නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wêl reêr .aÆfldaia uÜgu iakdhq iy reêrjdyskS j,g ydks lrhs'
uq,§ fuu j¾.fha Èhjeähdj ksj/È wddydr rgdjla ;=<ska iy T!IO u.ska md,kh lr .; yels jqK;a miqj ld,h;a iu. w.akHdYfha m%udKj;a ;rï bkaishq,ska ksmoùu isÿ fkdjk ksid l,a.;ùfï§ bkaishq,ska T!IOhla f,iska Ndú;d lsÍug isÿ úh yel'


wêl reêr .aÆfldaia uÜgu iakdhqj, ridhksl fjkialï we;s lrk iakdhqj, ix{d iïfm%aIKh lsÍfï yelshdj ÿ¾j, lrhs'


Èhjeähdj hkq l=ulao'''

Èhjeähdj hkq Tfí YÍrfha .aÆfldaia uÜgu ^ke;fyd;a idudkH jHjydrfha Ndú;d jk reêrfha iSks uÜgu & wvd, lrk frda.hls' Tfí YÍrfha ish¨u ffi, idudkH f,i ls%hd lsÍug iSks  wjYH fõ' iSks ffi, ;=<g we;=¿ jkafka bkaishq,ska kï fydafudakhl wdOdrfhkah' bkaishq,ska ksmojkq ,nkafka w.akHdYh kï Worfha we;s bkaøshla u.skah' m%udKj;a mßÈ bkaishq,ska fkdue;s kï fyda Tfí YÍrh bkaishq,skaj,g m%;spdr ±laùu keje;ajqjfyd;a reêrfha .aÆfldaia tl;= fõ' Èhjeähd frda.fha§ isÿ fjkafka thhs'


Èhjeähd j¾. fudkjdo''''@

Èhjeähd j¾. folla ;sfí'


m<uq j¾.fha Èhjeähdj (Type 1 Diabetes)

m<uq j¾.fhaa Èhjeähdfõ§ YÍr m%;sYla;slrKh moaO;sh u.ska ksmojkq ,nk m%;sfoay ksid bkaishq,ska idok w.akHdYfha ffi, úkdY ù hhs'túg w.akHdYh u.ska bkaishq,ska ksmojkafka ke;' fuu j¾.fha Èhjeähdj <ud ld,fha§ wdrïN jk w;r md,kh lsÍu i|yd msg;ska ,nd .kakd bkaishq,ska tkak;a Ndú;d lsÍu w;HjYH fõ'


fojk j¾.fha Èhjeähdj (Type 2 Diabetes)

fuu j¾.fha Èhjeähdj we;s fndfyda mqoa.,hkaf.a YÍrfha idudkHfhka bkaishq,skaj,g olajk m%;spdrh wvq uÜgul mj;S'tuksid bkaishq,ska hï ;rula YÍrfha ksmojkq ,enqj;a reêrfha .aÆfldaia uÜgu md,kh ùula isÿ fkdfõ' wêl nr fyda ;rndrelu mqoa.,fhl=f.a fojk j¾.fha Èhjeähdj je<£fï wjodku jeä lrk kuq;a ;rndre ke;s whg;a Èhjeähdj je<¢h yelshs' ,xldfõ fukau wo f,dalh mqrd jeä jYfhka me;sfrk Èhjeähd m%fNaoh fuhhs'

uq,§ fuu j¾.fha Èhjeähdj ksjrÈ wdydr rgdjla ;=<ska iy T!IO u.ska md,kh lr .; yels jqK;a miqj ld,h;a iu. w.akHdYfha m%udKj;a ;rï bkaishq,ska ksmoùu isÿ fkdjk ksid l,a.;ùfï§ bkaishq,ska T!IOhla f,iska Ndú;d lsÍug isÿ úh yel'


Èhjeähd frda. ,laIK fudkjdo'''@

Èhjeähdj idudkHfhka frda. ,laIK we;s fkdlrhs' frda. ,laIK we;s jQ úg tajdg we;=<;a jkafka''

 • ks;r uq;%d lsÍug wjYH ùu
 • ±ä msmdih
 • nr wvqùu
 • fmkSu wmeyeÈ,s ùu
 • úúO wdidok we;s ùu

fndfyda úg Èhjeähdj we;s úg frda. ,laIK we;s fkdjk ksid wêl ;rndrej" mjqf,a whg Èhjeähdj je<£ we;s úg" .¾NKSiufha§ Èhjeähdjg wjodkula we;s ldKavj, wh reêrfha .aÆfldaia mÍlaIdjla lr .ekSu wjYH fõ'


