නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

m%;sYla;sh ÿ¾j, mqoa.,hkag we;s jk l¨ È,Srh''''
l¨È,Srh fyj;a zñhqflduhsfldisiaZZ (Mucormycosis) frda. ;;a;ajh Y%s ,xldjg wd.ka;=l keye' wfma rg ksrlaIh wdikak rgla ksid WKqiqu jeähs' ta ksid È,Srh jefvkak wjYH mßir idOl ;sfnkjd' fï È,Srh mi wdY%ss;j Ôj;a fjkjd' óg jir ;sylg muK fmrd;=j;a ,xldfjka l¨ È,Sr wdidÈ; frda.Ska yuq ù we;' j¾;udk iudchg idfmalaIj n,k úg tod Èhjeähdjg f.dÿre ùu" wjhj noaO lsÍu ksid m%;sYla;slrK W!k;djhg m;a frda.Ska wvq uÜgul meje;=Kd' ta ksid l¨ È,Sr wdidÈ; frda.Ska ixl=,;djhkag m;a ùfï ±ä .eg¨ we;s jqfKa keye' 2019 jif¾§ Y%s ,xldfjka l¨ È,Srhg wdidÈ; frda.Ska 42 la yuq ù ;sfnkjd' fï ld,fha§ fldúâ 19 frda.h me;sÍ fkd;snqK ksid fï frda.Ska .ek f;dr;=re iudc.; jqfka keye' 2020 jif¾§ l¨ È,Sr wdidÈ; frda.Ska 21 la jd¾;d jqK;a ta frda.Ska fldúâ wdidÈ; frda.Ska fkdjqK ksid fï .ek iudc l;sldj;la we;s jqfK;a keye' 2021 jif¾§ cQks udifha mgka yuqjqKq frda.Ska w;r fldúâ wdidÈ; l¿ È,Sr frda.Ska 12 la .ek jd¾;d ù ;sfnkjd'


l¨ È,Sr frda.h we;s fjkafka

(Mucormycosis) fyj;a l¨ È,Srh mia" YdL fmdfydr iy ¥ú,s u; Ôj;a fjkjd' fuh mqoa.,hdf.kdih Tiafia isrerg we;=¨ ù uqyqK" fud<h" fmky¿" jeks bkaøshhka wdidÈ; lsÍfï yelshdj ;sfnkjd'


l¨ È,Srhg wdidokh ùfï wjodkula we;s mqoa.,hka ljqo'''@

m%;sYla;sh ÿ¾j, mqoa.,hka l¨q os,Sr frda. ;;a;ajhg f.dÿre ùfï wjodkï ldKavhla f,i ie,flkjd'


m%;sYla;slrKh ÿ¾j, mqoa.,hka ljqo'''@

l¨ È,Srhg f.dÿre ùfï§ mqoa.,fhl=f.a m%;sYla;sh n,mdkjd kï m%;sYla;sh ÿ¾j, mqoa.,hka f,i y÷kajkafka ljqo'''@

 • reêr.; iSks uÜgu md,kh fkdl, ;;a;ajfha Èhjeähd frda.Ska
 • lsrK Ñls;ail ^Chemo Theraphy& m%;sldr ,nk ms<sld frda.Sska '
 • reêr ms<sld frda.Ska
 • p¾u ms<siaiqï ;=jd, we;s frda.Ska
 • wlaudj" jl=.vq jeks wjhj noaO l< mqoa.,hska'


fï frda.Skag wd.ka;=l isrerg ms<s.kakd f;la m%;sYla;sh ÿ¾j, lrk T!IO ,nd fokjd' Tjqkaf.a YÍrfha m%;syla;slrKh fyd|ska meje;=fKd;a w¨;a wjhjh m%;slafIm lrkjd' tf;la ,nd fok m%;sYla;slrKh ÿ¾j, lrk T!IO ,nd fok w;r ld,fha§ l¨ È,Srh wdidÈ; jqfKd;a ixl=,;djhka oreKq ùug mq¿jks'

 • úúO frda.dndOhkag È.=ld,Skj T!IO mdúÉÑ lsÍu ksid m%;sYla;sh ÿ¾j, ùug mq¿jks' tjeks frda.Ska l¨ È,Srhg wdidokh ùfï wjodkula ;sfnkjd'
 • iycfhkau m%;sYla;s W!k;djh we;s mqoa.,hka l¨ È,Srhg wdidokh ùfï  wjodkï lkavdhug we;=,;a fjkjd'
 • ukaofmdaIK ;;a;ajhg m;a mqoa.,hska
 • ta jf.au fldúâ 19 wdidÈ; ùu iu. fmky¿j, we;s fjk ÿ¾j,;djh jf.au by; frda. ixl=,;djhka ;sîu ksid;a fldõâ frda.s ;;a;ajhl§ l¿ È,Srhg wdidÈ; ùu ksid wjodkula we;s fjkak mq¿jks'


l¨ È,Sr wdidÈ;fhl=f.a frda. ,laIK'''

 • WK ^iuyr úg WK ke;s fjkak;a mq¿jks&
 • uqyqK me;a;la bÈóu fyda fõokdj
 • kyh fomi" Wvq ;,a, m%foaYh l¨ mq,a,s ^mgl úkdY ùu ksid&
 • kdifha isrfjk .;sh
 • reêr ñY%s; Èhrhla kdifhk msgùu'


weiaj,g n,mEfjd;a'''

