නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mdi,a wOHdmkh ke;s fldg ufkda iudÔh mßirfhka bf.k .kakd foa orejkag wysñ fjkjd'''
jhi 4" 5" 9" 10 orefjlaf.a wjqreÿ foll ld,hla lshkafka Ôúf;a fldÉpr m%;sY;hla o@ fï ufkda iudchSh mßirh wysñùfuka orejkag ,efnkak ´k b;du;a jeo.;a fm!reI;aj f.dvke.Sfï wjia:dj wysñ fjkjd


2020 yd 2021 jir j,È <ud yd fhdjqka uki idhkj,g meñfKk orejkaf.a wx. wOHhkh lroa§ fjkodg jvd úYdoh ldxidj úoHq;a ;sr j,g weíneys ùu wd§ ldrKd ishhg 20lska muK jeäùula olakg ,efnkjd' idudkHfhka ish¨u kj fhdjqka orejka miafofkl=f.ka tla wfhl=g hïlsis udkisl .eg¨jla fldfydu;a ;sfhk nj f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fokjd' ta ;;a;ajh ;j 20] lska jeä jqKd lshkafka fi!LH fiajhg jf.au wOHdmk fiajhg;a iEfyk wNsfhda.hla'


wOHdmkh ,nkak orejka ú¢k johla''''

kj fhdjqka jhfia bkafka orefjla idudkH fm< úNd.hg uqyqK §ug bkak" miq.sh ojil wrf.k tkjd yÈis m%;sldr wxYhg' ta orejd fndfydu ms<sfj,g wOHdmk lghq;= lrk fndfydu olaI orefjla' fï orej" ojia ;=kla ;siafia ;udu .‚;  ixl,amhla wjfndaO lr.kak uykais fjkjd' ta orejdg wka;¾cd, iïnkaO;d fyda wjYH úoHq;a fuj,ula imhd.; fkdyelsùfuka .=re;=ñh iïnkaO lr .kak;a yelshdj ,efnkafka keye'


mßmQ¾K jd§ fm!reI;aj ,laIK iys; orejka

we;a;gu fï orejdg fï .‚;uh ixl,amh f;areï .kak neye' b;ska fï orejd fudlo lrkafka lEula îula ke;sj ldurh mqrd weúo weúo ksod.kafka ke;sj ta .‚; ixl,amh wjfndaO lr.kakg uykais fjkjd' lkak fndkak lsh,d wïu, ;d;a;, fldÉpr b,a¨j;a ta orejd ishhg ishhlau ms<sfj,lg jev lrk mßmQ¾K jd§ fm!reI;aj ,laIK iys; orefjla' tfyu b|,d ;uhs ta orejd la,kaf; od, ;sfhkafk' n,kak mdi,a ke;s ksid fï orefjda fldÉpr kï ÿla ú¢kj o lsh,d'


f.or wd¾Ólh lvd jeàu;a f,dl= n,mEula'''

óg udfilg ú;r l,ska wjqreÿ y;l orefjla oeä T¨j lelal=ula ksid <ud frday,g wrf.k tkjd' ta orejd ksod .kak nerej lE.ykjd' orejdg kskao hkafk kE' fï iïnkaOfhka <ud frda. úfYaI{ ffjoHjreka lsysm fofklau orejj n,,d fud<fha ialEka lr,d lsisu .eg¨jla ke;s nj y÷kd .kakjd' YdÍßlj frda.S ;;a;ajhla ke;akï th udkisl frda.hl fmr ksñ;a;la o hkak n,d .ekSu i|yd orejdj <ud yd fhdjqka uki idhkhg /f.k tkjd' fldfydu;a ta Èkj, ta mjqf, wh ld,h f.jd ;snqfK fldúâ tlal we;sjqK wd¾Ól mSvkh ord.kak neßj fndfydu ÿflka" lKiai,af,ka iy wvonfrka hq;=jhs' fndfydu m%ikakj bkak leu;s wjqreÿ y;l orefjl=g we;sjqK fï fjki ord.kak nE' ta jf.au fï mSvkh t<shg .syska uqodyßkak wjia:djla fï orejdg ,enqfK;a keye' fï jf.a oeä mSvk ;;a;ajhka j, § udkisl wd;;sh iïnkaOj fydafudak i%djh ùu fjkia fjkjd' t;fldg udxY fmaYS j, ;o .;shla we;s fjkjd' wkak ta ksid ;uhs lsõjg ta úÈyg oeä ysirohla wdfõ' fï jf.a ;;a;ajhka y÷kd .;af;d;a m%;sldr lrkak mq¿jka'
mdif,ka ,o /ljrKh '''

