නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

YÍr අභන්තරය ගැන බලන ENDOSCOPY mÍlaIdj'''
úúO frda. ;;a;ajhka ks¾Kh lsÍug wm úúO wjia:dj, úúO mÍCIK isÿlrkq ,nkjd' tfia isÿ lrk mÍCIK w;=ßka j¾;udkfha ks;r wikakg olskakg ,efnk mÍCIK úfYaIhla jkqfha Endoscopy mÍCIKhhs' Endo f,i wms y÷kajkq ,nkafka wNHka;rh hkakhs' Scopy hkq ks¾udKh ke;fyd;a ne,Su muKhs' tkï Endoscopy mÍCIKhla uÕska wms isÿlrkq ,nkafk YÍrfha wNHka;rh ne,Suls'

fndfyda fokd okakd iy fndfyda fofkla mSvd ú¢k ;;a;ajhla f,i Gastritis frda.S ;;a;ajh y÷kajd Èh yels w;r Worfha we;sjk fõokd ish,a, Gastritis ;;a;ajhla fkdjk ksid b;d W;aikak f,i frda. ,CIK fmkajk mqoa.,hl= isàkï fuu Endoscopy mÍCIdj isÿ lrkq ,nhs'

we;eï fokd úuik m%Yakhla jkqfha Endoscopy mÍCIKh fjkqjg Scan mÍCIKhla fyda MRI mÍCIKhla fhdod.; yelso hkakhs' fndfyda úg Endoscopy mÍCIKhla wm wdydr ud¾.fha we;=<; ì;a;sj, iajNdjh ksÍCIKh lsÍu isÿ lrkq ,nk w;r tA i|yd úl,am mÍCIK l%ufõohla kï lsÍu wmyiq lreKls' thg fya;=j Endoscopy mÍCIKhla ,efnk iqmeyeÈ,s o¾Ykh fjk;a mÍCIKhla uÕska tfia ,nd.; fkdyels ùu;a mÍCIKhg wu;rj fuh m%;sldr l%uhla f,io fhdod .ekSug we;s yelshdj;a ksihs' wm fndfyda úg Endoscopy mÍCIK isÿlrkq ,nk fudfydf;a §u ;jÿrg;a mÍCIK lghq;= i|yd th myiq lsÍug Biopsy fldgia ,nd .ekSu isÿ lrkq ,nkjd'

Endoscopy mÍCIK j¾. lSmhla mj;sk w;r iq,Nj ±lsh yels j¾.h jkqfha Upper Gastrointestinal Endoscopy úfYaIhhs' fuh uqLh yryd we;=,a lrk leurdj uÕska wdydr ud¾.fha by< fldgi wdudYh iy l=vd wka;%fha by< fldgi keröu isÿ lrkq ,nkjd' fï i|yd meh 06 l muK ld,hla ksrdydrj isg isÿ l< hq;= w;r frday, ;=< k;r ùula isÿ fkdlr ndysr frda.sfhl= f,i mjd fuu mÍCIKh isÿ l< yel'

mÍCIKh isÿlsÍfï§ frda.shd hï lsis ks¾úkaokhlg ,lalrk w;r fuu mÍlaIKh ;=<ska wêl fõokdjla we;s ùula isÿjkafk keye' fndfyda úg frda.shd hï CIKsl ksødjlg ,lalr tu mÍlaIdj isÿl< yels w;r jhi wjqreÿ 12 - 13 la muK by< ´kEu mqoa.,hl=g b;d myiqfjka fuu mÍCIKh isÿl< yels w;r l=vd <uhl= kï muKla úfYaIfhka iQodkula iys;j Endoscopy mÍCIKh ie,iqï lrkq ,nkjd'

úfYaIfhkau Tn jhi wjqreÿ 50 blaujQ mqoa.,hl= kï iy Tnf. jeisls<s hEfï iajNdjh fjkia ù we;akï úfYaIfhkau jeisls<s .sh;a Tng iïmQ¾Kfhkau tu lghq;a; isÿ fkdjQ iajNdjhla fyj;a u< my ksis mßÈ msg fkdjk nj Tng ±fkkjd kï iy u< iu`. reêrh msgùu isÿ fjkjd kï Tn wksjd¾hfhkau Endoscopy mÍCIKhg fhduq úh hq;=hs'

we;eï úg wdydr ud¾.fha by< fldgi fyj;a ., kd,h fldgfiys iqjl< fkdyels ;rï me;sÍ .sh ms<sld ;;a;ajhla ;snqKfyd;a Stent tlla fh§u uÕska wdydr .ekSu myiqlrjk w;r tuÕska frda.shdf.a Ôú;h hï ld,hla /l .; yelsh' thg wu;rj my< wdydr ud¾.h o ms<sld ffi, j¾Okh ù u< øjHh msglsÍfï wmyiq ;;a;ajhlg m;aj ;sfí kï tu ms<sld ffi, yrydo Stent tlla fh§u uÕska u< øjH msglsÍfï yelshdj ,nd Èh yelsh' fuu m%;sldr l%u i|yd fhdod.kq ,nkafka o Endoscopy l%u fõoh jk w;r tuÕska b;d ixlS¾K ffY,l¾uhlg frda.shd fhduq ùfuka j<lajd .; yelsh'

fuhg wu;rj ms;a;dYfha isg my<g tk m%Odk ms;a; ffi,h ;=< isrù we;s .,a fyj;a ms;a;dYfha iE§ my<g .uka lr isrù we;s .,a bj;a lsÍug Endoscopy mÍCIKh fhdod.; yelsh' th ERCP fyj;a Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography f,i y÷kajk w;r tuÕska fuhg fmr ld,fha Open Surgery f,i isÿ lrk ,o ie;alula lsisÿ lemqulska f;drj isÿlsÍfï yelshdj ±ka ,eî ;sfnkjd'

fufia n,kúg Endoscopy iy ;j;a tla mÍCIK l%uhlg jvd bÈßhg .sh m%;sldr l%uhla f,i y÷kajd Èh yelsh' Tng hï wjia:djl fuu Endoscopy mÍCIKhlg fmkS isàug isÿ fjkjd kï Tnf.a jhi fyda fjk;a mj;sk f,v frda. wdÈh fndfyda úg fï i|yd ndOdjla fkdfõ' b;d wdrCIs;" b;d blauka yd b;d úYajdi odhl mÍCIK yd m%;sldr l%uhla f,i Endoscopy y÷kajd Èh yelsh'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,