නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Tñfl%daka me;sÍu fv,agd j,g jvd fõ.j;ao@
OMICRON fv,agd ;rïu Nhdklo@

,efnk fldúâ tkak; fyd|u tkak; f,i is;d ,efnk uq,a wjia:dfõ§u ,nd.kak


idudkH ck Ôú;h fiñka fiñka h:d ;;a;ajhg m;aùug mgka .;a;d muKs' tkuqÿ ;ju;a fldúâ 19 frda.h iïmQ¾Kfhka ;=rka ù fkdue;' tu ksid idudkH fi!LH mqreÿ wkq.ukh lrñka Ôú; f.kshkakg f,daljdiS wm ieug isÿù we;' kuq;a ysáyeáfha Ôú; wjodkulg m;aj we;af;a ol=Kq wm%sldkq rgj,a wdY%s;j iS.%fhka me;sfrk Tñfl%daka m%fNaoh Y%S ,xldjg we;=¿ù we;s nj ;yjqre lr.ekSu;a iu.h'

w; <`.g weú;a ;sfhk W;aij iuh iu. idmamq idjdßfha hk ck;dj ksidu w¨;a ffjri m%fNaoh me;sÍu fõ.j;a úh yelso jeks fuf;la fkd;snqKq m%Yak kej;;a wms ldf.a;a is;aj, me,meÈhï fjñka mj;S' tu ksid Tñfl%daka m%fNaoh .ek yßu f;dr;=re ±k .kak wms is;=jd'


Omicron hkq l=ulao@

Omicron hkq COVID-19 we;s lrk ffjrih SARS-CoV-2 ys m%fNaohls' fuu m%fNaofha widudkH f,i úYd, úlD;s ixLHdjla we;' tajdhska lsysmhla w¨;ajk w;r fuu úlD;s ie<lsh hq;= ixLHdjla iamhsla fm%daàk (Spike Protein) j,g n,mdhs'

fuu B'1'1'529 m%fNaoh 2021 fkdjeïn¾ 24 jeks Èk ol=Kq wm%sldfjka f,dal fi!LH ixúOdkh fj; m%:u jrg jd¾;d lr we;'

ol=Kq wm%sldfõ fldúsâ-19 jix.; frda. ;;a;ajh jd¾;d jQ wjia:dj,§ tlsfklg fjkia WÉp wjia:d ;=klska jd¾;d jQ w;r' uE; i;sj,§" fuu B'1'1'529 m%fNaoh fyda Omicron y÷kd.ekSu;a iuÕ wdidos;hka oeä f,i jeäùula jd¾;d úh' m%:u jrg ;yjqre lrk ,o B'1'1'529 m%fNaoh wdidokh jQfha 2021 fkdjeïn¾ 9 jeks Èk fidhd.kakd ,o ksheÈhlsks'


ffjria m%fNaofha me;sÍu iy frda.fha nrm;<lu wkqj Tïfl%daka fl;rï oreKq úh yelso@

ol=Kq wm%sldfõ iy f,dj mqrd isák m¾fhaIlhka Omicron ms<sn| jvd fyd| wjfndaOhla ,nd .ekSu i|yd wOHhkhka isÿ lrk w;r kj fidhd.ekSï oek .ekSu i|yd f,dalh n,d isà' iïfma%IKhùfï fldkafoais wkqj" fv,agd jeks wfkl=;a m%fNaoj,g idfmalaIj Omicron jvd;a fõ.fhka iïfma%IKh úhyels nj fyda th mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg jvd;a myiqfjka jHdma; jk nj mejiSug o;a; ;ju;a ,eî ke;'

flfia fj;;a" ol=Kq wm%sldj jd¾;d lr we;af;a fuu m%fNaofhka n,mEug ,la jQ m%foaYj, isÿl< mÍlaIdj,§ frda.Skaa jeä ixLHdjla ;yjqre fjñka (Positive) mj;sk njhs' flfia fj;;a" th Omicron m%fNaoh ksido ke;skï fjk;a idOl ksido hkak f;areï .ekSug jix.; frda. wOHhkhka isÿ lrñka mj;sk njhs'

fv,agd m%fNaoh we;=¿ wfkl=;a m%fNao iuÕ ii|k úg Omicron wdidokh jvd;a oreKq frda. we;s lrhso hkak ;ju;a meyeÈ,s l< fkdyelshs' uQ,sl o;a;j,g wkqj ol=Kq wm%sldfõ frday,a.; ùfï iq¿ jeä ùula olakg ,efí' flfia fj;;a fuu kj m%fNaoh ksid isÿ jQjla o tfia;a ke;skï iuia: wdidÈ;hska ixLHdj jeäùu ksid isÿ jQjla o hkak ;jÿrg;a ;yjqre lr ke;'
Omicron ys frda. ,laIK wfkla m%fNaoj,g jvd fjkiao@

