නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fmr mdi,a wdrïN lsÍug l,ska ys;kak ´fk fndfyda foaj,a ;sfhkjd''''
idudkH fiïm%;sYHdjla fyda we;akï orejd f.or ;shd.kak' kej;;a fmr mdi,g tjkak fmr orejd ffjoHjrhl= fj; fhduq lr Tyqf.a Wmfoia u; lghq;= lsÍu jeo.;a'

f,dalfha wfkl=;a rgj,a iuÕska jir follg wdikak ld,hla úúO wNsfhda. ueo rgla úÈhg wmg;a Ôj;a fjkak isÿjqKd' ta wkqj wmf.a iqmqreÿ Ôúf;a fnfyúkau fjkia jqKd'

Tng u;l we;s fldúâ jix.; ;;a;ajh wdrïN jqKq ie‚ka flfuka flfuka me;sÍu jeä jqKq wdldrh'

ta ojiaj, fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,ndf.k ;snqfK keye' ta;a wo ;;a;ajh fjkia' jeäysá ck;djf.ka ie,lsh hq;= msßila mQ¾K tkak;alrKhg ,la fj,d' wo jk úg fldúâ frda.h me;sÍu hï uÜgulska wvq ùula olskak ,efnkjd'' ta jf.au frda.S jk msßia widOH ;;a;ajhg m;a ùu yd bka urKhg m;aùfï m%udKh hï ;dla ÿrlg wvqj we;s nj fmfkkjd'

fï ;;a;ajh;a tlal rfÜ ffoksl lghq;= idudkHlrKhg m;afjñka mj;sk fudfyd;l kej; j;djla orejkaf. wOHdmk lghq;= wdrïN lsÍu flfrys rcfha wjOdkh fhduqj ;sfnkjd' ta wkqj fmr mdi,a wOHdmk lghq;= wdrïN lsÍug wjYH mshjr .ksñka bkakd fudfyd;l ;uhs wm ta .ek l;d lrkak iQodkï jkafka'


fldúâ me;sÍu fmr mdi,a ;=< wju lr.kafk fldfyduo @''''

fldúâ lshkafk ffjrihlska yefok frda.hla nj oeka wms yefudau okakjd' th uQ,sl jYfhka wdid;añl fjkafk iajik moaO;shg' idudkHfhka fldúâ frda.h orejkag wdidokh ùfï m%jK;dj jeäysáhkag idfmalaIj wvq w.hla .kakd nj ;uhs fuf;la jd¾;d jqKq frda.Skaf.a o;a;j,g wkqj meyeÈ,s jkafk'

idudkHfhka fldúâ wdidokh jqKq orefjl= ;=<ska WK" leiai" fiïm%;sYHdj" W.=f¾ wdid;añl;d" weÕm; fõokd wd§ ,laIK olakg mq¿jka' yenehs f.dvla wh okafk keye fï lsisu ,laIKhla fkdue;s j;a we;eï whg fldúâ wdidokh jk nj' fldúâ frda.h je<£fuka urKhg m;aùug ;rï ÿr È. hk ixl=,;d tk wh;a ta w;r bkakjd'


frda. ,laIK fkdue;s kï frda.h y÷kd.kafk fldfyduo lshk ldrKdj m%Yakhla'

we;a;gu tal f,dl= .eg¨jla ;uhs' Tn fldúâ frda.sfhl= ke;akï wdY%s;fhl= iuÕska i;s folla we;=<; lghq;= lr ;sfnkjd kï Tng frda.h j<£fï jeä yelshdjla ;sfhkjd' b;ska tjka fohla oek .;af;d;a bÈß i;s fol úuis,su;a úh hq;=hs' wfkla whf.ka wE;aj ksjig ù ld,h f.jd oeóu jeo.;a'

we;a;gu fldúâ ;;a;ajh;a tlal orejka fmr mdi,g meñŒu fl;rï fi!LH wdrlaIs; o hkak ms<sn|j wm úuid ne,sh hq;=hs' we;a;gu jeäysáhkag idfmaCIj fldúâ je<£u jf.au fldúâ urK jd¾;d ùu;a orejka w;r fndfydu wvqhs' ta urK fndfyduhlau isÿjqfKa ms<sld jeks fjk;a frda.S ;;a;ajhkag f.dÿre jqKq orejka w;rhs'


