නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.eíf., ms<sldjg tfrys tkak;la
frda.ldrl ffjri iy nelaàßhd ksid ñksia isref¾ we;s fjk wdidok iy frda.dndO fndfyda úg fláld,Sk úh yels jqK;a we;eï frda.ldrl ld,dka;rhla mej;Su ksid ld,h;a iu. ms<sld ;;a;ajh olajd j¾Okh úh yelshs' udkj memsf,daud (Human Papillomavirus-HPV) ffjrih;a fï ;;a;ajhg ksoiqkla' .eíf., ms<sldj Y%S ,xldfõ ldka;djka w;r olakg ,efnk fojekshg nyq, ms<sldjhs' iEu jirl§ ldka;djka 1"407 la .eíf., ms<sld ;;a;ajhg f.dÿre fjk w;r thska 780 lau ñh hkq ,efí' kuq;a .eíf., ms<sldj hkq j<lajd .; yels frda.S ;;a;ajhla'

udkj memsf,daud ffjrih ke;akï yshquka memsf,daud ffjrih hkq tlsfklg fjkia ffjri j¾. ishhlska muK iukaú; ffjri ldKavhla' fuys wvqu jYfhka ms<sld ldrl j¾. oyy;rla muK wvx.= fjkjd' yshquka memsf,daud ffjrih fndfyda úg ,sx.slj iïfm%aIKh fjk w;r ffjrifha iïfm%aIKh ksid .eíf., ms<sld ;;a;ajh we;s ùug bv ;sfnkjd'


.eíf., ms<sldjl uQ,sl ,laIK

 • fhdaks ud¾.fhka wl%uj;a reêr jykh
 • ,sx.sl ixi¾.fhka miq reêrjykh
 • fhdaks ud¾.fhka wêl ÿ¾.kaO Y%djhla msgùu
 • Tima ùu kej;S we;s ldka;djkaf.a fhdaks ud¾.fhka reêrh msgùu'

^fuu ,laIK ms<sldjla fkdjk fjk;a frda. ;;a;ajhkays§;a we;s úh yelshs&


tlai;a rdcOdksfha ms<sld m¾fhaIK wdh;kh úiska fmkajd fok wkaoug udkj memsf,daud ffjrihg tfrys tkak;la u.ska .eíf., ms<sld frda.Ska ixLHdj 90] lska muK wvq lsÍfï yelshdj we;s neõ fmkajd fokjd' .eíf., ms<sld we;s fjkafk ffjri u.ska jk w;r Bg tfrys tkak;la u.ska úIîch fndfyda ÿrg j¾Okh l< yels neõ Tjqkaf.a woyihs' tkak;la ,nd .;a whg .eíf., ms<sld y÷kd .ekSu i|yd jQ mema mÍlaIK fjkqfjka fhduq jk wjia:djkao fï ksid wvq jk neõ m¾fhaIlhkaf.a woyihs'

mema mÍlaIKh idudkHfhka isÿ jkafka ksfrda.S ldka;djka i|ydhs' jhi wjqreÿ 35 blaujQ újdyl ldka;djkag wod, idhkhl§ mema mÍlaIdj isÿ l< yelshs' tA jf.au ,sx.sl in|;d mj;ajk ldka;djka m%:u tlaùfuka jir mylg miq mema mÍlaIdj isÿ lr .ekSu jeo.;a'


.eíf., ms<sld wjodku we;s ldka;djka ljqo'''@

 • yshquka memsf,daud ffjri wdidÈ; ldka;djka
 • wvq jhil§ ,sx.sl tlaùug m;a ldka;djka
 • nyq mqreI fiajkfha fhfok ldka;djka
 • nyq ia;S% fiajkfha fhfok mqreIhska iu. ,sx.sl fiajkfha fhfok ldka;djka
 • wls%h fyda il%sh f,iska ÿïmdkhg iïnkaO ldka;djka
 • úúO frda. i|yd m%;sYla;slrK ySklrjk T!IO Ndú; lrk ldka;djka
 • ,sx.slj fndajk frda.je<£ we;s ldka;djka


