නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

uqL ykql ikaê wdY%s; frda. (Temporomandibular Disorder)wfma uqyqfKa bÈßmi msysgd ;sfnk wiaÓ m%Odk jYfhka fldgia follg fjka lrkak mq¿jka' ta Tn b;d fyd¢ka okakd Wvq ykqj iy há ykqj úÈyghs' fï w;ßka Wvq ykqj wfma ysia lnf,a wiaÓ iu. iïnkaO w;r há ykqj p,kh lrñka uqLfha ish¨ ls%hdldrlï lsÍfï yelshdj;a ;sfnkjd' ta jf.au Wvq ykqj iy há ykqj w;r iïnkaO;djh r|jd .ekSug Wmldr jk ikaêh zzuqL ykql ikaêhZZ hkqfjka ye¢kafjkjd' fuu ikaê fol w;r iajNdúlj msysgd ;sfnk ldáf,aÊ (Disc) fldgi ksid fuu wiaÓ fol iDcqj tlsfkl yd .eàu je,flkjd'


uqL ykql ikaê ls%hdlrkafka flfiao'''@

Wvq yd há ykqj iu. iïnkaO jk udxY fmaYSka fuu ikaêj, ls%hdldß;ajhg n,mdkjd' udxY fmaYSkaf.a ls%hdldß;ajh ^ixfldapkh iy bys,aùu& ksid wfma tÈfkod idudkH lghq;= ^wdydr .ekSu"l;d lsÍu& jeks l%shdldrlïj,§ háykqj wmg wjYH úÈyg p,kh lr .ekSfï yelshdj ,efnkjd'


uqL ykql ikaê iu. ne£ ;sfnk frda. fudkjdo'''@

wfma isref¾ wfkl=;a ikaêj,g idfmalaIj uqL ykql ikaêfha ls%hdldß;ajh b;du by<hs' ta ksidu fuu m%foaY wdY%s;j frda. we;s ùu;a iq,n ;;a;ajhla'

  • udxY fmaYs wdY%s; jHdl=,;djhka
  • ikaê fol w;r iajNdúlj msysgd ;sfnk ldáf,aÊ (Disc) fldgfia ls%hdldß;ajfha we;s fjk fjkialï
  • wiaÓfha isÿ fjk fjkialï u; we;s fjk frda.s ;;ajhka ^úfYaIfhkau wjqreÿ 55 g jeä ldka;djkag wd;rhsáia jeks frda. ;;ajhka we;s ùfï jeä wjodkula mj;S'&


uqL ykql ikaêh wdY%s; frda. we;s fjkafka wehs''''@

ikaêh wdY%s; frda. we;s ùug n<mdk fya;= fldgia follg fjka lrkak mq¨jks'


1' uQL ykql ikaêhg iDcqju fyda ta wdY%s;j n,mdk idOl

uqL ykql ikaêhg iDcqju we;s fjk wk;=re ksid ikaê wdY%ss;j mj;sk udxY fmaYSka "wiaÓ fyda mglj,g ydks isÿfjkak mq¨jks'ta jf.au §¾> ld,hla mqrd fï ikaêhg we;s fjk mSvkhla we;s lrk mqreÿ' WodyrKhla úÈyg i|yka lrkjd kï o;añá lEu" kshfmd;= yemSu jeks mqreÿ


2' wfma issref¾ we;s fjk i¾jdx.sl frda. ksid;a uqL ykql ikaêhg hï n,mEula we;s fjkak mq¨jks' úfYaIfhkau wiaÓj,g iy udxY fmaYskaj,g n,mdk frda. ;;ajhka

WodyrKhla f,i lsõfjd;a wd;rhsáia frda. ;;ajh ksid uqL ykql ikaêhg hï wkaoulska n,mEula we;s fjkak mq¨jks


udkisl wd;;sh ksid uQL ykql ikaê wdY%s; frda. we;s úh yelso@

wksjd¾fhkau Tõ'''udkisl wd;;sh ksid úfYaIfhkau wfma YÍrfha mj;sk udxYfmaYSkaj, ls%hdldß;ajh fjkia fjkak m¿jka' udxYfmaYSkaj,g we;s fjk n,mEu ksid uqL ykql ikaêfha frda. ;;ajhka we;s fjkjd'úfYaIfhkau kj fhdjqkaúfha miqjk ;reK lKavdhï iy Wiia fm< úNd.h jeks lvbï bÈßfha§ orejka fï frda. .ek meñKs<s lrkak mq¿jka'


uQL ykql frda. ;;a;ajhkays§ olakg ,efnk ,laIK

  • uqL ykql ikaêh wdY%s; fõokdj
  • ikaêh wdY%s;j gla jeks Yíohla we;s ùu
  • uqLh wjYH m%udKhg weÍug wmyiq ùu'


fu;ek§ fndfyda frda.Ska m%;sldr fjkqfjka fhduq fjkafka fõokdj ksihs' iuyr frda.Skag uqLh úfõlSj we;s úg;a fõokdj ±fkkak mq¨jks'fndfyda frda.Skag wdydr .ekSu" l;d lsÍu jeks háykqfõ ls%hdldß;ajh isÿ fjk úg fõokdj we;s ùu fyda mj;sk fõokdj jeä fjkak mq¿jka'

Bg wu;rj ikaêfha ls%hdldß;ajfha fjkiaùï ksid háykqj ls%hd;aul jk wjia:dfõ§ zzgla-glaZZ hkqfjka Yíohla ke.Su iy háykqj wmg wjYH f,i ls%hdlsÍug fkdyels ùug;a mq¨jks' WodyrK f,i i|yka lf<d;a fujeks frda.Skag uqKh wßk m%udKfha wvq ùula" há ykqj fomig p,kh lsÍfï wmyiqj" lg weÍfï§ ykqj me;a;g hEu jeks frda. ;;a;ajhka we;s úh yel'


uqL ykql frda.Skag m%;sldr ;sfnkjdo'''@

uqL ykql frda.Skag mj;sk by; fõokdj iy wmyiq;djh ksid Tjqkag we;s fõokdj ksid tÈfkod jevlghq;= lr .ekSu;a wmyiqhs' th ;j;a wdldrhlska udkisl wd;;sh jeäùug;a fya;=ldrKdjla úh yelsh' fï ;;a;ajh ksidu uqL ykql frda.Skaf.a ±kg mj;sk udxY fmaYsj, ls%hdldß;ajh fjkiaùu ksid mj;sk frda. ;;ajh W;aikak ùug;a fya;=jls' ta ksid frda.fha wdrïNl wjia:dfõ§u fuu úIu pl%h j,lajd .eku jeo.;a' b;d myiq m%;sldr u.ska frda.h iqj lr .ekSug yelshdjla ;sfnkjd'l,a .; jqfKd;a frda.h i|yd m%;sldr lsÍu wmyiqh ta ksid Tng fujeks frda. ,laIK ;sfnkjd kï yels blaukska ffjoH Wmfoia fj; fhduq ùu jeo.;a'


uqL ykql ikaêh wdY%s; frda. iqj l< yelso'''@

uqL ykql ikaêh wdY%ss; frda. i|yd m%;sldr lsÍfï§ fuu frda.h we;sùug fya;= jqK ldrKd y\Kd .ekSu wjYH fjkjd' WodyrKhla úÈyg i|yka lf,d;a uqL ykql ikaêhg we;s fjk iDcq n,mEula ^myr§ula jeks& ksid we;s fjk frda. ;;ajh flá ld,hlska iqjm;a lrkak mq¨jks'

kuq;a §¾>ld,Skj mj;sk ^o;añá lEu" kshfmd;= yemSu fyda udkisl wd;;sh jeks& fya;=jla ksid we;s jk frda. ;;a;ajhka iqj lsÍug hï ld,hla wjYHhs' flfia fj;;a nyq;r msßilf.a fuu frda. ;;a;ajh b;d myiqfjka iqj lr .ekSfï yelshdj mj;S'


