නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ iïNjh ms<sn| fiú,a,;a wjika fjk yevla'''
fldõâ iïNjh ms<sn|j fiùug we;s wjika wjia:dj i|yd f,dal fi!LH ixúOdkh úiska kj ld¾h idOl n<ldhla m;a lsÍug f,dal fi!LH ixúOdkh úiska ±ka woyia lr ;sfí' kjl frda. ldrlhkaf.a iïNjh ms<sn|j úoHd;aul WmfoaYl lKavdhu hkqfjka ye¢kafjk (Scientific Advisory Group on the Origins of Novel Pathogens) (SAGO) fuu WmfoaYl lKavdhu i|yd úfYaI{hska úis yh fofkl=f.a kï fhdackd lr ;sfí'

kj fldfrdakd ffjrih Ökfha jQydka kqjßka y÷kdf.k jir tlyudrl muK ld,hla f.jqK;a tys wdrïNh ms<sn|j ;ju;a ksYaÑ; ks.ukhla fkdue;' ffjrifha iïNjh ms<sn|j woyia lSmhla bÈßm;a ù ;sfí'


fldúâ 19 jix.;fha pqÈ;hd wYaj,dvï jjq,d úh yel'''

fldúâ 19 ffjrifha jHdma;sh iu. jQydka ffjri úoHd wdh;kfha ffjri úoHd{hl= jk zzIs fIka.a,sZZ úiska th Eco Health Alliance wdh;kh úiska y÷kd f.k ;snQ fldfrdakd ldKavfha ffjri iu. ixikaokd;aulj wOHhkh lrk ,§' th 2013 jif¾ jQydkays .=ydjl ;sî y÷kd.;a wYaj,dvï jjqf,l=f.ka ,nd .;a ffjri kshe¢hg iudk úh'tu iudk;djh 96'2] la neõ viaidla i|yka lrhs' thska fmkS hkafka j¾;udk jix.;hg fya;= fjk ffjrifha uq;=ka ñ;af;l= fyda ióm {d;sfhl= isák njhs' tkï fldúâ 19 jix.;fha pQÈ;hd wYaj,dvï jjq,d úh yels njhs'


úoHd.drhlska msg;g ldkaÿ ùu'''

2018 ckjdß udifha î'tia't,a 4 frda. ldrlh ms<sn| w;ayodne,Sï i|yd fuu úoHd.drh l%shd;aul úh'2004 jif¾ id¾ia ffjri ldkaÿfjka miqj Ökfha fi!LH wud;HdxYh úiska id¾ia" fldfrdakd iy jix.; bka*q¨jkaid jeks ffjri frda. ldrl i|yd ixrlaIK úoHd.dr wdrïN lrk ,§'

2019 jif¾ lekvdfõ cd;sl laIqø Ôú ridhkd.drfhka fldfrdakd ffjrih w;=reoka úh' fuu ffjrih fldákau lsjfyd;a idls úiska ,nd ÿka Tßðk,a ffjrihhs'

fï ffjrih lekvdfõ ridhkd.drfhka Ökhg keõ.; lrk ,oafoa ljqo hkak thska wk;=rej we;s jqK .eg¨jhs' foj;djla fkdys;du fï fpdaokdj t,a, lrkq ,enqfõ zzisheka.= lsùZZ wef.a ieñhd iy zzfldäka fvdx.aZZhk ;=ka lÜgqjhs' fuu ridhkh iïnkaO lr f.k m%n, Ôj wúhla ksIamdokh lrkakg we;ehs ielhla mj;S' kuq;a fuu woyi Ökh úiska ;rfhau m%;slafIam lr ;sfí' Tjqka úiska fuu fpdaokdj weußld tlai;a ckmohg t,a, lrñka lshd issgfha fïß,kaâ m%dka;fha f*daÜ fvá%l 2019 jif¾ cQ,s udifha§ fuu yuqod l|jqr jid ±uqk w;r tA wjg isá mÈxÑlrejka fiïm%;sYHd frda.fhka miq jQ w;r ;j;a fndfyda fofkla ksõfudakshd frda. ;;a;ajhg f.dÿre úh'


reêr idïm,a mÍlaIdjla'''

fldúâ 19 ffjrifha iq< uq, fidhk jHdmD;sh úiska f,dal fi!LH ixúOdkfha b,a,Sulg wkqj jQydka k.rfha f,a nexl=jlska ,nd .;a idïm, oi oyila mÍlaId lrñka isà' fï wkqj 2019 jif¾ jQydka f,a nexl=j tla lr .;a reêr idïm, u.ska fldúâ 19 ffjrifha wdrïNh ms<sn|j hï woyila ,efnkq we;ehs Tjqkaf.a wfmalaIdjù ;sfí'

tfukau f,dal fi!LH ixúOdkfha wOHlaI ckrd,a wdpd¾h fgfv%dia wevkï f.%aìhia i|yka lrkafka m%udKj;a o;a; fkdue;s ksid fuu úu¾Ykh bÈßhg f.k hEu wmyiq njhs' fï ms<sn|j wOHhkhg fmnrjdß udifha§ úfYaI{hka yh fofkla Ökhg .sh w;r Tjqka úiska wê wjodkï frda.ldrlhkaf.a uQ,drïNh ms<sn|j;a wOHkhka isÿ lsÍug iQodkñka isá;s' tA wkqj wkd.;fha§ fujeks ìhlre ffjri meñfKkafka fldfyka±hs fidhd .ekSu Tjqkaf.a wjOdkhg fhduq ù ;sfnk ;j;a wruqKla ù ;sfnk neõ wdpd¾h fgfv%dia wevkï i|yka lrhs'

SAGO hkq fldfrdakd ffjrifha iïNjh ms<sn|j fidhd .ekSug we;s wjika wjia:dj neõ f,dal fi!LH ixúOdkfha yÈis ;;a;ajhka ms<sn| wOHlaI uhsl,a rhka úiska i|yka lr ;sfí'îîiS mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaoks o is,ajd