Omicron yd iïnkaO frda. ,laIK wfkl=;a m%fNaoj,g jvd fjkia nj fhdackd lsÍug oekg f;dr;=re fkdue;' uq,§ jd¾;d jQ wdidos;hka úYajúoHd, isiqka jQ w;r Tjqka Omicron m%fNaoh ksid nrm;< frda. ,laIK fmkajkjdoehs ms<sn|j jvd fyd| wjfndaOhla i|yd Èk lsysmhla fyda i;s lsysmhla .;jkq we;' f,dj mqrd iS>%fhka me;sreKq fv,agd m%fNaoh we;=¿j" COVID-19 ys ish¨u m%fNao" úfYaIfhka jvd;au wjodkï frda. iys; mqoa.,hskag oreKq frda. ,laIK fmkaùu fyda urKh mjd isÿ úh yel'


oekg mj;sk mÍlaIKj, iM,;djh iy j;auka m%;sldr l%uj, iM,;djh flfrys Omicron ys we;s n,mEï flfiao@

j¾;udk idlaIs u; mokïj" úoHd{hska wfkl=;a m%fNao iuÕ ikaikaokh lrk mßÈ" Omicron wdidokh jqj;a" nyq,j Ndú; jk PCR mÍlaIK u`.ska y÷kd.; yelsnj ;yjqre fõ' fõ.j;a m%;sfoayckl mÍlaIK we;=¿j fjk;a wdldrfha mÍlaIKj,g hï n,mEula ;sfío hkak ;SrKh lsÍug wOHhkhka isÿfjñka mj;S' ffjoHjrekag wkqj" COVID-19 wdidÈ;j frday,a.; frda.Ska i|yd Ndú; lrk fldaáfldiafgfrdhsâ iy IL6 m%;s.%dyl wjysr lrkakka oreKq COVID-19 iys; frda.Ska l<ukdlrKh lsÍu b;du;a M,odhS jkq we;' Tñfl%dka m%fNaofha iM,;djh oelSug wfkl=;a m%;sldr o we.hSug ,la flf¾'


oekg mj;sk o;a;j,g wkqj fuu m%fNaohg tfrysj tkak;aj, iM,;djh ms<sn|j Tng woyia oelaúh yelso@

WHO Tjqkaf.a ;dlaI‚l yjq,alrejka iuÕ tkak;a we;=¿j oekg mj;sk ish¨u m%;sldrj,g fuu m%fNaofha úNj n,mEu wjfndaO lr .ekSug lghq;= lrhs' j¾;udk o;a;j,g wkqj" oekg mj;sk m%uqL fv,agd m%fNaohg we;=¿j oreKq frda. iy urK wju lsÍu i|yd tkak;a b;d jeo.;a fõ' idlaIsj,g wkqj" oekg mj;sk tkak;a oreKq frda. iy urKhg tfrysj M,odhS fõ' tneúka ksis m%;sYla;sh iy;sl lsÍu i|yd tkak;a ud;%d folu ,nd .ekSu iy nQiag¾ ud;%dj ,nd .ekSu jeo.;a fõ'
úfYaIfhkau fï W;aij iufha ck;djg Tn ,ndfok Wmfoia fudkjdo@

j¾;udk fidhd .ekSïj,g wkqj" frda.h je<elaùu m%Odk fõ' COVID-19 ffjrih me;sÍu wju lsÍu i|yd mqoa.,hkag .; yels jvd;au M,odhS mshjr jkafka"

01' uqj wdjrK me<§u'

02' iudc ÿria:Ndjh wdrCId lr .ekSu'

03' ksrka;rfhka úI îc kdYlhlska fyda inka fhdod oE;a msßisÿ lr .ekSu'

04' frda. ,CIK we;ehs iel we;s iEu úglu frda.h ;yjqre lr .ekSug fhduq ùu'

05' frda.h ;yjqre jQfha kï m%;sldr ,nd .ekSu'

06' fyd| fmdaIKhla mj;ajd .ekSu iy fyd`o j;%Y%h ,nd .ekSu'

07' úfõlh ,nd.ekSu'

fï ish,a,gu wu;rj iudch ;=< isák wdidÈ; frda.Ska y÷kd .ekSu i|yd PCR fyda Antigen Test  jeä lsÍfuka Tñfl%daka ffjria m%fNaoh jqj;a me;sÍu md,kh l< yels fõ' tu ksid ,efnk fldúâ tkak; fyd|u tkak; f,i is;d ,efnk uq,a wjia:dfõ§u ,nd.ekSu l< hq;=hs' tfukau wkq.uk lrk fi!LH mqreÿ wLkavj wkq.ukh lsÍu;a l< hq;=hs'