නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejkaf.a frda.dndO .ek uõmshka óg jvd ie,ls,su;a ùu wjYHhs


wms orejka .ek l;d lrk fldg ta wh wikSm ùu .ek;a ksrdhdifhka l;d lrkak fjkjd’ idudkHfhka orejka blaukska f,v fjkjd' ks;ru wikSm jk fï whf. ta wikSm ;;a;ajhka ms<sn|j ksis wjOdklska miqfjñka ta whj /l n,d .ekSu uõmshka i;= j.lSul’

ksje/È ud;%dj jeo.;a '''

ta;a f.dvla fj,djg ffjoHjref.a úÈhg wm úiska ks¾foaY  lrkq ,nk fnfy;a ksje/È wdldrhg orejkag ,nd fkdfok wjia:d wmg oel.kak ,eì,d ;sfhkjd' f.dvla wïu,d idhkfhka nnd,g fok fnfy;a ksje/È ud;%dfjka ta whg fokafk keye' ta jf.au kshñ; ld, iSudj ,nd fokafk;a keye' ta wdldrhg lghq;= l<du kej;;a ta frda. ;;a;ajh W;aikak fjkjd' tfyu jqKdu uq, b|,u wdfhu;a m%;sldr lrkak fjkjd' 

ta ú;rla fkfjhs ffjoH ks¾foaYhlska f;drj wïu,d ;d;a;,d *duishlg .syska fnfy;a wrf.k .syska orejkag fok wjia:d fndfydu;a wmg yuqfjkjd'

ysf;k ysf;k fj,djg fnfy;a keje;a;=fjd;a'''

fmdâvla ys;kakfld" j,smamqj ke;akï *sÜ tl yefok orejl=g §¾>ld,Skj fnfy;a .kakg fjkjd' ta;a uõmshkaf. ys;=uf;ag ta fnfy;a w;ruÕ kj;,d oeuqju frda.h oreKq ;;a;ajhg m;afjkak mq¿jka' b;ska ta fnfy;a w;ruÕ kj;a;,d ouk tl orejf. Ôúf;ag oreKq ixl=,;d wrf.k tkak neß lul=;a keye'

reueála WK ksid yoj;g n,mEï tkak mq¿jka '''

f.dvla fmdä whg reueála WK yefokjd' ta i|yd fndfyda fj,djg ks¾foaY lrkafk i;s ;=klg j;djla bkafclaIka tlla ,nd fok tl' fuu WK ;;a;ajh orejkaf. yDoh jia;=jg n,mEï lrkjd' ta jf.a orejl=g ,nd fok fnfy;a tljru ffjoH Wmfoia fkdue;sj kj;d oeóu b;du nhdklhs'we;a;gu §¾>ld,Skj m%;sldr ,nk orefjla jir .Kkdjla idhkj,g /f.k tkakg fjkjd' tfyu orejkaf.a fnfy;a È.gu idhkj,ska ,nd.kak tl jeo.;a' 

ta;a wfma wïu,d ;d;a;,d lrkafk f.dvla fj,djg *duishlska fm;a;la b,a,f.k tk tl' 

mrK fnfy;a ;=Kavqjg fnfy;a tmd''''

ke;akï mrK fnfy;a ;=Kavqj fmkajd fnfy;a /f.k hk tl' fï fohdldrhu nhdklhs' fudlo ta fnfy;a orejkag wdid;añl;d wrf.k tkak bv ;sfhkjd'

f.dvla fj,djg *duishg .shdu fnfy;a jÜfgdarej lshj.kak neye' wmeyeÈ,s fnfy;a ;=Kavqjla wudrefjka lshjf.k fnfy;a ksl=;a lrkak lsisu fj,djl fnfy;a ksl=;a lrk flfkla W;aidy lrkak tmd' lshj.kak neß kï ffjoHjrhdg l;d lr iel yerf.k ksje/È fnfy;u ,nd fok tl jeo.;a'  

ffjoHjrekag f,dl= j.lSula'''

ffjoHjrekag;a f,dl= j.lSula ;sfhkjd' ta lshj.kak mq¿jka wdldrhg fnfy;a ;=Kavqj ,shk tl' fudlo tfyu lshj.kak neßj fjk;a fnfy;la ÿkafkd;a ta fya;=fjka  ixl=,;d f.dvla wrf.k tkak mq¿jka'

f,v .ek l;d lrk úg fï ld,h iqúfYaIShs' ta ;ju;a wm bkafk fldfrdakd jix.;h;a iuÕska ksid' b;ska fldfrdakd i|yd m%;sldrhla fidhd.kakd ;=re ta wjodku;a tlal wmg Ôj;a fjkakg fjkjd'

l=vd orejkag fndfydu;a blaukska ffjrih YÍr.; fjkak mq¿jka' ta;a fndfyda fj,djg frda.h yeÿK;a orejd ;=<ska ta frda. ,laIK fkdfmkajkak bv ;sfhkjd' b;ska ta jf.a fj,djl orejd lghq;= lrkafk frda. jdylfhla úÈhg' tfyu jqKdu orejdf.ka wfkla whg fndafjkak ;sfhk bvlv jeähs' ta jf.a wjia:d j<lajd .ekSu jeo.;a' 

fldfrdakd tlal Ôúf;a W.kajkak ''''

ta i|yd uqj wdjrK m<¢kak" ks;ru w;a fidaokak orejdg yqre lrkak fjkafk;a uõmshka jQ Tnguhs' b;ska  orejd Ndú; lrk foa  fyd¢ka msßisÿ lrkak' orejdg leiai" lsúiqï hdu fyda yqiau .ekSfï wmyiqjla we;akï l,a fkdhjd frday,lg /f.k f.dia mÍlaId lrjdf.k wjYH m%;sldr ,nd fokak' 

ks;ru wjOdkfhka bkak'''

fï ojiaj, fldfrdakd .eku ys;,d wfkla f,v frda. wu;l lrkak fyd| keye' fvx.=" bkama¨jkaid jeks frda.;a fï ojiaj, me;sfrkakg mgka wrf.k' b;ska ojia ;=k y;rlg jvd orejdg nei fkdhk WKla mj;skjd kï ffjoHjrfhla lrd f.dia mÍlaId lrjd .ekSu jeo.;a'

idudkHfhka frda.S orejl=g wjYH ud;%dfjka merisgfuda,a ,nd §,d"  Èhr wdydr ,nd §,d" úfõlSj ;shkak W;aidy lrkjd kï frda.h iqj lrkak mq¿jka' ta;a merisgfuda,a jqK;a ´fkjg jvd ,nd §u wkqu; lrkak mq¿jkalula keye' fudlo tuÕska wlaudjg ydks isÿfjkak bv ;sfhkjd'

<ud frda. úfYaI{ ffjoH  §md,a fmf¾rd 
ßÊfõ wd¾hd <ud frday, fld<U 

;udrd m;srK