නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

W.=f¾ we;sjk iq¿ iq¿ fjkialï f,dl= f,vl fmr ksñ;s úh yelshs''''
Tnf.a W.=frys hï fjkialula ±kSu ksid lgy~ fjkiajQ wjia:d Tfí Ôú;fha w;a±lSï f,i we;=jdg iel ke;' úfYaIfhkau fiïm%;sIHdj iE§ we;s úgl fyda hï fjk;a wk;=rla" wdidOkhla jQ úg Tn fujeks wjia:dj,g uqyqK § we;=jdg iel ke;'

kuq;a Tnf.a lgyf~ys fjkia ùfï ld,h i;s 02 lg jvd jeämqr mj;skjd kï we;eï úg Tn W.=f¾ ms<sldjlg f.dÿreù we;ao hkak fidhd ne,sh hq;=hs' fndfydafokd fufia W.=f¾ ne/kaä ùu fyj;a iajr;ka;% j,g jQ n,mEu ksid we;sjk lg yf~ys fjki ms<sn|j fhdojkafka wvq wjodkhla'

úfYaIfhkau ÿï mdkh yd u;ameka mdkh W.=r wdY%s; ms<sld we;sùug m%Odk fya;=jla jk w;r fjk fjku u;ameka mdkh fyda ÿï mdkh lrk mqoa.,hkag jvd tu øjH folu tljr Ndú;hg .kakd whg tu wjodku úis.=Khlska muK jeä nj fidhdf.k ;sfnkjd'

§¾>ld,Sk lgyf~ys fjkila we;sjQ úg tA i|yd úúO w;afnfy;a m%;sl¾u isÿlrñka ld,h .; lsÍu ;=<ska Tng Tnf.a W.=r yd lgy~ iodld,hgu wysñù hk ms<sldjla njg th j¾Okh úh yelshs' úfYAIfhkau uQ,sl wjia:dfõu W.=r" lK" kdih ms<sn|j iqÿiqlï ,;a úfYAI{ ffjµjrhl=f.a iyh ,nd .ekSu ;=<ska W.=r we;=<; m%foaYh leurdjla wdOdrfhka mÍCIdlr n,d ms<sldjla hehs iellrk fldgila ;snqK úgl tys mgl fldgila (Biopsy) f.k mÍCId lr ne,Sfuka tu ;;a;ajh ;yjqre lr .ekSfï yelshdj mj;S'

úfYAIfhkau ms<sldjla me;sÍu ie<l=jfyd;a Tnf.a Ôú;hg we;súh yels ms<sldj,ska 1$3 la muK fyd| Ôjk mqreÿ wkq.ukh lsÍu yd wdydr rgdjka ksis mßÈ md,kh lsÍu uÕska j<lajd .; yels ;j;a 1$3 la muK fldgila ksis fõ,dfõ§ m%;sldrj,g fhduqùu uÕska iqjlr .; yelshs'

W.=f¾ ms<slduh ;;a;ajho uq,skau y÷kd .;fyd;a bj;a lsÍu uÕska iqjlsÍfï wjia:dj ,eìh yels w;r miqj idhkhlg fhduqùu uÕska iïmQ¾K W.=r m%foaYhu bj;a lsÍug (Laryngectomy) isÿjkjd' fujeks úgl frda.shdf.a fn,a, bÈßmi isÿrla b;sßjk mßÈ Y,Hl¾uh isÿlrk w;r yqiau .ekSu mjd bkamiq isÿl< hq;af;a tu isÿr yrydhs' kej; Ôú;fha lsisÿ wjia:djl tu mqoa.,hdg ;ukaf.a iajNdúl lgy~ fkd,efnk w;r fndfydaúg l:kh l< fkdyels w;r ±kg ksmojd we;s Elctronic Wmlrk Ndú;fhka hï y~la muKla Wmojd .; yelshs'

