නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ m%;sYla;slrKh fjkqfjka f;jeks ud;%djla ,nd .; hq;af;a wehs'''@




fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd .ekSu ksid l%ufhka wdidÈ;hka iy urK ixLHdfõ wvq ùula isÿ fjkjd' ta ksid fldúâ fjkqfjka wo tkak; ,nd .ekSfï m%;sM, ;j udi lSmhlska fyj;a uOHld,Skj we;s fjkjd'


tkak;alrKh .ek l:d lf<d;a ta fjkqfjka §¾> b;sydihla ;sfnkjd' úúO fndajk frda. fjkqfjka jQ tkak;a úúO wjia:djkays§ y÷kajd § ;sfnkjd' tkak;alrKfhka we;eï frda. je<£ug ;sfnk wjia:dj ^î'iS'Ô";s%;aj tkak;& ksÜgdjgu j<lajkak mq¿jka' kuq;a f.da,Sh jix.;hla f,iska me;sfrk fldúâ 19 ffjrihg tfrysj ;ju;a tjeks tkak;la y÷kd f.k keye'

fldúâ jix.;hg tfrysj ksmojk ,o tkak; u.ska Spike fm%daàkh ksmoùug wod, DNA cdk fldgi ñksia isrerg ydks fkdjk fjk;a DNA ffjrihla we;=<; nyd ñksia isrerg we;=¨ lrkjd' ffi,h ;=< DNA fldgi ksoyia ù tu fm%daàkh u.ska we;s lrk Spike protein u.ska m%;sYla;slrKhg wjYH m%;sfoay f.dv k.kjd'


fldúâ tkakf;a m%;sM,'''

fldúâ 19 fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;sh ud;%d follska hqla;hs' uq,a ud;%dj ,nd f.k hï wka;rhlska fojeks ud;%dj ,nd .ekSu wjYH fjkjd' uq,a ud;%dfjka ,nd fok m%;sYla;sh fojeks ud;%dfjka n,.ekaùula (boost& isÿ fjkjd'

fldúâ tkak; wo ,nd .;a;u fyg jix.;h wvq ùfï m%jk;djhla wfmalaId lrkak neye' tys m%;sM, fláld,Skj ,nd .ekSfï hï wmyiqjla ;snqK;a uOHld,Sk iy È`.=ld,Skj wmg ,nd .ekSfï yelshdjla ;sfnkjd'


 • tkak; ksid mqoa.,hd ;=< we;s fjk m%;sYla;sh iu. fldúâ wdidokh ùfï wdrlaIdjla iy wdidÈ; jqK;a oreKq ixl=,;djhka we;s fkdjk wdrlaIs; ;;a;ajhla tkak; ksid we;s fjkjd'

 • fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd .ekSu ksid l%ufhka wdidÈ;hka iy urK ixLHdfõ wvq ùula isÿ fjkjd' ta ksid fldúâ fjkqfjka wo tkak; ,nd .ekSfï m%;sM, ;j udi lSmhlska fyj;a uOHld,Skj we;s fjkjd' ta ;;a;ajh l%ufhka j¾Okh ùfuka È`.=ld,Skj iudch fldúâ 19 frda. ;;a;ajfhka fkd±kSu wdrlaIdj ,nkjd'

 • ta jf.au fldúâ ffjrifha iïfm%aIKh fyj;a ffjrifha yeisÍu md,kh fkdlf<d;a kj ffjri m%fNao we;s fjkjd' kj ffjri fjkqfjka kej; wOHkhka isÿ lrñka jix.; ;;a;ajh md,kh lsÍug isÿ fjkjd' th b;du wiSre ;;ajhla' ta ksid tkak;a ,nd §u u.ska ffjrifha iïfm%aIKh iSud fjk w;ru kj m%fNao ìysùu hï m%udKhlskaa md,kh lrkak mq¿jka'


kej; ils%h lsÍu wjYHhs'''

±kg ,nd fok fldúâ m%;sYla;slrK tkak;a ud;%d fol u.ska m%d:ñl  m%;sYla;slrKhla ^Primary Immunity& ,enqK;a fldúâ frda. ;;a;ajhg tfrysj ksmojk ,o m%;sfoay ^antibody& udi yhla jeks ld,hl§ wvq ùug mq¿jka' ta jf.au tkak;a u.ska ,nd fok m%;sYla;sh mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fjkia fjkjd' ±kg wkqu; ud;%d folu ,nd .;a;;a fnda fkdjk frda. ^ms<sld" jl=.vq wdndO iy úúO ixcdkkSh frda.& we;s mqoa.,hkag iy m%;sYla;sh ÿ¾j, mqoa.,hkag frda.h je<£ug we;s wjia:dj by< ksid ;=kajeks ud;%djla ,nd §fï wjYH;djh .ek f,dal fi!LH ixúOdkh we;=¿ úúO m¾fhaIlhka f.a wjOdkh fhduq jqKd' f.da,Sh jYfhkq;a fï .ek úúO wOHhkhka isÿ jqKd' ta wkqj tkak;a ud;%d folu ,nd f.k m%d:ñl mj;ajd .ekSug kï ;=kajeks ud;%dj ,nd §u ks¾foaY ù ;sfnkjd'




;=kajeks ud;%dj ,nd fokafka ldgo''''@

fldúâ frda. ;;a;ajhg tfrysj tkak;a ,nd §fï§ m%uqL;djh ,nd Èh hq;= lKavdhï .ek;a ±ka y÷kd.ekSï isÿ ù ;sfnkjd' ta wkqj fï jk úg fldúâ m%;sYla;slrK tkakf;a fojeks ud;%dj ,nd f.k isák my; ±lafjk iudc lKavdhï ;=kajeks ud;%dj ,nd .ekSug m%uqL;djh ,nd f.k isákjd' tkak;alrKfha m%uqL;djh wÈhr lSmhla hgf;a ,nd §ug ie,iqï ilia l,d'


 • jix.; ;;ajhl§ wdidÈ; frda.Skag ksrdjrKh jk rgl bÈß fm< isák fi!LH wxYfha ksr; jD;a;slhka we;¿ ish¨ fiajd ld¾h uKav, $wdrlaIl wxY

 • jhi wjqreÿ 60 g jeä úúO ixl=,;djhka we;s mqoa.,hka

 • fnda fkdjk frda. we;s msßi- uq,a fldúâ 19 jix.;fha§ wdidÈ; ù ñhhEug jeä wjia:djla we;af;a fnda fkdjk frda.j,ska mSvd ú¢k frda.Ska fjkqfjka m%uqL;djh ,nd §ug ;SrKh ù ;sfnkjd'

 • m%;sYla;sh ÿ¾j, mqoa.,hska


;=kajeks ud;%dj f,i ,nd fokafka'''

±kg Y%s ,xldj ;=< fldúâ 19 ffjrihg tfrysj ,nd fok tkak;a j¾. lSmhla ;sfnkjd'

 • Astra Zeneca
 • Covishield tkak;
 • Sputnic V
 • Sinopharm tkak;
 • fudv¾kd
 • *hsi¾

fï fjk úg ;=kajeks ud;%dj f,i *hsi¾ tkak; ,nd §u ks¾foaY ù ;sfnkjd'uq,a wÈhf¾§ ;=kajeks ud;%dj f,i *hsi¾ ,nd fokafka m<uq iy fojeks ud;%d f,i weiag%d fiksld ^ AstraZeneca & iy fudv¾kd tkak;a ,nd .;a msßig muKhs' fjk;a tkak;a ,nd .;a mqoa.,hska fjkqfjka f;jeks ud;%djla f,iska ,nd fok tkak; .ek m¾fhaIK isÿ fjñka mj;skjd'


;=kajeks ud;%dj ,nd .ekSu w;HjYHo''''@

fldúâ tkak; y÷kajd §u;a iu. iudcfha úúO ñ:Hd l;d ny yqjudre jqK;a tkak;a ,nd .ekSu ksidu jix.; ;;a;ajh jHdma; ùu i;=gqodhl uÜgulska my< .sh nj wm okakd lreKla' kuq;a hï hï mqoa.,hkaf.a ÿ¾j, m%;sYla;slrKh ksid fï fjk úg;a frda.hg tfrysj f.dv ke.=k m%;sfoay fkdue;s kï fldúâ ffjrihg wdidokh ùfï jeä iïNdú;djhla ;sfnkjd' m%;sYla;slrKh m%n, msßi ta wkaoñka kej; wdidokh ùfï wjodku wvq jqK;a by;ska olajk ,o lKavdhï ;=kajeks ud;%dj ,nd .ekSu b;du jeo.;a'


;=kajeks ud;%dfjka w;=re ixl=,;djhka we;s fjkjdo''@

tkak;la wjidkfha§ jf.au fldúâ 19 ;=kajeks ud;%dj ksid;a WK"ia:dkh wjg iu r;= ùu"bÈóu jeks ,laIK olskak ,efíú' tjeks wmyiq;djhkays§ úc,kh j<lajd .eksu" fõokd kdYl ,nd .ekSfuka wmyiq;djhka j<lajd .kak mq¿jka'




b;du jeo.;a''''

Tn fï fjk úg;a fldúâ 19 frda. ;;a;ajfhka wdrlaIdj ,nd .ekSu msKsi tkak;a ud;%d folu ,nd f.k we;akï iy ;=kajeks ud;%dj ,nd .ekSug ks¾foaYs; lKavdhug wh;a kï ta .ek fojrla is;Sug wjYH keye' ;=kajeks ud;%dj ,nd .ekSu ksid Tn hï f,ilska fï frda. ;;a;ajhg f.dÿre jqfKd;a w;=re ixl=,;djhkaf.ka iqrlaIs;hs' ta ksidu udrdka;sl ;;a;ajfhka Tn wdrlaId fjk w;ru ffjrih iïfm%aIKh ùu iy kj m%fNao ìysùu ms<sn|j md,khla we;s fjkjd' ta ksid Tn .ek jf.au iudcfha hym; .ek i,ld n,ñka ;=kajeks ud;%dj ,nd .ekSu ;j ÿrg;a l,a ;nkak tmd'


ldhsl frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH u,aldka;s .,afyak
fudrgqj osid frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd