නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

uqyqKq wdjrK tl''' oeka folla ùu'''

fldúâ úlD;s m%fNao uäkak th ms<shulao @
fldúâ 19 uq,a lr f.k úúO wjodkï idOl we;s ùug m%Odk fya;=j ù ;sfnkafka ffjrih úiska ish yevh fjkia lr .ekSu neõ Ñldf.da ys jhU úYajúoHd,fha m¾fhaIlhska fmkajd fokjd' fï jk úg ffjrifha cdk 50"000 ka 70] lau fï fjk úg fjkia ù we;s njhs' fuu wOHkh fjkqfjka foaYSh frda.Skaf.a cdk jHqyh wOHkh lrk ,o w;r Tjqka fmkajd fokafka fï ksid ffjrifha md,khg iy ksjdrKh fjkqfjka .kq ,nk l%shdud¾. yeu úgu fjkia ùfï m%jk;djhla we;s fjk ksid frda.fha iïfm%aIKh md,kh fjkqfjka wkdjels i|yka lsÍu wmyiq njhs'

úáka úg fuu ffjrih fjkiaùï j,g fhduq fjk ksid tkak;a u.ska frda.h md,kh lsÍug ;sfnk wjia:djka .s,sfyk njg úoHd{hska ±ä lkiai,a, m< lr ;sfí'±kg tkak;a ksIamdokh ù ;sfnkafka fldúâ 19 wdrïNl wjia:dfõ meje;s ffjri ;;ajh mdol lr f.k neúka fuu tkak; kj ffjrih bÈßfha id¾:l fkdjkq we;'úfgl fï tkak;a kj m%fNaohg;a tfrysj lghq;= lsÍug bv ;snqk;a th uq,a ffjrih ;rugu M,odhS fkdjkq we;s neõ Tjqka úiska fmkajd § ;sfí'


kj úlD;s m%fNao jd;fha jeä fõ,djla /£ ;sîu'''

weußld tlai;a ckmofha fïß,kaâ iriúfha m¾fhaIlhka úiska fmkajd fok wkaoug fldúâ 19 ffjrifha kj úlD;s m%fNao uq,a ffjrihg jvd jeä fõ,djla jd;fha /£ ;sfnk njhs'fï .ek woyia olajñka wOHkfha m%OdkS fvdk,aâ ñ,agka fmkajd fokafka ffjrihla idudkHfhka fjkia fjkjd' th ffjrifha iajNdjhla' kuq;a ±ka ìysfjk fldúâ 19 ffjrifha kj úlD;s m%fNao wm ys;kjdg;a jvd fõ.fhka fjkia fjkjd' bÈßfha§ fï m%fNao jd;fhka mjd me;sfrkak yelshdj ;sfnkjd'


uqyqKq wdjrK follaj;a wjYH fõú'''

fldúâ 19 ffjrih mqoa.,fhl=f.kdifhka yd uqLfhka msgfjk úIîc wxY= u.ska ksfrda.s mqoa.,fhl=f.a kdifhka we;=¿ ù tA mqoa.,hd wdidÈ;fhla lsÍfï yelshdj ;sfí' kj ffjri m%fNaoh jd;fha jeä fõ,djla /£ ;sfnk ksid thska wdrlaIdj ,eîug kï uqyqKq wdjrK follaj;a me<£u wjYH neõ weußld tlai;a ckmofha frda. md,kh yd je<elaùfï uOHia:dkh (CDC) úiska kj ks¾foaY bÈßm;a lrñka fmkajd § ;sfnkjd'

tA wkqj Y,H uqL wdjrKhla Wäka frÈ uqL wdjrKhla me<£u Bg fyd|u Wmdh nj m¾fhaIlhkaf.a woyihs' th oaú;aj uqL wdjrKh f,iska y÷kajd we;s w;r Y,H uqL wdjrKh ia:r ;=klska hqla; ùu;a jeo.;a neõ Tjqka wjOdrkfhkau i|yka lr ;sfí'


wu;r lmdg we;s uqqyqKq wdjrK tmd'''

ta jf.au ,sys,a iy ysveia we;s uqL wdjrKj,ska wfmalaIs; m%;sM,h fkd,efnk neõ fuu m¾fhaIlhkaf.a woyi ù ;sfí'ta jf.au uqL wdjrKh m<¢k úg kdihg by,ska lïìhla we;s uqL wdjrKhla me<¢ úg Wv" hg fyda fomiska jd;dY%h ldkaÿ fkdfõ' fujeks wdrlaIs; uqL wdjrK folla me<| .ekSu ksid ffjri wxY= ldkaÿ ùu 92'5] lska j<lajd .; yels neõ Tjqkaf.a woyihs'


fï úÈyg;a tmd'''

uqL wdjrK folla me<£u .ek i|yka l<;a tys§ tlS ixfhdackh .ek;a ±kqj;aj isàu jeo.;a' fu;ek§ Tn me<¢h hq;af;a l=uk fyda uqL wdjrK folla fkdfõ' tA ksid my; ±lafjk ixfhdack j,ska je,lS isàu jeo.;a'

  • Y,Hd.dr uqqyqKq wdjrK (Surgical Masks) folla
  • KN95 iu. uqyqKq wdjrKhla iy fjk;a ´kEu wdldrhl uqyqKq wdjrKhla
  • N95 iu. uqyqKq wdjrKhla iy fjk;a ´kEu wdldrhl uqyqKq wdjrKhla


uqyqKq wdjrK folla me<| ksjiska msgj hEug fmrd;=j fï .ek;a n,kak'''

  • fuu uqyqKq wdjrK fol Tfí uqyqKg fyd¢ska iú ù ;sîu'
  • wdYajdi m%dYajdi lsÍfï wmyiq;djhla ;sfnkjdo''@
  • fmkSfï wmyiq;djh


tA jf.au Tn oaú;aj uqyqKq wdjrKhla me<£fï wjYH;djh we;s wjia:d lSmhla ;sfnkjd'

  • idmamq hk úg
  • ffjoHjrfhl= yuqfjk úg
  • fmdÿ m%jdykh Ndú;d lrk úg
  • iudc ÿria:nj mj;ajd .ekSu wmyiq wjia:djkays§

fujeks wjia:djka§ Tn uqyqKq wdjrK folla me<£u b;du jeo.;a


www.healthline.com weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd