නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

nvg má nekao m<shg nfâ f;,a oykh lrkak mq¿jkao@fujr wm kj,sh ;=<ska l;d lrkak n,dfmdfrd;a;= jkafka Tng b;du jeo.;a ud;Dldjla ms<snojhs' tkï fï Èkj, wka;¾cd,h yryd nyq;rhla yÿkd.;a Wor m%foaYfha fïoh wvq lr.ekSug Ndú; lrk máhla ms<snojhs' we;a; jYfhkau fuu máh jir .Kkdjla mqrd Y%S ,dxlsl fjf<ofmd< ;=< ñ,§ .ekSug ;snqKq nj fkdryils' úfYaIfhkau wo jk úg uy;a .eg¨qjlaj mj;sk Wor m%foaYfh fïoh wvq lr .ekSu ms‚i hïlsis wdldrhl úi`ÿula f,i fuh óg l,lg by;§ fjf<ofmd<g meñKs we;' tfiau fuu WmlrKh wf,ú jkafka b;d wêl uqo,lgh.


wm uq,skau i,l n,uq flfkl=f.a Worh bÈßhg fkrd taug m%Odk jYfhka n,mdkafka fudk fya;= idOlo lshd' m%Odk jYfhka mqoa.,fhl= uy;a ùug n,mdk m%Odk ldrKh jkafka wm YÍrh ;=<g we;=,a lr.kakd Yla;shg jvd wvqfjka wm Yla;sh jeh l<fyd;ah' túg wm YÍrh ;=< wu;r Yla;s m%udKhla b;sß fõ' fufia wm isrerg Yla;sh ,nd.kafka wm .kak wydr j,sks' wm Yla;sh jh lrkq ,nkafka wmf.a tÈfkod isÿ lrk l%shdldrlï yrydh' tfia;a ke;skï jHdhdu ;=<sks' flfkla jeämqr wdydr f.k wvqfjka Yla;sh jeh lfrd;a tu mqoa.,hdf.a isrer uy;a ùug fndfydaúg bv we;' fuu wu;r Yla;sh ;ekam;a jkafka fïoh jYfhks' fuu fïoh wmf.a isref¾ úúO ia:dkj, ;ek m;a fõ' m%Odk jYfhka iug háka fyj;a fïoh f,i;a wêlj fïoh ;ekam;aùu ksid fuu iug háka mj;sk fïohg wu;rj wmf.a wNHka;r wjhj jgd ^Visceral fat& f,io ;ekam;a jkq we;' fï wdldrhg flfkl=f. úfYaIfhka Worh wjg" ;Ügï m%foaYh wjg" l,j wdYs%ß;j" mmqj yd uqyqK jeks m%foaY j, fuu wu;r fïoh ;ekam;a ùfï jeä m%jk;djhla mj;S'

wmf.a YÍrfha fï wdldrhg ;ekam;a fïoh lsishï b,lal.; m%foaYhlska bj;a lsÍug wm lshkafka Sport reduction lshdh' WodyrK jYfhka Wor m%foaYh b,lal lr tu m%foaYfha fïoh wvq lsÍu' kuq;a jHdhduhlska fyda lsishï fnfy;lska fyda fu wdldrhg isref¾ tl ;ekla b,lal lr fïoh wvq lsÍfï yelshdjla fkdue;'

wm oeka fuu Worh jgd m<Èk máh ms<snoj ie,l=fjd;a tu máh wf,ú lrk wdh;k úiska mjik mßÈ fuu máh u.ska Wor m%foaYfha WKqiqu jeä lr jeämqr oyÈh oeóug ie,eiaùu u.ska tu m%foaYfha fïoh wvq lrkq ,nk njh' kuq;a wm úoHd;aulj ie,l=jfyd;a wmf.a YÍr WIaK;ajh jeä jQ mu‚ka" wm lsishï ld¾h m%udKhla fkdlr isáñka wmf.a isref¾ fïoh wvq ùula isÿ úh fkdyel' tfia jkjdkï wm wõfõ ál fj,djla isáhfyd;a wmf.a YÍrh WKqiqï ùu ksid iy oyÈh oeóu ksid fïoh oykh úh hq;=h' tfiau WKqiqï rg j, Ôj;a jk ñksiqka YS; rgj, Ôj;ajk ñksiqkag jvd iÍrfhka isyska úh hq;=h' fuh isÿúh fkdyelalls'

we;a; jYfhkau wmf.a isref¾ fïoh oykh ùug kï wm hï lsis wdldrhlg uq,ska ioyka lrdla fuka Yla;s fjkila mj;ajdf.k hdhq;=h' th tlaflda wm YÍrhg we;=,a lr.kak Yla;sh fyj;a wdydr m%udKh wju l< hq;= w;r tfia;a fkdue;s kï wm jeh lrk Yla;s m%udKh jeä l, hq;=h' fï folu tl úg l<fyd;a b;d blaukskau fïoh wvq lr.ekSug yelshdjla mj;S'

tneúka Tn lrk wyr md,kh yd jHhdu jeks lsisÿ wdldrhlska kej;aùug mshjr fkd.kak' wm fndfyda úg fuu WmlrK jeks flá iy f,fyis foag fm<fUkafka wmf. we;s WodiSk lïue,s .;sh ksidfjks' we;a; jYfhkau Tn jHdhdu lrkjdkï iy ksis mßÈ wyr md,kh lrkjdkï Tnf.a isref¾ nr iy Wor marfoaYh wvq jkjd muKla fkdj" Bg;a tyd .sh fi!LHuh m%;s,dn .Kkdjlau Tng ysñ lr .ekSug wjldYh we;s nj lsj hq;=h'


ffjoH ldúkao úfÊisxy
wxY Ndr - l%Svd ffjoH tallh
Èia;%sla uy frday," .ïmy