නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wjqreÿ 20 isg ;reK ldka;djkag mshhqre ms<sld we;sùfï wjodkula


Èklg YS% ,xldfjka mshhqre ms<sld frda.Ska oi fokl= w¨;ska jd¾;dùula

jirlg YS% ,xldfõ muKla mshhqre ms<sld frda.Ska 700 lf.a Ôú; wysñ ùula''' ta wkqj Èklg mshhqre ms<sld frda.Ska fofokl=f.a Ôú; wysñ ùula'

mshhqre ms<sldj hkq ;jÿrg;a Ôú;fhka jkaÈ f.úh hq;= frda.S ;;a;ajhla fkdfõ''''

 • l,ska y÷kdf.k iqjh ,nd kej; iudc.; úh yelshs'''
 • f,dalfha ldka;djkag je<f|k ms<sld w;ßka 24] la mshhqre ms<sld fõ'''
 • YS% ,xldfõ ldka;djkag je<f|k ms<sld w;ßka 26] la mshhqre ms<sld jk w;r th f,dal ;;a;ajh wNsnjd hEuls'
 • msßñkag jvd ish .=Khla jeäfhka ldka;djkag mshhqre ms<sld je<f|a'
 • YS% ,xldfõ ldka;djka 40 fokl=f.ka tla whl=g Ôú; ld,h ;=< mshhqre ms<sldj je<£fï wjodkula ;sfí'
 • f,dj mqrd ldka;djka w;r nyq, ms<sldj jkafka mshhqre ms<sldjhs' ta ksidu Tlaf;dan¾ udih frdai meye;s udih f,i kï lr ;sfí' tfia lsÍfuka n,dfmdfrd;a;= jkafka mshhqre ms<sldj ms<sn|j uyck;dj ±kqj;a lsÍuhs'

  fï fjkqfjka cd;sl ms<sld u¾ok jHdmdrh" fi!LH wud;HdxYh iy fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh tlaj YS% ,dxlsl ldka;d m%cdj mshhqre ms<sldj ms<sn|j ±kqj;a lsÍfï wruqKska udOHj,g tys kj;u ;;a;ajhka .ek f;dr;=re ,nd§fï udOH idlÉPdjla miq.shod isÿ flreKs'

  mshhqre ms<sldj ms<sn|j ldka;djka ±kqj;a ùu yryd ms<sldj l,ska y÷kd .ekSu Wkkaÿ lsÍu Rcq wruqK fõ' th ieneúkau udihlg iSud fkdl< hq;= w;r" th jirla mqrdu mj;ajdf.k hd hq;= ls%hdj,shls'

  2010 jif¾ isg cd;sl ms<sld u¾ok jevigyk Tlaf;dan¾ udih mqrdu mshhqre ms<sldj ms<sn|j ±kqj;a lsÍfï udih f,i fhdod .kshs'

  jirlg YS% ,xldj ;=< mshhqre ms<sld frda.Ska 3500 la muK jd¾;d fõ' bka 50 la muK mqreI md¾Yajfha we;sjk mshhqre ms<sld f,i jd¾;d jqj;a wfkla ish,a, ldka;djkaf.a we;sjk mshhqre ms<sld f,i jd¾;d fõ' fï wkqj Èklg YS% ,xldfõ muKla mshhqre ms<sld frda.Ska 10 fokl= w¨;ska y÷kd .efka' fuf,i y÷kd .kakd mshhqre ms<sld frda.Skaf.ka 1$3 la muK ms<sldfõ miq wjia:dfõ y÷kd .ekSula f,i jd¾;d fõ' fuf,i mshhqre ms<sldj jeä j¾Okhla jQ wjia:dfõ¡ y÷kd .ekSu ;=< iïmQ¾K iqjh ,nd §u myiq fkdfõ' l%ñlj uq,a wjia:dfõ§ mshhqre ms<sld frda.Ska y÷kd .ekSu YS% ,xldj ;=< jeä fjñka mj;sk ksid wo jkúg fndfyda frda.Ska i|yd uq,a wjia:dfõ§u m%;sldr wdrïN lsÍu g yelsù ;sfí'

  fuys nrm;< u ;;a;ajh jkafka ;ju;a mshhqre ms<sldj ksid frda.Ska 700 la muK jirlg ñh hEuhs' fuh fjk;a úÈhlg lshkjd kï mshhqre ms<sld frda.Ska fofokl= Èklg ñh hEuls'

  wo jkúg YS% ,xldfõ jhi wjq' 20 isg ;reK ldka;djka w;r;a mshhqre ms<sld frda.Ska jd¾;dùu fyd| m%jK;djla fkdfõ'

  YS% ,xldfõ nyq;rhla mshhqre ms<sld frda.Ska jd¾;d jkafka jhi wjqreÿ 50 - 65 w;r jhia ldKavfhah' ta wkqj iudcfha mj;sk woyi jkafka mshhqre ms<sldj ldka;djkaf.a wd¾:jyrKfhka miq tkï jhi wjqreÿ 55 g jeäjQ miq we;sjk frda. ;;a;ajhla f,ighs' by; i|yka l< lreKq wkqj tu woyi ;jÿrg;a i;H fkdfõ'

  cd;sl ms<sld u¾ok jHdmdrh i;= o;a; wkqj ±kgu;a YS% ,dxlsl ldka;djka oi oyila muK mshhqre ms<sldfjka iïmQ¾Kfhkau iqjh ,nd iudc.; ù idudkH Ôú; .; lrñka isà'

  mshhqre ms<sldjla we;sjkafka wehs'''

  mshhqre ms<sldjla we;sùug ksjerÈu fya;=j l=ulao hkak lsisjl=;a yßyeá ;ju;a y÷kdf.k fkdue;' kuq;a ffjoH úoHdfõ ÈhqKqj;a iuÕ mshhqre ms<sldjla we;sùug wjodkï idOl ;sfnk nj y÷kdf.k ;sfí' fujeks wjodkï idOlj,g ksrdjrKh jk ldka;djkag iy msßñkag mshhqre ms<sldj je<£fï jeä wjodkula ;sfnk nj jgyd .; yelsh'

  kuq;a wm u;l ;nd .; hq;af;a wjodkï idOlhla ;snQ muKska flfkl=g mshhqre ms<sldjla fkdje<f|k njhs' ffjoH úoHdj wkqj mshhqre ms<sldjla we;súug nyqúO idOl n,mdk nj y÷kdf.k we;'

  mshhqre ks¾udKh ù we;af;a '''

  ñksia YÍrfha wmQ¾j;u ks¾udKhla jk mshhqre laISr .%ka:s" iïnkaOl mgl iy fïo fldgia tl;=ùfuka ks¾udKh jQjls' mshhqre ms<sld jeä m%udKhla we;s jkafka fuu laISr kd,j, nj y÷kdf.k we;' Bg wu;rj ldka;djkaf.a lsys,sj, ;sfnk jid kd, iy jid .eá;s mshhqrej,g iïnkaO jk neúka fndfyda mshhqre ms<sld fuu jid kd, fyda jid .eá;sj,g me;sr ;sfnk wdldrhla y÷kd .; yelsh'

  ldka;d Tng úfYaI mKsjqvhla '''

  YS% ,dxlsl ldka;djka w;r nyq,j mj;sk mshhqre ms<sldj l,a;shd y÷kd .ekSfuka iy m%;sldrj,g fhduq ùfuka iïmQ¾Kfhkau iqj lr .; yelsh' tu ksid ldka;d Tn ;ukaf.a mshhqre ms<sn|j ksrka;rfhka wjÈfhka isàu b;du;a jeo.;a fõ'

  mshhqre ms<sldjla je<£ug n,mdk m%Odk idOl '''

 • ldka;djl ùu'''
 • ldka;djlùu u mshhqre ms<sldjla je<£fï m<uq wjodkï idOlhhs' fuu wjodkï idOlh lsisúgl;a fjkia l< fkdyelsshs' msßñkag o mshhqre ms<sldj je<÷K;a th ldka;djkag ;rï nyq, fkdfõ' thg fya;=j jkafka CISr mgl iy CISr kd, ldka;djkaf.a mshhqre ;=< jeä jYfhka msysgd ;sîuhs'

 • jhia.; ùu'''
 • fuu idOlh o wmg fjkia l< fkdyels h' ´kEu ms<sldjla jhia.; ùu iuÕ je<£fï wjodku jeä jk w;r th mshhqre ms<sldjg o fmdÿ idOlhla fõ' jhia.; ùula iuÕ wfma YÍrfha ksmojk ffi,j, cdk hïlsis jer§ï we;sùfï iïNdú;dj by< fõ' tajd ksjerÈ lr .ekSfï yelshdj wju fõ' mshhqre ms<sldj idudkHfhka wjq' 50 g jeä ldka;djka w;r nyq,j ±lsh yels jkafka fï ksidh'

 • Wmf;a§ u widudkH cdk iys;j bm§u'''
 • fuu idOlh o fjkia l< fkdyelsh' Tn wm okakd wdldrhg ms<sldjla hkq widudkH cdk iys; ffi,j, fn§uls' ujf.ka fyda mshdf.ka ,efnk widudkH cdk iys;j bmefok orejka isà' tjeks whg mshhqre ms<sld je<£fï iïNdú;dj b;d by< fõ' úfYaIfhka BRCA 1 fyda 2 cdk iys;j bmfok whg mshhqre ms<sldj we;sùfï jeä wjodkula mj;S' fyd|u WodyrKh jkafka iqrEmS ks<shl jQ wekac,Skd fcd,S wehf.a ujf.ka BRCA 1 fyda 2 cdk iys;j bm§u ksid wehg mshhqre ms<sldj wkd.;fha we;sùu j<lajd .ekSu i|yd mshhqre folu l,ska bj;a lsÍu isÿ lr ;sfí'

 • mjqf,a flkl=g mshhqre ms<sldjla je<£ ;sîu'''
 • úfYaIfhkau ujf.a md¾Yajfha fyda mshdf.a md¾Yajfha f,a {d;Skag mshhqre ms<sldjla je<£ ;sfíkï iy äïnfldaI fyda .¾NdI ms<sld we;sù ;sfí kï tjeks mjq,aj, ldka;djkag idudkH ldka;djkag jvd wkd.;fha mshhqre ms<sld we;sùfï jeä wjodkula ;sfí'

 • jeä jYfhka úlsrK mÍCIK fyda m%;sldr i|yd ksrdjrKh ùu'''
 • mshhqre ;sfnk m%foaY úlsrK mÍCIdj,g fyda úlsrK m%;sldrj,g jeä jYfhka fhduq jQ ldka;djkag mshhqre ms<sld je<£fï wjodkula we;'

  mshhqre ms<sldjla je<£ug n,mdk ±ä wjodkula fkdue;s idOl '''

 • fydafudakuh n,mEu'''
 • mshhqre ms<sldj,g fydafudakuh n,mEula we;' úfYaIfhka Biag%cka iy fm%dfciagfrdaka kue;s fydafudak mshhqre ms<sldjla we;sùu n,mdhs' fïjd ldka;djkaf.a YÍrh ;=< mj;S' Biag%cka iy fm%dfciagfrdaka fydafudak uÕska mshhqrej, ffi, j¾Okh lrhs' jeämqr fuu fydafudakj,g ksrdjrKh jk ldka;djkag mshhqre ms<sldjla we;sùfï wjodkula mj;S' jhi wjq' 12 g wvqfjka jeäúhg m;a jQ orejka wjodkï ldKavh f,i y÷kd .; yelsh' jhi wjqreÿ 55 miqj;a wd¾:jyrKh fkdjQ ldka;djkag fuu wjodku mj;S' Tjqka o Tjqkaf.a Ôú; ld,h ;=< jeä ld,hla Biag%cka fydafudakh o ksrdjrKh jk ksidh'

 • m<uq ore m%iQ;sh m%udo jQ iy orejka fkd,enQ ldka;djl ùu '''
 • orejka fkdue;s ldka;djkag mshhqre ms<sld we;sùfï wjodku orejka isák iy uõlsß ,ndfok ldka;djkag idfmaCIj by< nj y÷kdf.k we;' fuu ;;a;ajhg fya;= jkafka o fuu ldka;djka Ôú;fha jeä ld,hla Biag%cka iy fm%dfciagfrdaka fydafudakj,g ksrdjrKh ùuhs'

 • Wm;a md,k fm;s fyda fydafudak m%;sia:dmk m%;sldr §¾> ld,Skj ,nd .ekSu '''
 • iuyr wjia:dj,§ we;eï T!IO uÕska Biag%cka fydafudakh ,nd.ekSug isÿ fõ' úfYaIfhka §¾>ld,Skj Wm;a md,k fm;s ,nd.kakd ldka;djkag by;ska i|yka l< wfkl=;a wjodkï idOl tlla fyda lsysmhla ;sfnk úg jvd jeä ie,ls,a,la ±laúh hq;=hs' wjqreÿ 35 g l,ska Wm;a md,k fm;s tl È.g jir 10 lg jvd jeä ld,hla Ndú; lr ;sîu mshhqre ms<sldjg w;jekSula f,i ie,fla' wd¾:jyrKh jQ úg we;eï ldka;djkag we;sjk fydafudak n,mEu j<lajd .ekSu i|yd fydafudak m%;sia:dmk m%;sldr ,nd.ekSug isÿfjhs' m%ij iy kdß frda. úfYaI{ ffjoH Wmfoiaj,ska f;drj È.ska È.gu fydafudak m%;sia:dmk m%;sldr ,nd .ekSu lsisúfgl;a wkqu; fkdlrhs'