,sx.sl bkakka we;s lrk memsf,daud ffjrih we;=¿j HPV j¾. kjhla fjkqfjka wdrlaIdj i,ik tkak;la ksmoùug tlai;a rdcOdksh iQodkñka isákjd' ms<sld ldrl HPV ffjrih u.ska isref¾ DNA iy wdidÈ; ffi,j, oreKq fjkialï we;s lr tAjd ms<sld njg m;a ùfï bvlv we;s lrkjd' ffjrih fhdaks ud¾.fhka fyda uqLh" .=oh jeks wjhj Tiafia me;sÍu isÿ fjkjd muKla fkdj .=ofha YsIaKfha fukau ysi" f., m%foaYfha we;s fjk we;eï ms<sld iu. iïnkaO;djhla olajkjd' .eíf., ms<sldj ;=rka lsÍu i|yd jk f,dal fi!LH ixúOdkfha ie,iqu mßÈ rgj,a ishhlg wêl ixLHdjla fuu tkak; Ndú; lsÍu wdrïN lr ;sfnkjd'


m%;sM, úYauh cklhs'''

tlai;a rdcOdksfha fi!LH wdrlaIK ld¾hdxYfha úfYaI{ jix.; frda. úoHd{ ffjoH jefkid I,Snd i|yka l< wkaoug fuu fidhd .ekSu úYsIaghs' tu.ska tkak; yryd ldka;djka w;r .eíf., ms<sld wkqmd;h úYauh ckl f,iska wvq lsÍug yelshdjla ,efnkjd'

tlai;a rdcOdksfha ms<sld m¾fhaIK wdh;kfha m%Odk úOdhl ks<OdÍ ñfI,a ñp,a i|yka lrkafka fuys m<uq wOHkfha§ fmkS .sh wkaoug HPV tkak; ksid .eíf., ms<sld j¾Okh ùfuka oyia .Kkla ldka;djka wdrlaIdj ,nd .;a;d' tA u; mokïj is;k úg wkd.;fha§;a fuys m%;sM, b;d id¾:l f,iska iudc.; ùug bv ;sfnkjd'

fuu tkak; ud;%d follska hqla; jk w;r ihuil mr;rhlska hqla;j ,nd .; hq;=hs' fï fjk úg;a HPV tkakf;a wdrlaIdj .ek ;yjqre ùu ,ndf.k ;sfnkjd' ,ekafiÜ jd¾;djg wkqj 2008 jif¾§ fuu HPV tkak; ,nd .;a orejka fï jk úg jeäysá jhfia miqfjkjd' wOHhkfhka y÷kd f.k we;s wkaoug Tjqka mQ¾j ms<sld j¾Ok ;;a;ajfhys § .eíf., ms<sld wjodku i|yd 87] l wdrlaIdjla ,nd we;s njhs' tA ksid fuys n,mEu b;d úYd, neõ ,kavkfha lskaia úYaj úoHd,fha m¾fhaIK idudðl uydpd¾h mSg¾ ifihsks i|yka lrkjd'

kuq;a fuu tkak; ,sx.sl ls%hdldÍ;ajh wdrïN lsÍug fmrd;=j ,nd §u u.ska id¾:l m%;sM, ,nd .; yels jqK;a jeäysá jhfia§ tkak; ,nd §u ,sx.sl ls%hdldÍ;ajh wdrïN lsÍug fmrd;=j ,nd §u ;rugu id¾:l fkdjk neõ fmkajd fokjd' iuia;hla f,i .;a úg HPV jevigyk u.ska ms<sld 450 la yd mQ¾j ms<sld 17"200 la muK j<ld we;s nj wOHhkh u.ska weia;fïka;= lr ;sfnkjd'

uydpd¾h ifihsks i|yka lrk wkaoug fï ;;a;ajh mdfjk whsia m¾j;fha ;=v muKla msg;g fmkSug iudkhs' fï fjk úg tkak; ,nd ÿka msßi wvq jhfia miq fjk ksid Tjqka ;ju;a ms<sld frda. ;;a;ajfhka wdrlaId jqK;a ld,h iu. .eí f., ms<sldjg tfrysj fuu tkak; ,nd fok wdrlaIdj .ek ;j ÿrg;a wjOdkh fhduq lsÍug isÿ fjk njhs'


î'î'iS' mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd