නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ frda. ;;a;ajfhaoS reêr leá.eiSfï yelshdj jeähs''' yDohd Ndo we;sfjkak mq¨jka




fldúâ-19 wjodku hï;dla ÿrlg wvqjk ,l=Kq fmkajk wjia:djl Tn l< hq;af;a thska mS%;sùu fyda ;ukag ,efnk ksoyi whq;= f,i Ndú; lsÍu fkdj ;j ;j;a mßiaiï iy.;j lghq;= lr fuu fldúâ ;;a;ajh uq¿ukskau msgq±lSug wjYH ls%hdud¾.j,g odhl ùuhs'

fldúâ-19 frda.hg wod< úúO ixl+,;d ms<sn| l;d lrk hq.hl th Tnf.a yDoh jia;=fjys ;sjqr;djh flfrys n,mdk wdldrh wo Èkfha idlÉPd lruq' fldúâ-19 frda.h je<÷kq Tng th YÍrfha úúO ia:dkj,g hï hï wdndO we;s lrkjd fukau yDoh wdYs%;j wdndO ;;a;aj we;s lsÍugo fya;= jkjd'

yDoh hkq udxYuh wjhjhla jk w;r fuu yDoh ieÿkq udY fmaYS wm Myocardium f,i ffjoH úoHd;aulj y÷kajk w;r yDoh jgd th wdjrKh lrñka mj;sk u,a,la jeks jHqyh Pericardium f,i y÷kajkq ,nkjd' fldúâ-19 ffjrih u.ska fuu Myocardium udY fmaYS fldgi wdidokhg ,la lsÍu u.ska Myocardium ;;a;ajhla Pericardium fldgi wdidokh lsÍu u.ska Pericarditis hk ;;a;ajhla we;s l< yels nj ±kg mÍCIKj,ska ;yjqreù ;sfnkjd'

yDofha udYfmaYSka iDcqj odhl jkafka yDofha reêrh msg;g Pump lsÍu fyj;a yDoh mqrd reêrh fnodyeÍfï l¾;jHghs' fufia yDofhka reêrh bj;g fnodyeÍfï ld¾hCIu;dj wm Echocardiogram mÍCIKhlska uek .;a úg th 60-65] w;r m%udKhla idudkH ksfrda.S jeäysá mqoa.,hl=f.a ;sìh hq;= fkdfõ' kuq;a fuu Myocarditis frda.S ;;aa;ajfha§ yDofha udxY fmaYSka ÿ¾j, ;;a;ajhlg m;aùfuka fuu Ejection Fraction fyj;a yDofha ld¾hCIu;dj uek.;a m%;sY;h wvqúh yelsh' tu.ska lshfjkafka yDofhka m%udKj;a reêr iemhqula isÿlr .ekSug wfmdfydi;a njhs' tjeks úgl Tng tÈfkod idudkH lghq;= isÿlr .ekSfï§ fjkodg jvd jeä uykais .;shla ±lsh yelsh' we;eï úg Tng Tnf.a yDo iamkaok fõ.ho fjkodg jvd jeämqr ±fkk .;shla fyda jvd jeä fõ.fhka yqiau .ekSfï wmyiq;djhla mjd we;súh yelsh'

wfkla w;g fldúâ-19 frda.S ;;a;ajhg f.dÿre jQ miq Heart Attack fyj;a yDo wl¾ukH ;;a;ajhla jqj;a we;súh yel' idudkHfhka wm okakd yDohdndO fndfydaúg we;sjkafka fldf,iagfrda,a ;ekam;a ù we;s úfgl tjeks ia:dkhl reêr leáhla ysrù yDofha udxY fmaYSj,g reêrh we;=¿ùu wvd, ùu u.sks' kuq;a fldúâ-19 ;;a;ajfha§ reêrh leá .eiSfï yelshdj hïlsis wdldrhlg jeäùula isÿjk ksid idudkH lsÍgl Oukshla mjd wjysrù yDohdndO ;;a;aj we;súh yel' túg wu;rj yDoh jia;=jg reêrh imhk lsÍgl Ouksj, ì;a;sj,g fldúâ-19 wdndoh u.ska n,mEï we;sù th;a lsßgl Ouks wjysr ù yDohdndO we;súh yel'

