නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejka w;r nyq, Yajik frda.j,g uq, nelaáßhd fyda ffjria
Yajik frda. orejka w;r b;du;a nyq,j olakg ,efnkjd' tu ;;a;ajh fiïm%;sYHdfõ isg kshqfudakshd olajd W.% fjkak mq¿jka' ta wkqj fmdä leiaila" W.=f¾ wudrejla ú;rla fkfjhs bka*a¨jkaid jf.a ;;a;ajhla jqK;a olskak mq¿jka'

fuu Yajik frda. ;;a;ajhka fndfyda úg we;s lrkq ,nkafka ffjri fyda nelaàßhd uÕska' úfYaI wjia:dj,§ È,Sr fyda fjk;a mrfmdaIs;hka uÕska we;sùfï yelshdj ;sfhkjd' idudkHfhka Yajik frda. fndafjk Yajik frda. iy fnda fkdjk Yajik frda. f,i ldKav follg fnfokjd' mrïmrdfjka tk frda. fnda fkdjk frda. ldKavhg wh;a fjkjd' fndfyda fj,djg tu ;;a;ajh cdk uÕska tkak bv ;sfhkjd' wmg ks;ru olakg ,efnk weÿu frda.h cdkuh fya;= ksid;a we;s ùfï m%jK;dj mj;skjd'


l=vdu orejl=f.a Yajik frda.hla y÷kd.kafk fldfyduo @

hula lula lshkak mq¿jka orefjl=g jf.a fkfjhs l=vd orefjl=g' ta whf. frda.S nj lshd.kak neye' b;ska ujqmshka úÈhg wms ta frda. ;;a;ajh y÷kd.ekSu jeo.;a' ta wkqj Yajik frda. blaukska y÷kd.ekSu wjYHhs'

idudkHfhka Yajik frda.S ;;a;ajhla mj;sk úg ´fku flfkl=f. yqiau .ekSfï fõ.h jeä fjkjd' ta wkqj orejkaf. tu ;;a;ajh myiqfjka y÷kd.kak mq¿jka' orefjl=f. nv fõ.fhka Wia my;a fjkj kï ta Yajik frda.S njl ,laIKhla' ta nj fyd¢ka fmfkkjd' ta úÈhg nv Wia my;a ùfï fõ.h b;d jeä kï" yqiau .kakd úg fn,a,g my< fldgi j, .efykj kï" m¾Y= w;r j, .efykj kï" nv iy m¾Y= w;r fldgi we;=<g fkrd hkj kï ta Yajik frda.hl ,laIKhla' fuys§ úfYaIfhka isÿ fjkafk Wria l=yrh we;=<g fkÍula we;s lsÍula' fndfyda fj,djg l=vdu orejka fl¢ß ..d yqiau .kakd wjia:d ;sfhkjd' ta;a tlalu WK ;;a;ajhla u;=fjkak mq¿jka' tjka fudfyd;l wm jgyd.; hq;=hs ta kshqfudakshd ;;a;ajhla nj'

tjka wjia:djl wm l< hq;= ksjerÈu iy w;HjYHu foa jkafk orejd frday,lg  /f.k hk tl' iq¿ Yajik wdndOhla kï fmkajkafk iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= lrd /f.k hdu m%udKj;a' flfia jqj;a wjodkï ,laIK we;akï jydu ffjoH m%;sldr ,nd §u wjYHhs'


Yajik frda. j<lajd.kak neß o@''''

fï ojiaj, wm ks;ru fldúâ frda.h .ek l;d lrkjd' Yajik ud¾.h wdY%s; frda. ;;a;ajhla jk fuu ;;a;ajh j<lajd.ekSu fjkqfjka wkq.ukh l< hq;= l%shd ud¾. ms<sn|j ksrka;rju oekqj;a flfrkjd' ta wkqj uqj wdjrK me<£u" ks;r oE;a fia§u" iudc ÿria:nj mj;ajd .ekSu wdÈh Ndú;fhka frda.h wdidokh ùu j<lajd.kak mq¿jka' tafukau iEu fnda jk Yajik frda.S ;;a;ajhlau ksjerÈ fi!LH mqreÿ wkq.ukh lsÍu uÕska j<lajd.kak mq¿jka'

fnda fkdjk Yajik frda. we;s ùug n,mdk m%Odk fya;=j fjkafka Tn Ôj;a jk wjg mßirh ¥Is; ùu;a" jdhqf.da,h ¥IKh ùu;a' b;ska tu ;;a;ajh wju lrkak Tng yels kï fnda fkdfjk Yajik frda. we;s ùu j<lajd.kak myiqhs' we;a;gu Tng mßir ys;ldó foa lrkak mq¿jka' ta wkqj .ila isgqjkak' túg msßisÿ jd;dY%hla we;s lr.kak myiqhs' fudlo Ydl uÕska Tlaiscka jd;h msglrñka wys;lr ldnkavfhdlaihsâ jd;h Wrd .kakjd'

idudkHfhka fnda fkdjk Yajik frda.hla jk weÿu ;;a;ajh T!IO uÕska md,kh lr .kak yelshdj ;sfhkjd' kuq;a wm l< hq;= jkafka frda.hla we;sùug fmr th j<lajd .ekSuh' we;a;gu fndafjk Yajik frda. jf.au fnda fkdjk Yajik frda. ;;a;ajh;a wmg j<lajd.kak mq¿jka' ta fjkqfjka wm hï hï mqreÿ fjkia lr .ekSu;a mj;sk ;;a;ajhg wkql+,j Ôj;a ùu;a lrkaku fjkjd'


<ud Yajik ffjoH úoHdj ms<sn|j WmfoaYl iy <ud Yajik frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
.x.dkd;a .=K;s,l
ßÊfõ wd¾hd <ud frday," fld<U


;udrd m;srK