නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mSkfikA mßiaiï fjkak
mSki hkqfjka y`ÿkajkafka mdrïmßlj fyda mdrïmßl fkdjk f,i we;sjk wdid;añl;djhla' fuu frda.S ;;a;ajfha § kdih yd kdihg iïnkaO fldagrl jeks fldgia j, ì;a;s bÈóu yd tajd wdY%s;j jeämqr Y%djhka msgùu isÿfjhs' fuu frda.S ;;a;ajh iuyr frda.Skag tla ld,hlg muKla we;s úh yels w;r iuyr frda.Skag §¾> ld,hla mqrd mej;sh yelshs'


frda. ,laIK''''

mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg frda. ,laIK fjkia úh yelshs' iuyfrl=g kdih isrùu m%Odk frda. ,laIKh f,i y`ÿkd.; yels w;r iuyfrl=g ks;r lsúiqï hdu m%Odk frda. ,laIKh úh yelshs' óg wu;rj kdih leiSu" kdih bÈóu" kdifhka fidgq Èhr .e,Su" W.=r leiSu" ks;r W.=r mE§ug isÿ ùu" weia leiSu" weia r;=ùu iy iu leiSu jeks frda. ,laIK fuu frda.Ska ;=< oelsh yelshs '


n,mdk idOl fudkjdo@

fuu frda.h iuyfrl=g mdrïmßlj je<f`ok frda.hla' ujg fyda mshdg fuu frda.S ;;a;ajh we;akï ÿ orejkag th we;s ùfï wjodkula ;sfnkjd'tfia jqj;a fuh iEu úgu mrïmrd.;j je<fok frda.S ;;a;ajhlau;a fkdfõ' frda.h je<`§ug" frda. ,laIK u;= ùug fyda tajd W;aikak ùug úúO idOl n,mdkak mq¿jka' wêl YS;," wêl riakh" by< mßir wd¾ø;djh tfia;a ke;skï c, jdIam jeä nj" jeisnr mßir ;;a;aj jeks ld,.=K úm¾hdi fï i|yd iDcq f,iu n,mdhs' tfukau nQ,a iys; frÈ" ldmÜ" úis;=re NdKav" uÿre oe,a" we| we;sß,sj, mj;sk ÿú,s iEu frda.sfhl=g u mdfya wys;lr f,i n,mE yelsh'ÿï jeá j,ska$or ,sfmka we;sjk ÿu" iqj| ú,jqka j¾." uÿre kdYl oÕrj,ska we;s jk ÿu fï i|yd n,mdhs' úÿ,s mxld iy jdhq iólrK;a fï ;;a;ajh flfrys iDcqju n,mdhs' óg wu;rj tla tla mqoa.,fhl=g muKla n,mdk úfYaIs; jQ idOl;a y`ÿkd.; yels wjia:d we;'


l< hq;= foa''

YÍrh WKqiqïj ;eìh yels we÷ï we£u" fodr cfk,a jid ;eìu" ms‚ jefgk mßirfha .uka fkdlsÍu" WKqiqï mdk j¾. Ndú;d lsÍu" yelskï ldur WKqiqïj ;nk WmlrK " W÷ka mdúÉÑh jeks l%u ;=<ska Tjqkg frda.h je<£fï fyda frda. ,laIK W;aikak ùfï we;s yelshdj wju lr .; yelshs' óg wu;rj ta i|yd ;sfnk T!IO j¾. ffjoH Wmfoia wkqj l%udkQl+,j Ndú;fhkq;a Tjqkg jvd;a wdrlaIdldÍ úh yelshs'


m%;sldr f,i''''

kdih úh,sj ;sfhk wjia:dfõ§ jdIam ÿï" T!Iêh ÿï" ysig f;,a oeóu isÿ l< yelsh'

f.dgqfld<" r;=,QkQ"bÕ=re".ïñßia jeämqr wdydrhg tl;= lr .kak'

úh<s bÕ=re"ly iu m%udK f.k lidh ilid mdkh lrkak'

l,a.sh mSkihg tkid,a"fld,a,ka fld<"l=re÷" kdu,a f¾Kq iu m%udK f.k l=vq lr oe,afjk w`.=re ln,lg oud thg Wäka isÿre iys; fmd,a lÜgla kjd isÿre j,ska tk ÿu Wrkak'^fujeks m%;sldr lsÍug  fmr ffjoH Wmfoia ms<smÈkak&

wr¿"úh<s bÕ=re "iys| ¨Kq iuj f.k WKqj;=r oud wUrd f.k u| riafka j;=r wvq fldmamhg oud fyd¢ka ñY% lr lfÜ r|jd f.k úkdä 20 la muK ;nd bj;a lrkak' óg wu;rj ksishdldr ffjoH Wmfoia yd ffjoH m%;sldr .; hq;=hs'


wdhq¾fõo ffjoH
yxisld chiQßh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv