නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ ffjrifha w¨;au m%fNaoh Tñfl%daka (Omicron)
f,dal fi!LH ixúOdkh úiska B.1.1.529  (Omicron) kj m%fNaoh fuf;la me;srek ish¨u fldúâ ffjri m%fNaohkag jvd oreKq iy widudkH úlD;s;djhka iys; m%fNaohla neõ ol=Kq wms%ldfõ jix.; m%;spdr iy kfjda;amdok uOHia:dkfha wOHlaI uydpd¾h ;=,sfhda ä T,sfõrd úiska i|yka lr ;sfnkjd'


ìysiqKq m%fNaohla'''

tla úoHd{fhl= i|yka lrkafka fuu kj fldúâ m%fNaoh fuf;la fidhd f.k we;s jvd;au úlD;s jQ m%fNaohhs' th b;du krl iy ìysiqKq úÈyg fmkajd fokak mq¿jks' we;a;gu wms mqÿuhg m;a lrñka fuu m%fNaoh mßkdóh msïula mek ;sfnkjd' ;ju;a ol=Kq wms%ldfõ tla l,dmhlg iSud jqK;a f,dalfha fiiq m%foaYhkag;a jHdma; fjk njg r;= t<s;a ke;=jdu fkdfjhs'

zzOmicronZZ m%fNaoh fv,agd ;rugu fõ.fhka me;sfrkafkao iy tkak;g olajk m%;spdr .ek fï fjk úg wkdjels mejiSu wmyiq jqK;a ffjrifha me;sÍu fõ.j;a neõ Tjqka fmkajd fokjd' fï jk úg;a ol=Kq wms%ldfõ fndfyda m<d;aj, jHdma; ù we;s kj m%fNaohg ol=Kq wms%ldfõ f.!fgk Èia;s%lalfhka frda.Ska 77 la jd¾;d ù ;sfnkjd' tA wkqj frda.Skaf.ka f.ka 90 ] la muK f.!fgka Èia;s%lalfhka jd¾;d fjkjd' Bg wu;rj fndÜiajdkd m%foaYfhka frda.Ska y;r fofklao ol=Kq wms%ldfõ ixpdrh l< fydxfldx k.rfha frda.sfhla .ek;a jd¾;d fjkjd'


tkak;alrKhg;a Tfrd;a;= fkd§u'''

kuq;a wms%ldjg idfmalaI lrñka ck.ykfhka by< wkqmd;hla tkak;alrKh lr ;sfnk rgj,a iu. fï ;;a;ajh idfmalaI lsÍu;a wmyiq neõ m¾fhaIlhka fmkajd fokjd' iuyr úg ol=Kq wms%ldfõ fuu ffjrihg wdidokh jqK mqoa.,hkaf.a m%;sYla;slrK ;;a;ajh;a i,ld ne,Su wjYHhs'

fndfyda tkak;aj, b,lalh jkafka iamhsl fm%daàkhs' wfma YÍrhg ffjrih we;=¿ jk h;=r thhs' kuq;a fï ffjrih Ökfha jQydkaj,ska we;s jqK uq,a ffjrihg;a jvd fuu zzOmicronZZ kj m%fNaoh iïmQ¾Kfhkau fjkia' tA ksid uq,a m%fNaoh mdol lr f.k ksmojk ,o tkak;a kj m%fNaohg t;rï id¾:l f,iska m%;spdr olajkafkao hkak iel iys;hs'


ffjri fõ.fhka me;sfrkjd'''

ol=Kq wms%ldfõ lajdi¨ iriúfha uydpd¾h ßp¾â f,I,aia i|yka lrkafka fuu úlD;s ffjri jvd;a fõ.j;aj me;sfrkjd' ñksfil=f.ka ñksfil=g me;sfrk yelshdj jeähs' kuq;a iuyr úg fï wkaoñka fõ.fhka jHdma; jqK;a lsisÿ f,ilska ydks fkdlrk ffjri;a ke;=jdu fkdfjhs' WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a fï jif¾ uq,§ îgd m%fNaoh .ek fndfyda fofkla ìh jqKd' kuq;a wka;sfï§ f,dalh wdl%uKh lf<a fv,agd m%fNaohhs'

flaïn%sÊ úYaj úoHd,fha uydpd¾h rú .=ma;d i|yka lrkafka îgd ffjrih m%;sYla;slrK moaO;sfhka .e,jqk;a fv,agd ffjrih fõ.fhka me;sÍ .shd' ta jf.au m%;sYla;slrK moaO;shg tfrys yelshdjla fv,agd ffjrihg ;snqKd' iuyr úg fï kj m%fNaohg by; i|yka l< yelshdjka folu ;sfnkak;a mq¿jka'


S-Gene Dropout iïu; mÍlaIK'''

zzOmicronZZ kj m%fNaoh m%fNaoh iïu; mÍlaIK (S-Gene Dropout) j,§ wmQre m%;sM, fmkajd ;sfnkjd' iïmQ¾K cdk úYaaf,aIKhlska f;drj m%fNaoh ksÍlaIKh lsÍug S-Gene Dropout yelshdj ;sfnkjd' kuq;a ridhkd.dr ;=< isÿ lrk úoHd;aul mÍlaIK u.ska fï .ek meyeÈ,s Ñ;%hla ,nd ÿkak;a id¾:l ms<s;=re ,nd .ekSug kï ffjrih ienE f,dalfha§ yeisfrk wkaou .ek ksÍlaIKh lsÍug wjYHhs'

fï ksid m¾fhaIlhka i|yka lrkafka ±kg wmg b;sßj ;sfnkafka ±kqfï úYd, isÿre muKhs' tA ksidu lkiai,af,ka jqK;a fldúâ iu. .kqqfokq lsÍug isÿ fjkjd' th iómj ksÍlaIkh lsÍu wjYHhs' tA iu. ljod'''l=ula l< hq;=o jeks m%Yak weiSug;a wmg isÿ fjk neõ úoHd{hskaf.a woyihs'


î'î'iS' mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd