නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

;j;a /,a,la w; <Õo@ fv,agd ma,ia .ek oekqj;afjkak
fï jk úg Delta Plus lshk wkq m%fNaoh tlai;a rdcOdksh we;=¿ rgj,a lsysmhlska jd¾;dfj,d ;sfhkjd' úfYaIfhkau Covid 19 jf.a ffjrihla Tjqkaf.a wKql ;;a;ajhka jf.au cdkuh ;;a;ajhka fjkia lr.kakjd' ta fjkiaùu ÿrÈ. .shdu úlD;s;d olajd weú;a ta úlD;s;d ksid kj m%fNaohka fyda kj wkq m%fNaohka úÈhg biau;= fjkjd'


fï fj,dfõ bkafka ;SrKd;aul ikaêia:dkhl'úYd, lem lsÍula lr,d ;uhs wms fï ;rï uÜgulg fldúâs frda.S ;;a;ajh wvq lrf.k ;sfhkafka' ta fldfydu Wk;a wfma fndfyda fofkla yeisfrkafka fndfydu krl úÈyg' ta neõ ixprK iSud wju lsÍu;a iu. wm ÿgq krl m%jK;djfhka meyeÈ,s fjkjd' ta wkqj uqj wdjrK" iSudjka lvd ouk ;;a;ajhla wmg fmkqKd'


fudllao fï Delta Plus'''

fï jk úg Delta Plus lshk wkq m%fNaoh tlai;a rdcOdksh we;=¿ rgj,a lsysmhl jd¾;dfj,d ;sfhkjd' úfYaIfhkau covid 19 jf.a ffjrihla Tjqkaf.a wKql ;;a;ajhka jf.au cdkuh ;;a;ajhka fjkia lr.kakjd' ta fjkia ùu ÿrÈ. .shdu úlD;s;d olajd weú;a ta úlD;s;d ksid kj m%fNaohka fyda kj wkq m%fNaohka úÈhg biau;= fjkjd' fu;kÈ jeo.;a fjkafk Tjqkaf.a .=Kkh ùu' idudkHfhka nyq,j ffjrih me;srhdu l§ ;uhs fï ;;a;ajh iEfykak rel=,la fjkafka' we;a;gu oeka ;sfhkafka w¿ hg .sks mqmqre'' tajd biau;= fjkak fmg%,a fmdâvla jlalrkjd jf.a fohla ;uhs fjkafka'


wmg;a n,mEï fjhso@'''

oekg ;shk m¾fhaIK uÜgug wkqj Delta Plus  m%fNaoh .ek jd¾;d fj,d ;sfhkafka iSñ; ixLHdjla muKhs' weußld tlai;a ckmoh tlai;a rdcOdksh fvkaud¾lh jeks rgj,a lsysmhlska muKhs jd¾;d fj,d ;sfhkafka' oekg fi!LH wud;HdxYfha o;a;j,g wkqj furg kj wkq m%fNaoh hgf;a frda.Ska jd¾;dj keye'' we;a;gu fïl fydo wjia:djla' ta ms<sn|j wjfndaOfhka hq;=j" ta .ek wjOdkh fhduq lrñka" bka we;súh yels we;s úh yels wjodku ms<sn|j ie,ls,su;a ùug' tu biau;=ùu ;=< tu ffjri wkq m%fNaoh me;sÍfï yelshdj ;sfhkafk ishhg oyhla jf.a m%udKhlg'


bfíu ke;sj hkak;a mq¿jka '''

fï iïnkaOj ksrka;rfhkau rgj,a lsysmhla m¾fhaIK mj;ajñka isákjd' Tjqka bka n,dfmdfrd;a;= fjkafka fïl fldhs me;a;g yefrhs o lsh,d' oreKq me;a;g yefrkak;a mq¿jka' ke;akï úlD;s;dj biairyg hkafka ke;=j ksú,d hkak;a mq¿jka'

fu;k ;j jeo.;a ixisoaêhla ;sfhkjd' f.dvla wh ys;kjd fïl msgrglska f.aklï u bkak mq¨jkao lsh,d' ta;a wms fidhd.;a;= iuyr lreKq j,g wkqj wkq fNaohla fyda m%fNaohla úfYaIfhka wod< rgl fyda m<d;l me;sr hk úg tu ;;a;ajh bfíu u;a ke;s fjkak mq¿jka'

ir, WodyrKhla .;af;d;a" we,a*d m%fNaoh tla;rd N+úIu;djlg iSud jqKdg ta yd iudkju wfkla rgj,;a jd¾;d fj,d ;snqKd' ta ojiaj, ixprK iSud mkj,hs ;snqfK' ir,ju lshkjd kï rgl me;sÍu ;shk úg" tfyu;a ke;akï me;sÍu jeäfjkfldg kj m%fNao fyda wkq m%fNao we;s fjkak mq¿jka'


tkak; .ymq whg fï wkq m%fNaoh fldfyduo n,mdkafka'''

tkak; .ymq msßif.a YÍrhg we;=¿fj,d me;sr hhs o lshk ielh we;s fj,d ;shkjd'oekg kï tfyu kE' delta plus ú;rla fkfjhs" Delta m%fNaohg mjd oekg ;sfnk tkak;a Tfrd;a;= fokjd' ta .ek iel ixld we;s lr .kak tmd' ta wkqj tkak; ,nd .ekSu b;du;a jeo.;a' tkak; .;a;g jevla kE wdfh wdfh yefokjd lsh,d kï ys;kak tmd' tkak;;a tlalu wdj m¾fhaIK jd¾;d j,g wkqj yels ;rï ÿrg ;sfhk m%fNao j,g Tfrd;a;= fok úÈhg ;ud tkak;a ksIamdokh flfrkafk' yenehs ffjri .=Kkh ùfï § Ê jvd mshjr folla ;=kla biairyg ;shkak mq¿jka'


mdie,a ÔjdkqyrKfha úoHd;aul mokula keye '''

fï ojia j, ujqmshka mdi,a iqoao lrkjd' kej; mdi,a wdrïNhg iQodkï fjkjd' tal fyd| mshjrla'ffjrih yefokafka fl< ì¢;s j,ska' b;sx jy, ;snqKq mdie,a j, ffjrih mÈxÑ fj,d bkafka kE' i;a;=kaf.ka hkafk;a kE' wjqreoaola mdi, jy,d ;snqK;a ffjrihg hkak úÈyla keye' ta ksid fvia mqgq ì;a;s ÔjdkqyrKh lsÍu úoHd;aul mokula kE' ;¾ldkql+, mokul=;a kE' fï fj,dfõ óg jvd jeo.;a fjkafka fudaiï j¾Idj wdrïN jqKq ksid fvx.= ms<sn|j mßlaId lsÍu'


ffjri frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
cQâ chuy
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh


;udrd m;srK