නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejkaf.a yeisÍï md,kh lrkak wudre ksid myiqfjka ffjrihg f.dÿre fjkak mq¿jka''''
tfyu lsh,d orejka mdi,a fkdhjd f.or ;shd.kako ys;kafk''''


fi!LH wdrlaIs; l%ufõoj,g wkql+,j orejka mdi,g heùu ujqmshkaf. j.lSula ''''


ldf,lska mdi,a wOHdmk lghq;= wdrïN ùu;a tlal orejka w;r fldúâ frda.h me;sr hdfï fmdä jeäùula olakg ,efnkjd' ta;a tfyu jqKd lsh,d yeu orefjlau mdi,a fkdhjd f.or ;shd.kak ys;kak kï tmd' fudlo orejkag iu jhfia orejka tlal weiqre lsÍfuka ;uhs ta whf. udkisl ixj¾Ok jeä ÈhqKq fjkafk' ta ksid orejka mdi,g hjk tl jeo.;a' yenehs fi!LH wdrlaIs; l%ufõoj,g wkql+,j hym;a fi!LH mqreÿ tlal ;uhs orejkaj mdi,g tjkak fjkafk' fudlo tfyu fkdjqfKd;a orejkag fldúâ wdidokh fjkak mq¿jka' ta l=vd orejkag tkak;alrKhla isÿ fjkafk ke;s ksid'

tkak;alrKfha f,dl= mshjrhka /ilau fï jkúg wrf.k ;sfhkjd' .eìks ujqjrekaf.ka 95] lg jeä m%udKhla tkak;a ,ndf.k ;sfhkjd' ta wkqj wm olskjd" frda.h je<¢,d" ixl=,;d u;=fj,d frday,a .;ùfï hï wvqjla' we;a;gu tal fyd| ;;a;ajhla' yenehs b;ska miq.sh ojia fol ;=fkaÈ kej;;a frda.Ska u;=ùfï fmdä jeäùula wm ÿgqjd' b;ska fï fj,dfj wdfhu;a wjodkula fkdf.k tkak;a ,nd fkd.;a .eìks ujqjreka bkakj kï tkak;a ,nd .kak lsh,d .eìks ujqjrekaf.ka b,a,Sula lrkak leu;shs' ta ú;rla fkfjhs mq¿jka ;rï iudchg ksrdjrKh fkdù ksfjia ;=<gu ù ld,h .; lrkj kï th fyd| ;;a;ajhla' hï fyhlska msg;g hkakg isÿ fjkj kï" fi!LH wdrlaIs; l%udkql+, yeisÍï rgdjla wjYHhs' fudlo idudkH whg jvd .¾NŒ Tng fldúâ wdidokh ùfï bvlv jeähs'
mdi,a orejkaj tkak;a lsÍu ^jhi wjqreÿ 16-19& b;du;au id¾:lhs' ta whf. tkak;alrKh oekg mj;skafk wjika wÈhf¾' ta wkqj tu orejkag fyd| wdjrKhla ,eì,d ;sfhkjd' l=vd whg tkak;alrKh isÿ fkdjk ksid l=vd wh wrf.k ;ek ;ek hk tl iSud lsÍu wjYHhs' fudlo Tn tkak; ksid wdrlaIs; jqK;a orejkag ta wdrlaIdj keye' tneúka orejka wkjYH úÈhg iudchg ksrdjrKh lsÍu ;=<ska orejka frda.S fjkak mq¿jka'

wms fyd|gu okakjd orejkaf. yeisÍu wmg md,kh lrkak wiSre nj' thd, yßhg udiala tl odf.k bkafk;a keye' ta jqK;a mdi,g hjk tl fndfydu jeo.;a'

yenehs b;ska mdi,g hk úg m%jdyk myiqlï Ndú; lrkjd' fudk wdldrhg mdi,g .sh;a yeu orefjlau ksjerÈ uqj wdjrKhla me<| isàu w;HjYH ldrKdjla' mka;shg we;=¿ jk úg inka fhdod oE;a msßisÿ lr .kak' mka;sh ;=< tla ñ;=re lKavdhula iuÕska weiqre lsÍu jeo.;a' fjkod jf.a fi,a,ï lrk l%shdldrlï wvq lrkak' tlaj wdydr .ekSu kj;ajkak' yels iEu úfglu ksjfia ilik ,o wdydr orejdf.a Èjd wdydrhg hjkak' fï fj,dfj fnod yodf.k wdydr wkqNj lrkjg jvd ;ksj wdydr .ekSfï jeo.;alu orejkag myod fokak'
wo mela fj,d ysrfj,d mka;shl bf.k .ekSfï wjYH;djla keye' orejka folg fnod fldgia jYfhka fjk fjku wrf.k ;uhs wOHdmk lghq;= flfrkafka' tksid iudc ÿria:Ndjh ms<sn|j wksis ìhla we;slr .ekSfï wjYH;djla keye' ta fldfydu jqK;a orejka f. yeisÍu md,kh lrkak wiSrehs' yÈisfha j;a tla orefjla fmdisáõ jqfKd;a ta mka;sfh orejkaj  .=rejrekaj ál ojilg fldfrdkaghsï lrkak fjkjd'

fï yeufohlau lsÍfuka n,dfmdfrd;a;= fjkafk  wfma ore mrmqr fï jix.; ;;a;ajfhka uqÞ .ekSuhs' ta i|yd Tnf.a iyfhda.h ,nd fokak'


úfYaI{ ffjoH Ñ;%ud,s o is,ajd
wOHlaIsld
mjq,a fi!LH fiajd ld¾hdxYh


;udrd m;srK