නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ je<£ iqjm;a jk orejkag nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauh we;s fjkak mq¨jka
fldúâ frda.h me;sÍfï m%jK;djfha wvqjla fï Èkj, olakg ,enqK;a" bka isÿ jk w;=re wdndO ixl=,;d tkak tkaku jeäfj,d' b;ska orejka bkakd uõmshka fuu ;;a;ajh ms<sn|j ksis wjfndaOhla ,nd .ekSu jeo.;a' ta yskaou wms ta .ek <ud frda. úfYaI{ ffjoH §md,a fmf¾rd iuÕska l;d lrkak woyia l<d'


óg udfilg ú;r l,ska ;uhs fldúâ frda.h jeäfhka orejka w;r wdidokh jqfKa' yenehs fldúâ frda.h wvq jqK;a bka we;s jqKq w;=re n,mEïj, jeä ùula wmg olskak ,efnkjd' idudkHfhka fldúâ frda.h wdidokh fj,d i;s 2-6 ;a w;r ld,iSudj ;=< orejkag fï nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauh je<£fï bvlv mj;skjd'


fudllao fï nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauh

yßhg fï frda.h ljils frda.h jf.a' yeu jirlÈu wmg ljils frda.h je<÷Kq orejka lsysm fofkla yuqjqKd' ta ksid fldúâ frda.hg miqj we;sjk fuu ;;a;ajh .ek f,dalhu uq,ska ys;=fõ ljils frda.h lsh,d jqK;a ljils frda.h je<f|kafk jhi wjqreÿ 5 g wvq whg'


frda. ,laIK fudkjo@

fuys frda. ,laIK úÈhg .;af;d;a WK .;sh ojia 5 lg jvd ;sfhkjd' fn,af, jid .eá;ss bÈfukjd' weia r;=fjkjd' Èj iafg%dafnß f.ähla jf.a fjkjd' f;d,a r;= fjkjd' ifï r;= ,m u;= fjkjd' ykaÈ lelal=ï ;;a;ajhla tkak mq¿jka' fï wdldrhg nyq bkaøSh frda. ;;a;ajh olakg ,efnkafk jhi wjqreÿ 05 - 15 ;a w;r orejka ;=<' yenehs fï ojiaj, jhi wjqreÿ 05 g wvq wh ;=<;a fï ;;a;ajh olakg mq¿jka'


n,mEu fudk jf.ao@''''

fï wdldrhg YÍrfha bkaøshhka lsysmhlgu tljr n,mdk fuu frda.S ;;a;ajh fud<hg n,mEfjd;a j,smamqj tkak mq¿jka' weiaj,g n,mEfjd;a jmrh we;sfjkak bv ;sfhkjd' fmky¿j,g n,mEfuka kshqfudakshd ;;a;ajh weú;a yqiau .ekSfï wmyiq;d tkak mq¿jka' túg Tlaiscka ,nd §fï wjYH;dj we;súh yelshs'

yDohg fuu ;;a;ajh n,mEfuka reêr mSvkh wvqfj,d lsÍgl Ouksj,g n,mdkak yelshdj ;sfhkjd' ta ;;a;ajh;a tlal lïmk ;;a;ajhlg mjd hkak mq¿jka' tal álla Nhdklhs' wlaudjg n,mEfuka weia ly mdg fj,d" nv bÈfukak bvlv jeähs' jl=.vqj,g n,mEfjd;a msgfjk uq;%d m%udKh wvq ùula" uq;%d iuÕ f,a msgùula" tlal jl=.vq wl¾uKH fjkak mq¿jka'


;;a;ajh oreKq jqfKd;a'''''

fï wdldrhg bkaøshhka lsysmhlgu tl jr n,mEï we;sùfï yelshdj mj;sk ksid ta yeu bkaøshhla .eku l,amkdfjka ;uhs orejkaj /l n,d.kak ´fk' ;;a;ajh oreKq w;g yerefKd;a oeä i;aldr tall ;=< r|jd m%;sldr ,nd fokakg fjkjd' oeka oeka kï f.dvla fj,djg fuu frda.fhka fmf<k orejkaj m%;sldr i|yd idudkH jdÜgqj,g fhduqlrkq ,nkjd'