me;sÍu j<lajd .kafk fldfyduo @

fuys§ fmr mdi,a wdrïN l< miqj ógrhl mr;rh ;nd .ekSu w;sYh jeo.;a' th fldf;la ÿrg m%dfhda.sl o hkak .eg¨jla' ta jqK;a orejka fofofkl=f.a mqgq w;r mr;rh ógrhla mj;ajdf.k hkak mq¿jka kï fuu ;;a;ajh id¾:lj ch.kak wmg mq¿jka' we;a;gu ksjerÈ wjia:dfõ ksjerÈ l%uhg w;a fia§u fndfydu jeo.;a' ta jf.au iajik moaO;sh iïnkaOfhka ksjerÈ isß;a úß;a wkq.ukh lsÍu orejkag yqre mqreÿ l< hq;= jvd;a jákd lreKq w;rg tl;= fjkjd' ta lshkafk lsúiqula hk úg" lysk úg 100] lau ksjerÈ ms<sfj;aj,g wkqj lghq;= lsÍu jeo.;a' b;ska ta fyd| mqreÿ ms<sn|j orejkag fmr mdif,a jev mgka .ekSug l,ska iEu ojilu u;la lr§u wjYHhs' túg orejka ta Wmfoia ms<smÈkak ta wkqj lghq;= lrkak ue,s fjkafk keye'

fmr mdi, weröug l,ska .=rejreka iy ish¨u fiajl fiaúldjka mQ¾K tkak;alrKhg ,la ùu jeo.;a' tfia tkak;alrKhg ,la ù i;s folla blaujd hEfuka miqj Tn hï ;dla ÿrlg fldúâ frda.fhka wdrlaIs;hs' yenehs thska lshefjkafk keye" tkak;a l< whg fldúâ wdidokh fkdjk njla' yenehs mQ¾K tkak;alrKhg ,lajQ whg frda.h je<÷K;a b;du wju frda. ,laIK iys;hs' túg ffjrih b;du wjuhs' b;ska tjka wfhl=f.ka ;j;a wfhl=g frda.h me;sÍfï yelshdj wjuhs'

fmr mdif,a fiajlhka muKla fkdfjhs" ta orejka /f.k tk jdyk j, ßhÿre iy ßh iyhlhka o mQ¾K tkak;alrKhg ,laùu wjYHhs'

yenehs Tfí orejd hï fyhlska fldúâ wdidÈ;hl= fyda wdY%s;fhl= iuÕska .egqKd kï tjka fudfyd;l orejd fmr mdi,a tjkak kï tmd' idudkHh fiïm%;sYHdjla fyda we;akï orejd f.or ;shd.kak' kej;;a fmr mdi,g tjkak fmr orejd ffjoHjrhl=g fhduq lr Tyqf. Wmfoia u; lghq;= lsÍuhs jeo.;a'


Bio bubble ixl,amh''''''

fuys§ Ndú; l< yels jeo.;au foa fuhhs' we;a;gu fuu ixl,amh fmr mdi, ;=< l%shd;aul lrkafk fldfyduo @ lshk ldrKdj ms<sn|j oekqj;a ùu jeo.;a' Tfí orejd hk fmr mdif,a  isiqka ixLHdj jeähs kï ta orejka tla jr f.kajkafk keye' ta whg l=vd lKavdhï jYfhka wOHdmkh ,nd §fï wjia:d we;s lsÍu;a ta tla tla lKavdhï fjkia fõ,djka ;=< fmr mdi,g we;=¿ lsÍu;a" Tjqkag úfõlh ,nd §u" fmr mdi, wjika fjk fõ,dj;a tlu wjia:djl fkdùu;a w;sYh jeo.;a' túg ta orejka tlsfkldj uqyqùfuka j<lskjd'

b;ska fï Bio bubble ixl,amh Tnf. fmr mdi,g .e<fmk wdldrhg Tng ilid .kak mq¿jka' tksid fmr mdi,a wdrïN lsÍug l,ska Tnf. fmr mdi,a ìu orejdf. b.ekaùfï l%shdj,shg m%udKj;a o lshk ldrKdj ms<sn|j i,ld ne,Su jeo.;a'


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH oekqj;a lsÍula weiqfrks''&


<ud frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
wreK o is,ajd
ffjoH mSGh" reyqK úYajúoHd,h


;udrd m;srK