නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ffjri wdidokj,g wekaánfhdála ys;=uf;ag .kak fyd|u keye'''
f,dal fi!LH ixúOdkh (WHO) úiska 2021 fkdjeïn¾ 18 jeks Èk isg 24 jeks Èk olajd i;sh f,dal laIqøÔú T!IO ^World Antimicrobial Awareness Week) ms<sn|j ±Kqj;a ùfï i;sh f,i y÷kajd ;sfnkjd' óg fmrd;=j f,dal laIqøÔú kdYl ^m%;slaIqqøÔú T!IO& m<sn|j ±kqj;a lsÍfï i;sh y÷kajkq ,enqfõ f,dal m%;sÔjl ^World Antibiotic Awareness Week& ms<ssn|j ±Kqj;a lsÍfï i;shla f,ihs' 2015 jif¾ m%;slaIqøÔú m%;sfrdaë;djh ^Antimicrobial Resistance) f.da,Sh jYfhka jHdma; ùu;a iu`. ta ;;a;ajfhka iudch uqojd .ekSu iy  wjulsÍu i|yd m%;sÔjl ms<sn|j iudch ±Kqj;a lsÍfï ld,Sk wjYH;djh jvd;a f;areï .shd' . ta ksidu 2020 jif¾ isg fuu ixl,amh ;j;a mq¿,a mrdihlg fhduq lrñka m%;sÔjlj,g muKla iSud fkdù m%;slaIqøÔù T!IO ms<ssn|j ±Kqj;a lsÍfï i;sh  (World Antimicrobial Awareness Week) f,i kï flreKd'


m%;slaIqøÔù T!IO (Antimicrobials)

m%;slaIqqøÔù T!IO ^Antimicrobials) hkq udkj" i;aj iy YdLj, wdidok je<elaùu iy m%;sldr lsÍu i|yd Ndú; lrk b;du;aa jákd Ôú;drlaIl T!IO fõ' fuu ldKavhg we;=<;a jk T!IO ldKaav lSmhla ;sfnkjd' tajd fï wkaoñka fmkajd fokak mq¿jks'

  • m%;sÔjl - (antibiotics)
  • m%;sffjri - (antivirals)
  • m%;s mrfmdaIs; - (antiparasitics)
  • m%;sÈ,Sr - (antifungals)


m%;slaIqøÔú T!IO wksis f,i Ndú; lsÍu ksid m%;slaIqøÔSù T!IO m%;sfrdaOh

(Resistance) fõ.j;a ùug iy me;sÍug fya;= úh yelshs' wfma iudcfha nyq,j ±lsh yels wksis Ndú;hla f,i ffjri wdidok i|yd" m%;sÔjl ^antibiotic& Ndú;h ye¢skaúh yel' m%;sÔjl Ndú; l< hq;af;a nelaàßhd wdidok i|yd muKla jk w;r tajd ffjri wdidokj,g m%;sldrhla f,iska Ndú; lsÍfuka lsisÿ hym;a m%;sM,hla fkd,efnk w;r ydkslr m%;sM, mjd we;s fjkak mq¿jks' idudkH WK m%;sYHd ;;a;aj iy leiai ^fldúâ wdidokh we;=¿j& iEuúgu mdfya ffjri ksid we;s fjkakla' Tn ta nj ±k isáfhd;a tjeks wjia:dj,§ <Õu msysá T!IOd,fhka m%;sÔjl ,nd .ekSu jeks wKqqjkldÍ lghq;=j, ksr; fkdjkak' Bg;a wu;rj fndfyda mdpk wjia:d" W.=f¾ we;s fjk ߧïj,g;a fya;= fjkafka ffjri neõ wm ±k isàu jeo.;a'


wfma ys;=u;hg T!IO ,nd .ekSu

fndfyda nelaàßhd" ffjri" È,Sr iy mrfmdaIss;hka ld,h iu`. fjkia fjkjd' tys m%;sM,hla f,iska óg jir lSmhlg fmrd;=j ls%hdldÍj ;snQ m%;sÔjl wo fjk úg hym;a f,iska m%;spdr fkd±laùu muKla fkdj wm ieufokdf.a Ôú; wk;=rg m;alsÍug ;rï ydksodhl fjkak mq¿jks' 'ta ksidu frda. ;;a;ajh;a ;j ÿrg;a oreKq w;g yefrñka w;=re ixl=,;djhka ks¾udKh lrñka urKhg mjd fya;=jla fjk f,iska T!IO m%;sfrdaë;djh Tng oreKqq wkaoñka n,mEï lsÍug bv ;sfnkjd' m%;slaIqøÔú m%;sfrdaO;djh wmg muKla fkdj wo f.da,Sh w¾nqohla njg m;a ù ;sfnkjd'tys nrm;< ;;a;ajh fld;rïo h;a f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok wkaoug ñksid uqyqK fok f.da,Sh uyck fi!LH ;¾ck oyh w;rg wfma fkd±Kqj;alu ksidu isÿ fjk m%;slaIqøÔú m%;sfrdaO;djh;a we;=,;aj ;sfnkjd'


iudch úiska wkq.ukh lrk ;j;a je/È lSmhla ;sfí'

  • ksis ud;%dj Ndú; fkdlsÍu- m%;sÔjl jeks T!IOj, ffjoHjrhd úiska ks¾foaY lrk ksis ud;%dj frda.shdg wjYH mßÈ wvq fyda jeä lsÍu'
  • ksis ld, jljdkqjla i|yd ks¾foaYss; lrk m%;sÔjl Tng wjYH mßÈ ys;=u;fha k;r lsÍu- ffjoHjrhd úiska ,nd fok m%;sÔjl Èk lSmhla fjkqfjka ks¾foaY l<;a frda.shdf.a ys;=u;hg tajd Èk lSmhlska k;r lsÍu fyda È.ska È.gu Ndú; lsÍu'
  • hï frda.hlg Tng ,nd ÿka m%;sÔjl T!IO u`.ska iqjh ,eîu ksid we;s w;a±lSu u; Tn Ndú;d l< T!IO wka wh w;f¾ fnod yeÍu ksid m%;sÔjl m%;sfrdaë nelaàßhd we;sùug fya;= fjkjd'


m%;slaIqøÔú m%;sfrdaO;djh ksid mqoa.,hka wdndê; ùu" urKhg m;a ùu" §¾>ld,Sk frda.dndOj,g f.dÿre ùug bv ;sfnkjd' flfia fyda fõjd ñksiqka úiska fï fjk úg m%;sÔjl T!IO Ndú;d lrk wdldrh fjkia fkdl<fyd;a ;j ÿrg;a wjdikdjka; brKulg uqyqK §ug isÿ fjkq we;s'


m%;sÈ,Sr m%;sfrdaë;djh Antifungal resistance

m%;sÈ,Sr m%;sfrdaë;djh;a wo fjk úg f.da,Sh fi!LH fjkqfjka ;¾ckhla ù ;sfnkjd' m%;sÈ,Sr T!IO ksid mqoa.,hdg we;s fjk iDKd;aul m%;sM, fjkia lsÍu i|yd kj T!IO lSmhla y÷kd f.k ;sfnkjd' È,Sr wdidok fndfyda úg fjk;a frda.hkays ixl=,;djhka we;s lrkjd' fldúâ 19 jix.;fha§ l¿ mqia ^mucormycosis) iy wdl%uKYS aspergillosis jeks È,Sr u.ska úkdYldÍ m%;sM, we;s jqkd' fï ksid f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska iudchg n,mEï we;s lrk È,Sr frda.ldrl ,ehsia;=jla ms<ssfh, lr ;sfnkjd' Tjqkaf.a uq,a kHdh m;%hg wkqj tla tla rgj, È,Sr y\qkd f.k ta fjkqfjka .e,fmk m%;slaIqqøÔú yelshdj f.dv ke.Su .ek wjOdkh fhduq l<d' fuys uq,a mshjr f,iska lekaävd ^Candida& fjkqfjka m%;slaIqqøÔú m%;sfrdaO;djfhka ^Global Antimicrobial Resistance Surveillance System)  fkdkeiS isàfï yelshdj ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lrk ,§'

T!IO m%;sfrdaë È,Sr wdidok ;;A;ajhka b;d fõ.fhka me;sfrñka mj;skjd' fndfyda È,Sr wdidokj,g m%;sldr lsÍu;a úfgl wmyiqhs' úIùï jeks ;;ajhkays§ m%;sldr ,nd §fï§ .eg¨ we;s fjkjd' ta jf.au taâia jeks HIV ffjri wdidÈ; frda.Skag m%;sldr ,nd §fï§;a .eg¨ we;s fjkjd' T!IO m%;sfrdsë Candida auris frda.Ska m%;sÔjl T!IOj,g m%;sfrdaë;djhla olajkjd'

fï ksid wo fjk úg fndfyda È,Sr wdidÈ; frda.Skag m%;sldr ,nd .ekSfï§ .eg¨ we;s ù ;sfnkjd' Bg úl,am f,iska f,dal fi!LH ixúOdkh uyck fi!LHg n,mEï we;s lrk È,Sr iy mrfmdaIss;hka ms<sn|j ,ehsia;=jla ms,sfh< lsÍug iy ta wkqj m%;sÈ,Sr T!IO ixj¾Okh úYaf,aIKh lsÍug woyia lr ;sfnkjd'

flfia fyda fõjd frda. iqjhg T!IO j,ska ,efnk iqúfYaIS iykh .ek Tn okakd kuq;a tu T!IO lsisÿ úfgl ffjoHjrfhl=f.a ks¾foaYhla fkdue;sj ,nd .ekSu lsisfia;au fkdl< hq;= neõ wu;l lrkak tmd' fï fjk úg fndfyda fokd ;u ;ukaf.a ys;=u;hg Tiqi,lska " ;udf.a ys;j;=kaf. Wmfoia u; hïhï frda. i|yd T!IO ,nd .ekSfuka Tfí Ôú;hg ±ä wjodkula w;s fjk neõ wjOdrkfhkau i|yka l< hq;=hs'


È,Srfõoh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
ms%ud,s chfialr
wxY m%Odks - È,Sr úoHd fomd¾;fïka;=j
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh
fnd/,a,


laIqøÔj úoHd ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
uOqukS wfíj¾Ok
uykqjr cd;sl frdayf,a


mqkHd pdkaoks o is,ajd