 • weia p,kh wmyiq ùu'
 • weia msg;g fkrd tau
 • wefia fõokdj iy fmkSfï fnd| ùu fyda fmkSu iïmQ¾Kfhkau ke;s fjkak mq¿jks'
 • weia j,ska l¨ meye;s Èhrhla msgùu


frda. ixl=,;djhka ;j;a W;aikak jQ úg'''

l¨ È,Srh wdidokh ksid udxY fmaYsj,g jf.au wiaÓ l=yrj,g;a ydks lrkak mq¿jks' jf.au fud<h olajd me;sÍ hEu frda.fhaa udrdka;sl ;;a;ajhla' tjeks ;;a;ajhl§

 • kdih" wei jgd iy uqyqfKa udxY fmaYs krla ùu'
 • fud<h we;=,; ierj f.ä we;s ùu'


fuu frda. ;;a;ajh uq,a wjia:dfõ§ y÷kd .;af;d;a'''

l¨ È,Sr wdidÈ; frda.sfhla uq,a wjia:dfõ§ y÷kd .;af;d;a m%;sldr ,nd §u myiqhs' kuq;a''' m%;sldr lsÍu iy iqjm;a lsÍu w;r ld,h .ek mq¾j ks.ukhla ,nd .ekSu wmyiqhs' frda.shdg l¨ È,Srh wdidÈ; ùu yer ;j;a úúO frda.dndO ;sfnkjd±hs i,ld ne,Su wjYH fjkjd' iuyr úg Èhjeähdj jeks frda. ;;a;ajhla ;sîu" wjhj noaO lsÍu" frda.shd mdúÉÑ lrk T!IO .ek jf.au fï fjk úg l¨ È,srfha jHdma; ùu .ek;a wjOdkh ±laùu wjYH fjkjd'iuyr frda.Ska l¨ È,Srh wdidÈ;j m%;sldr .ekSug meñKsh;a fï wjia:dj jk úg;a ta mqoa.,hdf.a reêr.; iSks uÜgu b;du by< ugÜul ;sfnkak mq¨jks'


fldúâ wdidÈ; frda.Ska l¨ È,Srhg wdidokh ùfï wjodkula

fldúâ wdidÈ; frda.Ska l¨ È,Srhg wdidokh ùfï wjodku b;d iq¿ jqK;a  Èhjeähdj jeks frda. ixl=,;d iys; fldúâ frda.sfhla l¨ È,Srhg wdidokh jqfKd;a frda. ;;ajh oreKq ùug mq¿jks'

 • Tn l¨ È,Sr wdidokhg f.dÿre fkdùug kï ksis fi!LH ud¾f.damfoaY ms<smÈkak'
 • uqj wdjrKh ksis mßÈ m<¢kak'
 • uqj wdjrKh msßisÿj ;nd .kak'
 • uqj wdjrKh È.= fõ,djla ^meh y;rla& mdúÉÑ lsÍu;a iqÿiq keye'
 • Tn fldúâ 19 frda.Ss ;;a;ajfhka wdrlaId lsÍug wkq.ulh lrk fi!LH mqreÿ ^ks;ru inka fyda úIîc kdYl Èhrhlska w;a fidaokak'& wkq.ukh lrkak'
 • Tfí reêr.; iSks uÜgu hym;a w.hlska mj;ajd .kak'
 • m%;sYla;slrK ÿ¾j, mqoa.,hka mi iïnkaO lghq;= j,ska wE;a fjkak' tfia lghq;= lrkjd kï wdrlaIdj fjkqfjka fyd¢ka uqj wdjrK m<¢kak'
 • fldúâj,g tfrysj uq,skau ,efnk  tkak; ud;%d folu ,nd .kak' tkak;a .ek f;aÍï lrkak tmd' Tn tkak;a ,nd f.k isáu ksid we;s fjk m%;sYla;sh ks;ru Tnj fldúâ 19 frda.fhka wdrlaId lrkjd'
 • iudc udOH cd,d Tiafia yqjudre fjk T!IO mdúÉÑ lrkak tmd''


fldúâ frda.fhka wdrlaIdjg fyda fldúâ frda.h je<÷k whg iqjh ,nd fok njg ±lafjk iudc udOH cd,d yqjudre fjk lsisÿ ngysr T!IO jÜfgdare mdúÉÑ lrkak tmd' fuu T!IO mdúÉÑ lsÍfïÈ Tn ±kg Ndú; lrk T!IO iu. wka;¾ ls%hd lrñka úúO frda. we;s fjkak mq¿jks' tajdfha ud;%dj .ek;a .eg¨ we;s fjkak bv ;sfnkjd' lsisÿ ±Kqj;a njla iy md,khla fkdue;sj fujeks ngysr T!IO mdúÉÑ lsÍu ksid Tfí m%;sYla;slrKh ms<sn|j .eg¨ we;s fjkak mq¿jks' ta ksid Tfí frda. ;;a;ajh .ek hï ielhla we;akï iqÿiqlï ,;a ffjoHjrfhl=f.a Wmfoia ,nd .kak'


fuu frda.h mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fndaùula isÿ fjkjdo''@

jdikdjlg l¨ È,Sr wdidÈ;fhla f.ka ;j;a wfhl=g frda.h fndaùula keye'


fuu frda.fha§ m%;sldr fjkqfjka wei Y,Hl¾uhlska weia bj;a lsÍula isÿ fjkjdo''@

l¨ È,Sr frda.hg T!Iëh iy Y,Hl¾u m%;sldr isÿ lrkjd' fud<h olajd me;sÍ hñka wefia fmkqu mjd ke;s ù we;akï ;j ÿrg;a È,Srfha me;sÍu je,elaùug wei mjd bj;a lsÍug isÿ fjkjd'


È,Srfõ§ úfYaI{ ffjoH ms%ud,s chfialr
wxY m%Odks - È,Sr fomd¾;fïka;=j
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh
fnd/,a,