නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.¾NdI.; frda. fkdi,ld yßkak tmd'''
.¾NdI.; frda. ms<sn|j l;d lrk úg w;S;hg idfmalaIj meyeÈ,s j¾Okhla olakg ,efnkjd' f.dvla fj,djg udisl wd¾;jfha isÿjk wl%ñl;d iuÕska mgka .efkkd fuu ;;a;ajh fndfydu mq¿,a mrdihla olajd úys§ hkjd'

ta wkqj .¾NdI f.ä" bÈóï" ms<sld" fydafudak fjkialï fya;=fjka fï wdldrhg wl%uj;a reêr jykhla oel.kak mq¿jka'

fldfydu;a b;ska .¾NdI.; frda.hla lshQ ie‚ka f.dvla wh l<n, fjkafk .¾NdIh bj;a lrkak isoaOfjhs ;shk nhg tfyu jqKq mu‚kau .¾NdIh bj;a lrkafk keye' ta ;;a;ajhka i|yd fnfy;a u.ska" Æm me<£u u.ska m%;sldr ,nd fokakg W;aidy lrkjd'


.¾NdI.; frda. we;sjkafk wehs@

meyeÈ,sju .;af;d;a iuyr frda.j,g ksYaÑ; fya;=jla meyeÈ,sju fidhd.kak keye' fydafudakj, wiu;=,s;;d ;uhs m%Odk jYfhka fya;= fjkafk' wo jkúg mßjD;a;Sh widudkH;dj;a m%n, fya;=jla njg m;afj,d' w;S;hg idfmalaIj wo fndfyda fofkla ia:q,;dfjka fmf<kjd'

ia:q,;dj;a tlalu äïn fïÍfï .eg¨ jf.au äïn msgùfï wl%ñl;d we;sjk w;r tuÕska .¾NdI.; frda. jeâfjkjd' úfYaIfhka .¾NdI.; ms<sld ;;a;ajhka ys j¾Okhla olakg ,efnkjd'

tu ;;a;ajhg wdydr mßfNdack rgdj fnfyúka n,mdkjd' f.dvla fj,djg wo nyq;rhla mqreÿj isák f;,a" msá wêl wdydr;a" lD;%su rildrl yd j¾Kl fh¥ wdydr;a fya;= ù we;s nj fmakjd' úfYaIfhka wm ld,dka;rhla ;siafia mqreÿj ysgmq iajNdúl wdydr rgdj wo jk úg fjkia fj,d' ta fjki ;uhs fuu ;;a;ajh fu;rï by< hdug fya;=jlaj ;sfhkafka'


.¾NdIh bj;a l< hq;= wjia:d'''

.¾NdI.; ms<sldjla we;akï wksjd¾hfhkau .¾NdIh bj;a lrkak fjkjd' ta i|yd bj;a lsÍu yer fjk úl,amhla keye' ta jf.au .¾NdIh ;=< ms<sld fkdjk b;d úYd, f.ä mj;sk úg;a .¾NdIh bj;a l< hq;= fjkjd'

fuys§ ie;alu úúO mrdi j,g úys§ hkjd' ta wkqj újD; ie;alulska fyda ,emfrdiafldms ie;alulska ta bj;a lsÍu lrkakg mq¿jka' ,emfrdiafldms jeks l%u uÕska ie;alfï§ we;s úh yels ixl+,;d wju lr .kak mq¿jka'


,emfrdiafldms ie;alfï jdis'''

idudkHfhka újD; ie;alula uÕska .¾NdIh bj;a lrk úg fikaáóg¾ 15 la ;rï jQ lemqula fhdokjd' ta ;=jd,h b;du;a fõokdldÍ fjkjd jf.au le<,la we;s fjkjd' ifï le<,g jvd YÍrh ;=< .eg¨ we;s lrkak mq¿jka' fudlo ta le<, idudkH m%udKhg úia;drKh fjkafk keye' ta ú;rla fkfjhs fõokd f.k fokjd' y¾kshd ;;a;aj tkak;a bv ;sfhkjd'

,emfrdiafldms l%uhg l=vd isÿre y;rla ú;rhs fhdokafka' tuÕska we;sjk fõokdj wvqhs' miq ld,fha§ we;sjk ixl+,;d fndfydu wvqhs' reêr jykh b;du;a wvqhs' ^ñ,s,Sg¾ 100 jvd wvqhs& b;ska frda.shd blaukska h:d ;;a;ajhg m;a fjkjd'


.¾NdI.; frda. j<lajd .kak neßo@

wehs neß' mq¿jka' ta i|yd wms wfma Ôjk rgdj fjkia lr .ekSu fnfyúka jeo.;a' ta wkqj uQ,slu ldrKdj úÈhg wfma lEu rgdj fjkia lrkakg fjkjd' yels;dla ÿrg lD;%su wdydr rgdfjka ñ§ iajNdúl wdydr rgdjlg fhduqùu wjYHhs' úfYaIfhka fydafudak fjkialï we;s wh lD;%su wdydr rgdfjka wE;a ùu wjYHu nj u;lfha ;nd.kak' fï foaj,a jf.au jHdhduh;a w;HjYHu fohla' b;ska jHdhdu lsõju yefudau ys;kafk wfka wmg ðï hkak fjhso lsh,fk' we;a;gu ðïtllg hk tl fkfjhs jeo.;au foa' ffokslj wjYH YdÍßl l%shdldrlï lrk tl' ta i|yd tÈfkod f.or fodr lghq;=" j;af; msáfh lghq;=j, fh§u m%udKj;a' yenehs fyd¢ka Tfí YÍrh l%shdldÍ jk úÈhg ffokslj meh follaj;a l%shdldÍ ùu wjYHhs' ta i|yd f.j;= j.djg fhduqfjkak mq¿jka' Tfí orejka iuÕska álla fi,a,ï lrkak mq¿jka' w;HjYH flá .ukla ;%sfrdao r:fhka hkjd fjkqjg mhska weúof.k hkak ke;akï mdmeÈhlska hkak mq¿jka'


m%ij yd kdßfõo ms<sld ms<sn|
Y,H ffjoH úfYaI{ idro lkakka.r
wfmalaId frday," uyr.u


;udrd m;srK