නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

iskd fkdufika oika olajd lsõjg uq;=jka o;a fom< fmkakqjdu fudlo@
Tnf.a rEm iajNdjh" w,xldrh i|yd muKla fkdj ;j;a w;súYd, jeo.;a ld¾hhka /ila bgq lrk foayfha we;s fldgila f,i o;a ye¢kaúh yel' Wm;ska wmg ±ka fkdmsysáh;a miq ld,Skj o;a wjia:d foll§ we;sjk w;r bka uq,a wjia:dfõ we;sjk o;a lsß o;a f,io miqj we;sjk o;a iaÓr o;a f,io wm y÷kajkq ,nkjd' wdydr mdk .ekSug" wdydr lvd .ekSug o;a fhdod .kakd w;r lg y~ tla wdldrhl mj;ajdf.k hEug;a o;aj, jeo.;alula mj;S'

jeäysá j¾Okh wjika jQ mqoa.,hl=g o;a 32 la iïmQ¾K jYfhka msysgk w;r th 16 ne.ska Wvq wekafoa yd há wekafoa msysgd we;' iajNdúlj jeä jYfhka há wekaog jvd ;rula bÈßhg fkard Wv wekao mj;sk wdldrhla ksÍCIKh l< yel'

o;aj, úlD;s;d we;sùu fndfyda wjia:dj, ±lsh yels w;r tu úlD;s;d wod< mqoa.,hdg n,md we;s m%udKh wkqj ksjerÈ lsÍug isÿjkq we;' o;a fmdl=re jYfhka we;sùu" o;a w;r úYd, mr;rhla ;sîu" o;a we,hg msysgd ;sîu wdÈh o;aj, úlD;s;d f,i ye¢kaúh yels o;a úlD;s;d ksjeros lsÍug m%Odk jYfhka n,mdkqfha rEm iajNdjfha we;sjk úlD;s;djhhs'

lsßo;a udi 06 l muK ld,hl isg we;s jk w;r jhi 6 - 9 w;r ld,h ;=< iaÓr o;a we;sùu isÿfõ' we;eï úg lsß o;a .e,ù hEug fmru iaÓr o;a fudaÿùu ksid iaÓr o;a we,hg msysàu isÿúh yel' fujka úgl fndfyda úg lsßo;a .,jd oeóu u.ska iaÓr o;g meñKSug wjia:dj i,id Èh hq;=h' idudkHfhka lsß o;a .,jd ±óu wmyiq l%shdjla fkdjk ksid tjeks úgl fuu o;a .,jd ±óu ìh ùug ldrKhla fkdfõ'

we;eï whg mj;sk idudkH o;aj,g wu;rj o;a w;r wu;r o;a we;sjk wdldrh o ±lsh yels w;r tjeks wu;r o;la we;súgl o th .,jd bj;alsÍu isÿ l< hq;=h' ;j;a úgl o;la ksjerÈ ia:dkh olajd my,g fkdmeñKSu k;r ù we;s úgl tAjd .,jd bj;a lsÍu fjkqjg th l%u l%ufhka my,g weo wod< iSudjg .ekSug ±kg m%;sldr l%u mj;S'

l=vd <uqka we`.s,s bÍu" we;eï úg mekai, lfÜ oud bÍu jeks lghq;= ksido o;a weoùula isÿúh yels w;r lsß o;aj, fuu weoùu .ek t;rï l<n, úh hq;= ke;la iaÓr o;a meñKs úg tfia lsÍu u.ska o;aj, weoùï we;súh yels w;r th jvd .eg¨ldÍ úh yel'

lsßo;a idudkHfhka udi 06 l§ muK m<uq o; meñK o;a 20 la olajd j¾Okh jk w;r fuu o;a 20 u miqld,Skj .e,ù ye,S hkq we;' fuu lsßo;a u.ska iaÓr o;a meñKSug wjYH bv ;nd f.k isák ksid lsß o;a iajdNdúlj jeà hk;=reu .,jkafka ke;sj ;nd.; yels kï th iaÓr o;a yßhdldrj meñKSug WmldÍ fõ' fï ksid fndfyda úg lsß o;a leã .sh úgl fyda krla ùula isÿ jQ úg mjd lsßo;a fkd.,jd isàug Tnf.a mjqf,a oka; ffjµjrhd l%shd lrkq we;'

Cleft Lip fyda Cleft Palate jeks fnÿkq f;d,a yd fnÿkq ;,a,la mj;sk whg o;aj, úlD;s;d we;sùu iq<nj isÿúh yels w;r tjeks úgl tu úlD;s yd ksjerÈ lsÍu hk folu isÿ l< hq;=hs'

o;a bÈßhg meñK we;súgl o;a úlD;s;dj,g m%;sldr lsÍu idudkHfhka  wrUkafka wjqreÿ 12 § muK jk w;r uq,a ld,Skju m%;sldr weröfuka o;a yd ykqfõ wiaÓ w;r iïnkaO;d b;d ±ä fkdjk ksid id¾:lj m%;sldr l%u isÿ l< yel' úfYaIhkau wjOdrKh l< hq;= wfkla lreK jkqfha o;a msgqmig .ekSug fyda o;a tl uÜgulg ilid .ekSu i|yd Plate Ndú;d lsÍu fyda Tn wid we;s wdldrhg o;a ne£u isÿ l< úg tys m%;sM,h meñKSug §¾> ld,hla tu m%;sldr l%uj, ksr; úh hq;=h' we;eï úg th udi .Kkdjl isg jir lSmhla mjd úh yels nj wjfndaO lr .; hq;=hs'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,