නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fv,agd ffjria m%fNaoh .ek n,d.kak /msâ wekaácka lrkakfld<U ffjoH m¾fhaIK wdh;kh iy fld<U úYajúoHd,h tl;=j miq.sh udi 3 l muK ld,hl mgka id¾ia ffjrih iïnkaOfhka cdkuh úYaf,aIK iy m%fNao iïnkaO wOHhk lghq;= lrñka bkakjd'

tys§ wmg ksÍlaIKh jqKq fohla ;uhs udi 3 lg fmr m%Odku m%fNaoh f,i me;sr .sh we,a*d m%fNaoh fjkqjg fv,agd m%fNaoh mj;sk wdldrh' wo jk úg iïmQ¾Kfhkau jf.a furg me;sr hkafk fv,agd m%fNaoh' iy tys úlD;s m%fNao' ta ;;a;ajh idudkHfhka ffjrihla me;sr hdfï§ olakg ,efnk iajNdjh' th cd;Hka;rj;a olakg ,efnkd fohla' tksid ta .ek wkjYH ìhla we;s lr .; hq;= keye'

wm úiska lrk ,o m¾fhaIK j,g wod<j úfYaI wjOdkh fhduq l< hq;= lreKq lsysmhla ;sfhkjd'

  1. tkak;a folu ,nd.;a hï wfhl=g ffjrih wdidokh fj,d frday,a .; lsÍug ;rugu widOH fjkj kï ta whf. ffjria idïm, cdkuh mÍlaIdjg ,la lrkak fjkjd'
  2. ñka fmr fldúâ frda.h wdidokh jqKq wfhl=g kej; j;djla fldúâ wdidokh fj,d ixl=,;d iys;j frday,a .; l< hq;= ;;a;ajhlg m;afjkj kï tjka whf.a ffjria idïm, mÍlaId lsÍu wjYHhs'
  3. fldúâ wdidokh fj,d oeä i;aldr tall ;=< m%;sldr ,nk wvq jhia uÜgul miqjk fjk;a lsisu frda.hlska mSvd fkdú¢k whf.;a ffjria idïm, mÍlaIKhg ,la lsÍug isÿ fjkjd'


fv,agd iy tkak;alrKh ''''

fv,agd m%fNaoh .ek l;d lrk fldg tkak;alrKh ms<sn|j l;d lrkaku fjkjd' ta wkqj tkak;alrKh fldhs ;rï ÿrlg fv,agd m%fNaoh wdidÈ; jQ whj urK iy ixl=,;d j,ska wdrlaId lrkjo lshk ldrKdj ms<sn|j wjOdkh fhduq l< hq;=j ;sfhkjd' ta jf.au frda. jHdma;sh md,khg fl;rï msgqjy,la olajkjdo hk ldrKdj iïnkaOj;a jeä wjOdkhla fhduq lrkak fjkjd'

ta wkqj wmg meyeÈ,sj fmfkk ldrKdjla ;uhs ffjrih md,khg fhdod.kakd tkak;a fndfyduhlau fv,agd urK iy ixl=,;d j,lajd .kak b;du;a ld¾hlaIu f,i Wmldr jk j.' fï ;;a;ajh hgf;a wu;r ud;%djla wjYHhs o lshk ldrKdj ms<sn|j fndfyda fofkl=f. wjOdkh fhduqj ;sfnk nj fmakjd' ta ms<sn|j oekg wmg ksÍlaIKh fj,d ;sfhk wkaoug m%;sYla;sh ySk jQ whg ud;%d 2 la uÈ fjkak mq¿jka' tla tla ldrKd ksid m%;sYla;sh ySk jQ wh wm w;r bkakjd' tjka whg fv,agd ffjria m%fNaofhka wdrlaIdjg ;j;a wu;r m%fNaohla ,nd Èh hq;=j ;sfhkjd' idudkHfhka m%;sYla;slrK ySk jqKq whg ffjrih wdidokh fj,d tu ffjrih jeä ld,hla YÍrh ;=< ;snqfKd;a ta whg w¨;a m%fNao yod .ekSfï yelshdj we;s nj ksÍlaIKh fj,d ;sfhkjd' ta ksid Tjqkag;a wu;r tkak;a ud;%djla ,nd §u wjYHhs'

