නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

HIV YÍr.; jQ flfkl= fiïm%;sYHd ffjrih YÍr.;ùfuka mjd uefrkak mq¿jka
yeu jirlu foieïn¾ m<uq jeksod f,dal taâia Èkh iurkakg f,dalhd lghq;= lrkjd' tys§ HIV wdidokh me;sÍu ksid we;sjk ;;a;ajh ms<sn|j oekqj;a lsÍu by< kexùug l%shd flfrkjd'

1981- 2007 w;r ld,h ;=< f,dj mqrd ñ,shk 25 lg wêl ck.ykhla taâia frda.hg f.dÿrej urKhg m;aj ;sfhkjd' ñ,shk 33'2 la HIV wdidÈ;j Ôj;a fjñka isákjd'

f,dj m<uq jrg taâia Èk ieureu werfUkafk 1988 foieïn¾ m<uq jeksod' HIV ms<sn|j tlai;a cd;Skaf.a taldnoaO jevigyk ^UNAIDS& l%shd;aul ùu wdrïN fjkafk 1996 È' ta wkqj f,dal taâia Èkh ie,iqï lsÍu yd m%j¾Okh tlai;a cd;Skaf.a taldnoaO jevigyk úiska mjrd .kq ,enqjd'

fï jk úg furáka HIV wdidÈ; jQjka 3700 la muK jd¾;d ù ;sfnk w;r ta i|yd m%;sldr .ekSug fhduqj ;sfnkafka 2600 la muKhs'


fudllao fï taâia lshkafk '''

taâia lshkafk udkj m%;sYla;s W!kldrl ffjrihla' m%;sYla;slrK moaO;sh ;=< we;s lrkq ,nk frda.S ;;a;ajhla' hï wfhl=g HIV YÍr.; jqfKd;a fiïm%;sYHd ffjrih YÍr.; ùfuka mjd urKhg m;afjkak mq¿jka' fudlo fï HIV mqoa., YÍrfha fidndúl m%;sYla;sh ì| ouk ksid'

HIV  AIDS hkqfjka wjia:d folhs' HIV wjia:dfõ§ YÍr.; jqK;a jir 10 la muK .;jk ;=re frda. ,laIK fmkajkafk keye' kuq;a AIDS wjia:dfj frda. ,laIK fmkajkjd'

we;a;gu fï ;;a;ajhg m;a jQjka iudcfhka fldka lsÍu m%n,j olskak ,efnkjd' ta;a lsisu wfhla fujka ;;a;ajhg m;afjkafk ;ukaf. leue;af;ka fkfjhs' ta ksid fuhg fya;=j iudcuh jrola o mqoa.,uh jrola o lsh,d fjka lr y÷kd.kak wmyiqhs'
ydksfha ;ru'''

HIV m%;sYla;slrK moaO;sfha i, wdidokh lrkjd' b;ska HIV ta i, l%ufhka úkdY lrk úg YÍrfha wdidokj,g jvd jeä wjodkula .kakjd' m%;sYla;sh b;d wvq kï taâia we;sùfï wjodku ;sfhkjd'

fldfydu;a fï i|yd m%;sldrhla keye' wdrlaIs;j isàu ;uhs fyd|u foa' HIV ffjrih .=Kkh jk úg md,kh lrkak mq¿jka' ta i|yd m%;s ffjri T!IO ;sfnkjd' tu.ska YÍrfha we;s ffjri m%udKh my< fy<kjd' m%;sYla;sh kej; kÕd isgqjkjd' kuq;a T!IO u.ska iïmQ¾Kfhkau HIV urd oukak kï neye'

ffjrihg ksrdjrKh jQ miqj y÷kd.; yels ;rï m%;sfoay ksmoùug .;jk ld,h ljq¿ iuh f,i y÷kajkjd' tu y÷kd.ekSu i;s 02-'08 ;a w;r ld,fha§ mq¿jka' iuyr whg Bg jvd jeä ld,hla .; fjkjd' ta ksid m<uq mÍlaIKfha m%;sM, rys; jqK;a udi ;=klg miqj kej; mÍlaId lr ne,Su m%;sM, iys; fjkak mq¿jka'
ta wh;a ukqiaifhda''''

taâia wdidokh jQjkag fjka lr i,lkjdg jvd ta whj oekqj;a lrñka" Tjqkag;a uQ,sl ñksia whs;sjdislï hgf;a lghq;= lsÍfï we;s yelshdj ms<sn|j fï jk úg ;yjqrej ;sfhkjd' ta 1988 § tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh ta whg;a iudch ;=< iudkj ie,lsh hq;= nj ;SrKh lsÍu;a iuÕhs'

ta wkqj Tjqkag Ôj;a ùfï whs;sjdislï ;sfhkjd' kS;sh bÈßfha iudk wdrlaIdjg bv ;sfhkjd' ksoyi yd mqoa., wdrlaIdj" ksoyfia .uka lsÍfï yelshdj" ryiH Ndjh /lSu" /lshdjla lsÍfï wjia:dj" újdy Ôú;h .; lsÍfï wjia:dj" wOHdmkh ,eîfï wjia:dj" iudc wdrlaIdj wd§ fndfyda uQ,sl whs;sjdislï ysñj ;sfhkjd'