නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Tima ùug l,ska Èk j, isg we;s fjk nfâ fõokdj .Kka fkdf.k bkak tmdtkafvdfudá%fhdaisia ;reK ldka;djka w;r;a wo nyq,hs


we;eï wjia:dj,§ tkafvdfuá%fhdaisia frda. ;;a;ajh y÷kd.ekSug ld,hla .; jk neúka tf,i ld,h .;jQ úg frda. ;;a;ajh b;d W.% uÜgug meñK ;sîu m%;sldr lsÍfï § nrm;, .eg¨jls'


YÍrh újD; lrñka lrk Y,Hl¾u fjkqjg kùk ffjoH úoHdfõ ÈhqKqj iuÕ ljq¿ ;=<ska lrkq ,nk Y,Hl¾uh ^Keyhole surgery& fyj;a ,emriafldms (Laparoscopy) mÍCIj u.ska ksYaÑ; m%;sldr l, yelsh'zzY%S ,xld tkafvdfuá%fhdaisia iy weäfkdufhdaisia ix.uh lshkafk ta ms<sn|j ±kqula we;s" Wkkaÿjla we;s ffjoH jD;a;slhkaf.a tluq;=jla' fï frda. fol w;f¾ fndfydu lsÜgq in|;djhla ;sfnkjd' ta ú;rla fkfjhs fuh wfma rfÜ ldka;djka w;r nyq, frda. ;;a;ajhka folla'

ta ksidu wfma ix.ufhka n,dfmdfrd;a;= fjkafka uyck;dj fuu frda.h ms<sn| ±kqj;a lrñka frda.fha uq,a wjia:dfõ§u y÷kd.ksñka m%;sldrj,g fhduqlrñka wjÞdkï ;;a;ajfhka frda.S Ôú; uqod .ekSuhs'ZZ

m%ij iy kdßfrda. ms<sn|
úfYAI{ ffjoH iïudks; uydpd¾h
fyauka; fiakdkdhl


^Tlaf;dan¾ 28 isg 30 olajd Zoom ;dCIKh Tiafia rgj,aa 12 l iydNd.S;ajfhka meje;ajQ 09 jeks tkafvdfuá%fhdaisia iy weäfkdufhdisia wdishd;sl iuq¿j fjkqfjka fld<U 05" fcdaima *af¾iia frdayf,a meje;s udOH ±kqj;a lsÍfï§ ,ndÿka f;dr;=re weiqfrks'&zzwo ug biafldaf, hkak neye' nfâ ßÈ,a, wou mgka wrf.k' yeu udfilu mSßhâia <x fjkak ojia 02" 03 lg l,ska b`o,d fufyufk wïfï'''ZZ

zz´l ug;a ;snqKd' wms fnfy;a .;af; kE' nekaodu bfíu yß .shd jf.hs ug oekqfka' .Ekq jqKdu Thjf.a fmdä fmdä fõokdj,a ord.kak mqreÿ fjkak fjkjd mqf;a' okakjfka .eyekshla jqKdu orefjla ìys lrkak fldÉpr lemlsÍula lrkak fjkjo lsh,d'ZZ ÿjf.a T¨j w;.d,d wïud ldurfhka bj;g .shd'

Tima yefokak Èk 02" 03 lg l,ska nfâ fõokdfjka fm¿kq i|,s Tima mej;s Èk 03" 04 §;a th ksuù Èk 02" 03 lska miqj kej;;a iqmqreÿ mßÈ ieye,a¨fjka  mdi,a .uk wdrïN l<d'

we;a;gu nyq;rhla ldka;djkag wo jkúg Timaùu;a iuÕ we;s jk Wor fõokdj .Kka .; hq;= ;;a;ajhlao@ tjeks ojiaj,g weh iudkHh Èk p¾hdfjka ñ§ we`og ù isáh hq;=o @ fuh frda.S ;;a;ajhlao@ m%;sldr ,nd.; hq;=o@ ta ioyd fõokd kdYl mdúÉÑh iqÿiqo@


tkafvdfuá%fhdaisia'''

ienúkau fuh y÷kdf.k m%;sldr ,nd.; hq;= frda.S ;;a;ajhla' fuh wms tkafvdfuá%fhdaisia f,ihs y÷kajkafka' úfYAIfhkau ldka;djlf.a udisl Timaùu wdrïNfha isg wehf.a wd¾:jyrKh isÿjk ld,h f;lau Ôú;hg n,mEï we;s lrk fõokdldÍ frda. ;;a;ajhla f,i tkafvdfuá%fhdaisi y÷kajkak mq¿jka'

ldka;djkaf.ka 5] - 10] l m%;sY;hla f.da,Sh jYfhka .;a l< tkafvdfuá%fhdaisia ;;a;ajfhka mSvd ú¢k nj;a tu m%;sY;h Èfkka Èk by< hk nj;a jd¾;d fõ' we;eï wjia:dj,§ tkafvdfuá%fhdaisia frda. ;;a;ajh y÷kd.ekSug ld,hla .; jk neúka tf,i ld,h .;jQ úg frda. ;;a;ajh b;d W.% uÜgug meñK ;sîu m%;sldr lsÍfï § nrm;< .eg¨jls'


tkafvdfuá%fhdaisia frda. ;;a;ajfha§ isÿjkafka l=ulao@

tkafvdfuá%fhdaisiaj,§ isÿjkafka .¾NdIfha wNHka;r ì;a;sfha ffi, ia:rh .¾NdIfhka ndysrj tkï há nv" äïnfldaI u;" nvje,a u; ;ekam;a ù widudkH f,i j¾Okh ùuhs'

fuu ffi, fydafudak pl%h iuÕ fjkialïj,g Ndck fjñka hï ld,iSudjl§ reêr jykhùu mgka .kS' tu ksid reêrh tl;=jk w;r tu`.ska mgl tlg we,Shdu isÿfõ'

we;eï ldka;djkag wd¾:jh we;s jkúg wehf.a Worh ;=<ska reêr jykhla isÿfjñka äïn fldaIj, f.ä we;sùu fyj;a fpdla,ÜisiaÜ (Chocolate Cyst) ;;a;ajh we;s jk nj y÷kd .kS' fujeks f.äj, ;sfnkafka l=KqjQ ÿUqre meye fyda l¿ meye reêrhhs'


tkafvdfuá%fhdaisia we;sùug n,mdk fya;='''

tkafvdfuá%fhdaisia we;sùug ksYaÑ; fya;=jla fuf;la y÷kdf.k fkdue;' kuq;a f.da,Sh jYfhka fuhg mßir ¥IKh n,mdk nj wkqudk flf¾' Bg wu;rj cdkuh fya;=ka n,mdk njo mejfia'

jhiska wvq mdi,a jhfia .eyekq orejkag iy ;reK jhfia .eyekq orejkag jqj;a tkafvdfuá%fhdaisia jeä jYfhka we;s nj y÷kdf.k ;sfí'


;reK jhfia ldka;djkag jqj;a tkafvdfuá%fhdaisia we;sùug fya;='''

;reK jhfia ldka;djkag tkafvdfuá%fhdaisia tf,i jeäùug fya;=j f,i cdkuh fya;+ka fmkajd Èh yelsh' úfYaIfhka mjqf,a lsÜgqu {d;sfhl=g tkafvdfuá%fhdaisia ;sfnkjd kï tu mjqf,a fjk;a ldka;djlg tkafvdfuá%fhdaisia we;sùfï m%jK;djh b;d by< nj y÷kdf.k ;sfí'


tkafvdfuá%fhdaisiaj, frda. ,CIK'''

1' idudkH udisl Timaùfï§ wêl fõokdjla we;sùu iy tu fõokdj l%u l%ufhka jeäùu'

2' Timaùug Èk lsysmhlg fmr isg we;sjk fõokdj iy Timaùfuka miq Èk lsysmhla hk;=re mj;sk fõokdj'

3' Timaùu wl%uj;aùu'

4' újdyl ldka;djka ,sx.slj tl;=ùfï§ f>%daKsh we;=<;ska fõokdjla ±kSu'

5' u|ireNdjh we;sùu'


tkafvdfuá%fhdaisia ;sfíoehs y÷kd.kafka flfiao@

fuu frda.h m%Odk jYfhka y÷kd.kafka by; ioyka l< frda. ,CIK j,sks' tkï idudkH udisl Timaùfï§ wêl fõokdjla we;sùu iy tu fõokdj l%u l%ufhka jeäùu fukau Timaùug Èk lsysmhlg fmr isg we;sjk fõokdj iy Timaùfuka miq Èk lsysmhla hk;=re mj;sk fõokdj hk ldrKdj,ska tkafvdfuá%fhdaisia ;sfí hehs wkqudk l< yelsh' Bg wu;rj yß yeá frda.h ;sfí oehs ksYaph lsÍu i`oyd w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍCIdj Ndú; lrhs'
tkafvdfuá%fhdaisia ;sfíoehs ksYaÑ;j y÷kd.ekSfuka miqj'''

frda.h ksYaÑ;j y÷kd.ekSfuka miqj T!IO m%;sldr ffjoH Wmfoia wkqj wdrïN lrk w;r T!IO u.ska frda.h md,kh l< yelsh' tfia fkdjk wjia:dj,§ YÍrh újD; lr lrk Y,Hl¾u fjkqjg kùk ffjoH úµdfõ ÈhqKqj iuÕ ljq¿ ;=<ska lrkq ,nk Y,Hl¾uh ^Keyhole Surgery& fyj;a ,emriafldms (Laparoscopy) mÍCIdj u.ska ksYaÑ; m%;sldr lrkq ,nhs' hïlsis ldka;djla wehf.a Tima pl%fha§ wêl fõokdjla" wêl reêr jykhla isÿfjkjd kï fõokd kdYl T!IO ,nd .ksñka fkdisg blauKskau m%ij iy kdß frda. ms<sn|j úfYAI{ ffjoH Wmfoia ,ndf.k lrk ialEka mÍCIdjlg fhduqùu jeo.;a jkafka frda. úksYaph blauKska l< hq;= ksidh'


tkafvdfuá%fhdaisia we;s ldka;djkag fï i|yd iaÓr úi÷ula ;sfnkjdo@

fï i|yd mj;sk iaÓr úi÷u jkafka ldka;djlf.a äïn fldaI fol bj;a lsÍu jqj;a tfia lsÍu iqÿiq fkfõ' thg fya;= jkafka ldka;dj ;reKùu" ldka;dj <Õ§ újdy ù orejka idod .ekSfï leue;af;ka isàu jeks lrKd fõ'

fï jkúg ffjoH úoHdj ;=< ms<s.kakd ;;a;ajh jkafka ldka;djlf.a Ôú; ld,h mqrdu úfYaIfhkau wd¾:jyrKhùfuka miqj;a äïn fldaIj,ska b;du;a jeo.;a ld¾hla bgqjk ksid äïn fldaI ;sìh hq;= njhs iEu úfglu m%ij iy kdß frda. ms<sn| úfYaI{hka fuu frda.fhka fmf<k ldka;djkaf.a ;sfnk mgl m%udKh wvq lr .ekSug iy tu ;;a;ajh md,kh lr .ekSu;a" u|ireNdjfhka fmf<k ldka;djlg kï ;udg wjYH orejka ixLHdk flfia fyda ,nd.ekSug Wmfoia ,ndfohs'


tkafvdfuá%fhdaisia frda.h i|yd m%;sldr'''

fï i|yd ir, Wm;a md,k fm;sj,g wu;rj udi ;=fkka ;=kg ,ndfok Depo Provera keue;s tkak; i;s follg j;djla ,nd§u" Danazol kue;s T!IOh ,nd§u;a u`.ska frda.h md,kh lr .; yelshs' b;du;a l,d;=rlska Bg jvd oreKq f,i frda.h ;sfí kï GNRH analogues kue;s T!IOfhka msáhqgß .%kaÓfha isgu meñfKk fydafudak ;djld,slj hgm;a lrñka tA u`.ska tkafvdfuá%fhdaisia mglj, m%udKh wvqlr .ekSu n,dfmdfrd;a;= fõ' kuq;a GNRH analogues kue;s fuu m%;sldr l%uh udi kjhlg jvd ldka;djlg Èh fkdyels jkafka fï u.ska ldka;djlf.a wiaÓ ÿ¾j, úh yels ksid iy tys mj;sk wêl ñ, ksidh'


tkafvdfuá%fhdaisia i|yd Wm;a md,k fm;sj,ska we;s n,mEu'''

b;du;a ir, md,khla Wm;a md,k fm;s u`.ska fuu frda.hg ,ndÈh yelshs' kuq;a úYd, f.ä ;;a;ajhka iy äïnfldaIfha fpdla,ÜisiaÜ ;;a;ajhka iy Wor l=yrfha reêrh msreKq f.ä we;s úg tajdfha m%udKh u; Y,Hl¾uhlg Ndckh lrk wjia:d ;sfnkjd' idudkHfhka hï ldka;djlg tkafvdfuá%fhdaisia iq¿ jYfhka ;sfnk úg tu ;;a;ajh y÷kd.ekSug wjia:dj ,efnkafka fjk;a frda.h ;;a;ajhla y÷kd .ekSu i|yd ,emriafldms mÍCIdjla wehg lsÍfï§hs' b;d wju wjia:dj,§ fuh idudkH ;;a;ajhlao tfia;a fkdue;s kï frda. ;;a;ajhlao hkak yßhgu y÷kd.; fkdyelshs'm%ij iy kdßfõoh ms<sn|
úfYAI{ ffjoH iy iïudks;
uydpd¾h fyauka; fiakdkdhl
ffjoH mSGh - fld<U úYajúHd,h
iNdm;s
Y%S ,xld tkafvdfuá%fhdaisia iy weäfkdufhdisia ix.uhm%ij iy kdßfõoh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH pkaok chiqkaor
fcHIaG lÓldpd¾h
ffjoH mSGh - fld<U úYAjúoHd,h
f,alï - Y%S ,xld tkafvdfuá%fhdaisia iy weäfkdufhdisia ix.uhm%ij iy kdßfõoh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH m%fndaok rKùr
fcHIaG lÓldpd¾h - ffjoH mSGh - fld<U úYAjúoHd,hffjoH pïmd fk,aika
NdKAvd.dßl - Y%S ,xld tkafvdfuá%fhdaisia iy weäfkdufhdisia ix.uhyßka§ ,shkf.a

PdhdrEm - iqcd;d chr;ak