fuhg;a wu;rj fmky¨j,g fldúâ-19 u.ska isÿjk ydksh b;d úYd, jqjfyd;a fmky¨ yryd reêrh .uka lsÍfï wmyiq;d we;súh yel' idudkHfhka yDoh u.ska msg;g hjk reêrh ish,a,u wmf.a fmky¨ fol yryd .uka lr Oxygen ,nd .ekSu isÿlrk w;r fldúâ-19 u.ska fmky¨j, we;s reêr kd,sldj,go hï n,mEula isÿl< miq fmky¨ yryd reêrh .uka lsÍfï wmyiq;djhla we;súh yel' fuh Pulmonary Hypertension f,i ye¢kaúh yels ;;a;ajhla jk w;r fuys m%;sM,hla f,i yDohg jeä cjhla fhdod reêrh Pump lsÍug isÿùu u.ska o yDohg hï ydkshla yd yDohdndO we;sùfï ;;a;ajhla Wodúh yel'

fuhg wu;rj we;eï úg fldúâ-19 frda.dndOfhka miqj we;eï flfkl=g §¾>ld,Skj yDo iamkaOkh ùfï yelshdj ±kSu fyj;a Palpitation ±lsh yel' ksfrda.S mqoa.,hl=g fldúâ-19 frda.fhka miq yDohdndO we;sùfï ;;a;ajhg jvd yDo frda. ±kg mj;sk tfia ke;skï yDofha hï Y,Hl¾uhla isÿl< fyda Stent ouk ,o frda.sfhl=g fldúâ je<|Sfuka miq yDo frda.hlg f.dÿre ùfï wjodku idudkH mqoa.,hl=g jvd jeäh'

fldúâ-19 frda.h i|yd j¾;udkfha mj;sk ms<s.;a wdrCIl l%ufõoh tkak;alrKhhs' we;eï fokd úfYaIfhka yDo frda. mj;sk wh tkak;alrKhg hï ìhla olajkqfha fuhska Tjqkag yDo frda. jeäùfï wjodkula mj;S hhs úYajdi lsÍuhs' kuq;a Tn úfYaIfhka wjfndaO lr.; hq;= jkafka tkak;alrKh u.ska Tng hï wjodkula we;sùug we;s bvlvg jvd Tn fldúâ-19 frda.S ;;a;ajhg f.dÿre jqjfyd;a tu.ska yDoh wdYs%; frda.hla we;sùfï ;;a;ajh idfmaCIj b;d by< neúka Tn ±kgu;a yDo frda.sfhla kï Tn yels blaukskau Tng ,efnk ´kEu j¾.hl tkak;la yels blaukska ,nd.; hq;=hs'

wfkla lreKjkqfha Tn ±kg hï yDo frda.hla Wfoid f,a ;=kS jk wdldrfha T!IO úfYaIfhka Warfarin jeks T!IO ,nd .kakjd kï th Tnf.a tkak; ,nd fkdf.k isàug fya;=jla fkdfõ' úfYaIfhka PT/INR w.h 03 g jvd wvq wjia:djl Tng lsisÿ ìhlska f;drj wod< tkak;a ,nd.; yel'

wjidk jYfhka ksjerÈ jHdhdu" fi!LH iïmkak wdydr" iudc ÿria:Ndjh mj;ajd .ekSu yd tkak;alrKh u.ska m%;sYla;sh i,id .ekSu Tng fldúâ fkdje<|S isàug we;s fyd|u l%ufõo nj isysl< hq;=hs'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,