නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ wdidokh jQ wh ys;=uf;ag wekaánfhdála .;af;d;a fudlo fjkafk @ngysr ffjoH úoHdjg wkqj wmg ;sfnk tlu úi÷u tkak;' ta ksid Tng ,efnk m<uq wjia:dfõu tkak; ,nd .kak' tkak;a ud;%d folu wr.;a;;a ffjrih wdidokh fjk ;;a;ajhla ;sfhkj kï fyd¢ka j;=r fndkak' iunr wdydrhla ,nd .kak' wfma foaYSh wdydr rgdjg uq,a ;ek § lghq;= lrkak'


 Èkj, fldúâ wdidÈ; fndfyda fofkla ksfjia.; m%;sldrhg fhduqj ys¢k nj wm ljqre;a okakd ldrKhla' we;a;gu ksjfia isg m%;sldr ,nd .kakd frda.Skaf.a udkisl ;;a;ajh i;=gqodhlj mj;ajdf.k hdug yelshdjla mej;Su Tjqkaf.a iqjm;a ùu flfrys fndfyda fia n,mdkjd' ta jf.au Tjqkag Wmia:dk lrkak ;ukaf.u wfhla <Õu bkakjd' kuq;a ksfjia.; m%;sldrhg fhduqjk we;eï wh Tjqkag ,nd fok ffjoH Wmfoia j,ska f;drj ys;= ukdfmg T!IO m%;sldr .ekSu;a olakg ,efnkjd' th fldúâ ksid we;s úh yels ixl=,;djkag jvd nrm;< fjkak bv ;sfhkjd'


ffjrifhka fífrkak ys;df.k

we;a;gu fldúâ wdidÈ; jqKq uq,a wjÈfha frda.Skag we;sjk ixl=,;d wjuhs' tjka fudfyd;l lsisu ixl=,;djla fkdue;sj hï wfhla ffjrifhka fífrkak lsh,d wekaánfhdála .;af;d;a tfyu;a ke;akï fydafudak m%;sldr ,nd .;af;d;a ta whg .eg¨ iy.; ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka' ta wkqj ffjrifha ixl=,;d we;sjQ wjia:dfõ ,nd Èh hq;= m%;sldr Bg l,ska ,nd .ekSu fya;=fjka ta T!IO j, ixl=,;djka ksid urKh blauka jQ wjia:d ;sfhkjd'

wms fldúâ frda.fhka ñh .sh whf. mYapd;a urK mÍlaIK lr,d ;sfhkjd' ta ú;rla fkfjhs ta whf. mgl mÍlaIK lr,d ;sfhkjd' bka oelmq fohla ;uhs fldúâ frda.fha ixl=,;d tkafk Yajik ud¾.h wdY%s;j nj' ta lshkafk kshqfudakshd ;;a;ajh' Bg wvq m%udKhlska f,a leá we;s ùfï wjia:d;a ;sfhk j.'


ffjoH Wmfoia ke;sj T!IO .kak tmd''''

ta ksid ffjoH Wmfoia j,ska f;drj lsisu wfhla m%;sldr ,nd .ekSu fkdl< hq;=hs' fudlo ffjria fol ;=klg yefrkak ksYaÑ; T!IO fï f,dalfha keye' ta ksid ffjrih urkakg nelaàßhd j,g úreoaOj ;sfhk m%;sÔjl ta wjia:dfj §,d jevla keye'

ta;a wjdikdjg wfma ck;dj fldúâ frda.hg ;sfnk wksis ìh ksid ffjoH Wmfoia j,ska mßndysrj mduishl fldúâ ffjrihg ,nd Èh yels m%;sldr f,i ;sfhk melÜ wrf.k weú;a mdkh lrkjd' tfia T!IO ,nd .ekSfuka ixl=,;d we;s jQ mqoa.,hka fldúâ ffjrih wdidokh jQ whg jvd jeähs' ta ksid ffjoH Wmfoia j,ska f;drj lsiÿ ie,eiaula ke;sj wh wkjYH m%;sldr ,nd .ekSu fkdl< hq;= nj ;rfha u;l ;nd .kak'


ffjriaj,g úreoaOj T!IO fï f,dalfh keye ''''

ffjria j,g úreoaOj T!IO fï f,dalfha keye' tfia ffjrihla urkak yelshdj we;s T!IO fol ;=kla muKhs ;sfhkafk' b;ska fujka miqìula ;=< jvd;a jeo.;a fjkafk ffjria frda. wdidokh ùu je<elaùuhs' úfYaIfhka fldúâ jeks f.da,Sh jix.; ;;a;ajhla ;=< ta j<lajd .ekSu w;sYh jeo.;a'

kshqfudkhskaáia ;;a;ajfha ixl=,;djla f,i oaú;shSl nelaàßhd wdidok we;sjk úg wekaánfhdála ,nd Èh hq;=hs' kuq;a Bg m%:u wkjYH f,i wekaánfhdála weÕg ÿkaku we;a;gu nelaàßhd wdidokh jqKdu fok wekaánfhdála Bg;a jvd m%n, úh hq;=hs' tfyu jqKdu ixl=,;d tkak ;sfhk yelshdj jeähs' urŒh ixl=,;d mjd'


ngysr ffjoH l%uhg wkqj tlu úi÷u ''''

ngysr ffjoH úoHdjg wkqj wmg ;sfnk tlu úi÷u tkak;' ta ksid Tng ,efnk m<uq wjia:dfõu tkak; ,nd .kak' tkak;a ud;%d folu wr .;a;;a ffjrih wdidokh fjk ;;a;ajhla ;sfhkj kï fyd¢ka j;=r fndkak' iunr wdydrhla ,nd .kak' wfma foaYSh wdydr rgdjg uq,a ;ek § lghq;= lrkak'

úfYaIfhka iqÿ Ækq" Ækq" bÕ=re" ;=kmy wdÈh wdydrhg tla lr .ekSu hym;a' fudlo tajdg ffjrih ueÍfï yelshdj iys;hs' WKqiqï Èhr j¾. fndkak' fyd¢ka jHdhdu lrkak' jvd ia:q, wfhla kï ia:q, nj wvq lr .ekSu fnfyúka jeo.;a' ksoka.; frda. we;s wh ta i|yd ,nd .kakd T!IO m%;sldr fkdlvjd ,nd .ekSu wjYHhs'


^udOH oekqj;a lsÍula weiqfrka&


wêlrK ffjoH úfYaI{
ffjoH pkak fmf¾rd
cd;sl fndafjk frda. úoHdh;kh
kef.kysr fld<U uQ,sl frday,


;udrd m;srK