නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lsß isky olskakg wehso Tn mud
ldka;djf.a jhi 37 g jvd jeä jkúg wef.a äïnj, iM,;djh tkak tkaku wvqfõ'


IVF ioyd w;skùk ;dlaIKh oeka YS% ,xldfõ§


w¨; ne|mq fcdavqjlska jqK;a" ne|,d l,la .; jqK fcdavqjlska jqK;a" ldf,lska yuqjqK;a" <`.§ yuqjqK;a ljqre;a wykafka ;du nnd,d keoao@ ±ka nnd,d lSfofklaa bkakjo jf.a iïm%odhsl m%Yak je,la' kuq;a fuf,i wyk wh fudfyd;lgj;a ys;kafk keye ta thf.ka ljqreka yß orejka n,dfmdfrd;a;=fjka wyi Wig n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k lghq;= l<;a th yß fkd.sh wjia:djl isák nj iy Tjqka ;=< udkisl;ajh'

we;eï wjia:dj, Tn wm ÿrÈ. fkdn,d lgg tk jpk uqj.ska msg lsÍfuka fujeks wh iïmQ¾Kfhkau we;=,dka;fhka lvd jefgkakg mq¿jka'

Tkak tjeks hqj<j,aj,g ore isyskh ;jÿrg;a isyskhla fkdjkakg Y%S ,xldj ;=< wjia:d we;s nj iy fkdfhla fya;+ka ksid orejka fkd,efnk nj ±k .kak;a wjia:dj oeka ;sfhkjd' ;jÿrg;a orejka fkdue;slu ksid iudcfhka fyda mjqf,ka wdorKSh ñksiqka fldka úh hq;= fyda wirK úh hq;= keye'


fudllao fï IVF ;dlaIKh lshkafka'''

IVF lshk flá kñka y÷kajkafka In vitro fertilization lshk l%ufõohhs' fuys§ isÿjkafka idudkHfhka ukqIH YÍrh ;=< iajdNdúlj isÿjk l<,hla ìysùfï  l%shdj,sh ridhkd.dr ;;a;ajh hgf;a isÿ lsÍuhs' fuu l%ufõoh Ndú; lrkafka l<, Ôj úµdfõ§hs'

fuys§ isÿ jkafka ridhkd.dr ;;a;ajh hgf;a ldka;djlf.a ì;a;r fyj;a äïn msg;g .ekSu iy msßñhl=f.a Y=ldKq msg;g .ekSu fukau tAjd ridhd.dr ;;a;ajh hgf;a ixfiaapkhla isÿ lsÍfuka l<,hla fyj;a ðjhla we;s lsÍula'


IVF l%ufõoh wmg wjYH jkafka wehs

fuu l%ufõoh wjYH jkafka iajdNdúl ;;a;aj hgf;a idudkH .eí .ekSulska orejl= ms<sis| .ekSula n,dfmdfrd;a;=fjka jir .Kkdjla isáñka th ;jÿrg;a fkd,enqKq wjia:dj,§hs'

IVF ioyd fhduq jk fndfyda újdyl ldka;djka iy msßñka Bg l,ska ir, l%ufõo Ndú; lrñka orejl= ,nd .ekSu i`oy lghq;= l< whhs' úfYaIfhka T!IO m%;sldr" Od;= ;ekam;a lsÍu ^IUI Technic& jeks l%ufõo u.ska fyda m%;sM, ,nd fkd.;aúg fndfyda újdyl hqj<j,a IVF i|yd fhduq jkq ,nhs' IVF l%ufõoh Ndú; lrkq ,nkafka orejka fkdue;s hqj<lg orejka ,nd.ekSfï wjika m%;sldr l%uh jYfhks'


fudkjf.a whg o IVF i|yd fhduq úh yelafla'''

