නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

;reK jhfia .eyeKq whg jeäfhkau we;sjk ;hsfrdhsâ ms<sldj
fndfydauhla ;hsfrdhsä ms<sld ksÜgdjgu iqjlr.; yelsh'

.eyekq whg ;hsfrdhsâ .%kaÓfha m%d:ñl ms<sld we;sùfï wjodku msßñ whg jvd 3 .=Khlska jeäh'

uE;l isg YS% ,xldfõ ldka;djka w;r fojekshg nyq,u ms<sldj njg m;aj we;af;a ;hsfrdhsâ .%kaÓfha ms<sldjhs' th fojeks ù we;af;a mshhqre ms<sldjg muKs'

jhi wjqreÿ 18 ;a 33 ;a w;r jhia ldKavfha miqjk .eyqkq whg nyq,ju je<fok ms<sldj ;hsfrdhsâ ms<sldjhs'

;hsfrdhsâ ms<sld fndfydaúg frda. ,laIK we;s fkdlrhs' fndfydaúg y`ÿkd.kafka fjk;a lghq;a;la i|yd lrk ialEka mÍlaIKhlsks'

;hsfrdhsâ ms<sld frda.Ska ioydu úfYAIs; jQ idhkhla oeka YS% ,xldfõ''


ms<sldj weiQ iekska ìh fkdjqkjqka o ìhjkq we;' kuq;a wo jkúg ffjoH úoHdfõ ,nd we;s ÈhqKqj;a iu. ms<sld w;ßka fndfyda ms<sld l,a ;shd yªkd .eksfuka urKfhka Ôú;h fl<jrùu fjkqjg ms<sld frda.Skag ;u wdorKShka iu. Ôj;aùug bv i,id we;s wdldrh oel.; yelsh' ldka;djka w;r wo jkúg nyq, ;hsfrdhsâ ms<sldjo tjekakls'


;hsfrdhsâ .%kaÓfha ms<sldjla f,i y÷kajkafka l=ulao@

;hsfrdhsâ .%kaÓfha we;s ffi, md,khlska f;drj widudkH j¾Okhlg ,laùfuka we;sjk f.ähla fyda .eá;a;la ;hsfrdhsâ .%kaÓfha ms<sldjla f,i y÷kajkq ,efí' fuu ms<sld ffi,j,g wjg mgl fukau ÿria: wjhjo wdl%uKh lsÍfï yelshdj mj;S'


;hsfrdhsâ .%kaÓfha ms<sldjla yg.kafka flfiao@

;hsfrdhsâ .%kaÓfha ms<sldjla wdldr follska we;s úh yelsh'

  • ;hsfrdhsâ .%kaÓfha we;s idudkH ffi, fjkiaùïj,g ,laù ms<sldjla njg mßj¾;khùu''' fuh  m%d:ñl ms<sldjla f,i y÷kajkq ,efí' b;d nyq,j yuqjkafka fujeks j¾.fha ;hsfrdhsâ ms<sldh'
  • isref¾ fjk;a ia:dkhl ffi, fjkia ù yg.kakd ms<sldjla miqld,Skj ;hsfrdhsâ .%kaÓh olajd me;sÍ j¾Okhùu''' fuh oaú;shsl ms<sldjla f,i y÷kajkq ,efí' fujeks ;hsfrdhsâ ms<sld yuqjkafka b;du;au l,d;=rlsks'


;hsfrdhsâ ms<sld we;sùfï wjodku jeä ldgo@

.eyekq whg ;hsfrdhsâ .%kaÓfha m%d:ñl ms<sld we;s ùfï wjodku msßñ whg jvd 3 .=Khlska jeäh'

uE;l isg YS% ,xldfõ ldka;djka w;r fojekshg nyq,u ms<sldj njg m;aj we;af;a ;hsfrdhsâ .%kaÓfha ms<sldjhs' th fojeks ù we;af;a mshhqre ms<sldjg muKs'

wfkl=;a wmsÉPo ms<sld yd i,lkúg tajdg jvd ;hsfrdhsâ ms<sld ;reK jhfia .eyekq whg we;sùfï jeä wjodkula we;'

jhi wjqreÿ 18 ;a 33 ;a w;r jhia ldKavfha miqjk .eyekqq whg nyq,ju je<fok ms<sldj ;hsfrdhsâ ms<sldjhs'