නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ frda.Skag kdkak fyd|hso@


fldúâ jix.; ;;a;ajh iu. iudcd,d Tiafia wmg fndfyda f;dr;=re ,efnkak mgka .;a;d' fï f;dr;=re w;r iudc ±Kqj;a lsÍï jf.au úúO wkaofï wi;H f;dr;=re;a yqjudre ùu idudkH ;;a;ajhla njg m;a j ;sfnkjd' fujeks f;dr;=re w;r i;H iy ñ;Hdj w;r foda,kh fjk we;eï f;dr;=re ksid iudcfha úsjO u;fíod;aul ;;a;ajhkao we;s fjkjd' tlu m%Yakhg ms<s;=re folla ,efnkjd kï wms thska ksj/Èu m<s;=re yªkd .ekSug fkdyelsj hï wmyiq;djhlg m;a fjkjd' fldúâ wdidÈ; ùfuka miqj iakdkh iqÿiqo''fï .eg¿j ±ka yeu fokdgu fmdÿ ;;a;ajhlg m;aj ;sfnkjd'

 

we;a;gu fu;ek§ fï úÈyg Tng ms<s;=rla ,nd fokak mq¿jks' Tn úhoï lrkafka miqïìfha we;s uqo,a m%udKhg fkao'''@ fldúâ wdidokfhka miqj iakdkh;a ta úÈyg ;SrKh lrkak mq¿jks'

 

idudkHfhka wfma Ôjk rgdfõ§ iakdkh ms<sfj;la' fldúâ wdidokh ksid ta ;;a;ajfhka ÿria jqK;a kej; iqjh ,eîfuka miqj mqreÿ Ôjk rgdjg wkq.; fjkjd' tfy;a'''wfma idudkH yqremqreÿ wkqj;a WK" jeks iq¿ frda. ;;a;ajhkays§;a iakdkh lrkafka keye' ta fmdÿ ms<sfj; fu;ekg;a wdfoaY lrkak mq¿jks' Tng fldúâ je<£ iqjh ,enKd lshuq' fldúâ wdidokfhka iqjh ,nd ksjig meñKSfuka miqj wksjd¾fhka iakdkh lsÍu fyda iïu; Èk .Kla iakdkh fkdlr isàu ms<sn|j úoHd;aul i;H;djhla keye'

 

ta jf.au fndfyda fokdg fï jf.a m%Yakhla ;sfnkjd'fldúâ wdidokfhka iqjh ,enqj;a iakdkh lsÍu ksid fldúâa ksõfudakshdj ;;ajh we;s fjkak mq¿jkso'''@

fldúâ kshqfudakshdj ffjrihlska we;s fjkakla' ta ksid fldúâ kshqfudakshdj iy wdydr" iakdkh w;r iïnkaO;djhla keye'

 

we,aj;=r fyda WKqqj;=r iakdkfha fjkila keye''

fldúâ wdidokfhka miqj iakdkh lrk úg we,aj;=r fyda WKqj;=r iakdkh lsÍu .ek;a úoHd;aul miqìula keye' fldfydu jqK;a ;ukag myiq" myiqjla ±fkk" myiq fõ,djl myiq yd mqreÿ úÈyg iakdkh lrkak'

 

kuq;a fjfyila ±fkkjd kï'''

iakdkh lsÍfï§ ta i|yd Tn wkq.ukh lrk ls%hdj,sh fu;ek§ n,mdkjd' fldúâ frda.sfhl=g úfõlh wjYHhs' ta;a fï frda.shd <s|lska j;=r weof.k fyda j;=r WKqlsÍfï§ fjfyila orkjd kï th frda.shdg hï wmyiq;djhla we;s fjk lghq;a;la fjkak mq¿jks'

 

fu;ek§ úfõlh iy fjfyi .ek;a ;SrKh ;ukag ,efnkjd' fldúâ wdidokfhka ksis m%;sldr ,nd iqjh ,enqj;a tÈfkod lghq;=j,§ fjfyila ±fkkjd kï Tn úfõl .; hq;=hs' myiqfjka lghq;= lr .kak mq¿jks kï túg fjfyila ke;akï .eg¨jla keye' fldúâ je<÷k miqj iakdkhg Èk .Kkla kshu lr .ekSu iqÿiq keye'fldúâ iy iakdkh ms<sn|j fujeks u; iudc.; fjkafka iudc udOH yryd ixirkh jk ;yjqre lr fkd.;a f;dr;=re ksihs'iuyr úg ffjoHjrekaf.a kï mjd fhdod .ksñka fujeks u; yqjudre fjkjd'

 

fldúâ je<÷k frda.sfhla iakdkh fkdlr isàu iu. iïnkaO lsisÿ úoHd;aul i;Hla keye' frda.shdf.msßisÿlu b;d jeo.;a' iakdkh fkdfldg wmsßisÿj isáfhd;a ifï wdidok jeks ;;a;ajhka we;s fjkak mq¿jks' iakdkh ksid isrerg iy ukig iqjhla ,efnkjd' ±ä i;aldr ( ICU ) tallj, frda.Ska mjd kdjd msßisÿ lrkjd' Tjqkag weú§u wmyiq ksid uo WKqiqï c,fhka frÈ lene,a,la fyda ;=jdhla f;ud ñßld msiodkjd'

 

iakkdfhka ,efnk jdis''

fldúâ frda.sfhla iakdkfhka jdis lSmhla ,efnkjd' ksfrda.S wjia:djl jqK;a iakdkfhka wfma isrerg kj m%fndaOhla ,efnkjd' fkajdislj isg ksjig meñKs frda.sfhl=g th jvd;a myiqjla' ;uka ±ka ksfrda.s mqoa.,fhlah hk udkisl úYajdih;a we;s fjkjd' wdidokfhka miqj;a frda.sfhla hï Èk .Kkdjla yqfol,dj isák ksid iakdkfhka ,efnk m%fndaOh frda.shd kej; idudkH Ôú;hg m;a ùug n,mdk fya;=jla '

 

fldúâ frda.Skaf.a ysiflia ye,Su''

fldúâ je<÷k frda.Skaf.a ysiflia iS>% f,iska ye,Sula we;s fjkjd' th ´kEu jix.; frda.sfhl=g fmdÿ ;;a;ajhla'WK ikaksmd;h" fvx.= jeks frda.Skaf.;a ysiflia ye,Su idudkH isÿùula'fldúâ wdidÈ; frda.Ska Èk .Kkdjla WK ;;ajh" fjkqfjka ,nd ÿka T!IO ksid ysia ln,g wêl f,i oyäh odkjd'ta  ksid biafidß iy Wl=Kka we;s fjkjd' fuu ysiflia .e,ùu .ek ìsh jsh hq;= keye' flá ld,hlg iSud fjk fï ;;ajh l%ufhka iukh fjkjd'kuq;a iakdkh fkdlr isàu ksid ysiflia .e,ù hEug ;j;a fya;= tl;= fjkak mq¿jks'Wl=Kka ksid we;s fjk leiSfuka ysialn, mjd ;=jd, fjkjd'

 

ldka;djka iïnkaOj .;a;;a fldúâ wdidÈ;j isák ld,h ;=< udisl Tima ùï we;s fjkjd' túg YdÍßl mú;%;djh .ek fkdi,ld isáfhd;a b;du myiqfjka nelaàßhd" È,Sr iy mrfmdaIs; wdidok we;s ùug mq¿jks'

 

wfma ixialD;sfha n,mEu;a ;sfnkjd'''

fmrÈ. rgla úÈyg ;ju;a wms hï hï iïm%odhka .re lrkjd' WodyrKhla úÈyg .eyekq orefjla u,ajr jqKdu iakkdhg kel; t,efUk f;la Èk .Kkdjla ldurhl fldgq lrkjd' fï ld,fha§ wehg iakdkhg wjir keye' kuq;a fï YdÍßl wmsßisÿlu ksid wehf.a ysi wmsßisÿhs' ta ksidu Wl=Kka" ysiafidßs iy ysialnf,a ;=jd, we;s fjkjd' fldúâ iïnkaOj;a fï ixisoaêh b;du idudkHhs'

 

fldúâ frda.Skag iS;, t<j¿''

wfma rfÜ iS;, hehs iïu; t<j¨ ;sfnkjd' fndfyda fofkla jïngq" msms[a[d" nKavlald " lsß " fhda.Ü jeks wdydr iS;, hehs iïu; lr f.k fiï frda. ;;a;ajhkaysÈ wdydrhg fkdf.k bkakjd' fï wdydr yeu fokdgu tl fia fmdÿ keye' wdid;añl mSki ;;a;ajfha§ fujeks fiu ;;a;ajfha jeä ùula jqK;a fldúâ iïnkaOfhka fï úYajdihka mokï úrys; nj lshkak mq¿jks'

iakdkh jf.au fï .ek;a ys;kak''

fldúâ frda.Ska ú;rla fkdfjhs" fï ld,fha§ iEu wfhlau iunr iy fmdaIKSh wdydr .eKSug fhduq ùu jeo.;a' ta yer wdrlaIdj fjkqfjka úfYaI úgñka j¾. .kak' wd;;sfhka f;drj ;ukaf.a oji i;=áka iy ieye,a¨fjka f.jkak' ta jf.au u;ameka iy ÿï mdkfhka iïmQ¾Kfhkau ÿria fjkak'

 

 

 

fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha uydpd¾h iy uyck fi!LH ms<sn|j wdishdkq meis*sla wOHhk ixiofha Wm iNdm;s


uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,lp¾u frda. ms<sn| úfYaI fjoH

bkaÈrd lyúg

,d¥re urOk jHdmdrh

 mqkHd pdkaokS o is,ajd