නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lsßmsá neyer lr kejqï lsßj,g fhduqfjkak neß wehs @
lsßmsá ysÕh ksid wo fndfyda fofkla ÿIalr;djhg m;aj isá;s' lDIsld¾ñl rgla jQ wm w;S;fha isg mqreÿ ù isák jerÈ weíneys ùï fuhg fya;=j ù ;sfí' ukd l<ukdldß;ajhla we;s j .j iïm; ÈhqKq lr ;snqfKa kï wmg wo lsßmsá keõ tk;=re uqyqo foi n,d isàugj;a lsßmsá fmda,sï j, iSàugj;a isÿ fkdjkq we;'


úúO ksIamdok'''

lsß ùÿrejla mdkh lsÍu fjkqfjka jQ wmf.a ffoksl wjYH;djh yuqfõ fj<|fmdf<a ksIamdok fndfyduhla fm< .eiS we;' t<lsß wdÈh fukau wdukaâ iy Ydl mokï jQ lsß j¾. fï w;r fõ' fï w;ßka kejqï lsß iy msá lsßj, we;s fmdaIK .=Kdx. fndfyda ÿrg iudk kuq;a tajdfha wka;¾.; ù we;s fmdaIH mod¾:j, fjkialï we;' WodyrKhla jYfhka ishhg 28 isg 30 olajd jQ Tnf.a ffoksl le,aishï fmdaIK wjYH;djh kejqï lsß iy msálsß hk foj¾.fhkau imqrd,kq ,efí' tfia kï fï fol w;r ie,lsh hq;= fjkialï fudkjdoehs wm úiska y÷kd.; hq;=h'


msá l< lsß'''

lsßmsá idokq ,nkafka úc,kh lrk ,o iy mdiaprhsiSlrKh l< kejqï lsß j,sks' lsßmsá úh<s lsß wdldrfhka fukau fïoh rys; lsß wdldrfhka o ksmofõ' msálsß hkq kejqï lsß fuka l,a ;nd .ekSu i|yd YS;lrKhla wjYH fkdjk" úIîcyrKh lr úh<s njg m;a l< lsß ksIamdokhls' fufia idokq ,nk msálsß j, iïu; weuhsfkda wï, 21 la we;=¿ fm%daàk" úgñk" iy Lksc ,jK wvx.= fjhs' tfy;a Tn ñ, § .kakd msálsß ksIamdok j¾.h wkqj wvx.= fmdaIK .=Khka fjkia fõ'


lsßmsá ksIamdok l%shdj,sfha wys;lr n,mEï'''

lsßmsá ksIamdokfha § Ndú; jk úúOdldr úh<Sfï l%shdj,s ksid wjidkfha § iuia; ksIamdokh flfrysu n,mEï we;s fõ'' tys § fhdod.kq ,nk ;dm l%shdj,sh fya;=fjka lsßj, we;s jdIamYS,S ixrplhka úkdY fõ'


lsßmsá fj; wdl¾IKh jkafka wehs'''

lsßmsá .nvdlr ;eîu myiqh' tfia jkafka YS;lrK wjYH fkdjk ksidh' tfiau È.= ld,hla ;nd.; yelsh' lvidmamq j,ska l,a bl=;a jQ lsß wf,ú lsÍug bv we;s ksid;a kejqï lsß ,nd .ekSu i|yd Èkm;d fj<|fmd< fj; hEu fjkqjg jeä m%udKhla tljr ñ, § ;nd.; yels ksid;a kejqïlsß iq,Nj ,nd.; fkd yels ksid;a lsßmsá i|yd ck;dj wdl¾IKh fjhs' idudkHfhka udi 18 l muK ld,hla rdlalj, lsßmsá .nvd lr ;eîug yels ùu o úfYaI fõ' lreKq tfia jqjo f;a iy fldams wd§ fjk;a îu iu. ñY% lsÍfï myiqj iy tys we;s kejqï rih ksid kejqï lsß m%sh lrkafkda o fj;s'


kejqï lsß'''

kejqï lsß j, Wiia rihla we;' tfiau msálsß j,g jvd jeäfhka ffcj il%sh ixrpl kejqï lsßj, we;' msálsß yd ixikaokh lsÍfï § iakdhq moaO;sfha fi!LHhg jeo.;a jk iy tkaihsu ld¾h i|yd jeo.;a jk B5 iy B12 úgñka" fmdia*ria" iy fi,Skshï jeä m%udKhla msálsß j,g jvd kejqï lsßj, wvx.= fõ' m%;sY; f,i .;a úg kejqï lsßj, 87] la c,ho" 4] la fïoho b;sß 9] fm%daàk iy ,elafgdaia Lksc øjHj, ixhq;shla wvx.= fõ'


iqks,a w,a.u
www.liquidline.co.uk weiqßka