නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejka fjkqfjka fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd Èh hq;af;a wehs@
Wm;a wdndO iys; orejka iudcfhka ÿria:j isáh;a Tjqkaf.a m%;sYla;slrK ÿ¾j,;djhka ;sfnkjd' ta jf.au fï orejd ksjfia isáh;a mjqf,a fiiq idudðlhka iudch iu. .Kqfokq lrkjd' hï f,ilska ta wh ksy~ jdylhka jqfKd;a wdndO iy frda.S orejka b;du myiqfjka fldúâ wdidÈ;hka njg m;a fjkak bv ;sfnkjd'


orejka wkd.; f,dalh f,iska ms<ss.kakjd' ta jf.au Tjqkaf.a ksfrda.s;djh fjkqfjka kj ckau wjia:dfõ mgkau m%;sYla;slrK tkak;a ,nd §u isÿ fjkjd' orefjla Wm; ,o wjia:dfõ ,nd fok î'iS'Ô tkakf;a mgka jir myla muK olajdu wkqu; m%;sYla;slrK tkak;a ,ehsia;=jla ;sfnkjd'kuq;a'''f.da,Sh jix.; ;;a;ajhl§ fldúâ 19 m%;sYla;slrK tkak; ,nd §fï§ orejkag m%uqL;djhla fkd,enqfKa wehs''' fï .ek jeäuk;a úia;r ±k .ekSug fld<U ßÊfõ wd¾hd <ud frdayf,a <ud iy Yajik frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoH pkak o is,ajd uy;d''' iu. l;d l<d'


tkak;la iudc.; ùug fmrd;=j tys wÈhr lSmhla miq l< hq;=hs' tkak; w;ayod ne,su" ridhdkd.dr mÍlaIK" i;==ka wdY%s;j lrk mÍlaIK t;ekska miqj ñksiqka w;r kshe£ f;dard f.k isÿ lrk mÍlaIK f,iska wÈhr lSmhla miq lrkjd' kuq;a fldúâ jix.; ;;a;ajh f,dalh n,dfmdfrd;a;= fkdjqK wjia:djl meñKs jix.;hla' ta fjk úg fldúâ fjkqfjka iQodkula ;snqfKa keye' ;ju;a jir follg wdikak ld,hla jk ksid T!IO iy m%;sYla;slrKh ms<sn|j úúO mshjr hgf;a w;ayod ne,Sï isÿ fjkjd'


fldúâ m%;sYla;slrKh ,nd §fï m%uqL;djh ie,iqï jqfKa fï wkaoughs''

f,dal fi!LH ixúOdkh úiska fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §fï m%uqL;djh fm< .id ;sfnkafka fï wkaoughs'

  • rgl bÈß fm< isák fi!LH wxYfha ksr; jD;a;slhka we;=¿ ish¨ fiajd ld¾h uKav, $wdrlaIl wxY
  • úÿ,sh" c, " ikSmdrlaIl fiajdjkays ksr; msßi
  • jhi wjqreÿ 60 g jeä lKavdhu


jhi wjqreÿ 60 blaujQ mqoa.,hka iudcfha t;rï ls%hdldß fkdjk msßila jqK;a Tjqkag m%uqL;djh ,enqfKa wehs'''@

jhi wjqreÿ 60 blaujQ mqoa.,hka iudcfha jeä ls%hdldÍ msßila fkdjqK;a fï fjk úg;a urKhg m;a frda.skaf.ka jeä msßila jhi wjqreÿ 60 blaujd ;sfnk lKavdhug we;=<;a fjkjd' Tjqkaf.a jhi fkdj fu;ek§ n,mdkafka fï wjÈh fjk úg úhm;a mqoa.,hka w;r Èhjeähdj" ;rndrej" wêreêr mSvkh" yoj;a frda. ixl=,;d" fmky¿ wdY%s; wdndO jeks fndafkdjk frda.j,g f.dÿre ùfï wjodku b;du by<ska ;sfnkjd' fujeks miqìul§ Tjqka fldúâ wdidÈ;fhla ùu ksid" fldúâ ksid we;s fjk frda. ;;a;ajhka ;j;a nrm;, ;;ajhg m;a fjkjd' ta ksid jhi wjqreÿ 60 g jeä lKavdhu fldúâ tkak; ,nd §fï§ m%uqL;djhg we;=<;a jqKd'


orejka fjkqfjka fldúâ tkak; m%udo jqfKa wehs'''@

orejka fjkqfjka tkak; ,nd §ug fmrd;=j ta .ek wOHkhka meje;aùu b;du jeo.;a' fï i|yd ld,h wjYH fjkjd' ta jf.au m%;sYla;slrK tkak; ,nd §fuka miqj ta .ek miqúmrï o;a; wjYHhs' iSñ; ld,hla ;=< ta ish,a, imqrd .ekSu wmyiq ksid orejka uq,a lr f.k tkak; ,nd §u m%udo jqKd' ta ish,a, isÿ jqfKa orejka lshkafka f,dalfha iqrlaIs; l< hq;=u lKavdhula ksihs'
±kg f,dalfha orejka fjkqfjka fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u isÿ ù ;sfnkjdo''@

fï fjk úg;a f,dalfha rgj,a lSmhla jhi wjqreÿ 12 isg 15 w;r orejka fjkqfjka tkak;a ,nd §u isÿ lr ;sfnkjd' tfy;a fï fjk úg lekvdj " tlai;a rdcOdKsh iy isx.mamqrej úiska jhi wjqreÿ 12 isg 15 w;r orejka fjkqfjka zzmhsi¾ ZZ tkak; ,nd §ug lghq;= lr ;sfnkjd' weiag%d fiksld " ihsfkd*dï iy iamqÜksla tkak; fï lKavdhug ,nd §u ;ju;a ks¾foaY ù keye'kuq;a'''jhi wjqreÿ 12 g wvq orejka fjkqfjka fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u ;ju;a f,dalfha lsisÿ rgl ks¾foaY ù keye'

wfma rfÜ úYaj úoHd, jf.au fjk;a Wiia wOHdmk wdh;khkays wOHdmkh ,nk YsIH m%cdj we;<;a fjkafka jhi wjqreÿ 30 g wvq lKaavdhughs'Tjqka fldúâ 19 jix.;h yuqfõ wjodkï lKavdhula f,i i,lkafka keye'ta jqK;a fkajdisld.dr iy mx;s ldur yeisÍu iu. iudcfha .ejiSu jeä ksid Tjqkag;a iuQy m%;sYla;slrKh wjYHhs' ta ksid jhi wjqreÿ 20 isg 30 w;r ;reK lKavdhug;a fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u fï fjk úg;a fndfyda ÿrg wjika wÈhf¾ ;sfnkjd'


orejka tkak;a lsÍfï§ m%uqL;djh ,efnkafka fldfyduo''@

fldúâ 19 ffjri frda. ;;a;ajhg orejka f.dÿre ùfï wjodku jeäysáhkag idfmalaIj wvq jqk;a hï f,ilska Wm;a wdndO iys; orejkag ffjri wdidokh ùfï hï wjodkula we;s fjkjd' ta ksid jhi wjqreÿ 12 isg 19 w;rg we;=<;aj isák úúO ksoka.; frda. ixl=,;djhka we;s ^oreKq y;sh" Yajik wdndO" fmky¨ wdY%ss; frda." wlaud frda." Èhjeähdj" jl=.vq wdndO jeks&


fldúâ 19 je<f|kafka iudc yeisÍu ksid kï Wm;a wdndO iys; orejka iudc yeisÍug wh;a fkdjk úg Tjqka idudkH orejkag jvd wjodkï lKavdhula f,i i,lkafka wehs'''

Wm;a wdndO iys; orejka iudcfhka ÿria:j isáh;a Tjqkaf.a m%;sYla;slrK ÿ¾j,;djhka ;sfnkjd' ta jf.au fï orejd ksjfia isáh;a mjqf,a fiiq idudðlhka iudch iu. .KqfoKq lrkjd' hï f,ilska ta wh ksy~ jdylhka jqfKd;a wdndO iy frda.S orejka b;du myiqfjka fldúâ wdidÈ;hka njg m;a fjkak bv ;sfnkjd' uqq,a ld,fha§ Wm;a wdndO iys; orejka muKla fkdj ;reKhka mjd fldúâ wdidÈ;j ñh.shd' tjeks wjia:djl Tng;a fï mYakh kef.kak wehs'''@ ksjfiau isá fï ;reKhka fldúâ wdidÈ; jqfKa fldfyduo''@ ±ka Tng ta fjkqfjka ms<s;=r ,eî we;s'


jhi wjqreÿ 12 isg 19 w;r ksfrda.s orejka i|yd tkak; ,nd §u

fuu jhi mrdifha orejka jqK;a iudch iu. ±ä f,iska .ejfik msßila' WodyrKhla f,i wfma rfÜ jqK;a mdi,a wOHdmkfha iudkH fm< iy Wiia fm< mx;sj, orejka fï jhig we;=<;a' Tjqka w;sf¾l mx;s iy fjk;a úIh ndysr lghq;=j,g iïnkaOhs' ta ksid fojeks wÈhr f,iska fï orejkag m%uqL;djh ,nd § ;sfnkjd'

jhi wjqreÿ 12 isg 19 olajd jQ jhfia miqfjk úfYaI wjYH;d we;s orejkag fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u ±kg wkqu;hs' bÈßfha§  jhi wjqreÿ 12 isg 19 olajd jk f;la jhi ksfrda.s orejkag;a fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u l%udkql+, mshjrlska Y%s ,xldj ;=< isÿ lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd'


úfYaI wjYH;d we;s orejka fjkqfjka fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd .ekSug kï'''

Tfí orejdg fldúâ m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSu fjkqfjka" úfYaaI wjYH;djhla iys; orefjla kï ta i|yd wjYH f;dr;=re orejd m%;sldr ,nk frdayf,ka fyda Tn mÈxÑ m%foaYfha msysá idhkfhka ffjoH Wmfoia ,nd .kak'


orejka fjkqfjka fuu tkakf;ka ,efnk wdrlaIdj'''

jeäysáhkag ;sfnk idOdrK fya;=ju orejkag;a wod<hs' fldúâ fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak; ,nd §fuka isÿ fjkafka oreKq ;;a;ajfhka wdrlaIdj ,eîu iy udrdka;sl ;;a;ajhg m;a fkdùuhs' ta ksid orejkaf.a iqrlaIs;;djh fjkqfjka fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u u. yeÍu lsisfia;au fkdl< hq;=hs'


fldúâ tkak; .ekSfuka we;s fjk wdid;añl;djhka .ek''

tkak; ,nd fokafka frday,l' ta jf.au ffjoH wëlaIkh hgf;a' tkak; ,nd §fuka miqj;a orejd .ek hï fõ,djla wëlaIKh lrkjd'wdid;añl;djhla l,d;=rlska we;s jqK;a tai |yd frday, ;=< yÈis m%;sldr iQodkï'


tkak; ,nd .ekSfuka miqj''

idudkH tkak;la ,nd .;a;dg miqj we;s fjk w; ߧu" úÿï ;ek r;= ùu "WK jeks idudkH wmyiq;djhka we;s ùu idudkHhs' WK ;;a;ajhg merisgfuda,a fm;s ,nd .ekSfuka u. yefrkjd' yÈisfha fyda fjk;a wmyiq;djhla we;s jqfKd;a yÈis m%;sldr wxYhg okajkak'
fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u iy mdi,a kej; újD; lsÍu''

mdi, lshkafka l=vd iudchla' YsIH" .=rejre iy wkOHk f,iska úúO lKavdhï w;r isÿ fjk .kqfokqj ;=< fï fjk úg jeäysá jhfia miqfjk .=rejre iy wkOHk fiajl msßi fndfyda ÿrg tkak;a ,nd f.k wjidkhs' ta ksid frda. iïfm%aIKh md,kh ùfï hï lsis wdldrhl i;=gqodhl jd;djrKh;la ;sfnkjd' ta ksid orejka ish¨ fokdu tkak;a ,nd fkd.;a;;a mdi,a újD; lsÍug tys n,mEula keye' bÈßfha§ l%ufhka Tjqkag;a tkak;a ,efnk Èkhla meñfkaú' ta jf.au tkak; ,nd .;a muKska wms iqrlaIs; keye' fmr mßÈu iqrlaIs; f,iska uqj wdjrK me,£u" fyd¢ka w;a fia§u " iudc ÿria: nj mj;ajd .ekSu b;du jeo.;a'


<ud iy Yajik frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
pkak o is,ajd
ßÊfõ wd¾hd <ud frday, - fld<U


mqkHd pdkaoks o is,ajd