නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ bjr keye'''' fi!LH mqreÿ w;yßkak tmd
fldúâ wdidÈ; nj ;yjqre jqfKd;a 1904 ÿrl;k wxlhg fyda 247 wu;d Tfí frda. ;;a;ajhka .ek ±kqqï fokak'


niakdysr m<df;a mÈxÑ fldúâ frda.Ska fjkqfjka m,aia Tlaisóg¾ fkdñ,fha ,nd .ekSfï myiqlï ;sfí


fldúâ ffjrih iu. Ôj;aùug isÿ fjk hq.hl§ yÈisfha fyda Tn wdidÈ; jqfKd;a ta fjkqfjka m%;spdr olajkafka flfiao''@ fuu ffjri wdidokh ksid Tn wkjYH f,iska l,n, úh hq;= keye' ta jf.au frda. ;;a;ajhka we;s jqjfyd;a ta .ek fkdi,ld isàu Tfí frda. ixl=,;djhka jeä ùug jf.au ffjrih iudcfha iïfm%aIKh ùfï jeä m%jK;djhla we;s fjkjd' ta ksid fldúä ffjri wdidokh iu. frda.sfhl=f.a m%;spdr fudkjdo''@

fldúâ frda. ;;a;ajhl§ blauka m%;sldr .; hq;= nrm;< wjia:djka jf.au nrm;< fkdjqK;a m%;sldr .; hq;= wjia:d ;sfnkjd' Bg wu;rj ksjfia isg frda. ;;a;ajh l,ukdlrKh lr .ekSfï wjia:djka ;sfnkjd' fï ;;a;ajhka .ek frda.shdg ;SrKh lsÍu wmyiqhs' ta ksid Tng hï fldúâ wdidÈ; nj ;yjqre jqfKd;a 1904 ÿrl:k wxlhg fyda 247 wu;d Tfí frda. ;;a;ajhka .ek ±kqï fokak' Tfí frda. ,laIK wkqj ffjoHjre lKavdhula úiska Tn .ek miqúmrï lrk w;r frday,a.;j m%;sldr l< hq;= frda.Ska frday,a.; lsÍu jf.au nrm;< frda. ;;a;ajhka fkdue;s frda.Skaf.a frda. ;;a;ajhka l,ukdlrKh isÿ lrkjd' iuyr frda.Ska ksjfia r|jd f.k frda. ;;a;ajh l,ukdlrKh lsÍu isÿ fjkjd'


blauka m%;sldr .; hq;= fldúâ 19 frda. ,laIK y÷kd .kafka flfiao'''@

 • yqiau .ekSfï wmyiq;djh ^ úfõlSj isák úg" l;d lrk úg"óg¾ lSmhla ÿr weúÈk úg&
 • ÿ¾j, nj jHdl=,;djh"isg .ekSug mjd wmyiq;djh
 • ix;Dma; Tlaiscka uÜgu 96 g jvd my< neiSu'
 • mmqfõ fõokdj iy ;o .;sh
 • mdpkh iy jukh ^ mia j;djlg;a jvd &
 • mdo ^ l,jd iy udxY fmaYs & fõokdj iy bÈuqu
 • leiai iys; reêrh msgùu'
 • kshñ; merisgfuda,a ud;%djla ,nd .;a kuq;a ta fjkqfjka m%;spdr fkdolajk Èk ;=kla mqrd mj;sk WK


mjqf,a tla wfhl= fldúâ wdidÈ; nj ;yjqqre jqfkd;a'''

mjqf,a idudðlfhla fldúâ wdidÈ; neõ ;yjqre jqfKd;a uyck fi!LH mÍlaIl" ffjoH ks<OdÍ fyda frday, fj; f.dia mjqf,a fiiq whf.;a fldúâ mÍlaIKhla lr .ekSu jeo.;a' mjqf,a wdidÈ; idudðlhdf.a frda. ,laIK nrm;< ;;a;ajhl kï frda.shd fjkqfjka ±ä wjOdkhla ±laùu jeo.;a'

fldúâ mÍlaIkhla lr .ekSug wmyiq kï Tn fldúâ frda.Ska l<ukdlrKh fjkqfjka jQ Í;s wkqj lghq;= lrkak' mjqf,a wfhl= wdidÈ; ùu iu. fiiq wh;a wdidÈ; ùfï jeä wjia:djla ;sfí'


fldúâ wdidÈ; frda.sfhl= wkq.ukh l< hq;= ms<sfj;a'''

 • iEu úkdä 30 lg jrla frda.shdf.a ksok bßhõj fjkia lrkak'
 • frda.shd isák ldurhg fyd|ska jd;dY%h ,efnkakg i,iajkak'
 • ksoka.; jl=.vq frda. ;;a;ajhka fkdue;s kï úc,k ;;ajh j,lajd .ekSug Èklg j;=r ,Sg¾ 1' 5 isg 2 la muK mdkh lrkak '
 • fm%daàka iy m,;=re jeäfhka wvx.= iun, wdydrhla .kak'
 • kdifha wjysr;djhla we;akï Èklg 2-3 w;r j;djla yqud,h ^steam& w,a,kak'
 • WK .;shla we;s úg meh yhlg jrla merisgfuda,a ud;%djla ,nd .kak'
 • W.=f¾ fõokdjla we;akï WKqiqï ¨Kq j;=frka W.=r fidaokak'
 • idudkHfhka ksjfia wkq.ukh lrk ir, w;afí;a wkq.ukh lsÍu;a jrola ke;'


