නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

w¨; Wmka msßñ orejkaf.a jDIK fldaI ;=< jDIK .%kaÓ fkdmsysgkak mq¿jka'''


Tn w¨; orejl= ìysl< ujla kï úfYaIfhka msßñ orejl= ìysl< ujla fï tu msßñ orejdg úfYaIfhka n,mE yels frda.S ;;a;ajhka lSmhla fujr fjo k,dj ;=<ska ±kqj;a lruq'

thska m<uqj Tn ±k.; hq;= tla frda.S ;;a;ajhla jkqfha úfYaIfhkau jDIK fldaI ;=< jDIK .%kaÓ fkdmsysàuhs' idudkHfhka jDIK .%kaÓ foayh ;=< ks¾udKh ù th my<g .uka lr jDIK fldaI (Scrotum) ;=,g meñKSu isÿjk w;r fuh idudkHfhka msßñ orejl= WmÈk úg isÿ ù wjika ù we;s l%shdj,shls' fufia jDIK (Testis) jDIK fldaI ;=<g fkdmeñKSu ffjoH úoHd;aul Undescended Testick f,i y÷kajk w;r fuh úúO frda.S ;;a;aj ksid;a we;eï úg frda.S fkdjk iajdNdúl fya;=jla ksid;a isÿúh yels fujeks ;;a;ajhka h:d ;;a;ajhg m;ajkjdo hkak udi 03 la fyda Wmßu udi 06 l ld,hlg hg;aj ksIaÑ; ia:dkhg m%;sldrhlska f;drj fldaI meñfKao hkak ms<sn|j úuis,su;a úh hq;= w;r th Tng ;ksj l< yelalla fkdjk w;r orejd bm§ jDIK fldaI ;=< jDIK msysgd fkdue;s nj Tn ±k.;a jydu fyda fndfyda úg th orejd WmÈk wjia:dfõ § orejd mÍCId lrkq ,nk ffjµjrekag ±l .ekSug ,efnk ksid ffjoHjrekaf.a wëCIKh yd Wmfoia wkqj l< hq;a;ls'

fufia jDIK fldaI ;=<g jDIK fkdmeñKSug n,mdk fya;= rdYshla ;sìh yel' jDIKj, wkd.;fha we;s m%Odk;u ld¾hh Y=l%dkq ckkh lsÍuhs' fï i|yd jDCIKhla msysáh hq;af;a idudkHfhka foayfha mj;sk WIaK;ajhg jvd wvq WIaK;ajhlhs' tA ksid iajdNdúlu jDIK foayh wNHka;rfha msysáfuka je<lS jDIK fldaI ;=<g meñK msysgkjd' fuhg wu;rj jDIK (Testis) jDIK fldaI ;=< fkdmsysgd fjk;a ia:dkhl msysàfuka bÈß ld,h ;=< orejd jDIK wdYs%; ms<slduh ;;a;ajhg f.dÿre ùfï jeä wjodkulg o ,lafõ' ;jo orejd l%ufhka jeä jhig m;aùu;a iu.u fuh Tyqg udkislj n,mdk m%Yakhla njgo m;a úh yel'

fujeks wjia:djlg Tfí orejd uqyqK ÿkafkd;a thg mj;sk tlu m%;sldr l%uh Y,Hl¾uhlg Ndck lsÍuhs' lsisÿ T!IOhlg jDIK fldaI ;=<g fkdmeñKs jDIKhla thd ;=<g f.kajd .ekSu isÿ l< fkdyel' idudkHfhka orejdg jhi wjqreoaola iïmQ¾K jk ld,h wdikakfha § fuu Y,Hl¾uh isÿl< yel'

Orchiopexy f,i y÷kajk fuu Y,Hl¾uh u.ska jDIKh my<g f.kú;a jDIK fldaI ;=< iqjlsÍu isÿ l< yels w;r ksjerÈ ld,h ;=< ffjoHjrhl= lrd fkdmeñK m%udo ù m%;sldrj,g fhduqùfuka fndfyda úg orejdg jDIKh wysñ ù hd yelshs'

fuhg wu;rj we;eï úg Tfí msßñ orejdg jDIK fldaI wdY%s;j tlajru we;sjk fõokdjla fyda bÈuqula we;súh yels tjeks ;;a;ajhla we;súh yels m%Odk frda.S wjia:dj jkqfha Testicular Torsion fyj;a jDIK fldaI ;=< jDIK weUÍ hEuhs' fuh jhi wjqreÿ 1 - 2 w;r l=vd orejl=g mjd isÿúh yels w;r jvd;a iq,Nj ±lsh yels jhia ldKavh jhi 10 - 18 w;r jhia ldKavj, msßñ orejkaghs' fuh Surgical Emergency fyj;a b;du;au blaukska Y,Hl¾uhlg fhduq úh hq;= ;;a;ajhls'

fuys§ úúOdldr fya;= ksid fuu weUÍu isÿúh yels w;r th b;du ;o n, lelal=ula f,i fmkakqï lrhs' jDIKh wdY%s; fukau há nv m%foaYh wdY%s;j fuu lelal=u we;súh yel' fuh m%;sldr ,ndoSu m%udo ùfuka f,a .ukd.ukhg isÿjk ndOdj ksid jDIKh ñhhEu isÿjk w;r fuh meh 06 la jeks b;d flá ld,hla ;=< Y,Hl¾uhlg fhduq úh hq;= ;;a;ajhla'

úfYaIfhka jhi 10 - 18 w;r msßñ orejka ;ukag tjeks fõokdjla meñKs úg th i`.jd f.k bjid f.k isàug fm<öu;a we;eï úg th foudmshkag mejiQj;a wkjfndaOh ksid fõokd kdYl Ndú;d lrñka Èkla folla l,a .; lsÍu;a ksid úYd, ydkshla isÿúh yels'

fuhg wu;rj jDIK fldaI wdY%s;j fõokdjla fukau ;rul bÈuqï we;súh yels ;j;a frda. j¾. lSmhlau mj;S' Epididymo - Orchitis keue;s m%Odk ;;a;ajh tjeks tla wjia:djla jk w;r Torsion of the Appendix Testis ;j;a tjeks ;;a;ajhla fõ' fujeks frda.S ;;a;ajj,ska meñKsh;a ffjoHjrhdg b;d blaukska fïjd Testicular Torsion keue;s ;;a;ajh fjkalr y÷kd.; hq;=hs' fufia fjkalr y÷kd .ekSug Ultrasound Scan mÍCIKhla isÿ l< yels nj;a we;eï úg tjeks mÍCIKhla isÿlsÍu .;jk ld,h mjd b;d jákd ld,hla neúka tu ld,h mjd b;=re lrñka blauka Y,Hl¾uhlg fhduq l< hq;=uhs'

fï ksid frda.S ,CIK ms<sn|j ksjerÈ wjfndaOhlska isàu;a tA iu.u b;du blaukska iqÿiqlï ,;a ffjoHjrfhl= fj; fhduq ùu;a foudmshka jk Tnf.a j.lSuhs'

 

ffjoH kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,