wo mdi,a mgka .;a;d' ta ms<sn|j l%shd l< yefudagu ia;=;shs' fï fj,dfõ ;jÿrg;a mdie,a jyf.k bkake;=j mdi,a újD; lsÍu w;sYh jeo.;a' f.dvla wh ys;kafka mdi,a  .sydu isoaO fjk jeo.;au foa bf.k.kak tl lsh,d' we;a;gu mdif,a§ .=rejre bkakjd ta wh .ek fydh, n,kak' f.dvla fj,djg f.orÈ orefjd .ek n,kak ljqre;au ke;s fjkak mq¿jka'' ta fya;=j ksid ;uhs mdi,a fkdmej;=Kq fï ld,h ;=< orejkag isoaO jqK w;jr iy wmfhdack m%udKd;aulj by< f.dia ;sfnkafka' f.or§ ke;s wdrlaIdjla orejdg mdif,a§ ;sfhkjd' fudlo wïud ;d;a;d l=,S jev lrkak mq¿jka' ke;a;ï l=Uqre jev lrkak mq¿jka'


iudÔh ßoauh iy Tka,hska wOHdmkh'''

jhi wjqreÿ ;=k;a my;a w;r orejka ms<sn|j ufkdaúoHd;aul ixl,amhla ;sfhkjd' tys§ isoaO úh hq;af;a mdie, i|yd orejka iQodkï lsÍuhs fmr mdi, ;sfhkafka orejkag wl=re bf.k .kak kx fkfjhs' j¾K yev;, iy ßoauh bf.k .kak' wl=re iy b,lalï kï ;=k y;r mka;sj, whg ud¾..; wOHdmkfhka W.kajkak mq¿jka' kuq;a yev;, j¾K iy iudÔh ßoauh ud¾..; wOHdmkh Tiafia ,nd fokak ;sfhk wjia:dj f.dvla wvqhs'


yiqre l=i,;d'''

ishqï iy o, pd,l yelshd ta lshkafka mekai,la w,a, .kafk fldfyduo @ mdg fydhd.kafk fldfyduo@ ueá álla wrf.k mqxÑ if;la yokafka fldfyduo@ lshk foaj,a' okakjo wfma w;aj, mqxÑ ikaê fufyhùfuka fudf<a Woa§mkh fjkjd' we;a;gu ishqï pd,l yelshd ke;sjqfKd;a biairyg l=i,;d iys; leghï Ys,amSka .Dy ks¾udK Ys,amSka wd§ ishqï foaj,a yok wh wmsg ke;s fjkjd' ta wkqj fmr mdi,a ke;s jqfKd;a ta wjia:dj wfmka .s,syS hkjd' kej; j;djla frda.S ùfï wjodkula u;= jqfKd;a mqxÑ úrduhla wrf.k kej; mgka .kak mq¿jka'

fmr mdi, lshkafka wl=re b,lalï jHdlrK lshk foaj,a j,g uQ,sl;ajh fok ;ekla fkfjhs' t;kska isoaO fjk jeo.;au foa fjkafka ufkda iudÔh mßirfhka W.kakd foaj,a' ta wkqj wfkla flkd tlal ñ;=re lula f.dv k`.d .kafka fldfyduo@ iudÔh mßirhl Ôj;a fjkfldg wfkla flkdg .re lrkafka fldfyduo@ wks;a flkdf.a yoj; f;areï wrf.k iylïmkh iys; orefjla f.dv kef`.kak mq¿jka'

Tkak Th foaj,a ;uhs orefjla mdie,a .shdu bf.k.kak jeo.;au foaj,a fjkafka' we;a;gu ta fldhs fj,dfj§o@ ta fi,a,ï lrk fj,dfj§ ke;akï kgk .hk fj,dfjÈ' fuu jix.; frda. ;;a;ajhla ksid wjqreÿ 40 l jhi mqoa.,fhl=g f.or ysáhd lsh,d fud<fha j¾Okfha fyda l%shdldÍ;ajfha f,dl= fjkila fjkafka keye' kuq;a jhi 4" 5" 9" 10 orefjlaf.a wjqreÿ foll ld,hla lshkafka Ôúf;a fldÉpr m%;sY;hla o@ fï ufkda iudchSh mßirh wysñùfuka orejkag ,efnkak ´k b;du;a jeo.;a fm!reI;aj f.dvke.Sfï wjia:dj wysñ fjkjd' ta orefjda jeäysáhka jqKdu flaka;s .kak iylïmkh ke;s wdfõ.YS,S mqoa.,hka njg m;a fjkak bv ;sfhkjd'


<ud iy fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH
fÊIaG lÓldpd¾h
ñhqre pkaøodi

rd.u ffjoH mSGh

;udrd m;srK