fkdl< hq;= foa

 • ksis ffjoH Wmfoia wkqj ñil Tnf. ys;=u;h mßÈ ks¾foaY fkdl< NSAIDS / Steroids, COX jeks U!IO Ndú; fkdlrkak'
 • úfõlh jeo.;a jqK;a we| úfõlhu wkqu; fkdfõ'
 • uoHidr iy ÿïmdkfhka je<flkak'
 • frda.shdf.a we÷ï iy fjk;a mßyrKh lrk foa yqjudre fkdlrkak'
 • m%;sldr .ekSu yer fjk;a wjYH;djhka fjkqfjka ksjfika msg; fkdhkak'


wdidokfhka iqjh ,enQ miq'''

fldúâ wdidÈ;j iqjh ,enQ miqj;a Tng iïmQ¾K iqjh ,eîug hï ld,hla wjYHhs'ta ksid Ydßßl jHdhdu iy fjfyilr lghq;=j, tlajru fh§u fjkqjg l%udkql=,j ta fjkqfjka fhduq ùu jeo.;a'


miq fldúâ wmyiq;djhka''

fldúâ wdidÈ;j iqjh ,eîfuka miqj hï hï wmyiq;djhka .ek frda.ska úiska meñKss,s lsÍu isÿ fjkjd'

 • leiai $ yqiau .ekSfï wmyiq;djh
 • wdydr wreÑh
 • f;fyÜgqj
 • udxY fmaYs ÿ¾j,ju
 • ikaê ;o nj
 • ufkdaNdjhkaf.a fjkialï
 • ksÈ mqreÿ fjkiaùu


fuu wmyiq;djhka È.==ld,Skj mj;skjd kï ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a' Yajik wmyiq;djhka we;akï Yajik frda. ms<sn| idhkhla fj; fhduq ùu jeo.;a' .| iqj| ±kSfï .eg¨ È.=ld,Skj mj;skjd kï l¿fndaú, frdayf,a lK"kdih iy W.=r ^ ENT & ms<sn| Ñls;aid.drhla fj; fhduq ùu wjYHhs'


.eìkss ujla fldúâ wdidÈ; jqfKd;a'''@

.¾Nks ujla fldúâ wdidÈkh jqfKd;a jeä wjOdkhla ±laùu jeo.;a' ta;a l,n, úh hq;= keye' .eìks ujf. .¾NKS;ajh i;s 25 blaujd we;akï" iq¿ frda. ;;a;ajhla iy .¾Nkss;ajh iu. ne÷k w;=re ixl=,;djhka fkdue;skï ksjfia isg m%;sldr ,nd .ekSug ndOdjla keye'

kuq;a''' .eìks uj i;s 25lg wvq .¾Nks;ajhl kï weh kdß iy m%ij ffjoHjrfhl= $mjq,a fi!LH fiajd ks<OdßKsshf.a Wmfoia u; frday,a.; ùu fyda ksjfia isg m%;sldr ,nd .ekSug lSrKh l< yel'


l=vd orejka fldúâ wdidÈ; jqfKd;a frday,a.; lsÍug wjYHo'''@

l=vd orejka fldúâ wdidÈk ùu .ek;a foujqmshkaf.a jeä wjOdkhla ±laùu jeo.;a' jhi wjqreÿ folg wvq orejka frda. ,laIK wkqj frday,a.; lsÍu wjYH fjkjd' ta jf.au jhi wjqreÿ folg jeä orejka jqK;a fmkajk frda. ,laIK iy w;=re ixl=,;djhka wkqj frday,a.; lsÍu isÿ úh hq;=hs'


l=vd orejka fj;ska fmkajk frda. ,laIK fudkjdo'''@

 • ;o WK$ úáka úg WK we;s ùu'
 • ls%hdYS,snj wvq ùu iy ksÈu;
 • wdydr fjkqfjka reÑhla fkdue;s ùu'
 • Worfha fõokdj
 • ksrka;r jukh iy mdpkh
 • uq;%d msgùfï jdr .Kk wvqùu'
 • ;o iS;, iy fjõ,Su
 • ;o leiai
 • weia iy f;d,a r;= ùu'
 • yqiau .ekSfï wmyiq;djh
 • lïmk ;;a;ajh ^Fit&


m,aia Tlaisógrhla ^Pulse oximeter& ,nd .ekSug wmyiq kï'''

frda.sfhl=f.a Tlaiscka Odß;djh .Kkh lsÍug m,aia Tlaisógrhla wjYHhs' ta wkqj ix;Dma; Tlaiscka uÜgu 96 g jvd my< neiSu wjodkï ;;a;ajhla f,i ie<flkjd' kuq;a fï i|yd m,aia Tlais ógrhla wjYHhs' niakdysr m<df;a mÈxÑ fldúâ frda.Ska fjkqfjka m,aia Tlaisóg¾ fkdñ,fha ,nd .ekSfï myiqlï ;sfí'

 • niakdysr m,df;a mÈxÑlrefjl= ùu'
 • frda.shd fjkqfjka Tlaisógrhla ksjfia ;nd .ekSfï wjYH;djh
 • Tlaisógrhla fm!oa.,slj ñ,§ .ekSug wd¾Ól yelshdjla fkdùu u;'

i;s foll ld,hla frda.shd fjkqfjka Tlaisógrh r|jd .ekSfï myiqlï i,id ;sfnkjd'


fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha
uydpd¾h iy uyck fi!LH ms<sn|j
wdishdkq meis*sla wOHhk ixiofha
uy f,alï
uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l


mqkHd pdkaokS o is,ajd