නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wefmkaäihsáiaj,oS frda.shd blaukska frday,g /f.k hkak'''
m%udo jqfKd;a WKavqlmqÉph mqmqrd hkak;a mq¿jka'''


frda.S ;;a;ajh tljru we;sjkakla jk w;r b;d ksfrda.Sj isák Tfí orejdg tljru fuu ;;a;ajh we;súh yel' b;du ;o nfâ wudrejla tlajru we;sjk w;r th nfâ tla úfYaI ia:dkhlg flaaJø.; fkdù uq¿ nv mqrdjgu fmkajk w;r fndfyda úg jukh fï iuÕ we;sùu we;súh yel


fouõmshka jk Tn jvd;au l,n, jkqfha Tnf.a orejka wikSm jQ úghs' wm fuhg fmr o ;rula l;d ny l< ud;Dldjla jkqfha l=vd orejkaf.a we;sjk nfâ wudre' orejkaf.a nfâ wudre i|yd orejdf.a jhi m%n, jYfhka n,mdk idOlhla' tla tla jhia ;=<§ we;sjk tla tla Wor wiykhka i|yd n,mdk fya;= úúOdldr úh yel' tAjd wdydr ud¾.h wdY%s; .eg¨" uq;%d ud¾.h wdY%s; .eg¿" .eyekq orejl= kï fu!;% ,sx.sl moaO;sh wdYs%; .eg¿" nfâ wudrejg fya;= úh yel'

fufia iEfok nfâ wudre w;ßka fndfyda úg Y,Hl¾uj,ska fl<jr jk nfâ wudrejla f,i Appendicitis frda.S ;;a;ajh ie,lsh yel' f,dal ck.ykh ie,l+ úg Appendicitis frda.S ;;a;ajh mdi,a hk jhfia <uqka w;r ;rula iq,Nj ±lsh yel' úfYaIfhka jhi wjqreÿ 10 - 15 w;r <uqka fuu frda.S ;;a;ajhg f.dÿreùfï m%jK;djh idfmaCIj jeäh'

orejl= Appendicitis frda.S ;;a;ajhg f.dÿreùug n,mdk ksYaÑ;u fya;= idOlhla fï jk f;lau ksishdldrj ffjoH úoHd;aulj meyeÈ,s lr.; fkdyels w;r kuq;a tA i|yd n,mdk idOl lSmhla muKla y÷kdf.k ;sfí' fuu wdidokhg f.dÿrejkafka Tnf.a YÍrfha we;s Appendix kue;s l=vd fldgi jk w;r fuh l=vd nvje, uyd nvje, tl;= jk ia:dkfha fyj;a uyd nvje, wdrïNjk ia:dkfha ±lsh yels w;r wdydr ud¾.h yd iïnkaO l=vd fldgils' fuh w;S;fha i,lk ,oafoa YÍrhg lsisu jevla fkdue;s fldgila f,i jqj;a j¾;udkfha mÍCIKj,ska fuu WKavqlmqÉph kue;s fldgi YÍrhg m%;sYla;slrKh we;s lsÍug hï odhl;ajhla fok nj fidhdf.k ;sfnkjd' kuq;a th ;ju úoHd;aulj ;yjqre lr keye' fuu Appendix fyj;a WKavqlmqÉph wjysrhlg <laùu yd m%odyhg m;aùu fuu frda.S ,CIKh u;=ùug fya;=jhs' fuu .%kaÓh wdY%s; b;d úYd, jYfhka jid .eá;s mj;sk w;r fïjd wdidokh ù l=yrh wjysrùu isÿúh yel'

frda.S ;;a;ajh tljru we;sjkakla jk w;r b;d ksfrda.Sj isák Tfí orejdg tljru fuu ;;a;ajh we;súh yel' b;du ;o nfâ wudrejla tlajru we;sjk w;r th nfâ tla úfYaI ia:dkhlg flaaJø.; fkdù uq¿ nv mqrdjgu fmkajk w;r fndfyda úg jukh fï iuÕ we;sùu we;súh yel' kuq;a Èkla muK .;jk úg lEu wm%ikak;djh iuÕ Worfhys ol=Kqmi my<g jkakg we;sjk fõokdjla njg m;aúh yel'

fuh orejd ffjoHjrhl= lrd /f.k .sh;a tla ksYaÑ; mÍCIKhlska ksis mßÈ ;yjqre l< fkdyel' fndfyda úg fuu frda.S ;;a;ajh Clinical Diagnosis fyj;a ffjoHjrhl= ;ukaf.a mj;sk idhksl w;a±lSï mokï lr.ksñka frda. úksYaphlg t<fUk ;;a;ajhla jk w;r Ultrasound Scan mÍCIKhla fukau Full Blood Count  iy CRP mÍCIK o frda.h ksYaph lsÍug odhl lr.; yels kuq;a fuu mÍCIK uÕska ksis ;yjqre lsÍula isÿl< fkdyel'

ffjoHjrhd Tnf.a orejdg Appendicitis frda.S ;;a;ajh mj;sk nj ;SrKh l<fyd;a th fndfyda úg fl<jr jkafka Y,Hl¾uhlsks' tys§ frda.Ska ldKav follg fnod ie<lsh yel' iuyr orejka uQ,sl wjia:dfõ§u m%;sldr i|yd fhduqjk w;r túg m%ody ;;a;ajh b;d W;aikak ù fkdue;s kï Y,Hl¾uhla u.ska WKavqlmqÉph bj;a l< yel'

fuh wdldr follg isÿl< yel' Tn fhduqjk frdayf,a mj;sk myiqlï u; m%;sldr l%uh fjkia úh yels w;r th Worh u; ;rul lemqula fhdod isÿlrk Y,Hl¾uhla f,i fyda Laparoscopic f<i lemqï fkdfhdod lrk Y,Hl¾uhla fia isÿl< yel'

kuq;a Tn orejd frday, fj; /f.k tkafka ;rula m%udo ù kï fuu m%odyhg ,la jQ WKavqlmqÉph mqmqrd f.dia ;sìh yel' tfia jqjfyd;a tu WKavqlmqÉph wdY%s;j ;snQ ierj wdÈh Wor l=yrh ;=< úisÍ hk ksid Y,Hl¾ufhka wk;=rej Èk lsmhla m%;sÔjl (Antibiotics) ,nd§ug isÿfõ'

;j;a iuyr orejka i|yd Y,Hl¾uh lsÍu ;rula m%udo lr isÿlsÍug isÿjkjd' th Interval Appendectomy f,i y÷kajk w;r orejd frday,g meñfKk wjia:dfõ mj;sk frda. ,CIK m%udKh u; ish,a, ;SrKh fjkjd'

Y,Hl¾uh wjidkfha orejdg fõokdj wvqù ;=jd,h iqjùu;a iuÕ idudkH l%shdldrlïj,g fhduqúh yel' mdi,a hEu" l%Svd lsÍu wdÈhg' úfYaIfhkau tA i|yd .;jk ld,h Y,Hl¾uh isÿl< l%uh fyj;a Worh újD; lr isÿlrk Laparoscopic l%uhg isÿl<d o hkak u; ;SrKh jkakls'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,