 • ia:q,;djh'''
 • mshhqre ms<sldjg muKla fkdj fndfyda ms<sldj,g ;rndre nj fya;= fõ' úfYaIfhka wd¾:jyrKfhka miqj hïlsis ldka;djlaa ;rndre fjkjd kï tjeks ldka;djkag mshhqre ms<sld je<£fï jeä wjodkula we;'

 • uõlsß ,ndÿka ld,h wvq ùu '''
 • ujla orejdg uõlsß ,ndfok ld,hg idfmalaIj mshhqre ms<sld wjodku fjkia fõ' jeä ld,hla uõlsß ,ndfok ldka;djkag mshhqre ms<sld we;sùfï wjodku wju fõ'

 • uoHidr iy ÿïjeá Ndú;h
 • fuys§ ÿïfld< wdYs%; ksIamdok Ndú; lsÍu ms<sn|j wjodkh fhduq l< hq;=h' tfukau ilS%h ÿïmdkh fukau wls%h ÿïmdkhg f.dÿreùu;a mshhqre ms<sld we;sùfï wjodkug fya;=jls' wo jk úg YS% ,dxlsl ;reK ldka;djka msßñ md¾Yjh ;rï fkdjqK;a hï ÿrlg uoHidr Ndú;hg iy u;aøjH Ndú;hg yqreù ;sîu;a wkd.;fha mshhqre ms<sld we;sùfï wjodkug fya;=jla fõ'

 • l,ska wjia:djl§ mshhqre frda.j,g uqyqKÿka whl= ùu '''
 • óg l,ska iuyr mshhqre frda. je<÷Kq ldka;djkag miqld,Skj mshhqre ms<sld we;sùfï wjodkula we;' fujka wjodkï ldKavj,g wh;a ldka;djka ;ukaf.a mshhqre ms<sn|j jeä wjOdkfhka isàu b;d jeo.;a h'

 • ffokslj jHdhdu fkdlsÍu '''
 • wo mj;sk ld¾h nyq, Ôjk rgdj;a" jerÈ wdydr mqreÿ ksid;a fndfyda ldka;djka ia:q,;djhg m;afõ' ia:q,;djh mshhqre ms<sldj,g fya;=jla fõ'

 • fïoh jeä wdydr lEu fõ,g tl;= lr .ekSu'''
 • fïoh nyq, wdydrh lEu fõ,aj,g tl;= lr .ekSfuka ;rndre nj we;sfõ'

  mshhqre ms<sldj uq,a wjia:dfõ y÷kd .; hq;af;a wehs'''

  mshhqre ms<sldj uq,a wjia:dfõ§ y÷kd .ekSu uÕska iqj lr .ekSu myiq fõ' fï i|yd ldka;djka ;ukaf.a mshhqre ms<sn|j wjodkfhka isàu;a mshhqre ms<sldfõ frda. ,CIK ms<sn| wjfndaOfhka isàu;a jeo.;a fõ' tuÕska ;udf.a mshhqrej, hï fjkila ;sfí ±hs y÷kd .; yels w;r ta wkqj l,skau ffjoH Wmfoia i|yd fhduq úh yelshs'

  úfYaIfhka weußldj" tx.,ka;h jeks ÈhqKq rgj, mshhqre mÍlaId lr .ekSfï (Screening test) id¾:l jevigyka ldka;djka i|yd ls%hd;aul fõ' tx.,ka;fha ldka;djka jir 03 lg jrla mshhqre ms<sld y÷kd .ekSfï uefuda.%ï mÍlaIdj i|yd fkdñf,a fhduq lrhs'

  l,a ;shdu y÷kd .;af;d;a mshhqre ms<sldj ksÜgdjg iqj l< yelshs' '''