;j ÿrg;a fï iïnkaOfhka l;d lrk úg tkak;alrKhg n÷ka jQ whg ld,h .; ùu;a iuÕska m%;sYla;sfha hï wvqjla fjkj kï tjka whg fv,agd m%fNaofha hï n,mEula we;s úh yelso hk ldrKdj ms<sn|j;a is;kakg fjkjd'

yenehs b;ska ish¨u fokdg wu;rj tkak;a ud;%djla ,nd Èh hq;=hs lshk úoHd;aul ixl,amh kï oekg ms<sf.k keye' tkuq;a ixl+,;d j,g jeä wjOdkhla olajk whf. m%;sYla;sh ld,h;a iuÕ hï wdldrhl wvqjla fjkjo ta whg wu;r tkak;a ud;%djla wjYHuo lshk ldrKdj iïnkaOfhka úoHd;aul m¾fhaIK flfrñka mj;skjd' ta wkqj tjka wh iïnkaOfhka w¨;a ks¾foaY ,efnkak bv ;sfhkjd'


jHdma;sh md,khg tkak; Woõ fjkjo@''''

fv,agd ffjria m%fNaoh u;=ùu;a iuÕska tkak; uÕska ffjri jHdma;sh md,khg jk msgqjy, wvq njla ;uhs fmfkkafk' ta wkqj tkak;a l< wh;a wdidokh fj,d ta whf.ka wfkla whg fndafjk j. wm ksÍlaIKh lr ;sfhkjd' fldfydu;a fujka ffjria frda.hla jHdma;sh md,khg tkak;lska muKla lsis hï msgqjy,la n,dfmdfrd;a;= fjkak wmg neye' ta i|yd wdrlaIK l%ufõo Ndú;h ;j ÿrg;a wjYHhs'

tkak;alrKhg ,la jQ whg fujka fjkiaùï j,g n÷kajk ffjrihla me;sÍug bv ÿkafkd;a tuÕska hïlsis m%fNao yg .ekSfï wjodkula ;sfhkjd' tfyu jqfKd;a wmg oeka ;sfhk tkak;alrKfha ld¾hdlaIu;dj;a ke;s fjkak mq¿jka'PCR o wekaácka o@''''''

fldúâ i|yd flfrk mÍlaIK .;a;u PCR iy /msâ wekaácka fgiaÜ lshk folgu wod< úoHd;aul lreKq ;sfhkjd' fldfydu;a yeu mÍlaIKhlau 100] lau id¾:l keye' yeu tllu fyd| foa jf.au krl foa;a ;sfhkjd' oekgu;a f,dal fi!LH ixúOdkh mjik wkaoug fldúâ ffjrih y÷kd.ekSug we;s fyd|u mÍlaIKh fjkafk PCR' tÉpr fyd| mÍlaIKhl jqK;a wvq mdvq ;sfhkjd'

PCR mÍlaIKfh ;sfhk m%Odku .eg¨j ;uhs iuyr fj,djg i;s .dKla fmdisáõ fjk tl' m%Odk .eg¨j u;=fjkafk frda. ,laIK iys; whg muKla fuu mÍlaIdj lrkj kï t;rï .eg¨ u;=fjkafk keye' kuq;a jix.; ;;a;ajhla md,kh lrk wjia:djl frda. ,laIK fkdue;s wh;a ta i|yd mÍlaIdjg ,la lrkak fjkjd'

frda. ,laIK ke;s wfhla fmdisáõ fjkafk iuyr fj,djg Èk lSmhla .; jqKq ffjria wdidok ksid fjkak mq¿jka' ke;akï i;shla folla mrK wdidok fjkak;a bv ;sfhkjd' ta wkqj tjka wfhla fmdisáõ jqK;a ;j ÿrg;a ffjrih me;sÍug odhl fkdfjk wfhla úh yelshs'

wo PCR j,g idfmalaIj wekaácka mÍlaIK nyq,j flfrkjd' th lrkak fndfydu myiqhs' blaukska m%;sM, ,nd .kak mq¿jka'ta wkqj /msâ wekaácka mÍlaIKh fmdisáõ jqfKd;a Tyq ;=< iÔj ffjri ;sfnkjd' ta lshkafk Tyqf.ka frda.h fndaùfï wjodkula ;sfhkjd' ta;a tu mÍlaIKfh ÿ¾j,lula úÈhg iuyr ilS%h ffjri wdidok ;sfhk wh uÕ yefrkak;a bv ;sfhkjd'

f.dvla wh ys;kafk frda.Ska wvq nj fmkajkak PCR mÍlaIK wvq lr,d wekaácka mÍlaIK jeä lr we;s njla' ta;a ta jerÈ u;hla' fï fj,dfj fv,agd ffjrih;a tlal .eàug Ndú; l< yels fyd| mÍlaIdjla úÈhg wekaácka y÷kajkak mq¿jka'

fudlo fï fj,dfj fv,agdfj wms olsk fohla ;uhs wdidÈ; whf. ffjria f,daâ tl b;du;a jeä ùu' yenehs l,ska meje;s m%fNao wdidokh jqKq whg wekaácka mÍlaIK lrkak .shdu frda.Ska uÕ yefrkak;a bv ;snqKd' ta ffjria f,daâ tl tu m%fNaoj, fkdue;s ksid'ta jqK;a fï fj,dfj /msâ wekaácka fgiaÜ fv,agd wdidÈ; wh fjkqfjka fhdod .ekSfuka b;d ld¾hlaIu m%;sM, ,nd§ug yelshdj ;sfhkjd'

yenehs hï wfhl=g fldúâ hehs iel l< yels frda. ,laIK we;a kï tjka wfhl=f. wekaácka mÍlaIdj fk.áõ jqK;a tu mqoa.,hg frda.h ke;ehs neyer lrkak neye' tjka wjia:djl kej; PCR mÍlaIdj l< hq;=hs';ksj .syska fgiaÜ lrk l%ufõoh ''''

msgrgj, ;ukag .syska wjYH mÍlaIK lr .ekSfï l%ufõoh wms olskjd' wfma rfÜ mj;sk frda. md,k ;;a;ajhka iy iudcfha mj;sk miqìu wkqj ;uhs ta .ek ;SrKhla .; hq;= jkafka' ta lshkafk wfma iudchg tu l%ufõo fhdod.kak mq¿jka o lshk ldrKdj wkqj ;uhs ;ksj .syska mÍlaIK lrk ;ekg wm bȾm;a úh hq;= jkafka' ta fldfydu jqK;a ffjoHjrfhla fyda iqÿiqlï ,;a fi!LH fiajlfhla ;uhs tjka fudfyd;l frda.shdg wjYH mÍlaIKh l=ulao lshd ;SrKh l< hq;= fjkafk' tu mÍlaIK m%;sM, úYaf,aIKh lr bka tydg l< hq;= foa ;SrKh lrkafk' ta wkqj ck;djg ;ksju mÍlaIK m%;sM, úYaf,aIKh lrkak mq¿jka lula keye' tksid fldúâ i|yd mÍlaIK lrkakg fmr iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl=f.a Wmfoia ,nd f.k ta wkqj l%shd lsÍuhs jeo.;a'


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha mej;s udOH yuqjla weiqfrKs&


ffjri frda. ms<sn|j
úfYaI{ ffjoH
k§l cdkf.a
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh - fnd/,a,


;udrd m;srK