Èhjeähdj ksid we;s jk fjk;a fi!LH .eg¨

Èhjeähdj ksid tlajru wikSm njla fndfyda úg we;s fkdjqK;a ksis f,i Èhjeähdj l<ukdlrKh fkdl<fyd;a ld,h;a iu. nrm;, .eg¨j,g uqyqK §ug isÿ fõ' tkï

 • yDohdndO
 • wd>d;
 • jl=.vqfrda.
 • mdoj, we;s fjk fõokdj fyda ±kSu ke;s ùu ^iakdhq wdndO yd f,a .ukd.ukfha isÿ fjk fjkialï ksid &
 • md weÕs<s fyda oKysi my< fldgi lmd bj;a lsÍug wjYH ùu ^wdidok ksid&
 • Èhjeähdj ksid we;s fjk wlaIs ixl=,;d ^fyda wkaONdjh mjd&


Tng Èhjeähdj ;sfí±hs ±k.kafka flfiao''@

Tng Èhjeähdj ;sfí±hs fidhd ne,Su i|yd Tfí ffjoHjrhdg reêr mÍlaIKhla l< yel' fï i|yd nyq,j Ndú;d l< yels mÍlaIK folla we;'


tla mÍlaIKhla u.ska ksrdydrj isg reêr idïm, ,nd .kakd wjia:dfõ§ Tfí reêrfha .aÆfldaia m%udKh ukskq ,nhs' fuu mÍlaIKh WoEik isÿ flf¾' mÍlaIKhg fmr wju jYfhka meh wglaj;a c,h yer fjk lsisjla fkdf.k isàu jeo.;a'


wfkla mÍlaIKfhka fmkakqï lrkafka miq.sh udi ;=kl muK ld,fha§ Tfí idudkH reêr .aÆfldaia m%udKh fldmuKo hkakhs' fuu reêr mÍlaIdj ysfud.af,dìka A1C" fyda HbA1C" f,i ye¢kafõ'


ysfud.af,dìka wvx.= r;= reêrdkqq reêrfha mj;sk udi ;=klg wdikak ld,h ;=< reêrfha .aÆfldaia m%udKhg idfmalaIj ysfud.af,daìka wkqu; .aÆfldaia ;ekam;a ùula isÿ fõ' HbA1C" mÍlaIkfha§ reêrfha ysfuda.af,dìka wKqj, ;ekam;aj we;s .a¨fldaia m%udKh .Kkh lrkq ,efí' ojfia ´kEu fj,djl tkï wdydr f.k isák fõ,djl jqjo mÍlaId l< yelsh' fuu mÍlaIKfha§ Èhjeähdj y÷kd .ekSug fukau Èhjeähd frda.Skaf.a frda. md,kh uek ne,Sugo WmldÍ fõ'
Èhjeähdjg m%;sldr'''@

Èhjeähdjg m%;sldr lsÍfï mrud¾:h kï Ufí reêrfha .a¨fldaia uÜgu md,kh lsÍu iy Èhjeähdj we;s mqoa.,hska ;=< we;s úh yels wkd.; ixl=,;djhka we;s ùfï wjodku wvq lsÍuhs'Èhjeähdj md,kh lsÍfï jeo.;a wx.hla jkafka T!IOj,g wu;rj fi!LH iïmkak wdydr .ekSu iy YdÍßl ls%hdldrlïj, nyq,j ksr; ùuhs'm<uq j¾.fha Èhjeähdjg (Type 1 Diabetes) m%;sldr lsÍfï§ fi!LH iïmkak wdydr .ekSug wu;rj bkaishq,ska T!IOh ,nd .ekSu w;HjYH fõ' fojk j¾.fha Èhjeähdjg m%;sldr lsÍfï uq,a wjia:dfõ§ uqLfhka ,nd .kakd T!IO u.ska muKla md,kh l< yelsh' reêrfha .aÆfldaia md,kh lsÍug Wmldrjk T!IO ldKav lSmhla ;sfí' fuu fndfyda fm;s j¾. w.akHdYfhka Y%djh lrk bkaishq,ska m%udKh jeä lsÍug fyda YÍrfha ;sfnk bkaishq,ska ls%hdldß;ajh jeä lsÍug WmldÍ fõ'Èhjeähdjg uE; ld,fha isgu Ndú;d jk we;eï kj T!IO u.ska reêrfha iSks uÜgu wvq lsÍug wu;rj yDofrda. we;s ùfï wjodku yd Èhjeähdj wdY%s; jl=.vq wl¾ukH;djh wvq lrk nj fmkajd § we;'

