නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jl=.vqj,g úIîchla .sfhd;a fldfyduo y÷kd.kafk


wo l;d lrkakg n,dfmdfrd;a;= fjkafk jl=.vqj, we;sjk oreKq úIîc ;;a;ajhla ms<sn|jhs' tu ;;a;ajh wms Pyelonephritis f,iska ;uhs y÷kajkq ,nkafka' fuu ;;a;ajh fya;=fjka jl=.vqj mqrdjgu úIîc me;sß,d jl=.vqj wl¾uKH jk ;ekg m;afjkak bv ;sfhkjd' we;a;gu fï ;;a;ajh we;sjkafk tljru' ta lshkafk ojia lsysmhla we;=<; fï ;;a;ajh we;sjkak mq¿jka'

jl=.vqj,g úIîchla .sfhd;a'''

jl=.vqj ;=<g úIîchla .shdu jl=.vqj bÈfukak n,kjd' ta jf.au úIîch wfma reêr ixirK moaO;shg we;=¿ fj,d wfkl=;a wjhj mjd wl¾uKH lrkak mq¿jka' ta fya;=fjka Ôú; wjodku mjd we;sfjkak bv ;sfhkjd'

wmg jl=.vq folla ;sfhkjd' uq;% jdyskS folla ;sfhkjd' idudkHfhka isoaOfjkafk YÍrhg wkjYH øjH ;r,hla yryd jl=.vqj,ska fmr,d uq;%dYh yryd msglrk tl' fldfydu;a jl=.vqj,g úIîc we;=¿ fjkafk uq;%dYh yryd' ta wkqj uq;%dYfhka we;=¿ jk úIîc uq;%jdyskS Tiafia .uka lrñka ;uhs jl=.vqj,g we;=¿ jkafka'

fï úÈhg we;=¿ jk úIîch jl=.vqj we;=f< fyñysg fyñysg me;sß,d" jl=.vqj bÈfukak n,kjd' tfyu jqKdu msglrk uq;% m%udKh wvq fjkjd' fï jf.a fj,djg m%;sÔjl ,nd ÿkaku iuyrekag tu ;;a;ajh myj hkjd' ta;a iuyr whg ks;r ks;r tu wdidok ;;a;ajh we;sfjkjd' ta úÈhg ld,hla hkfldg jl=.vqj wl¾uKH fjkjd'

y÷kd.kafk fldfyduo@

fï jf.a úIîchla .shdu u;=jk uQ,sl frda. ,laIKh ;uhs WK' ta WK álla ;og tkjd' weÕ fjõ,Sula tlal ;o iS;,la oefkkak .kakjd' ta jl=.vqj, úIîc wdidokhla ksid'

ta;a iuÕu jl=.vqjlg úIîchla .shdu uq;% oeú,a,la tkak mq¿jka' ta;a tlalu msgjk uq;%j, meyeh wmeyeÈ,shs' ta ú;rla fkfjhs uq;% iuÕska r;= reêrdkq msgfjkak mq¿jka' ta jf.a fjkfldg uq;%j, meyeh ud¿ fidaomq j;=r jf.a meyehla .kakjd'

idudkHfhka fï jf.a ;;a;ajhlÈ ks;r ks;r uq;% msglsÍfï wjYH;dj u;=fjkjd' ta fya;=fjka msgjk uq;% m%udKfha wvqùula olakg mq¿jka' fukak fï jf.a ,laIK we;sfjk fldg ta jl=.vqj,g úIîchla wdidokh ù we;s njg wmg iel lrkak mq¿jka'

y÷kd.ekSfï mÍlaIK'''

fuys§ UFR mÍlaIKh ta lshkafk uq;%j, iïmQ¾K mÍlaIdjla lrkakg fjkjd' ta jf.au ialEka mÍlaIKhla lrkak;a isoaOfjkjd' we;a;gu ialEka mÍlaIKh uÕska fuu ;;a;ajhg n,mdk idOl fudkjo lsh,d y÷kd.kak;a mq¿jka'

we;a;gu by; lS frda. ,laIK uq;% .,a ksidfjka we;sfjkak;a mq¿jka' b;ska ialEka mÍlaIdfjka tu ;;a;ajh úIîchla ksid o uq;% .,a ksido lshk ldrKdj iïnkaOfhka ialEka mÍlaIdfjka ksje/Èj y÷kd.kak mq¿jka'

ta jf.au fujka frda.Skag wdidokh ù we;s nelaàßhdj fudllao lshk ldrKdj y÷kd .ekSu fnfyúka jeo.;a' tfyu y÷kd.;af;d;a ;uhs ta wod< nelaàßhdjg wod< m%;sÔjl T!IO ,nd fokakg yelshdj ,efnkafka'

b;ska ta i|yd uq;% jf.au f,a l,ap¾ mÍlaIdjlg ,la flfrkjd' t;fldg frda.hg wod< m%;sÔjl T!IO ksje/Èj ;SrKh lrkak mq¿jka'

m%;sÔjl T!IO ys;=uf;a .kak tl fyd| fohla fkfjhs''

yenehs f.dvla wh lrkafk m%;sÔjl T!IO ;ukaf. ys;=uf;ag .kak tl' tfyu m%;sÔjl T!IO wr f.k tk frda.Skaj l,ap¾ mÍlaIdjlg ,la l<;a mj;sk ;;a;ajh ksje/Èj fmkajkafk keye' ta ksid frda.Skag tla Wmfoila fokaku fjkjd' ta iqÿiqlï iys; ffjoHjrfhla fj;g fhduq ù Tyqf.a wkqoekqu u; wod< mÍlaIK i|yd fhduqùug;a wjYH m%;sldr ,nd .ekSug;a lghq;= lsÍuhs' we;a;gu fï jf.a fohla fkdi,ld yßkak fyd| keye' fudlo fï ;;a;ajhka ksid jl=.vqj,g hï hï ydks we;s fjkak mq¿jka ksid' tfyu fkdjqfKd;a úIîch YÍrh mqrdu Tvq ÿj,d YÍrfha ;sfnk wfkl=;a bkaøshhka wl¾uKH lrkak;a mq¿jka'

ffjoH È,aIdka m%shxlr
WmfoaYl
úfõpkd;aul i;aldrl
ffjoH úoHdj
^Critical Care Medicine&
cd;sl frday," fld<U

;udrd m;srK