fuu frda. ;;a;ajhka j<lajd .ekSug fyda md,kh lr .ekSug wm l< hq;af;a fudkjdo'''@

uqL ykql ikaêhg wkjYH mSvkhg m;a lrk §¾>ld,Sk jerÈ mqreÿ ^kshfmd;= yemSu" o;añá lEu" wdydr úlSu i|yd uqLfha tla me;a;la muKla Ndú;d lsÍu& jeks fohska ñ§u' fyda udihla folla muK fuu je/È mqreÿ j,ska ÿria fjk úg frda. ,laIK hïlsis ;rulska md,kh lr .ekSug yels fjkjd'

ta jf.au nvbß`.=" lv, "pqhska.ï jeks fndfyda fõ,d iemsh hq;= wdydr Ndú;h iSud lsÍu iy wkjYH f,i md,khlska f;drj lg weÍu wju lsÍu'

wEkqï wßk wjia:dj,§ kslg háka w; ;nd uqLh wefrk m%udKh wju lr .ekSu'


uqL ikaê frda. ;;a;ajhka ks¾Kh lsÍu i|yd Ndú;d lrk fjk;a ffjoH mÍlaIK fudkjdo'''@

uqL ikaê frda.fha uq,a wjia:dfõ§ lsisÿ ffjoH mÍlaIKhla isÿ lsÍug wjYH fkdjk kuq;a uq¿ isrergu n,mdk wd;arhsáia jeks wiaÓ iïnkaO frda.hl uQ,sl wjia:djla±hs úksYaph lr .ekSu i|yd reêr mÍlaIK" X-lsrK mÍlaIK CT ialEka (Cone Beam CT) jeks mÍlaIdjka isÿ lrkjd'


uqL ykql ikaê frda. ;;a;ajhg ffjoH m%;sldr''

uQq,sl wjia:dfõ§ ir, ffjoH m%;sldr u.ska frda. ;;ajh iqj lr .; yel'WodyrK f,i i|yka lf<d;a hï mqoa.,fhl=f.a fõokdj wju ;;a;ajhl mj;S kï" frda.hg fya;=j fidhd .ekSug yels kï tjka mqoa.,hkag ;uka úiskau ikaêh /l n,d .ekSfï l%ufõohkag wkql=, fjñka frda. ;;ajh iukh lr .ekSfï yelshdjla mj;S'fuys§ wms n,dfmdfrd;a;= jkafka wkjYH mSvkhla ,nd fkd§u u.ska th iajNdúlju iqj ùug wjia:dj i,id §u iy frda.h ;j ÿrg;a j¾Okh ùfï yelshdj wju lsÍuhs'

kuq;a frda.shdg ie,lsh hq;= fõokdjla mj;S kï T!IO u.ska fõokdj md,kh lsÍu iy ikaê iqj ùug Woõ lsÍug yels fõ'

fuu ir, l%u u.ska frda.h iqj fkdjkafka kï fN!; Ñs;ail l%u wkq.ukh lsÍu" úúO tkak;a Ndú;h" WIaK;ajh (Infrared (IR) therapy) Ndú;d lrk m%;sldr l%u Ndú;d lsÍu'

fuu lsisÿ m%;sldr l%uhlg frda. ,laIK iqj fkdjkafka kï ikaêh Y,Hl¾uhlg Ndckh lsÍug isÿ úh yel'uqL ykql yd jla;% ms<sn`o
Y,H ffjoH úfYaI{
l,ks fyÜáwdrÉÑ
fcHIaG lÓldpd¾h
m%Odks - uqL yd úlsrK ffjoH wxYh
oka; ffjoH mSGh
fmardfoKsh úYajúoHd,h


mqkHd pdkaokSs o is,ajd