නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ mrojk T!Iëh m%;sldr
fldúâ ;ju;a f,dalhg wd.ka;=lhs' wkfmalaIs; wjia:djl f.da,Sh jix.;hla njg m;a fldúâ ffjrihg tfrysj T!Iëh m%;sldr y÷kd .ekSfï hï m%udohla isÿ jqK;a fï fjk úg úúO m¾fhaIK uÕska fldúâ fjkqfjka m%;sldr y÷kd f.k ;sfí' fldúâ tkak;lska ,efnk m%;sYla;sh wm w.h l< hq;= jqK;a fldúâ tkak; ,nd .;a kuq;a fldúâ wdidokh ùfï yelshdj we;s neõ wms oksuq' úoHdj ;=< fuu f.da,Sh jix.;h mrdchg m;a fjk Èkh ±ka wm bÈßfha mj;sk w;r fldúâ fjkqfjka ksIaamdokh lrk ,o T!Iëh m%;sldr lSmhls fï'


wdlafIam ma,diaud'''

weußld tlai;a ckmofha T!IO wêldßh u.ska fï fjk úg wdlafIam ma,diaud m%;sldr (Convalescent Plasma) l%uh fldúâ 19 m%;sldr fjkqfjka wkqu; ù ;sfnkjd' fï i|yd fldúâ je,£ iqjh ,enQ frda.Skaf. reêr ma,diaud Ndú; lrkq ,efí' tu reêr ma,diaudys wka;¾.; fldúâ ffjrih fjkqfjka we;s jqK m%;sfoay uÕska ;j;a fldúâ frda.sfhl= iqjm;a lsÍfï yelshdj .ek wOHkhka isÿ lrk ;sfnkjd' Ökh mjd ±kg fuu m%;sldr l%uh Ndú; lrk w;r wkd.;fha§ wdlafIam ma,diaud m%;sldr uÕska fldúâ frda.Ska iqjm;a lsÍu jvd;a myiq fjkq we;'


tkak;a fyda lekshq,d uÕska T!IO YÍr.; lsÍu'''

we;eï T!Iëh m%;sldr tkak;la f,iska fyda lekshq,djla uÕska YÍr.; lrkq ,efí' weußld tlai;a ckmoh úiska ±kgu;a fuu m%;sldr l%uh wkq.ukh lrk w;r Remdesivir (Veklury) U!IOh fï fjkqfjka Ndú; lsÍug woyia lr ;snqK;a ;ju;a fuu wOHhkh fjkqfjka ,eî we;s o;a; m%udKj;a fkdjk ksid iudc.; ùfï hï m%udohla mj;S'


fud,akqmsrù¾ (Molnupiravir) lemaishq,h'''

tfukau weußld tlai;a ckmofha zzu¾la ZZ ksIamdok iud.u úiska y÷kajd fok ,o fud,akqmsrù¾ (Molnupiravir) lemaishq,h m<sn|j fï fjk úg;a idhksl m¾fhaIK isÿ fjñka mj;S' fldúâ wdidÈ; frda.Ska fjkqfjka Èklg fojrla lr,a y;r neÕska Èk myla mqrd fuu fud,akqmsrù¾ lemaishq,h ,nd fok ,§' wOHkh wjidkfha§ ,nd .;a o;a; wkqj fldúâ wdidÈ; frda.sfhl= frday,a.;j m%;sldr ,eîfï ld,h fiiq T!Iëh m%;sldr ,nd .;a frda.Skag jvd wvq Èk .Kkla fmkakqï lsÍu;a úfYaIhla úh'


bkafya,¾ hka;%hla'''

iaúvkfha isÿ lrk ,o wOHhklg wkqj fldúâ 19 fjkqfjka bkafya,¾ hka;%hla ksIamdokh lsÍug ol=Kq iaùvkfha fuälkays ridhkd.dr úoHd{jßhl jk zzbkaf.fuda wekav¾ikaZZ úiska ±kg w;ayod ne,Sï isÿ lrñka mj;S' fuu bkafya,rh w;g yiq lr .ekSug myiq m%udKfhka hqla; w;r ;=kS ma,diaála j,ska ks¾udKh ù ;sfí' fuh idudkH bkafya,rhla fuka uqLhg oud .eUqre f,iska wdYajdi lrk úg wvx.= T!IO uÕska isref¾ m%;sYla;slrKh f.dv kÕd .ekSug yels fõ'


kdisl Èhr biSfï m%;sldrh'''

lekvdfõ jEkal=j¾ SaNOtize m¾fhaIK uOHia:dkh iy Wgd rdcH iriúfha m%;s ffjri m¾fhaIK wxYh uÕska y÷kd.;a kdisl Èhr biSfï m%;sldrh kdifhka biSu" W.=r fia§u jeks m%;sldr úê f,iska Ndú; lsÍfï yelshdj we;' flfia fyda fõjd Wgd iriúfha m%;s ffjri wxYh úiska m%;sM, jd¾;dj ksl=;a lrñka lshd isákafk fuu ødjKh ksid fldúâ ffjrihg odhl;ajh olajk SARS-CoV-2 ys ls%hdldß;ajh 99'9] lg;a jvd wls%h l< njhs'

fï fjk úg;a wjidk wÈhf¾ mj;sk ;j;a T!IOhla ms<sn|j cmdkfha wOHhkhka isÿ fjñka mj;S' zzzIsfhdafkd.SZZ U!IO iud.u uÕska ksmojk ,o fuys we;s úfYaI;ajh jkafka fldúâ wdidÈ;hkag fukau fldúâ wdidÈ;j frda. ,laIK fkdfmkajk frda.Ska i|ydo b;d id¾:l f,iska Ndú; lsÍug yelshdjla ;sfnk njhs'


,hsõ ihkaia weiqßks


mqkHd pdkaoks o is,ajd