නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jeäysá wh iy m%;sYla;s W!K;d we;s wh wu;r fldúâ tkak;a ud;%dj ,nd .kak'''
ffokslj jd¾;d jk frda.Ska idudkH uÜgug mj;ajdf.k .sfha ke;akï kej;;a fmr jf.a widudkH f,i frda.Ska jeä jqfkd;a wdfhu;a iSudjka mkjkakg isÿ fjkjd'


fldúâ frda.fha j¾;udk ;;a;ajh ms<sn|j i,ld n,k úg miq.sh i;s fol ;=kl ld,hla ;=< kej; j;djla frda.Skaf.a m%udKh l%ufhka by< hñka mj;sk nj meyeÈ,sj fmfkk lreKla' iuyr .%dóh m%foaY wdY%s;j frda.Ska widudkH f,i by< hEula fmkakqï lrkjd' thg fya;=j f,i wm olskafka fi!LH ud¾f.damfoaYk hkag wjk; fkdù" mqoa., talrdYS ùï j,g ck;djf.we;s jeä keUqre;djhs' ta wkqj ffokslj jd¾;d jk frda.Ska idudkH uÜgug mj;ajdf.k .sfha ke;akï kej;;a fmr jf.a widudkH f,i frda.Ska jeä jqfKd;a wdfhu;a iSudjka mkjkakg isÿ fjkjd' b;ska fï fj,dfõ ck;dj f;areï .; hq;=hs" tys j.lSu /£ mj;skafka Tjqkaf.a wf;a nj'


tkak;alrKh id¾:lj '''''

fï i|yd wm Ndú; l< uQ,slu foa úÈhg tkak;a lrKh i,lkak mq¿jka' tkak;a lrKfha § wfma b,lal.; lKavdhu jqfKa jhi wjqreÿ 16 g jeä wh' tu jhia ldKavfha miqjk wh ñ,shk 16'2 la bkakjd' bka ñ,shk 15'8 l g ta lshka 98] l g covid u¾Ok tkakf;a m<uq ud;%dj ,nd § wjika' ta whf.ka 84] l g fojeks ud;%dj ,nd § ;sfnkjd' tal rgla úÈyg wm ,enQ m%Yia; uÜgula'


wu;rj tkak;la'''

tkak;alrKh B<Õ mshjrla úÈyg wm úiska wu;r tkak;la ,nd §ug fï Èkj, lghq;= lrf.k hkjd' fï iïnkaOfhka lrk ,o úoHd;aul m¾fhaIKhkaj,g wkqj meyeÈ,s jk ldrKhla ;uhs tkak;a ud;%d folu ,nd .;a;;a ld,h;a tlal m%;sYla;sh wvq fjk nj' úfYaIfhka jhia.; whf.YÍrfha mj;sk m%;sYla;sh wvqhs' ta whg tkak;a ud;%d folu iqmqreÿ f,i ,nd ÿkak;a ld,h;a tlal m%;sYla;sfha hï wvqùula isÿjk nj' fudlo ta whf.a jhi;a tlal" thd,d fmf<k ksoka.; frda.dndO tlal ;reK wfhl=g jf.a m%;sYla;sh WÉp uÜgul /fokafk ke;s ksid' ta ksid thd,g tkak;a ud;%d folla ,nd ÿkakg thd,f. m%;sYla;sh Wmßuhg tkafk keye'


oekg isÿj we;s urK

14 000 w;=frka 11 000 lg wdikak m%udKhlau isÿj ;sfnkafk jhi 60g jeä wh' b;ska ta ish,a,u ie,ls,a,g wrf.k jeäysá whg wu;r tkak;a ud;%djla ,nd §ug fï Èkj, lghq;= flfrkjd' ta úÈhg tkak;a ud;%d ;=kla ,nd §fuka miafi jhil whf. jqK;a m%;sYla;sh Wmßu uÜgulg tk nj;a" ta m%;sYla;sh jeä l,la mj;sk nj;a fï jk úg m¾fhaIK u`.ska ;yjqre fj,d ;sfhkjd' fï ojiaj, niakdysr m<d; ;=<;a".d,a," ud;r" yïnkaf;dg" wïmdr" wkqrdOmqrh lshk fldúâ me;sÍfï wjodku iys; m%foaYj,;a Ôj;a fjk jeäysá whg fï wu;r tkak; ,nd §ug lghq;= flfrñka mj;skjd'


jeäysá Tnf.a j.lSula ''''

ta wkqj fojeks ud;%dj ,ndf.k udi ;=kla .;jqKq jhi wjqreÿ 60g jeä whg tu wu;r ud;%dj ,nd .ekSfï yelshdj ;sfhkjd' b;ska fï fj,dfj ck;djf.ka b,a,d isákafk yels blaukska ta wu;r ud;%dj ,ndf.k Tfí wdrlaIdj ;yjqre lr .kakd f,ihs'fudlo ;j biairyg w¨;a m%fNao tkak mq¿jka' tajd oekg mj;sk m%fNao j,g jvd oreKq fjkak mq¿jka' by; i|yka l< m%foaYj,g wu;rj Èjhsfka fiiq m%foaYj, Ôj;a fjk jeäysá whg;a kqÿre Èkl§ ta wu;r ud;%dj ,nd §ug mshjr .ekSug ish¨ lghq;= iQodkï' Tn ish¨ fokdgu wjYH tkak;a ud;%d wm i;=j ;sfnkjd' ta ksid ta ms<sn|j wksh; ìhla we;slr .; hq;= keye' ta wkqj fï jk úg wm i;=j ;sfhk tkak;a m%udKj;a' tkak;a ,nd §fï fyd| hdka;%Khla l%shd;aul fjkjd' yenehs ta tkak; wjYH fudfydf;a ,nd fkd.;af;d;a jevla keye' tksid blaukska ta tkak;a ud;%dj ,nd .kak lshk m‚jqvh jeäysá m%cdj fj; f.k hkak leue;shs'


wjodkï ldKavj, whg;a''''

jhil whg wu;rj ;j;a msrsila wjodkï wh f,i y÷kdf.k ;sfhkjd' ta m%;sYla;slrK W!k;d we;súh yels frda. iys; wh' ta lshkafk ms<sld ;;a;aj we;s wh" ksoka.; jl=.vq frda. iys; wh" wjhj noaO l< wh iy È.=ld,Skj m%;sYla;sh ySk lrjk T!IO ,nd .kakd whhs' tjka ,laIK iys; jhi wjqreÿ 20 g jeä ´kEu wfhl=g fï wu;r tkak;a ud;%dj ,nd .ekSug mq¿jka' ta whg tkak;a ud;%d fol wrf.k uila .;j we;akï fï wu;r ud;%dj ,nd .ekSfï yelshdj ;sfhkjd'

fï jk úg iuyr m%foaYj, wdfhu;a fldúâ frda.S ;;a;ajh jeä ùula olakg ,efnkjd' ta fi!LH wdrlaIs; l%ufõo wkq.ukh fkdlr" mqoa., talrdYs ùï isÿjk ksid' fï wdldrhg j.lSï úrys;j yeisÍfuka kej;;a rg jid oeóug isÿfjkak mq¿jka' fldfydu;a miq.sh Èkj, rg ;=< fldúâ Wm m%fNaohla me;sr hk nj y÷kd.;a;d' tjka Wm m%fNao we;sjk tl wmg kj;ajkak neye' th ´fku jix.; ;;a;ajhla ;=< isÿjk idudkH fohla' wmg lrkak ;sfhkafk m%fNaoh fudl jqK;a wdrlaIs;j lghq;= lrk tl' mqoa.,hl=f.ka mqoa.,fhl=g frda.h me;sr hkafk wfma wkdrlaIs; nj yryd' b;ska wms wdrlaIs; l%ufõo Ndú; lrkj kï frda.h me;sr hEu wju lrkak mq¿jka' yenehs wmg m%fNao we;sfjk tl kj;ajkak neye' tal ;sfhkafk wfma md,kfhka msg' ta jqK;a wmg wfma wdrlaIdj .ek ys;kak mq¿jka' ta wkqj tkak;a lrk tl" jeäysá whg wu;rj tkak;la ,nd fok tl wmg lrkak mq¿jka' túg frda.h ksid isÿúh yels ixl=,;d wju lr.kak wmg yelshdj ;sfhkjd'


fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha mej;s udOH oekqj;a lsÍu weiqfrks


úfYaI{ ffjoH
iñ; .sksf.a
m%Odk jix.; frda. úoHd{
fi!LH wud;HxYh


;udrd m;srK