fujeks Y,Hl¾uhlg Ndckh jQ miq mqoa.,hl= wmyiq;d /ilg uqyqK mdkjd' tA w;r ksis wdldrfhka ksoyfia Èh kEu fyda weÕ fia§u l< fkdyels w;r fn,af,a we;s isÿr yryd c,h we;=,aúh yels ksid ysi fjku fidaod l| fldgi fjku fia§ug isÿjkjd' fuhg wu;rj lgy~ fkdue;sùfï .eg¿j ksid ikaksfõok wmyiq;djh muKla fkdfõ jD;a;suh .eg¨ mjd we;sù ;uka ±kg isÿl< /lshdj mjd ;jÿrg;a isÿl< fkdyels úh yelshs' thg wu;rj wdydr reÑh wvqùuo isÿjkjd' fuhg fya;=j yqiau .ekSu isÿlrkqfha fuu isÿr yryd ksid .| iqj| fkd±kS hduhs' wdydr reÑh we;sùug wdydrfha iqj| w;HjYHu lreKla jk w;r th fkd±kS hdu fya;=fjka wdydr m%;sfCIam lsÍu ksid fmdaIK W!K;d o we;súh yelshs'

tfukau W.=r Y,Hl¾uhla wdOdrfhka bj;al< fudfydf;a tA iuÕu frda.shdf.a ;hsfrdhsâ .%kaÓho wksjd¾hfhkau bj;aùu isÿjkjd' fï ksid tA i|yd Ôú; ld,h mqrdjgu T!IO Ndú; lsÍug isÿjkjd' thg wu;rj ;hsfrdlaiska (Thyroxine) fydafudakh fkdue;s lñka we;sjk w;=re wdndOhkago uqyqK Èh yelshs'

fuhg wu;rj tu fn,af,a isÿr mj;sk ia:dkfhka Èhr j¾. msg;g .e,Su yd úúO wdidok ;;a;ajhka we;sùu o isÿúh yelshs' fï ksid frda.shdg idudÔh jYfhka úúO wmyiq;djkag uqyqK §ug isÿjkjd' fndfyda úg fujeks Y,Hl¾uhlg wk;=rej udkislj we;sjk ì|jeàï j,g mjd m%;sldr lsÍug isÿjkjd'

by; lreKq k;r lr.ekSug Tn isÿl< hq;= m%Odku ldrKd jkqfha fyd| fi!LH mqreÿ Ôú;hg yqrelr .ekSuhs' Y%S ,xldj ;=< wo jkúg jirlg w¨;ska 30"000 la muK ms<sld frda.Ska y÷kd.kq ,nkjd' fï w;=ßka msßñ wh w;r iq,Nj ±lsh yels ms<slduh ;;a;ajh uqL ms<sldjhs' tA i|ydo fya;=jk m%Odk idOl jkqfha ÿïfld<" u;aøjH mdkh yd nq,;a úg yemSu yd nq,;a úg lfÜ ;ndf.k ksod .ekSuhs' fuhg wu;r levqKq o;a ;sîu" §¾> ld,Sk ;=jd, ;sîu wdÈho uqL ms<sldj,g fya;= úh yelshs'

uqL ms<sldj,g n,mdk idOl fndfydauhla W.=f¾ we;sjk ms<sld i|ydo n,mdk ksid tu ;;a;ajhka md,kh lr .ekSfuka ms<sld wjia:d folu we;sfkdùug u.yrjd .; yelshs'

ixl+,;d wju lr .ekSu i|yd Tn l< hq;af;a iqÿiqlï iys; ffjoHjrhl= frda. ,CIK mj;sk uq,a wjia:dfõ§u uqK .eiSuhs' úúO wdldrfha ñ;Hdu; miqmi fkdf.dia fkdms<s.;a m%;sldr l%uj,g fhduq fkdù j¾;udkfha b;d ÈhqKq ù mj;sk ffjµ ;dCIKh Wmfhda.S lr.ksñka frda.hg ksis m%;sldr ,nd.ekSfï j.lSu Tnu i;= ldrKdjls'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,