නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

äfukaIshd DIMENCIA fyj;a Ñla;úlafYamh
fujeks frda.Skag u< uq;% msglrk úg ta .ek ±kSula keye' ta ksid tu ls%hdjka fkd±kSu isÿ fjkjd' Tjqka Ydßßlj;a wmsßisÿhs' tneúka isref¾ úúO wdidok iy ;=jd, we;s fjkak mq¿jka'


wd>d; frda. ;;a;ajhg we;s ùu ksid fud<hg reêrh iemhqu wvq fjkjd tA ksid äfukaIshd frda. ,laIK fmkajkak mq¿jka'


äfukaIshd fyj;a Ñla;úlafYamh iy ,laIK ^ frda. ,laIK & ixl,khla iu. we;s fjk frda. ;;a;ajh;a' f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska fmkajd fok o;a; wkqj äfukaIshd frda.Ska ñ,shk 55 la muK isák w;r fï ixLHdfjka hï m%udKhla ñh hkjd' ta w;r jirla mdid ;j;a frda.Ska ñ,shk oyhla muK w¨f;ka tl;= fjkjd' äfukaIshdj ksid mqoa.,fhl=f. wdhq ld,h wvq fjkjd' f,dalfha isÿ fjk urKj,g m%Odk fya;= f,i ie<flk yDohdndO" wd>d; ^ Stroke & jeks frda. ;;a;ajhka w;r äfukaIshdj;a we;=<;a' mqoa.,hkaf.a urKhg fya;=fjk frda. w;r y;ajeks ;ekg äfukaIshdj we;=<;aj ;sfnkjd'


äfukaIshdj je<f|k frda.Ska fndfyda fokla uy¿ jhfia ksid wms fï frda.h jhia.; ùu ksid we;s fjk nj ys;kjd' jhi wjqreÿ 60 blaujk ,o mqoa.,hka w;r äfukaIshd frda. ;;a;ajh olakg ,enqK;a uy¿ úhg m;a iEu mqoa.,fhlau äfukaIshd frda. ;;ajhg m;a jkafk keye' jhia.; ùu iu`. u;lh wvq ùula we;s jqK;a u;lfhka iEfyk m%udKhla jhig .sh;a b;sß fjkjd'
frda. ,laIK'''

fuu frda. ;;a;ajh iu. frda.shdf. ixcdkk ^cognitive& yelshdjka l%ufhka ySk fjkjd' uq,a wjia:dj,§ wvq ùu b;d iSñ;j isÿ jkafk l,ah;au u;lfha ;;a;ajh ta ;;ajh jqk;a meyeÈ,sj olskak keye' iuyr úg frda.shdg ms<sn|j iq¿ .eg¨ we;s fjkak mq¿jks' tajd l%ufhka j¾Okh fjkjd' uq,a ld,fha§ Ôú;fha mrK isÿùï fyd¢ka u;l ;snqK;a uE; isÿùï wu;lhs' ld,h;a iu. mrK u;l iy uE;ld,Sk u;l;a l%ufhka wvq fjkjd' frda.shd iu`. iómj isák whg fï ;;ajh f;areï .ekSu wmyiq jqK;a iuyr úg fï mqoa.,hd iu. ksrka;r weiqrla fkdue;s flfkl=g fï fjki f;areï .kak mq¿jks'

 • äfukaIshd frda.sfhl=f.a OdrKh ms<sn|j .eg¨ we;s fjkjd' WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a hï fohla u;lfha ;nd .ekSu wmyiqhs'wjYH meh .Kkl§ ;ukaf. T!IO ,nd .ekSu jeks iq¨u fohla jqK;a u;lfha ;nd .ekSu wmyiqhs' tlu m%Yakh kej; kej; weiSu" ;ud .;a wdydrh" h;=re "uqo,a ;snq ;ek wu;l fjk ;;a;ajhla we;s fjkjd'

 • ÈYdkqfhda.S ùu fyj;a ;ukaf. lghq;= .ek wu;lhs' hkafk fldydgo''@ wo Èkh''oji" 'udih'''jeks fjfyila fkdf.k u;lfha ;nd .; hq;= foaj,a mjd fuu frda.Skag wu;lhs'

 • ta jf.au wjfndaOh iy .Ks; yelshdj wvqhs' lvhlg .sysx ;ukaf.wjYH;djhka ñ<g .;a;du b;=re uqo,a ksj/È f,i .Kkh lr .ekSu" jf.u ;ud fj; ;sfnk uqo,aj, tl;=j .ek ±kSula keye'

 • w¨;ska hula bf.kqfï yelshdj ÿ¾j,hs' iuyr úg ;reK ld,fha§ b;du olaI úÈyg ;¾l {dkh iy bf.kqï yelshdjka .ek l=i,;djhka fmkajk ,o mqoa.,hkag äfukaIshdj je<£fuka miqj w¨;a fohla bf.k .ekSfï we;s yelshdj ke;s fjkjd'

 • äfukaIshd frda.Skaf.a NdId yelshdj ÿ¾j,hs' l;d lrk úg jpk w;miq ùu" wu;l ùu iy l;d lsÍfï§ ixjdoh bÈßhg f.k hEug wjYH  jpk .,d taula ke;s ksid ikaksfõok ÿ¾j,;djhkao we;s fjkjd'


äfukaIshd frda.Skag ;ukaf.a yeÕSï md,kh lr .ekSu wmyiqhs' b;du iq¿ fya;=jlg mjd y~kak mq¿jks' we;eï wjia:j,§ l,yldßhs' fï frda.Skag hï ld¾hla lsßfï§ ;sfnk Wkkaÿj ^ mortivation & fndfydu ySk fjkjd '

 • fujeks frda. ,laIK tlajru we;s fjkafka keye' ld,h iu`. fyñka fyñka j¾Okh fjkjd'

 • äfukaIshd ;;a;ajhg m;a frda.sfhla ldhsl jYfhka ÿ¾j, ùula isÿ fjkjd' fjkod jf.a ;ukaf.a lghq;= lr .ekSfï§ ldhsl Yla;sh ke;s fjkjd' ta ksidu ;udf. /lshdj" wdodhï ,nk ud¾.j, fh§ug iqÿiq  udkisl iqj;djhla keye'ta ksid wd¾Ól m%Yak we;s fjkjd' fujeks frda.sfhla ksjfia isák úg mjqf,a whg;a  fï frda.shd /ln,d .ekSfï .eg¨ we;s fjkjd'


äfukaIshd frda.h we;s ùug fya;=''''

äfukaIshd frda.h we;s fjk fya;= fldgia follg fnfokjd'


m%d:ñl fya;=

w,auhsi¾ jeks frda. ;;a;ajhka we,aihsu¾ia frda.hg m%;sldr ,nd .;a;;a th iqjm;a lsÍfï yelshdjla fkdue;' tfy;a'''T!IO yd ksis ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu u`.ska u;lh mj;ajd .ekSug hï msgqjy,la ,nd .kak mq¿jks'


oaú;shsl fya;=

wd>d; frda. ;;a;ajhg we;s ùu ksid fud<hg reêrh iemhqu wvq ùu ksid iuyr úg fjk;a frda. ksid äfukaIshd frda. ,laIK fmkajkak mq¿jks'

 • wdid;añl;djhka
 • m%;sYla;s ÿ¾j,;djh
 • mßjD;a;sl frda.-Èhjeähdj"wêreêr mSvkh "yoj;a frda. ixl=,;djhka
 • fmdaIK W!k;djhka
 • fud<h wNHka;rfha isÿ fjk ydks ^ reêr leá;s iE§u" fud<h we;=,; f,a tl;= ùu" ms,sld j¾.fha f.ä we;s ùu &
 • fud<h we;<; iakdhq ;r,fha jeä ùula isÿ ùu'
 • muKg jvd uoHidr" u;aøjH Ndú; lsÍu'
 • ÿï mdkh
 • jdhq ¥Ikh
 • Èhjeähd frda.Ska
 • udkisl wjmSvkhg m;a mqoa.,hka
 • ysig wk;=re isÿ ùu'
 • iqj kskaola ke;s ùu iy kskafoka f.drjk Woúh
äfukaIshd frda.hg f.dÿre ùfï wjodkï mqoa.,hka ljqo''@

jhia.; ùu - jhi wjqreÿ 65 blaujQ mqoa.,hka äfukaIsshd frda. ;;ajhg m;a ùfï wjodkula we;e;a jhi jeä ùu fï fjkqfjka n,mdk wksjd¾h wjodkï idOlhla fkdfõ'

  • mrïmrd.; fya;=- Tfí mjqf,a äfukaIshd frda. b;sydihla ;sîu'
 • wdydr iy jHdhdu ksis fmdaIKh fkdue;s ùu

mqoa.,fhl=f. wdydrh u`.ska ksis fmdaIKhla ,nd .ekSu frda.fhka wdrlaIdjg fya;=jla fjkjd' ;ka;= wdydr m,d OdkH weg j¾. " kejqï m<;=re jvd;a fhda.Hhs' uqyqÿ ud¿" lsß " ì;a;r fhda.Ü jeks wdydr ,nd .ekSu iy jHdhdu u`.ska fï frda. ;;a;ajh we;s ùu j<lajd .ekSug;a mq¿jks'


äfukaIsshd frda. ;;a;ajh ksid we;s fjk ixl=,;djhka'''

 • äfukaIsshd frda.sfhl=f. wddyr ms<sn|j mj;sk ÿ¾j, rgdj ksid isref¾ újO moaO;sj, ydks we;s fjkak mq¨jks'wdydr .ekSfï§ olajk WodiSk nj iy wdydr m%;slafIm lsÍu ksid ukao fmdaIK ;;a;ajh we;s fjkjd' ta jf.au wdydr .s,Sfï§ mjd fï frda.Skag isysfhka th fkdlrk ksid msg W.=r hEu jeks wmyiq;djhka we;s ùug mq¿jks' tfia isÿ ùu ksid  ksõfudakshdjg;a fya;= fjkak mq¿jks'
 • ;ukaf.a YdÍßl mú;%;djh ÿ¾j, ùu- fujeks frda.Skag u< uq;% msglrk úg ta .ek ±kSula keye' ta ksid fuu ls%hdjka fkd±kSu isÿ fjk ksid Ydßßlj;a wmsßisÿhs' ta ksidu isref¾ úúO wdidok iy ;=jd, we;s ùug mq¿jks'
 • äfukaIshd frda.Skaf. u;lh ms<sn|j we;s .eg¨ ksid T!IO .ekSfï§ úúO .eg¨ we;s fjkjd' iuyr úg Tjqka ;j;a wfhl=f.a ksis u. fmkaùula fkdue;s jqfKd;a wjYH T!IO mdúÉÑ fkdlr isàug jf.au jeä ud;%djlska T!IO ,nd .ekSug mq¿jks'
 • ;ukaf. isysh ms<sn|j .eg¨ ksid wk;=re  ^ jefgkakg" yemafmkakg & isÿ ùug mq¿jks'
 • ksjfika neyer .shdu kej; ksjig meñKSug yelshdjla ke;s úh yelshs' äfukaIshd frda.Skaf. fï u;lh wu;l ùu ksid Tjqka /ln,d .kakd mqoa.,hkag ks;ru frda.shd .ek wjOdkfhka isàug isÿ fjkjd'

äfukaIshd frda. ;;a;ajfhka wdrlaIdjg''

 • nqqoaêh j¾Okh jk lghq;=j, fh§u' fuys§ w¨;a w;a±lSï ,nd .ekSu jeo.;a'' fmd;a m;a lshùu" jpk l%Svd ^Word   game & m%fy,sld msrùu jeks u;lh wjÈ fjk foaj,a lrkak'
 • ldhsl ls%hdldrlïj, fhfokak- ^i;shlg úkdä 150 la weú§u &
 • iñ;s iud.ïj, ksr; ùu
 • wdydr ms<sn|j ie<ls,su;a fjkak' úgñka W!k;djhka fjkqfjka w;sf¾l úgñka ,nd .kak'
 • úgñka zz D ZZ ,nd .ekSug WoEik ysre t<sfha weúÈkak' ì;a;r wdydrhg .kak'
 • u;lh W;af;ackh lsÍug úgñka B 12 wjYHhs' th uia" ud¿" lsß ì;a;r u`.ska fuh ,nd .; yel' ks¾udxY Woúh w;sf¾l úgñka ud;%djla f,iska B 12 ,nd .ekSu;a jeo.;a
 • reêr mSvkh hym;a mßÈ mj;ajd .kak'
 • udkisl wjmSvk ;;a;ajhka we;akï ta fjkqfjka ffjoH fyda WmfoaYk m%;sldr ,nd .kak'
 • Y%jK ÿ¾j,;djhka we;s úg ta fjkqfjka ksis m%;sldr ,nd .kak'

yqfola Tn úhm;a ùu iu`. lsisu jsfgl äsfukaIsshd frda.sfhl= f,iska ,ehsia;=.; úh hq;= keye' ta ksid ksj/os wdydr mqreÿ" jHdhu iy Tfí fi!LH ms<sn|j ksis ud¾f.damfoaY ,nd .kak' túg úhm;a jqK;a Tn äfukaIshd frda.sfhl= ùfï wjodkfuka hï m%udKhlska ñfokak yelshdj Tn i;=j ;sfí'


iakdhq frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
tï' à' tï ß*ais
Y%S ,xld cd;sl wd>d; ix.ufha
ysgmq iNdm;s


mqkHd pdkaokS o is,ajd