka' iuyr fj,djg wjqreoaola jf.a ld,hla fuu ;;a;ajh mj;skak bv ;sfhkjd'


iqj jqKq miq;a fldúâ fmdisáõ jqfKd;a '''

fndfyda whg úh<s leiai" fiu iys; leiai" mmqfj fiu .;sh" ;o .;sh È.ska È.gu ;sfhkak mq¿jka' ta wkqj fldúâ iqjm;a ù i;s 4 lg miqj;a PCR mÍlaIdjla l<du iqjm;a jQ wfhl= jqj;a fmdisáõ fj,d ;sfhkak bv ;sfhkjd' bka wm y÷kd.kafk ffjrih ú;rla fkfjhs ffjrifhka leã ì£ .sh fldgia jqK;a ;sfnkak mq¿jka j.' ta wdldrhg PCR fmdisáõ ùula frda. ,laIK iys;j mj;skjd kï bka meyeÈ,s jkafka Tng wdfhu;a fldúâ wdidokh ù we;s njhs'

we;a;gu mYapd;a fldúâ ;;a;ajh we;sfjkafk ffjrih úiska isref¾ we;slr .sh hï hï fjkialï ksid' ta wkqj fmky¨ j,g" yDohg" jl=.vqj,g úfYaIfhka ffjrih YÍrfha ;sfhoaÈ hï ydkslr ;;a;ajhka we;sfjkak mq¿jka' fud<hg n,mdkak;a mq¿jka'


jeä n,mEu mmqjg'''

mmqfj ;o .;sh" yqiau .ekSfuÈ ;o ùu" leiai" y;sh" mmqj ߧu" wd§ ,laIK jßka jr we;sùug bv ;sfhkjd' we;eï whg miq.sh ld,fha yDohdndO we;s jqKd' ta;a yDoh jia;=j iy mmqj w; .d n,oaÈ fõokdjla oefkkj kï" yqiau .kakd úg iuyr fj,djg fõokdjla oefkkj kï" bßhõj fjkia jk úg fõokhs kï ta yDohdndOhl ,laIK fkfjhs'

yqiau .ekSfï wmyiqj ;sfhk fldg yqiau .ekSu ld¾hlaIuj lr .ekSu wjYHhs' ta wkqj È.gu leiai ;sfhk wfhl=g yqiau .kak l%uh ld¾hlaIu lr.kak mq¿jka' tksid ;uhs leiai iy y;sh ;sfhk wh kyfhka yqiau wrf.k lfgka msglrkak lshkafk' tys§  bámkaoula lfgka msU ksukjdla fia yqiau msg lrkj kï yqiau .ekSfï wmyiq;dj wju lr .kak mq¿jka'


fiu iys; njg''''

fiu iys; leiai ke;akï úh<s leiai ;sfhkak mq¿jka' túg yqud,h we,a,Sfuka iykhla ,efnkjd' úh<s leiai we;s úg yqud,h we,a,Sfï§ mdúÉÑ lrk c, m%udKh jeä lsÍfuka myiqjla ,efnkjd'

fiu ksid ksod.kak wmyiqhs' tal f.dvla whg m%Yakhla' fmkye,af, úúO ;ekaj, fiu tl;= fjkjd' tys§ ksod.kakd l%uh fjkia lsÍfuka myiqjla ,efnkjd' we,hg ksod.ekSfuka fiu msglrkak myiqhs' fldÜg lsysmhla ;nd ysi Wiaj ;ndf.k ksod.ekSu we;eï whg myiqjla' Wl=, m%foaYhg fldÜg lSmhla ;nd ysi my;a lr ksod .ekSu ;j;a whg myiqj f.k fokjd' b;ska Tng myiq bßhõjlska ksod .ekSfuka iykhla ,nd .ekSfï yelshdj ;sfhkjd'


ld,hla .| iqj| fkdoefka kï''''

.| iqj| oefkkafk ke;s tl;a f,dl= m%Yakhla' túg wdydr reÑh ke;s fjkjd' th hï lsis ld,hlÈ idudkH ;;a;ajhg m;a fjkjd' tf;la n,df.k bkak neye' tksid iqÿÆkq" fmm¾ukaÜ" l=re`ÿ f;,a jeks foa kyhg fhduq lr ks;r ks;r n,kak' túg blaukska .| iqj| kej; oefkkak .kakjd'

leiai y;sh we;s whg bkafya,rhla Ndú;hg fhduqfjk f,i ffjoH Wmfoia ,efnkak mq¿jka' yenehs bkafya,rh ksjerÈj Ndú; lsÍu wjYHhs' tuÕska yqiau .ekSfï wmyiqj l%uj;a lr .kak mq¿jka'

bkafya,rfha lema tl .<jd fyd¢ka fid,jd yqiau msglrkak' bkafya,rh lgg wrf.k f;d,amg ;Èka jidf.k uymgeÕs,af,ka f;rmkak' T!IOh fl,skau fmkye,a,g .uka lrkjd' th ;;a;amr 30 la j;a fmkye,a, ;=< r|jd.kak mq¿jka kï fyd|hs' bka miafi fyñka yqiau msglr yßkak'


^udOH oekqj;a lsÍula weiqfrka&


ldhsl frda. yd Èhjeähd frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
jreK .=K;s,l


;udrd m;srK