නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

,sx.sl fn,ySk;dj we;s lrk ÿïjeá fmky¿ ms<sldj,g m%Odk;u fya;=jhs
Y%S ,xldfõ msßñka w;r fojekshg nyq, fmky¿ ms<sldjhs'


weianeiafgdia iy is,sldj,g ksrdjrKh ùfuka fmky¿ ms<sld we;sùfï wjodkula


ksOka.; fmky¿ frda. we;s whg miqld,Skj fmky¿ ms<sld we;sùfï wjodkula fmky¿ ms<sld fndfydauhla j<lajd.; yel'


fmky¿ ms<sldj f,i y÷kajkafka'''

iajrd,h" jï iy ol=Kq iajdikd," iajdikd,sld fyda fmky¿ mgl ;=< yg.kakd ms<sld fmdÿfõ fmky¿ ms<sld f,i y÷kajkq ,efí'


msßñka w;r fojekshg nyq, ms<sldj

Y%S ,xldfõ ldka;djka w;r t;rï fuu ms<sldj nyq, fkdjqKo msßñka w;r fojekshg nyq,u ms<sldj fmky¿ ms<sld fjhs' th fojeks jkafka uqL ms<sldj,g muKs' ±kg uqøKh lr m%isoaêhg m;a lr we;s ms<sld o;a;j,g wkqj 2019 jif¾ w¨;skau y÷kd.;a ms<sld frda.Ska 31"848 fokd w;=ßka 14"854 fofkl= msßñ ms<sld frda.Ska jk w;r bka 1"264 fofkl=u fmky¿ ms<sld frda.Ska f,i jd¾;d fõ'

uyd ì%;dkHfha 2017 jir ;=<§ fmky¿ ms<sld frda.Ska 47"800 la y÷kdf.k ;snq w;r bka 24"900 msßñ wh o b;sßh jQ 22"900 .eyekq wh jQy' fuu fmky¿ ms<sld frda.Skaf.ka 80] lg muK tu ms<sld iE§ug m%Odk fya;=j ù ;snqfKa ÿï jeá bÍuh'


fmky¿ ms<sld we;s lsÍug fya;= jk fyda wjodku jeä lrk idOl'''

1' ÿï jeá bÍu'

2 f¾fvdaka jdhqj wd.%yKh ùu'

3 jevìfï§ fkdfhl=;a ridhksl úI øjHhkag ksrdjrKh ùu'

4 jdhq ¥IKh'

5 fmky¿ wdY%s; ksOka.; frda.j,ska fm<Su'

6' fmky¿ ms<sld i|yd mjq,a b;sydihla ;sîu'


fmky¿ ms<sldj,g m%Odk;u fya;=j ÿïjeá bÍuhs'''

,sx.sl fn,ySk;dj we;s lrk ÿïjeáh fmky¿ ms<sldj,g m%Odk;u fya;=jhs' ;uqka úiska ÿïjeáh bÍu fyj;a il%Sh ÿïmdkh fukau wkqka Wrkd ÿïjeáj,ska msgjk ÿï ;udg wd.%yKh ùu fyj;a wl%Sh ÿï mdkh o tlfia fmky¿ ms<sldj,g u`. mdohs'

iajdñmqreIhd úiska ;u ìß| wi,skau isg ÿï bÍfuka ìß`ogo foujqmshka ;u orejka wi, isg ÿï bÍfuka tu orejkag o miq l,l§ fmky¿ ms<sld we;sùfï wjodkula we;'

b`oysg ÿïjeáhla bÍu fukau Èklg ÿïjeáhla folla jeks wvq m%udKhla bÍuo miqld,hl§ fmky¿ ms<sldjla we;sùug m%udKj;ah' flfia kuq;a flfkl= Wrkq ,nk ÿïjeá m%udKh jevùu;a" ÿïjeá Wrk ld,h jeäùu;a fya;=fjka b;d flál,lskau fmky¿ ms<sldjl f.dÿrlaùug u`. mdokq we;'


weianeiafgdia iy is,sld jeks ridhkslj, n,mEu'''

fkdfhl=;a bÈlsÍï l¾udka; i|yd fhdod.kakd weianeiafgdia iy is,sld jeks ridhkslj,g ksrdjrKh ùu ksido fmky¿ ms<sld we;súh yelsh'

;jo ãi,a oykhùfuka bj;g hk ÿu wd.%yKh ùu ksido fmky¿ ms<sld we;súh yelsh' fï wjodku jeämqru we;af;a jD;a;Suh ßhÿrkag iy jdyk w¨;ajeähd lrk zñlekslaZ jrekagh'

±ä ld¾ólrKh fya;=fjka isÿjk jdhq ¥IKh ksid wmsßisÿ úI iys; jdhQkag ksrdjrKh ùfukao fmky¿ ms<sld wjodku jeäjk nj fidhdf.k ;sfí'


ksOka.; fmky¿ frda.j, n,mEu'''

ksOka.; fmky¿ frda.hka jk zztïmsiSudZ iy zfl%dksla fn%dkalhsáiaZ jeks frda.S ;;a;ajhka we;s whg o miq ld,Skj fmky¿ ms<sld iE§fï wjodku jeäh' idudkHfhka fuu ksoka.; frda. ;;a;ajhka we;sùugo fya;= fjkafka ÿïjeá ÿu iy úI jdhqka ks;r ks;r wd.%yKh ùuh'

wj¾K fukau lsisÿ .| iqj|la fkdue;s úlSrKYS,S jdhqjla jk f¾fvdka jdhqj jd;dY%h wvq f.dvke`.s,s ;=< jeämqr tl;= fjhs' fuu jdhqj wd.%yKh ùuo fmky¿ ms<sld jeä lsÍug fya;=fjhs' f.dvke`.s,s ks¾udKfha§ fyd¢ka jd;dY%h ,efnk f,i tajd idokafka fï ksidh' f¾fvdaka jdhqjg ks;r ksrdjrKh jk wh ÿïjeáo Wrkafka kï Tjqkg fmky¿ ms<sld we;sùfï wjodku b;d jeäh'
fmky¿ ms<sld j¾.

1' l=vd ffi, fkdjk fmky¿ ms<sld ^Non Small Cell Iung Cancer&

2' l=vd ffi, fmky¿ ms<sld (Small Cell Iung Cancer)


óg wu;rj ñfid;S,sfhdaud ^Mesothelioma& kï b;d l,d;=rlska we;s jk fmky¿ wdia:rKh wdY%s; ms<sld j¾.hlao ;sfí'


fmky¿ ms<sldfõ frda. ,CIK

1' ks;ru we;sjk leiai'

2' §¾> ld,hla leiai ;snqK flfkl=f.a kï yÈisfhau leiafia iajNdjh fjkiaùu' leiai ksid we;sjk y~ fjkiaùu fyda leiai iu`. fõokdj we;sùu'

3' fjkod wmyiqjlska f;drj lrk jevla lsÍfï§ mjd ±ä fjfyila ±kSu'

4' leiai ksid fiu msgùu fyda fiu iu`. f,a msgùu'

5' mmqfõ fyda Wrysiaj, lelal=u fyda fõokdjla we;sùu'

6' ks;r ks;ru mmqfõ úIîc wdidokhka we;sùu iy tajd iqj lsÍu wmyiqùu'

7' lEu wreÑh'

8' yqiau .ekSfï wmyiq;dj'

9' isref¾ nr ie,lsh hq;= f,i wvqùu'

b;d l,d;=rlska fmky¿j, by< fldgfia we;súh yels ms<sld j¾.hls zmekafldaiaÜZ w¾nqOh' tu.ska úfYaI jQ frda. ,CIK we;súh yelsh' fufia we;súh yels úfYaI frda. ,CIK iuQyh zfydakria iskafv%dauhZ ^Horner’s syndrome& f,i y÷kajkq ,efí' tajd kï ms<sldj we;s me;af;a"

1' weysms,a,u my<g weoye,Su fyda wm%dKslùu'

2 wefya l¿ bx`.sßhdj ;=< we;s zwefya nndZ l=vd ù ;sîu'

3 uqyqfKa tla me;a;l muKla oyäh fkd±óu'

óg wu;rj nyq,ju we;sjkafka Wrysfia we;sjk oreKq fõokdj iy th w; Èf.a .uka lsÍuh'
fmky¿ ms<sld y÷kd .ekSfï mÍCIK'''

1' ir,u mÍCIKh jkafka fmky¿j, ,nd.kakd tlaia lsrK mßCIdjhs'

2' CT ialEka mÍCIdj u.ska fmky¿ ms<sldj y÷kd .ekSu iy th fmky¿j, fyda bka msg;g me;sÍ we;ao hkak;a n,d.; yelsh'

3' MRI ialEka mÍCIdj u.skao fmky¿ ms<sldj ms<sn| jeämqr f;dr;=re n,d.; yels w;r tu ms<sldj fud<hg me;sÍ we;ehs iel isf;kafka kï fud<fha lrkq ,nk MRI ialEka mÍCIdj u.ska th n,d.; yelsh'

4' leurdjl Wmldrfhka iajik ud¾.h mÍCId lr ne,Su zfn%dkafldiafldmsZ mÍCIdj u.ska isÿlrk w;r ms<sld w¾nqoh tu.ska ksÍCIKh fõ kï mgl kso¾Ylhka ,nd.ekSuo isÿ lrkq ,efí'

5' wiaÓj,g ms<sldj me;sÍ we;a±hs fidhd ne,Sug zzfndaka ialEkaZ mÍCIdjka isÿ lrkq ,efí'

6' zfmÜ iSàZ ^PET-CT&ialEka mÍCIdj ysi isg fom;=< olajd lrkq ,nk mÍCIdjla jk w;r fmky¿ ms<sldjl jHdma;sh ne,Su i|yd úfYaIfhkau wkqu; ialEka mÍCIdjls'

7' fmky¿ ms<sld frda.Ska fukau wfkl=;a ms<sld frda.Skaf.ao ms<sld mgl fukau frda.shdf.a reêr kso¾Yl Wmfhda.S lrf.k lrkq ,nk iúia;rd;aul mÍCIK ±ka f,dalfha mj;shs' fuu.ska ms<sldj ms<sn| iúia;rd;aul f;dr;=re ,nd.; yels w;r frda.S ;;a;ajh iqj lsÍug fyda md,kh lsÍug Èh hq;= iqÿiqu m%;sldrho fuu.ska ;SrKh lr.; yelsh'


fmky¿ ms<sld i|yd lrkq ,nk m%;sldr

  • Y,Hl¾u'
  • idïm%odhsl ms<sld kdYl T!IO m%;sldr'
  • b,lal.; ms<sld kdYl m%;sldr cdk mÍCIK u.ska fï i|yd iqÿiq m%;sldr ;SrKh lrkq ,efí'
  • zbñhqfkda f;rmsZ fyj;a m%;sYla;slrK m%;sldr fuu m%;sldrho ;Srkh jkafka cdk mÍCIdjkaf.a m%;sM, wkqjh'
  • úlsrK m%;sldr'
  • iyk i;aldr m%;sldr l%u'


fmky¿ ms<sld fndfydauhla j<lajd.; yels tajd fjhs' tneúka fmky¿ ms<sld wjodku jeä lrk ldrKd fyd¢ka jgydf.k tajdhska wE;aùfuka fmky¿ ms<sld we;sùu fndfyda ÿrg j<lajd .; yelsh'


ms<sld frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
Idu .=K;s,l


wxY m%Odks - wdisß AOI ms<sld uOHia:dkh
wdisß Y,H frday,
kdrdfykamsg


yßka§ ,shkf.a