fï i|yd fhduqúh yelafla újdyl hqj<lg muKhs' ;j ÿrg;a újdyl hqj<la hkak úia;r lrkjd kï wjqreÿ 36 g jvd wvq ldka;djlaùu iy wef.a m%ckk moaO;sh wdY%s; lsisÿ .eg¨jla fkdue;s fukau mqreIhdf.ao m%ckk moaO;sh wdY%s; lsisÿ .eg¨jla fkdue;s wjia:djl§ fuu l%ufõoh i|yd fhduq úh yelshs'

kuq;a ldka;djf.a m%ckk moaO;sh wdY%s;j .eg¨ldÍ ;;a;ajhla ;sfí kï WodyrK jYfhka mef,damSh kd,h wjysrùï" fkdfïrE äïn msysgd ;sîu ^fmd,smsiaáka ´jß ;;a;ajh& tkafvdfukaá%fhdaisia ;;a;ajh jeks frda. ;sfí kï tjeks ldka;djkag fjk;a idudkH m%;sldr lrñka ld,h kdia;s fkdlr iDcqju fuu IVF ;dCIKh i`oyd fhduq úh yelsh'

tfukau mqreIhdf.a m%ckk moaO;sh wdY%s; .eg¨ fyj;a msglrk Y=l% ;r,fha Y=l%dKq m%udKh wvqùï iy .=Kd;aulNdjh wvqùu" Y=l%dKq p,kh fõ.j;a fkdjk ;;a;ajhkaj,§o wmsg IVF ;dCIKh iDcqju fhdod .; yelsh'

;j;a iuyr wjia:djl§ wmj yuqfjkak tk hqj<f.a jhi wjqreÿ 37 g jvd jeä wjia:dj,§;a wms fjk;a m%;sldr Ndú; lrñka ld,h kdia;s lrkjdg jvd iDcqju IVF ;dCIKh i`oyd fhduqùug Wmfoia ,nd fokjd'


hï hqj<la u|ireNdjfhka fmf<k nj lsj yelafla flfiao@

újdyl hqj<la wLKavj orejl= n,dfmdfrd;a;=fjka ,sx.sl ixi¾.fha fhfoñka jirl muK ld,hla .; jqj;a orejl= ms<sis| fkd.kakjd kï fofokdu fyda tla whl= fyda u|ire Ndjfhka fmf<k nj úYajdi l< yelsh'

;j;a wjia:dj,§ ldka;djf.a jhi 37 g jvd jeä jkúg wef.a äïnj, iM,;djh tkak tkaku wvqjk ksid tjeks hqj<lg;a wms fhdackd lrkak fjk;a l%u fõohka fyda m%;sldrj,g fhduq ù ld,h kdia;s lrkjdg jvd IVF ioyd fhduq ù orejka ,nd .kak lshdh' ukao ldka;djf.a jhi wjqreÿ 40-42 muK jk úg orejl= ms<sis| .ekSfï yelshdj 5] g;a jvd wvq jk nj fï jk úg;a y÷kdf.k we;s neúks'


±kg jd¾;d jk wkaoug idudkH ms<sis| .ekSula isÿ fkdùug ldka;djf.a ,sx.sl m%Yak 30] m%udKhla fukau mqreIhl=f.ao ,sx.sl m%Yak 30] l m%udKhla n,mdk nj y÷kdf.k we;' ;j;a ishhg 30] muK fofokdf.au ,sx.ssl .eg¨ ksid idudkH ore ms<sis| .ekSula fkdjk nj y÷kd f.k we;' ishhg 10] l m%udKhka hqj<j,aj,g wmg yßhgu y÷kd.; fkdyels .eg¨jla ksid idudkH ms<sis| .ekSula fkdjk nj jd¾;d ù we;'
IVF l%ufõofha id¾:l;ajhg n,mdk lreKq '''

ta i|yd jeäjYfhka n,mdkafka IVF i|yd fhdod .kakd ridhkd.drfha ;;a;ajhkah' ukao wfma YÍrh ;=< iajNdúlj isÿjk äïnhla Y=l%dKqjla iu`. tl;= ù l<,hla iE§u keue;s isoaêh msg;§ lsÍu myiq fohla fkdjk neúks' fjk;a úÈylska ir,j lsõfjd;a IVF ;dCIKh fhdodf.k l<,fõoh ms<sn| úfYaI{hka lrkafka ukqIH Ôú;hla ridhkd.dr ;;a;ajh hgf;a ks¾udKh lsÍuhs' th b;d W;=ï lghq;a;ls' tf,i ks¾udKh lrkq ,nk l<,fha id¾:l;ajh i|yd ridhkd.drfha m%ñ;sh iy tys ;;a;ajh" ridhkd.drfha§ Ndú; jk WmlrKj, m%ñ;sh fukau Ndú; lrk kùk ;dCIKh fuu l%shdj,sh ioyd by< odhl;ajhla imhhs' tfukau wm wdh;kfha l<,fõ§ka tf;r rgj, jevlrñka w;a±lSï we;s oCI iy m<mqreÿ whùu;a id¾:l;ajhg fya;=fõ' ridhdkd.dr ld¾h uKav,ho fï i|yd b;d jeo.;a fõ' ukao WodyrKhla jYfhka lsõfjd;a ldka;djlf.a äïn" äïn fldaIfhkaa t<shg f.k YÍr WIaK;ajh th r`ojd .ksñka ixfiapk ls%hdj,sh ridhdkd.drhla ;=< isÿlsÍu myiq fkdjk neúks' ta ksid iEu wjia:djla ms<sn|j l<,fõ§ka iy ld¾h uKav,h wjfndaOfhka lghq;= l< hq;=h' ldka;djl mef,damsh kd,h ;=< isÿjk ixfiapkh ridhkd.drhla ;=< iqÿiq mßirh ks¾udKh lr lsÍula ;j;a wNsfhd.hls ta ;;a;ajhka ish,a, ta wdldrfhkau wms ridhdkd.drh ;=< ks¾udKh lr .; hq;=hs' fuu l%shdj,sh i`oyd kùk ridhkd.dr ;dCIKh wms Ndú; lrkq ,nkjd'


ridhkd.dr ;;a;ajhka hgf;a ixfiapkh l< äïnhla iy Y=l%dKqjl m%;sM,h hqla;dkqj .¾NdIh ;=< ;ekam;a lrkq ,nkafka fldmuK ld,hlg miqjo@

äïnh ,nd.;a miqj Y=l%dKqj iu`. ixfiaapkh lrñka tu wjia:dfõ§u we;sjk hqla;dKqj ;ekam;a l< hq;= jqj;a hqlaldKqqj we;s ù ;sfnk nj ksjerÈj ±k .ekSu i|yd hï lsis ld,hla wjYH fõ' tu ksid ixfiapkfhka miq Èk WoEik wkaùCIhla ;=<ska mÍCId lsÍfï§ ixfiapkh jQ hqla;dKqj y÷kd.; yelshs' tf,i ixfiaapkh jQ hqla;dKqj Èk 03 ;a 05 ;a w;r ld,hlaa ridhkd.dr ;;a;a;j hgf;a j¾Okh lrkq ,nhs' bka miqj ,efnk fyd|u l<,h fyda 02 ldka;djf.a .¾NdIfha ;ekam;a lrkq ,fí'


IVF l%ufõoh i`oyd ìhú hq;=o@ fõokdjla we;s fjkjdo@

ìh úhhq;= ke;' IVF wLKav l%shdj,s lsysmhl wjidkh fõ' WodyrKhla f,i lsõfjd;a IVF i|yd iQodkï lsÍfï§ fydafudak tkak;a ,nd§u" ialEka m¾fhaIKj,g fhduqlsÍu È.ska È.gu isÿ fõ'

äïn fyd| ;;a;ajfha ;sfnkúg äïn fïÍu i|yd tkak;la ,ndfok w;r meh 36 ;=<§ äïn msg;g .ekSula isÿlrhs'

fuu äïn msg;g .ekSu Y,Hl¾uhla fkdjk w;r th isyska È. b`È lgqjla jeks WmlrKhla wdOdrfhka muKla lrkq ,nhss' fuys§ ldka;dj ks¾úkaokh lsÍula muKla isÿ lrhs' fuh meh 1$2 l ñks;a;= 45 l l%shdj,shls' tu ksid wjOdkula fyda ìhùula wjYH fkdfõ' tfukau l<, ;ekam;a lsÍfï§ o ldka;djg isyske;s lsÍula isÿ fkdlrhs'
IVF u.ska ,nd.;a l<, ;ekam;a lsÍfuka miq isÿ lrk l%shdj,sh'''

l<, ;ekam;a lsÍfuka miqj .¾NdI ì;a;sh fmdaIKh lsÍu i|yd T!IO ,ndfohs' we;eï wjia:dj,§ tu ldka;djg tkak;a ,ndfok wjia:do ;sfí' th ldka;djf.ka ldka;djg fjkia fõ' l<, ;ekam;a lsÍfuka i;s 02 la .; jQ miqj tu ldka;djg .¾NkS Ndjhg m;afj,doehs ;yjqre lr.ekSu ioyd mÍCIKhla lrkq ,efí' tys§ ldka;djf.a reêr idïm,hla f.k serum hcg blood test mßlaId lrkq ,efí' bka .¾NkSNdjh ;yjqre jQ miqj ;ekam;a jQ l<, wêfrdamKh ù we;s nj y`ÿkd .kS' tAjd j¾Okh lr.ekSu T!IO ,nd§ula o È.ska È.gu isÿlrhs'


IVF ioyd wêl uqo,la jeh fjkjdo @

IVF ;dCIKh fhdod .ekSfï l%shdj,sh ñ, wêl ú yelshs' kuq;a fjk;a ÈhqKq rgj,g idfmaCIj wfma rfÜ th ñ, wêl fkdfõ' ñksia YÍrh ;=< iajdNdúlj jk l%shdj,sh msg;§ ridhkd.dr ;;a;aj hgf;a lD;s%u ixfiapk l%shdj,sh i`oyd Ndú; lrk Wmlrk" udOH iy ;dCIKh i|yd wêl uqo,la jehfõ'


IVF j,§ .¾NdIfha l<, tllg jvd jeäfhka ;ekam;a lrkjdo

wdisß Nova IVF and fertility uOHia:dkfha§ lrk ;ekam;a lsÍuloS ldka;djf.a jhi 37 g wvq kï l<, 01 la muKla ;ekam;a lrhs' 37 g jeä kï l<, 02 la ;ekam;a lrk wjia:d ;sfí' ukao tla l<,hla j¾Okh fkdjqfkd;a wfkla l<,h j¾Okh lr.; yels neúks'

;jo újdy ù l,a .;jqj;a iudkH ore ms<siso .ekSula fkdue;s wjia:dj,§o" IVF l,ska lr m%;sM, fkd,enqkq wjia:dj,§o l<, 01 lg jvd jeä ixLHdjla fyj;a l<, 02 la ;ekam;a lrkq ,nhs'

úúO wdldrj,ska orejka fofokl= fyda ;=kafokl= fyda Bg jvd jeä ixLHdjla we;s fjkak mq¿jka' th l<, 02" 03 la ;ekam;a lsÍulska fyda ;ekam;a l< l<, fn§ulska we;s fjkak;a mq¿jka' túg ksjqka orejka fyda ;=ka ksjqka orejka fyda isõ ksjqka orejka we;súh yelsh'


l<,fõoh ms<sn|
úfYaI{ wdpd¾h
;kqcd úu,dkkao
wdisß Nova IVF and Fertility uOHia:dkh
wdisß fuäl,a frday,
fld<U 05


yßka§ ,shkf.a