fojk j¾.fha Èhjeähdj (Type 2 Diabetes) §¾>ld,Skj we;s frda.Skag T!IOj,g wu;rj bkaishq,ska tkak;a lsÍu wjYH fõ'Tn .kakd T!IO u; mokïj" ksjfia§ reêrfha .Æfldaia uek n,k WmlrKhla ^glucometer& u.ska Tfí reêrfha .aÆfldaia uÜgu ks;sm;d mÍlaId lsÍu jvd fhda.H fõ' fuu.ska Tfí reêr .aÆfldaia uÜgu mÍlaId l< hq;= jvd;au iqÿiq fõ,dj ffjoHjrhd úiska Tng ±kqï fokq we;'

iuyrúg fojk j¾.fha Èhjeähdj we;s mqoa.,hkag frda.h ksid we;s fjk .eg¨ wju lsÍu i|yd fjk;a T!IO wjYH fõ' ksoiqkla jYfhka reêr mSvkh wvq lsÍug Ndú;d lrk T!IO yd fldf,iagfrda,a uÜgu wvq lsÍug Ndú;d lrk T!IO u.ska yDohdndOhla fyda wxYnd.h we;s ùfï wjodku wvq l< yel' WK iy fldfrdakd (COVID-19) ffjria frda.j,ska wdrlaIdùug fldfrdakd ffjrihg tfrys tkak;a ,nd .ekSu w;HjYH lreKls'


Èhjeähdj iy iakdhq wdndO (Diabetic Neuropathy)

wêl reêr .aÆfldaia uÜgu iakdhqj, ridhksl fjkialï we;s lrk iakdhqj, ix{d iïfm%aIKh lsÍfï yelshdj ÿ¾j, lrhs';jo wêl reêr .aÆfldaia uÜgu Tlaiscka iy fmdaIH mod¾: iakdhqj,g f.k hk reêrjdyskSj,g ydks lrhs' Èhjeähd frda.fha§ we;s jk iakdhq wdndO pd,l" ixfõol iy iajhxlS%h iakdhq moaO;sfha iakdhq ;ka;=j,g isÿ fjk ydks f,i j¾. l< yel'


Èhjeähd iakdhq wdndOj, m%Odk ,laIK

 • mdoj, ysßjeàu yd ±ú,a, .;shla we;s ùu'
 • mq¿kau; weúÈkjd jeks yeÕSula we;s ùu'
 • iuyr ieye,a¨ iam¾Yhg mjd w;sYh ixfõ§;djhla we;s ùu
 • oyäh .%kaÓj, ÿ¾j, ls%hdldß;ajh ksid iu úh<S bß ;e,Su ^ fuh mdoj, ;=jd, we;s ùug mq¾j idOlhls & yd udxYfmaYS laIh ùu iy ÿ¾j,;djh ksid mdofha we;s úlD;sNdjh
 • iunrnj ke;s ùu iy weú§fï wmyiq;djh
 • iakdhq wdndOj, wjidk m%;sM,h f,i mdoj, iqj fkdjk ;=jd, we;s ùu isÿ fõ' fuu ;=jd, wdidokh ù wjidkfha§ ll=,la lmd bj;a l< hq;= ;;ajhlg mjd j¾Okh úh yel'tu.ska frda.shdf.a Ôjk ;;a;ajh flfrys úYd, n,mEula we;s lrhs'


Èhjeähd iakdhq frda. we;s ùfï wjodku wju lsÍu i|yd reêrfha iSks uÜgu m%Yia; f,i md,kh lsÍu iy ksrka;r mdo mÍlaIdj jeo.;a fõ' fï i|yd Èhjeähdj fjkqfjka isÿ lrk iakdhq mÍlaIdjla lr .ekSu jeo.;ah'

iqÿiq mdjyka ^fyda Èhjeähdjg úfYaaIss; jQ mdjyka& me<£fuka mdo jvd;a fyd¢ka wdrlaId lr .; yel'


fojk j¾.fha Èhjeähdj j<lajd .ekSu''@

fojk j¾.fha Èhjeähdj je<£fï wjodku wvq lsÍu i|yd Tng l< yels jeo.;au foh kï fi!LH iïmkak wdydrfõ,la .ekSu iy yels;rï YdÍßl ls%hdldrlï ,nd .ekSuhs' Tn nßka jeä kï nr wvq lr f.k YÍr ialkaO o¾Yl (BMI) w.h ksis mßÈ mj;ajd .ekSu jeo.;a'Tn ÿïmdkh lrkafka kï th k;r lsÍfuka fojk j¾.fha Èhjeähdj we;s ùfï wjodku wvq l< yel'Èhjeähdj iy fydafudak frda. ^wka;rdi¾.& ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
iÑ;a wNhr;ak
fld<U ffjoH mSGfha T!IOfõoh ms<sn| fcHIaG lÓldpd¾h"
Y%S ,xld Èhjeähd iy fydafudak frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrekaf.a ix.ufha f,alï