නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Èhjeähd frda.Ska lEu md,kh iy jHdhdu l< hq;af;a wehs@'''
Èhjeähd frda.Skaf.a wdydr md,kh flfia úh hq;=o lshk ldrKdj jf.au Tjqkaf.a jHdhduh flfia úh hq;=o hkak ms<sn|j fndfyda fofkl=g ;sfnkafka w,am wjfndaOhla' ta fya;=fjka fndfyda fofkla myiqfjka md,kh lr.; yels Èhjeähdj md,kh lr.; fkdyelsj Èhjeähdfjka we;súh yels ixl+,;d ksid fndfyda fj,djg mSvd ú¢kjd'

fndfyda fj,djg Èhjeähd frda.Skag idudkHfhka wfkl=;a mqoa.,hkaf.a wdydr rgdj wkq.ukh lrkak mq¿jka' kuq;a tu wdydrh fmdaIodhs wdydrhla ùu;a msIaGh fldgi wvq m%udKhlska .ekSu;a fnfyúka  jeo.;a' ta jf.au wdydr fõ,lg miq w;=remi jeksfoa fukau iSks wêl m,;=re Ndú;fhka je<lSu;a fnfyúka ys;lrhs'


fkd.; hq;= wdydr ''''

Èhjeähd frda.Ska fkd.; hq;= wdydr j¾. w;rg wêl iSks iys; me‚ îu j¾." úfYaIfhka tajdfha r;= ldKavfha i|yka lr we;s me‚ îu j¾. jf.au ;eô,s ldKavfha me‚ îu j¾. o yels;dla ÿrg iSud lrkak' fudlo me‚îu mdkh lsÍfuka tys ;sfnk wêl iSks fldgi b;du;a blaukska reêrhg wjfYdaIKh fjkjd' túg reêrfha iSks uÜgu b;du;a blaukska by< hdug mgka .kakjd' túg T!IO .ekSfuka mjd md,kh lr.; fkdyels uÜgug m;a fjkjd' me‚ îu j¾. fukau fjf<| fmdf,a ;sfnk wêl iSks iys; m,;=re îu j¾. mdkh lsÍfuka yels;dla j<lskak'


fldf,iagfrda,a iys; whg ''''''

Èhjeähd frda.Ska ;=< wm ks;r olskjd fldf,iagfrda,a iïnkaO m%Yak' ta whf. fldf,diagfrda,a uÜgu fndfydu;a blaukska by< hkjd' ta yskaod wêl f;,a iys; wdydr .ekSu;a Èhjeähd frda.Skag t;rï ys;lr keye'

ta wkqj .eUqre f;f,a neo.;a meáia" frda,aia jeks foaj,a ix;Dma; fïoh wvx.= flala j¾. we;=¿j wfkl=;a iSks iys; wdydr j,ska je<lSu w;sYh jeo.;a' tjka l%ufõohkag wkq.; fjkjd kï Èhjeähd frda.Skag ;ukaf.a iSks uÜgu md,kh lr .ekSug fuh f,dl= msgqjy,la'


jHdhdufha jeo.;alu ''''

Èhjeähd frda.Skag T!IOj,g wu;rj b;du;a jeo.;a foa jkafka jHdhdu lsÍu' fudlo jHdhdu lsÍu ;=<ska Tjqkag jdisodhl ;;a;ajhka /ilau ,efnkjd' m%Odku jdish ;uhs Èhjeähd frda.Skag bkaishq,ska fydafudakfha l%shdldÍ;ajh jeä ùu' ta wkqj YÍrfha mj;sk bkaishq,ska j, l%shdldß;ajh jeäùu u.ska reêrfha iSks uÜgu md,kh lsÍug msgqjy,la ,efnkjd'

fndfyda fj,djg tfia jHdhdu j,g fhduq jk frda.Ska wdydr md,kh;a fyd¢ka lrkjd kï b;d wvq T!IO m%udKhlska iSks uÜgu md,kh lsÍfï yelshdjla ;sfhkjd'


fudkjo fï jHdhdu'''@

Èhjeähd frda.Skag jvd;a iqÿiq jHdhdu f,i wmsg i|yka l< yels jkafka yDo iamkaokhla ;ukag oefkk uÜgfï jHdhdu' úfYaIfhka weú§u" Èùfï yelshdjla we;akï Èúu" msyskSu jeks jHdhdu b;d fyd| jHdhdu ldKav f,i olajkak mq¨jka' fndfyda fofkl=g l< yels jHdhduh f,i weú§u olajkak mq¿jka' ta weú§u b;d fiñka fiñka weú§ula fkdj yDo iamkaok uÜgu ;ukag oefkk f,i hï fõ.hlska weú§u l< hq;=h'


jHdhdu l< hq;= ld,h ''''

jHdhdu l< hq;= ld,h ms<sn|j fndfyda fofkl=g ksis wjfndaOhla keye' wms i|yka lrkafka wvqu ;rfï ojilg ñks;a;= 30la ld,hla j; jHdhdï lsÍu wjYHhs' thg jvd jeä ld,hla jHdhdu lrkak mq¿jka kï th b;du;a fyd| ;;a;ajhla'wvqu ;rfï ojilg ñks;a;= ;syla j;a jHdhdu lsÍu w;HjYHhs' tu ld,h tlajru lsÍfï wjYH;djla keye' Tng yels wdldrhg fojrla jHdhdu lr tu ld,h iïmQ¾K lr.kak mq¿jka' jHdhdu lrk Èk .Kk;a fndfydu jeo.;a' fudlo wms wo jHdhdu lr,d ;j ojia y;rlska mylska lrkjd kï tuÕska hym;a m%;sM,hla n,dfmdfrd;a;= fjkak nE' wvqu ;rfï i;shlg Èk y;rla j;a jHdhdufhys fh§u wjYHhs' Èkm;d Tng jHdhdu lrkak mq¿jka kï b;du;a fyd| ;;a;ajhla'


jHdhdufhka ,efnk m%;s,dN '''

yDo iamkaokh jeä fjk wdldrfha jHdhdu j,g wu;rj ;j;a jHdhdu fldgila ;sfhkjd' ta nr bis,Su udxY fmaYSka Yla;su;a lrk uÜgfï jHdhdu' fndfyda fofkla ðï j,g .syska ta jHdhdï lrkjd' th jHdhdu;a Èhjeähd frda.Skag fhda.Hhs' fudlo udxYfmaIs Yla;su;a ùï ;=<ska ta udxYfmaIs jeä .a¨fldia m%udKhla reêrfhka Wrd.kakjd' th;a reêrfha iSks uÜgu wvq lsÍug ;=vq fok fya;=jla'

jHdhdufhka YÍrhg fukau ukig iqjhla ,efnkjd' fuh udkisl wd;;sh wvq lsÍug o fya;=fjkjd' fudlo udkisl wd;;sh;a reêrfha iSks uÜgu jeä lrk m%Odk idOlhla f,i l%shdlrkjd' ta jf.au fndfyda fofkla fhda. jeks jHdhdïj, fhfokjd' ta jHdhdï ;=<ska isoaOfjkafka ukig iqj;djla f.k §,d wd;;sh wvq lsÍula' ta jHdhdu;a Èhjeähd frda.Skag fhda.H jHdhdu f,i i|yka lrkak mq¿jka'Èhjeähdj iy fydafudak frda. ^wka;rdi¾.& ms<sn|j
úfYaI{ ffjoH
iÑ;a wNhr;ak
fld<U ffjoH mSGfha T!IOfõoh ms<sn|j fcHIaG lÓldpd¾h"
Y%S ,xld Èhjeähd iy fydafudak frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoHjrekaf.a ix.ufha f,alï


;udrd m;srK