úfYaIs; m%;sldr''''

iuyr fj,djg ta whf. reêr mSvkh È.gu wvq fjkak mq¿jka' tjka whg úfYaIs; m%;sldr ,nd fokakg isÿfjkjd' idudkH m%;sldr j,ska iqjhla fkd,enqfKd;a  úYsIag m%;sfoay ,nd §u jeks úfYaIs; m%;sldr l%u lsysmhlau ,nd §ug isÿfjkjd' fldfydu jqK;a ojia 10 la ú;r fï frda.h wdidÈ; jqKq orefjl=g m%;sldr ,nd §u wjYHhs' tu m%;sldr ,nd §fï§ úfYaIfhka thdf. yDoh jia;=j n,kak ´fk' lsÍgl Ouks j,g n,md we;aoehs n,kak ´fk'


miq fldúâ ;;a;ajhla o@'''

fïl miq fldúâ wjia:djla f,i i,lkak mq¿jka' ta ;;a;ajh flá ld,Skj n,mdkak ke;akï È.= ld,Skj n,mdkak mq¿jka' ta ;;a;aj ;=< u;lh wvq ùu" uykaish" wm%d‚l nj" ksÈu; .;sh" kskao fkdhEu" weÕ m; ߧu" yqiau .ekSfï wmyiqj" ld,hla mj;sk leiai wdÈh ;sfhkak mq¿jka' ta jf.a miq fldúâ ;;a;ajh ksidfjka u;=fjk .eg¨' iuyr whg tu ;;a;ajh udi 4 - 6 la jf.a ;sfhkak mq¿jka'


udkisl mSvkh'''

f.dvla fj,djg wo orejka ksfrdaOdhkh fjkafk ;ukaf. ksfjiaj,uhs' ld,hla ;siafi f.org fldgqfj,d bkak orefjd bkafk udkislj iEfykak jeá,d' ta whg fldúâ wdidokh jqKq nj oek .;af;d;a ;j;a udkislj jefgkak mq¿jka' b;ska fï fj,dfj f.or wh tlg tl;= fj,d" orejg f.dvla wudre ;;a;ajhla ke;akï ta whj f.or ;sfhk mqxÑ mqxÑ jevj,g tl;= lr .kak mq¿jka' túg ta orejf. udkisl mSvkh ÿre fjkjd' úfYaIfhka fï ojiaj, orejka ysre t<shg ksrdjrKh fkdùfuka úgñka wvq fjkak mq¿jka' ta wkqj fmdä me<hla isgqjkak" id;a;= lrkak'fhduq ùu fya;=fjka ysre t<shg ksrdjrKh ùfuka tu .;sh wvq ùula olakg mq¿jka'


wjodku'''''

fldúâ wdidokh ù iqjm;a jqKq orejka úfYaI jQ wjOdkhla fhduq lrñka /l n,d .ekSu wjYHhs' tfyu fkdjqfKd;a Tjqka fï nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauhg f.dÿre ùug bv ;sfhkjd'

idudkHfhka orejka tl ;ekl r|jd .ekSu wmyiq ldrKdjla' b;ska fldúâ iqjm;a jQ ie‚kau kï jeäfhka uykais fjk tl fyd| fohla fjkafk keye' ta jqK;a fldúâ iqjm;a ù udihla muK .;jk úg áflka ál orejka ;ukag iqmqreÿ l%shdldÍ njg ta lshkafk fi,a,ug fhduq ùfï jrola keye' yenehs ta tljr kï fkfjhs' fudlo jeä ld,hla l%shdldÍ;ajfhka f;drj tl ;ek /£u iqÿiq fjkafk keye' tfyu jqKdu fnda fkdfjk frda. we;sùfï bv lv jeähs' ta wkqj orejkaf. nr jeä fjkak mq¿jka' t<shg fkdhd ksfjia ;=<u /£u ksid úgñka W!k;dj we;sfjkak;a bv ;sfhkjd'

ta ú;rla fkfjhs Èhjeähdj" wê reêr mSvkh" wlaudfj f;,a ;ekam;a ùu" wd§ ;;a;aj we;sùfï wjodku ;sfhkjd' fï ld,fh orejkag úfYaIfhka fmdaIHodhS wdydr ,nd §u;a" Èhr wdydr j¾. jeäfhka §u;a fnfyúka jeo.;a'


<ud frda. úfYaI{ ffjoH
§md,a fmf¾rd
ßÊfõ wd¾hd <ud frday," fld<U


;udrd m;srK