 • mshhqf¾ lsß ksIamdokh lrk .%kaÓ kd, moaO;shgu iSud jQ mshhqre ms<sld ;;a;ajhka (Invasive breast cancer) mQ¾j ms<sld wjiA:dfõ§ y÷kd .; yels fõ' fuu wjia:dfõ§ mshhqre ms<sldj ffi,j,ska t<shg meñK fkdue;' fuu ;;a;ajfha§ mshhqre ms<sldj ksÜgdjgu iqj l< yelshs'
 • tfukau mshhqf¾ lsß ksIamdokh lrk .%ka:§ kd, moaO;sfhka t<shg meñKs mshhqre ms<sld ;;a;ajhka (Invasive breast cancer) o uq,a wjia:dfõ§ y÷kd .; yelshs' idudkHfhka mshhqre wdY%s; .eá;a;la weÕs,a,g ±kSu i|yd fikaáógrhla muK úYd, úh hq;=hs' tu mshhqre wdY%s; .eá;a; y÷kd .;a úg id¾:l f,i m%;sldr l< yelshs' me;sßh yels mshhqre ms<sldfõ uq,a wjia:dj y÷kd .; yelshs'
 • by; i|yka l< wjia:dj,§ mshhqre ms<sldj y÷kd .ekSfuka we;sjk jdisodhl ;;a;ajh jkafka m%;sldr lrk ffjoHjrhdg frda.Shd ksÜgdjg iqj lsÍfï wjia:dj ,eîuhs' tfukau mshhqre ms<sldfjka we;s jk urK ixLHdj o wju lr .; yelsùuhs'

 • ldka;djlf.a iqkaor;ajhg iy fm!reIhg b;d jeo.;a jk mshhqre wdrlaId lr .ekSug o yelsfjhs'
 • mshhqre ms<sldfõ frda. ,laIK'''

 • .eá;a;la fyda .eá;ss iajNdjhka mshhqrej, msysgd ;sîu'
 • mshhqf¾ ifï >kùula ;sîu'
 • ;kmqvqj, fjkila ;sîu'
 • fuys§ ;kmqvqfõ msysàfï fjkila fyda yevfha fjkila isÿúh yelshs'

 • mshhqre foflys wiuñ;slNdjhla ;sîu'
 • mshhqrej, iqj fkdjk r;= meye;s fyda f;; iys; oohla fyda ;=jd,hla ;sîu'
 • mshhqrej,ska lsß fkdjk widudkH i%djhla msgùu
 • ;kmqvq we;=<g .s,ShEula fyda ÈYdfõ fjkila'
 • mshhqf¾ iu j< .eiqKq iajNdjhlska Èiaùu
 • mshhqrej, meyefha fjkila ùu
 • lsys,s m%foaYfha bÈóula fyda wmyiq;djla we;sùu'
 • È.= ld,hl isg mj;sk mshhqf¾ widudkH fõokdjla ±kSu'
 • fujeks frda. ,CIK ;sfíkï fïjd mshhqre ms<sldjl frda. ,laIK úh yels neúka ksjerÈj ;yjqre lr.ekSu i|yd iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= yuqùu b;d jeo.;a fõ'

  mshhqf¾ iEu .eá;a;lau fyda iEu fjkilau mshhqre ms<sldjla fkdfõ'''

  mshhqf¾ hï fjkila y÷kd.;a úg ldka;d Tn ìh fkdúh hq;= w;r iEu y÷kd .ekSulau mshhqre ms<sldjla fkdjk neúka jeäÿr mÍCId lr .ekSu jvd;a iqÿiq fõ'

  iajhx mshhqre mÍlaIdj ms<sn|j ±kqj;a jkak'''

  mshhqre ms<sldjla l,ska y÷kd.ekSu i|yd ksjfia§u ldka;djg iajhx mshhqre mÍlaIdjla lr .; yels fõ' ;ju;a Tima jk ldka;djlf.a udisl Tima pl%h wdrïN ù Èk 05 fyda 10 w;r iajhx mshhqre mÍlaIdjg fhduq úh yelshs' tjeks ldka;djla ;u wf;a 2" 3" 4 weÕs,sj, uq,a mqrela tlg f.k ^weÕs,s ;=vqj,ska fkdfõ& ;u mshhqr fifuka fifuka mshjfrka mshjr Trf,daiqfõ lgq lerlefjk ÈYdjg iam¾Y lrñka hkúg fõokdjla fyda hï .eá;a;la we;s fõ kï jvd;a úuis,su;a ùu wjYH fõ'

  Tfí mshhqrej, fjkialï y÷kd .ekSug myiq wjia:djka''

 • Tn iakdkh lrk wjia:dj,§ Tnf.a mshhqre iam¾Y lr n,kak' th ne,Sfï§ f., iy lsys,s m%foaY ms<sn|j o úuis,su;a jkak'
 • we÷ï udre lrk wjia:dfõ§ lKakdähla bÈßmi isgf.k mshhqrej, fmkqu ksÍCIKh lrkak' mshhqrej, yevh" m%udKh" meyefha fjkialï we;a±hs ie,ls,su;a jkak'
 • ziqjkdßZ fyda ziqjÈúZ idhk u.ska mshhqre ms<sldj, l,ska y÷kd.ekSug fhduqjkak '''

  ´kEu ldka;djla ;udf.a mshhqrej, fjkialula y÷kd .;af;a kï th mshhqre ms<sldjl frda. ,CIK úh yels neúka ffjoHjrhl= fj; fhduq úu b;d jeo.;a fõ' ta i|yd Tng <Õu we;s rcfha frdayf,a ndysr frda.S wxYhg fyda rgmqrd ;sfnk rcfha frday,a iy fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,j, mj;ajdf.k hk ziqjkdß idhkZ fyda ziqjÈúZ uOHia:dkj,g fhduqùfuka jeäÿrg;a idhksl mshhqre mÍlaIdjkag iy ffjoH Wmfoiaj,g fkdñf,a fhduq úh yelshs'

  ;jo ;D;Sl i;aldr frday,a uÕska mj;ajd f.k hk zmshhqre idhkZ j,g jqj;a fhduq ùfuka wjYH Wmfoia ,nd.; yelshs'

  ´kEu ldka;djlg fld<U cd;sl frday," kdrdfyakamsg cd;sl ms<sld u¾ok jevigyk ^uyck fi!LH f.dvkeÕs,a," fkd' 555$5" we,aúá., udj;" fld<U 05" ÿrl;k - 011236867& uÕska o fkdñf,a mj;ajk mshhqre ms<sld l,ska y÷kd.ekSfï idhkj,g fhduq ùfuka wjYH ffjoH Wmfoia iy mÍCIdjka lr .; yelsh'

  mshhqre ms<sld idhksl mÍCIdjka

  mshhqre ms<sldjla y÷kd .ekSu i|yd á%m,a wefiiaÜukaÜ (Triple Assessment) l%ufõohka Ndú; lrk w;r tys§ idhksl mÍlaIdj" w,ag%d ijqkaâ ialEka fyda uefuda.%ï mÍlaIdj" nfhdamaiS mÍlaIdj fyj;a mg, mÍlaIdj hk l%ufõohka Y,H ffjoHjreka Ndú; lrñka mshhqre ms<sldjla o keoao hk j. yßhgu y÷kd .kS' fï i|yd rcfha frday,aj, myiqlï we;'

  úfYaIfhkau wfma rfÜ o wd¾:jyrKh jQ ldka;djkag ÈhqqKq rgj, fukau jirla mdidu uefuda.%ï mÍlaIdjg fhduqùu ms<sn|j ffjoHjrhd iuÕ idlÉPd l< yelsh' tfiaùfuka mshhqre ms<sldj uq,a wjia:dfõ y÷kd.ekSu u; T!IO m%;sldr iy Y,H m%;sldr u.ska iïmQ¾Kfhkau iqj lr .; yelsh'

  Tfí mshhqrej, idudkH iajNdjh l=ula±hs ±kqj;a ùu" fjkialï y÷kd .ekSu iy fjkialï ;sfí kï ta ms<sn|j úuis,su;a fjñka jydu ffjoH Wmfoiaj,g fhduquÕska Tfí Ôú;h mshhqre ms<sldfjka fírd .ekSug fyd|u l%uh jkq we;'

  ffjoH cdklS úodkm;srK
  wOHCIsld
  cd;sl ms<sld u¾ok jevigyk
  we,aúá., udj;" kdrdfyakamsg'

  m%cd ffjoH úfYAI{ iqrdÊ fmf¾rd
  cd;sl ms<sld u¾ok jevigyk
  we,aúá., udj;" kdrdfyaakamsg'

  m%cd ffjoH úfYaI{ khkd o w,aúia
  ms<sld l,ska y÷kd .ekSu iy j<lajd .ekSfï wxYh"
  cd;sl ms<sld u¾ok jevigyk
  we,aúá., udj;" kdrdfyakamsg'

  ms<sld frda. úfYAI{ ffjoH cd,sh chfialr
  ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrekaf.a ix.uh
  Èia;s%la uy frday, - wúiaidfõ,a,

  ^mshhqre ms<sld ms<sn| ±kqj;a lsÍfï udih fjkqfjka fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh meje;s udOH iïuka;%Kfha foaYk weiqfrks'&

  yßka§ ,shkf.a